• Nie Znaleziono Wyników

Babicha, st. 6, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, AZP 96-71

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Babicha, st. 6, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, AZP 96-71"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Babicha, st. 6, gm. Tuszów Narodowy,

woj. rzeszowskie, AZP 96-71/23

Informator Archeologiczny : badania 32, 27 1998

(2)

27

NEOLIT

BABICHA, st. 6, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, AZP 96-71/23

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) •

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) •

osada grupy tarnobrzeskiej (późna epoka brązu-wczesna epoka żelaza) •

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 7 do 28 lipca przez mgr. Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 690 m².

We wszystkich wykopach wystąpił układ stratygraficzny, pod warstwą orną wystąpiła warstwa podglebia o miąższości 2-5 cm. We wschodniej części wykopów wystąpiła warstwa kulturowa o charakterze spływowym o miąższości 15-20 cm. Zalegał w niej materiał ruchomy w układzie tzw. odwróconej stratygrafii. Odkryte obiekty wystąpiły w trzech wykopach: I, IV, V. Łącznie zewidencjonowano 36 obiektów w tym 10 dołków posłupowych. Stan zachowania obiektów określić można jako szczątkowy, gdyż zachowały się ich spągowe odcinki, a miąższość nie przekracza 30 cm.

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”.

Badania nie będą kontynuowane.

BABIĘTY MAŁE, st. 1, kurhan 1, gm. Susz, woj. elbląskie, AZP 26-51/-

cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej (neolit) •

Wykopaliskowe badania weryfikacyjne, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Sobieraja (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). Finansowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 30 m².

Owalny kurhan o wymiarach około 14 x 12 m i wysokości około 1,5 m. Rozkopany amatorsko w 1903 roku i częściowo zniszczony. Zawartość do II wojny światowej przechowywana w Provinzial Museum w Gdańsku zaginęła. Tegoroczne badania weryfikacyjne, obejmujące jedną ćwiartkę kurhanu, nie przyniosły efektów w postaci materiału zabytkowego. Nie stwierdzono również śladów konstrukcji, obiektów itp. Odsłonięte profile posiadały naturalny charakter. Ze względu na znaczne rozmiary kurhanu, planuje się dalsze badania.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Zeszytach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”. Badania będą kontynuowane.

4BBachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/16- patrz: wczesne średniowiecze

Barłożno, st. 16, gm. Skórcz, woj. gdańskie, AZP 23-44- patrz: wczesna epoka żelaza

Błażejowice Dolne, st. 17, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/1- patrz: środkowa i późna

epoka brązu

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przebadano obszar 450 m?, odkrywając 20 obiektów/ w tym: jeden grób popielnicowy, 15 ciałopalnych grobów bezpopielnicowych oraz jeden czworoboczny "obiekt rowkowy"

Na głębokości około 1,2 m odsłonięto zarys kłody drew­ nianej, w której złożono zwłoki wraz z wyposażeniem: kociołek brązowy, dwa pucharki szklane, złoty wisiorek

Generally speaking, traditional approaches to utterances share a common assumption that we can call ‘content-singularism’ or ‘mono-propositionalism’, according to which each

Odkryty w poprzednich sezonach "płaszcz" kamienny wydawał się odkryty już cały, tymczasem po jego zew­ nętrznej stronie, o 60 cm poniżej ostatniego

W wyniku funkcjonowania systemu finansowego istnieje m oż- liwość transform acji kapitałów od podm iotów , które zaoszczędziły wolne środki finansow e (głównie

Przedstaw ione wcześniej skutki preferencyjnego h an d lu p o jaw iają się przy założeniu stałych kosztów w ytw arzania, niezależnie od skali produkcji. P ro sta SC

[r]

Ogólne wyniki badań są następujące: cmentarz płaski został zało­ żony w późnej fazie młodszego okresu przedrzymskiego /A 3 /.. Z tego czasu pochodzi piec