• Nie Znaleziono Wyników

Łekno (Tarnowo Pałuckie), gm. Wągrowiec, woj. pilskie. Stanowiska nr 3 i 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Łekno (Tarnowo Pałuckie), gm. Wągrowiec, woj. pilskie. Stanowiska nr 3 i 4"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Andrzej M. Wyrwa

Łekno (Tarnowo Pałuckie), gm.

Wągrowiec, woj. pilskie. Stanowiska

nr 3 i 4

Informator Archeologiczny : badania 17, 163-166

1983

(2)

103

-в , я t e a t η VI * s z a r o b r u n a tn a П а -в ! · a e y p k ia j koimy * ta n a ] l . Г га у p d łn o o n o -z a o b o d n ia n a r o ż n ik u « укори, ■ a t гор l e « o n t wy VI » o o b s· rwo »«г, о s ia d y k o le jn e g o p a l a n la k a - н а г о о ч м и z ie m ia p r s e m le e ia n j a w ęg ielk am i d r z e e i y a l 1 aoazeNkoml p o p io łu . P a l e n i s k o o t osa on a J a a t eoezew kam l t ł u s t o ) , o aaT D iJ a p a l t n l a n y , Wydobyto a c io g o osrwm ikę n a c z y n io w ą 1 k o d o l w w lerzęo » ,

S a l a r i a l c e ra m ic z n y w itęp n lo d a t u j omy n o Χ Ι Ι /Χ Ι Π s ia k a

7 . w arstw a VII * o a i s o - d r o b n o z i a r n i s t y p l a c e k k o l o r u a z a r u Z d lta g o 1 g l i n a barwy p a r e r a it oz o we J . 01 I n a z w tr ę ta m i.

B a d a n ia aondaZowa n a s ta n o w is k u n r 1 d a ły m oUlwodd z a p o z n a n ia a l t a j*|0 u w a rstw ie n ia m i k u ltu ro w y m i 1 o k r a i l s r l a w stę p n a J o h r o n o l o g il .

Wg d anych a an a l l a y j a t o r i ałdw z o o n d a iu a s o h o d n la ) o z ą d o 1 s ta n owi rito no Zony datować n a o k r a a od I T I / V I I I do XI w. Z a c h o d n ia ozędd wal w o k o lie y o b eo n e -o k o d o l o ł a p a r o H a l n e во c o le nlad o h ro n o - l o g lę z a aa ^nda w oaadr l e j a z ą . »yd o Jo a l t na to wskazywać a . l n , I oh* r o i t o r , p o k o le n ia 1 ro z p la n o w a ­ n i a o s a d y , teren o w y wywiad a rohe o l o g i own y p rzep ro w ad zo n y wdrdd m leszkadodw p i s e a j l z grupow any oh w tym r e j o n i e / p r z y nowo budowanych o b l e k t a o h / o ra z d an e h la to r y o z n o do ty czk o » o l e a t e , p d j n l e j wwl Łekno. » t r a k o i e b a d a ii, p o zy sk an o z n a o z n ą l l o d d o a t* r i a l iw z a b y tk o w y ch w p o , ta o 1 llo z n y o h f r a g - цеп kdw n ą p z y d g l i n i a n y c h , w ie lu p rz e d m lo td w i e l e z n y o h , k o d o l a n l a r z t o y e h . P o b ra n o p r d b k l d e n d ro ­ lo g i c z n e , p o p i o ł u , p i o l o g i o r n e , W a t o r l a ł zabytkow y w raz z d o k u m e n ta c ją z o a jd u ja s i ę w L n e ty tu o le H i s t o r i i I I I w P o z n a n iu , B o k w o n ta o ja o p iso w a , ry a u n k o sa i f o t o g r a f i c z n a w ЯК2 w P i l e . B a d a n ia b ęd ą kontynuow ane.

Ш Ю /T arnow o P a ł u c k i e / , ян , W ągrowiec Kcn ее rwa to г Zabytkdw A rohe o l o g i o any oh

w o j. p i l s k i * s P l i s

S ta n owl a k a a r 3 1 4

B a d a n ia p r o w a d z ił mgr A n d rz e j 11. Wyrwa, F in a n so w a ł WIZ w P l i s , UAH a P o z n a n iu 1 B a o z e ln lk O siny W ą g ro w ie c D ru g i sezon badad / s t , Д/ ι p ie rw s z y / s t . a / . K l a s z t o r o y a

-t e r a k l z o k r e s u X II - XVII w ,, c m e n -ta rz y sk o s z k ie le -to w e / ? / g r i d w o zesn o d re d n lo w ieazp y /X _ XI w .? / , o s a d a p rey g ro d o w a / p o d g r o d z i e ? / .

S ta n o w is k a n r 3 1 * w Ł ak n ie wg zan o to w an e w l i t e r a t u r z e / ш . In . p o r , » .H a n s e l, S t u d i a 1 n a t a r ł s l y do o s a d n lo tw a W ie lk o p o ls k i w o z e s r o h la tn r y o z n e j, W-we 1 7 3 9 , t . Ш , a . £ 5 1 -8 5 0 n a p a a , 2 5 0 / . Pod względem a d m ln ls tr a o y Jn o-prewnym s ta n o w is k a t e p o lo d e o e są o a g r u n t e c h n n le tą o y o h do wal Tarnowo P a ł u c k i e , gm, Wągrowiwo, w oj. p l l a k Ł e , l e z ę n a g r u n ta o h Bogdana W itta ,

V n a w ią z a n iu do badad z 198£ r , k o z ty n u o n a n o p r a c e w ykopaliskow e we w so h o d n ie j o z ę d o i. . o b i e k t u a a k r e l n e g o , badano o m a n ta rż y sk o s z k ie le to w a o ra z w arstw y k u l t u r y s p rz e d o s a d n lo tw a a y n - t a r o k l e g o .

P rz e d p o d ję c ie m p ra o wy k o p a l lakowy o h wykopano d r u g i c y k l z d ję d l o t o ło z y oh n a d s te n owi эк wal 3 1 4 o ra z oałym kom pleksem osadnlnzym w Ł e k n ie - s ta n owi 'k l n r 1 , 8 , 3 , 4* Z d ję c ia wykonano p rz y w sp d łp rao y I n s t y t u t u G e o g r a f ii T lz y o z n s j НШ w E a z n a n iu 1 X 1982 / f o t . d r , A n d r z e j I I Jowak 1 / n a b ło n a o h o z a m o - b l a ł y o h pod czerw ony oh negatyw ow ych / I i i 2 4 2 4 X é ro g ra p h ie - p odo ze rw ie 4 / 1 k o l o r o ­

wych pozy ty wo wy oh /Ц Т О И О -к о Ю г/. G alo n l e h b y ło d o k ła d a # sp re c y z o w a n ie l o k a l i i o o j l 1 o g ó ln e g o p l a n u o b i e k t u s a k r a ln e g o o ra z s y t u a c j i k u ltu ro w e j wukdł n i e g o . U s ta lo n o p r z y b l l t o n e p ó ł c i e n i a

o b i e k t u s a k r a l n e g o , a n a s t ę p n i e w o p ero i u o t a d an e w ytyozooo wykopy* » a r y f l k a o j e a r c h e o l o g i c z n e . o a łk o w lc ls p o t w i e r d z i ł a sp o a t r z e t a n i a w y p ły w ające z a n a liz y z d j ę d .

O b ie k t s a k r a ln y

Wytyozooo Wykopy a r o h e o lo g lo z n a aa w a o h o d n lij 1 z a o h o d n la j o z ę d o i o b ie k tu a ro h e p lo g lo B n e g o , » 1983 ro k u o d s ł a s l ę l o ł

I . B o H k ty p d in e g o o b ie k tu aakrwlneGO /b u d o S la s a k r a l n a А/ 1 . f r a o o a n ty f a sa d y k o d o l o ł a ■ p rz y p o ra m i

(3)

i64

-S . fra g m e n ty n u r u p o łu d n io w o go kodclDła г p r z y p o m n i 3 . f n p s o n t y ąpeydy k o d o lo ła

I I . Ba l i k ty w czesnego o b l a k t u sa krale·«·,o /b u d o w la s a k r a l n a В/

1 . Г ra n o " n t p clu d n lo w o -w eo hodnt łp sy d y 1 f r e e n a n t muru p o łttln lo w n g o I I I . T ractao n ty a u r u obwodowego w p ó łn o o n a j o z ą d o l z o bud owad s a k r a ln y c h ,

M l i k ty a r c h i t e k t o n i c z n o zachow ane s ą sz czątk o w o - z n ls z o z o n a p r z e z g łą b o k io o r k i 1 dew as­ t a c j ą n X V III, XIX w la k u , Я f a o a d z ia zwotiowwły c lą fund »mon ty 1 fra g m e n ty k o ro n y n u r u k o d o lo ła , Fundam ent wykonany Jo o t z g ra o ltb w y n h o to o z n k ó a łą c z o n y c h ząpraw ą w a p ien n ą, l a fimdamon ta o h w o z ą d o l p o łu ln lo w o j 1 dro d k o w o -p ó łn eono J f a s a d y zachow ały s l ą r a l l k t y k o ro n y muru k o d o l o ł a do wyaokodol o k, 0 ,5 5 » od o d s a d z k l fu n d a m e n to w e j. Wykonana są nos w w ątk u opus am pleotum / j ą d r o w y p iło ło n a drobnym i o t n azwy »mi z a la n y m i zapraw ą w ^ ilo n n ą z d o n ls s z k ą g r t s u o a g l a n i g o / ; 1 1 oo k orony n u r u wyko­ nan o J o s t z eto só w g r a n ito w y c h . O r a n it n a barw ą e z n rw o n ą , s z a r ą , o l t n o o s z a r ą , e z a r w a n o -ró ż n n ą . D obrze zachow ane f r a e r a n t y ł l a o s a o i s w idoczna są n s z s w n ą trz o o j s t r o n i » f a s a d y od p o łu d n io w e g o n a ­

r o ż n ik a do woj d o la do k o d o l o ł a n a d łu e o d c l 5 .5 1 m 1 w ew nątrz n a ty n samyn o d c in k u n a d łu g o d o i 4 ,7 2 · · S z sro k o d ó korony n u r u f a s a d y w ynosi 1 ,5 2 - 1 ,5 8 a , Fundam ent, z a s z o ro k o ió o k . 2 ,2 0 a . S to p y f io d a »

m o n to o a j w t r a k c i e d c ty o h czan o w y ch badad Ola uahw ycooo. F a sa d ą o d s ł o n i ę t o n a c a ł s j d iu g o d o 1 - 1 4 ,1 0 a , F ó łn o o n y J o J fra g m e n t za c h o w a ł s l ą t y l k o w p o s t a c i ław y fu n d a n o n to w sJ,

4 o d le p i od o i o k o ło 4 ,7 1 a od p o łisin lew ego n a r o ż n ik a f a s a d y o d s ł o n i ą t o w a jd o lw d o k o d o l o ł a . Ma ono. s z e ro k o ś ć o k, 5 ,5 5 - 5 ,0 0 m. Z sohoK ały c lą w nim trz y s to p n io w o к aa le n n e sc h o d y , wykonane z otoesnkóy, g ra n ito w y c h .

P rz y południow ym n w ro ż n lk u fa sa d y o d s ł o n i ą t o dwa fra g m e n ty k o ro n y m uru p rz y p o ry /» k a r p y/ 1

p ie rw s z y p r z y l e g a do f a s a d y od s tr o n y p o łu d n io w e j - a z a ro k o d o i 1 ,5 2 , d łu g o d c l 0 ,0 2 -m ; d r u g i od s t r o - n j z a o h o d n lo ] na a y s o k o d c l muru p o iu d sio w o g o k n i o l o ł a - s z o r a k a d o l 1 , 5 ° , d łu g o d o i 0 ,4 0 в . P rz y p o ry p o asd o w lo n o s ą n a kamiennym f u n d a n a n o ls . K orono nurów p r z y p ó r wykonana J a s t z b a rd z o d o b rz a o b ro ­

b io n y c h oloaów g ra n ito w y c h łą c z o n y c h zap raw ą w a p ie n n ą . 4 k o n s t r u k c j i p r z y p ó r z a sto so w a n o g ru z c e g ­ la n y 1 c e g ły o p a łn y o h w ym iarach / t z w , s to p a dw. B a rn a rd a 2 0 z 14 z 9 , 5 о ц /.

A n a lo g ic z n e p r z y p o ry zachow ane je d n a k f i« (jn o n ta r y o z n i* /z n is z c z o n e p i s o z w y b ra n ia fu n d a m e n tu / od­ k r y t o r ó m l o ż w p ó łn o cn o -w sch o d n im n a r o ż n ik u f n s a d y .

O d s ło n ię to 2 fra g m e n ty muru p o łu d n io w eg o k o d o lo ła / ? / o s z o ro k o d o l 1 ,2 0 u , wykonanego w w ą tk u opun ąm plectum , Mur n i e j n s t Jonzoze o d s ł o n l ą t y n a c a ł e j d łu g o d o i.

O dkryto ta k ż e d a l s z e f r a o a o n ty murów w ew nątrz k o d o l o ł a o ra z b a rd z o z n ls z o z o n a fra g m e n ty muru p ó łn o c e o g o . Żadnego z n l o h n lo o d k ry to o s p e ł n e j d łu g o d o i.

F rz y murze południow ym w o d lo g ło d o i o k o ło 7 ,6 0 m od n a r o ż n i c a p o łu d n io w n -z a c h o d n ie g o odkopano k o ­ l e j n ą p r z y p o rą wykonaną z c io s ó w g r a n i t owy oh.

Mo wschodniej o z ą d o l badanego o b i e k t u o d s ł o n i ą t o к en le n n ą p ó ł o k r ą g ł ą s p a y d ą . Z aohonana j o s t ona t y lk o w w a rstw a c h fundam entow ych. S zo ro k o d ó J a ) w ynosi o k , 1 ,0 7 - 1 ,1 8 n . Od s tr o n y p o łu d ­ n io w o -w sc h o d n ie j łą c z y s l ą z muram południow ym k o d c l o l a . D o ty c h c z a s o d s ł o n i ę t o 1 /2 p ó ł e k r ą g u a p s y d y , k t ó r a p o p rz e d z o n a J a s t p ro s to k ą tn y m p rz ą sło m p r o z b i t a r l a l n y m .

' W c z ą d c l p ó łn o c n e j badanego o b ie k tu o d k ry to frag m en ty m uru obwodowego wokół z sb ud owad sa k ­ r a l n y c h . tła on s z sro k o d ó 0 ,5 9 - 0 ,3 5 m. Wykonany J e s t w w ątk u ca g l ал о-kam lennym . C e g ły / t z w . s t o p a d n . B e r n a r d a / w w ątku wozówkosym,

V wykopie XI w o b r ą b ie p r o s to k ą tn e g o p r z ę s ł a p r o z b i t a r l a l n a g o odkopano Inno fra g m e n ty r e ­

l i k t ó w a r c h o c lo g lo z n y c h w p o s t a c i p ó ł o k r ą g ł e ) apsydy wyk oo aa o j z łu p an у o h p ł y t e k g r a n i t osy o h , d o b rz e o b ro b io n y c h o ra z fra g m o n t m uru p o łą c z o n e g o z ąp sy d ą w n a r o ż n ik u p o łu d n Iow o-w schodu im /b u d o w la sa k ­ r a l n a В /. Apsydą te g o o b l a k t u o d s ł o n i ę t o w o h . 1 / 2 , mur n a d łu g o d o i o k . 5 , 5 0 a .

Budowla s U k ra in e A r y s u j e s l ą . Jak o w y d łu żo n a, Jndneaw ow a o r i e n t owan a , z przybudów kam i 1 ip n y d ą . Wymlory dłueodÓ o k . 45 m, szo ro k o d ó 14 / т / , I p s y d a p o p rz e d z o n a J o s t p ro s to k ą tn y m p r z ą s łe m p r e z b l t a r l a l n y m . r ó ł k o l l s t a j e j form a w s k a z u je , że n a l e ż y J ą tra k to w a ó Jako rom nóską, a J»J p o w s ta ­ n i e w yznaczyd n a połow ą X I I I w łoku,

O d s ło n ią to f ra g m e n ta r y c z n ie r a l l k t y o b i e k t u a r o h l t a k ton le n n e go B , ze w zglądu n s m a łą l l b d ó p o s ia d a n y c h o b e c n ie d anyoh tru d n a s ą do sz o z a g ó ło w a z a j I n t e r p r e t a c j i i u s t a l e n i a c h r o n o l o g i i . O r i e n t a c j a В o d c h y lo n a j a s t с k i l k a s t o p n i w k i e r u n k u północnym od ho d o w li A.

Wokół k o n s t r u k c j i a r o h lto k to c le z n y o h w ydobyto duża l l o d o l o a ra m ik l / w tym n i e k t ó r a d a j ą a l ą o s łk o w le la w y k lo ló /, d u żo l l o d o l s z k ł a w itra ż o w e g o . S z k ło J a s t s i l n i e o p a liz o w a ć » , n a n i e k t ó r y c h r r a a a s n t a c h w idoczna są d i a l у ornam entów w y ta p ia n y c h l em alio w an y ch . £n a l e ż i ono r ó n l a t fro g m o n ty , z n pom ocą k tó r e g o łą c z o n o s z k ł o o w itr a ż e o ra z fra g m e n t marmurowej p ł y t k i o rn am en to w an ej.

(4)

* m *

û B i â l f J i i - J i f c l i l s i u i

H · badanym c m e n ta rz y s k u * wozonach 1982 1 1983 r o k u , odkop an o g ro b y 1 2 1 osobników ró in w j p t o l . S i k l * l o t y b y ły p o ł o to n a n a p la o a o h a p o z y c j i аур г о» to * ада J n a o a i S-W, ró w n o le g ła do nurów O b ie k tu a a k r a ln s g o A. S ta n i echow ani a aa k ia l a t ów, z a w zględu n a wkopywani· Jed n eg o g ro b u a d r u g i J a r t b a rd z o z ł y , W o z ę d o i o m a n ta rz y a k a p o ło z a o a j n a wschód cd wpwydy k o d o l o l a a y r ó ło lo n o t r z y p o - ■łomy s i l e g e n l a s z k i e l e t ó w .

O d s ło n ię to d la d y tr u m ie n d raw n ta n y ob 1 gw oddal łą o z ą o y e h d e s k i b ru w la n n a , w dwóch g ro b a c h o d k ry to ■ p r z ą o ik l do p a s a · 1 brązow ą 1 1 Zzlw zną o r a z Je d o ą z a p in k ę z fra g m e n ta m i sk ó ry po p a s k u .

W w yniku a n a l i z y a n t r o p n l o g lo s n s j d o k o n a n e j p r z e z d o o .d r J a n u s z a FI on t k a z Z a k ła d u A nt rop o* l o g i i UAH w P o z n a n iu s tw ie r d z o n o , i o :

1 , badano m a t e r i a ł y p o o h o d zą z a m a n ta n y e k a , n a którym g rz e b a n o lu d n o d ó p o p u l a c j i a l a j s o o w a j , o władolwym g n p o ® dred n lo w lao zn y m t> to sunk on w y m lo ra o la , W iększodó osób d o ro a ły o h z m a r ła w p r z ą ­ d z l a l e w ieku 30 * W l e t . W ystępow anie grobów d z l e o i J e s t b ard zo m a ts 1 n l a o d d a je n a t ę t e n l a w w iek u d z le o lę c y m .

2 , Bad an i a budowy m o r fp le g io z n e J o z a sz e k p o z w a la ją n a w y s u n ię c ie p r z y p u s z c z e n i a , Ze g ru p ę oe chow ała du k a Z B leonodd budowy m o r f o l o g i c z n e j , n a k t ó r ą s k ł a d a ł o s i ę w y stę p o w an ie osoboIkdw n a le ż ą c y c h do ró in y o h typów an tr o p o lo g lo z n y o h .

3 . S t r u k t u r a те sowa g ru p y z Ł ekna o e o h u je s i ę w y ao k la u d z ia łe m elem en tó w n o rd y o z n y o h 1 a r m a n o ld e l- ny o h p rz ó d la p o n o ld a ln y m , on u p o d a b n ia J ą d o a t r u k t u r rasow ych g rigi p ó ń n o d ra d n io e le o z n y o h , ! ϊ £ Ϊ ί ? 2 - ί ϊ λ ΐ S Î2 S !_ e j rz o d_2 a b u d o aj_ c j e t e r a k l a j ,

l a w arstw y k u ltu ro w e s p re a d zabudowy o y s t a r s k l a j n a t k n i ę t o a l ę W końcowym e t ^ l e b ad ad w 19S2 ro k u . Je d n a k z e n g l ę d u n a m ałą l lo d ó d an y ch n i e p o d j ę t o i n t o ą p r e t a o j l .

K ontynuowano e k s p l o r a c j ę ty c h w arstw pod zabudową w io h lte k to n lo a n ą 1 omen t a rż y sk ie m , W j e j w yniku o d s ł o n i ę t o : '

1 . f r e e s e n t y k o n w tr u k o jl wałów g ro d u 2 . fra g m e n ty m ajd an u g ro d u

Be l i k ty wałów grodow ych o d s ł o n i ę t o w p o s t a c i k o n s t r u k c j i d rewo le n o -z le n n y c h . K o n s tr u k c je dream la n e w ału zach o w ały s i ę óladow o w p o s t a c i b ru o a tn y o h smug b e le k . lo b gruboÓÓ n a ró tn y o h p o ­ z io m a c h e k s p l o r a c j i w ahała a l ę w g r a n ic a c h od 0 ,5 cm do 5 cm. N a j l e p i e j zachow ane d la d y k o n s t r u k c j i d r e m la n y oh w y s tą p iły w n e j n i i s z y o h w arstw ach wałow ych. k a p l o r a e j ę w arstw wał owy oh prow adzono do g łę b o k o ó o l o k, 3 u od o b e c n e j p o w ie r z c h n i t e r e n u . O aloa Je s z c z e n i e o s i ą g n i ę t o ,

l a ł g r o d u , w o p a r c i u o d o ty oh czasowo b a d a n ia , m ia ł k o n s t r u k c j ę d r e w n la n ę -z ls m n ą , r u s z tó w » , • p rz e k ła d k o w ą . Drewno p rz esy p y w a n e b y ło g l i n ą , · w d o ln y c h w arstw ach p ia s k ie m . Wg d o ty c h e z e s c wyoh d an y oh m oins w s tę p n ie u s t e l l ó w zerokoóó w alu u p o d w a la n a o k . 10 - 15 m, oo w ydaje s i ę w skazyweó,' t a many t u do o z y n le n la z grodem e o z e ano p le a to w a k im ,

Ib w sc h o d n ie j o z ę d o i w ału /p o d wpsydą o b ie k tu s a k ra ln e g o А / Zauważono In ten sy w n e d la d y g p a l e s l z n y o m i ą i s z o d e l o k . 15 - 20 om i d la d y o p a lo n y oh b e l d r e w n ia n y c h , o r a z otw ory po u s t e - w lonyoh pionow o e łu p a o h .

Z n a jd u ją o a s i ę po w s c h o d n ie j s t r o n i e w a łu g l i n a w w yniku d z i a ł a n i a o g n ia u z y s k a ła barwę o e g l a a t o - o zerw o n ą,

R a le Z y p r z y p u s z o z a ó , Ze s z o z y t w ału zw ień cz o n y b y ł b l l Z e j n i e o k r a d lo n ą k o n s t r u k c j ą d r s m l a o ą · /m o le p a l i s a d ą / . S zczeg ó ło w ą odpowledń n e t o p y t a n i e d ad zą d a l s z e b a d a n ia wykop a l l akowa.

W y k o p alisk a n a m a jd a n ie g ro d u prow adzono w Jego p ó łn o c n o - z a c h o d n ie ) 1 p ó łn n o n o - w schodni e j o z ę d o i. D o ty c h c z a s o d k r y to stru p o w e w arstw y w n ę tr z a g ro d u n a b ard zo n ie w ie lk im o b m a i a e , Górne .w arstw y m a jd a n u p rz s a y n o n e aą d io d am i In te n s y w n e j s p a le n iz n y 1 d z i a ł a n i e o g n ia .

W t r a k c i e e k s p l o r a c j i a tro p owy oh w arstw m ę t r z a g ro d u z n a l e z i o n o duZe i l o d o l o a r a m ik l, p ó ł f a b r y k a t y z ro g u , opraw y rogow e, g r z e b i e ń rugow y, p r z ę d ł i k i g l i n l a n e t l t p ,

w o p a r c i u o w stęp n e po m iary n o in a p r w y ją ó , Ze m ę t n a g ro d u n a l l n l l we oh ód - z a c h ó d a a d łu g o d ó Ok. 30 - W m. J e d n a k z e w zględu n a m ałe ro z p o z n a n ie te g o o b i e k t u tr u d n o n i o be cc y a e t a p l a

b ad ań podaó Jego d o k ła d n e ro z m ia ry . Trudno t e Z u s t a l l ó Jego c h r o n o lo g ię b ezw z g lę d n ą. D a ta pcw» t o - . n l a J a a t J a s z c z e n i e z n a n e . O p ałek g ro d u p r z y p a d ł p r z y p u s z c z a ln ie n a połow ę U w.

Wg w stę p n y ch badań h i s t o r y c z n y c h gró d z o s t a ł z n ls z o z o n y w Wyniku n a ja z d u F om o rz an n a W ie lk o p o lsk ą W p o ło w ie XI w ie k u . Todw ladow eń 1 ród łowy oh n a te n te m a t b r a k .

l î H f ï i S Î L S I - î

S ta n o w isk o n r 4 p o ł o Zone J e s t n a zaohód 1 p o łu d n io w y -z a c h ó d cd s ta n o w is k a n r 3 , n a ob sma­ r z e o k o ło 3 hA,

(5)

i во

-0 · 1 · η p o d j ę c i a b ad ań b y łe s t w i e r d z e n i e o h e га к t e r u 1 w stę p n e j c h r o n o l o g i i a t m owi oka o r e s U s ta l e n i e r e l a c j i m iędzy »tan o w i» k łem n r 3 1 n r 4 .

P rz ep ro w a d zo n o t y l k o w stę p n a b a d a n ia sondażow e wykopem o w ym iarach 2 s 1 m. Wykop wy ty oz cm η w o d l e g l o ń a l 70 m od g r a n ic y arów 3 V 34 w k l s r t n k u z a o h o d n la od z «bod o wad s a k r a ln y c h / o d f a s a d y k o i o l o ł s i l i n i a aro w a 3 3 /3 4 b ie g n ie p a n Ś ro d e k f a s a d y / , o a l i n 11 p r z e k r o j u p o d łu ż n e go k o d o io ła k l a n t o π o go,

V t r a k o l o e k e p l o r a o j l wy od rę bo i on o 4 a a ra tw y k u l tu r o a · i

1 . w a rstw a I / h u i u s / 1 0 ,8 1 - 1 0 ,7 6 do 1 0 ,5 0 - z ie m ia o rn a o z e m o b r u n e t n e , p ró o h n lo z n a .

2. w arstw a I I /10 ,5 0 - 1 0,30/ z b l i ż a n a do w* r e t wy o 10 e j /h u m u su / o z a ro o b r u n a t a s , a lic z n y m i drobnym i k a m ie n ia m i, d ro b in a m i 1 grudkam i ż u ż lu .

3 . , w arstw a I I I /10 ,3 0 - 1 0,00/ s a a r o h r u o a t n a , p i a s z c z y s t a z ie m ie a aoazaM tom l g lin y 1 droboym l k a m ie n ia m i. Я w a rstw ie I I I we w s a h a d n le j o z ę d o i so n d a ż u o d s ł o n i ę t o p r z e p a la n ą g l i n ę o k o l o r z e pomarańczowym, wokół k t ó r o j w y s tą p ił p o p i ó ł z n ie lic z n y m i grudkam i w ęgla d rzew nego.

4 . w arstw a IV / 1 0 , 0 0 - 9 , 8 6 / J o m o b r u n a tn s z ie m ia p rz e m ie sz a n a z p o p io łe m , e o o z e w k la i p l a s k u 1 In te n s y e n o J s p a l e n i z n y i p ró o z te g o w y s tę p u ją t u d u że l l o d o l d ro b n y c h k e e l en 1.

C a l e o _ J a a n e ż ó ł t a g l i n a z e d io d a m i o r s z t y n u 1 b l a ł o ż ó ł t y p i a s e k b e z z a b y tk ó w a r c h e o l o g l o z n y e h / o a l s o w y s t ę p u j e od g ł . 9 , 8 8 - 9 , 8 6 / ,

Z e k sp lo ro w an y oh w arstw wydobyto d u żą l l o d ó o e ro m ik l / o - we I - I T / , k o d o l s w la r s ę o e , S uSel

s z k la n y 1 ż e la z n y /w -w a I I 1 I I I / ł u s k i 1 k o d o l r y b ie / w a r s ta o IV / i t p .

W itęp o s b a d a n ia so n d slo w s p o t w i e r d z i ł y duża w a lo ry poznaw cze e ta n o w ia k a n r 1 1 Jago w s p ó ł- z a l e t a o ld a h r o n o lo g lo z o ą a o b ie k ta m i ze s ta n o w is k a n r 3 ,

M a t e r i a ł zab y tk o w y ze s ta n o w is k n r 3 1 4 - o a ra m lk a n a c z y n io w a , h o d o w lan a, s z k ł o , zap raw y w a p ie n n a , m e t a l e , p r ó b k i s p a l e n i z n y , p r ó b k i d a n d r o lo g lo z n e , p r ó b k i l o h t i o l n g l o i o e , p r ó b k i s p a l e ­ n iz n y 1 p o p i o ł u o r a z m a t e r i a ł k o stn y z n a j d u j ą s i ę w t r a k c i e a n a l i s e p e c j o l i s ty c z n y oh 1 s z o z a g ó ło - wwgo c p ra o o w z u ls . O sły m a t e r i a ł zabytkow y w raz z d o k in o n te o J ą z n a j d u j e e l ę w I o e t y t u o l e H i s t o r i i QUI w P o z n a n l u , D o k u m en tao ja o p iso w a , rysunkow a 1 f o t o g r a f i c z n a w WKZ w F i l e ,

B a d a n ia b ęd ą k o n ty n u o w an o .

M i e s i · B arodow a w S zoso o l n i e

/

B a d a n ie p r o w a d z ił mgr i o t o u l P o m e i l ń a k l . V ln en so w elo Muzetzs H aro d o — w S z o z e o l n i e . D ru g i aezun b a d a ń . Osada

w c z e sn o ire d n lo w le o z n s z 2 p o ł . X I - 1 p o ł . V I I I w, o ra z r e l i k t y o sa d n lo tw a k u l t u r y ł u t y o k l e j z e p o k i b rą z u

1 o k r e s u h a l s z t a c k i e g o .

P racam i Badawczymi o b j ę t o p o łu d n io w o -z so h o d o i s k r a ] w y b ie rż y sk a s t a r e j ż w iro m 1 /w a s w i ą z s - n l u do wykępów bsdaw ozyeh z 1975 r o k u / , g d z ie p r z y p u s z c z a ln ie zn ajd o w ać a l ę m ia ło o a n t r a o s a d y . P rz e b a d a n o p o w ie r z c h n ię 4 ,5 a r a - o d k ry w ająo 1 e k s p l o r u j ą o 14 o b ie k tó w w o z e m o ń m d n Io w ie ttn y o h re p re z e n to w a n y c h p r r e s 4 p ó ł z l e n l a n k i z r e s z tk a m i p a l e n i s k , 4 p a l e n i s k a o tw a r te o ra z 6 J œ g o sp o - d a r o z y c h . O d s ło n ię to r e l i k t y o sa d n lo tw a k u l t u r y ł u ż y c k i e j / 4 jamy o r a z n i e okowa te Żarn s к к в l e n n e / . O b ie k ty n o z e a a o ń re d n lo w le o z n e tk o r z y ł y z n a o z n e z a g ę s z o z e n le n a pow ie r z o h n l 1 a r a . S ą aoe w yredr 1» w y o d ręb n iający m s i ę s k u p is k ie m , o d d z ie la n y m Ja ło w ą p r z e s t r z e n i ą od r e s z t y o b ie k tó w . W y s tą p iły t u r ó w l e ż r e s z t k i w srstw y k u l t u r o w e j , k t ó r e j m lą ż s so ó ó w z r a s ta у k i e r u n k u z a c h o d n ia . M r ó d m a t e r i a ł u zabytkow ego dom inow ały fra g m e n ty n a c z y ń r ę o z o le l e p io n y o h , 4 fra g m e n ty ż e m k — len n y o h o ra z p m ę ń - 1 1 U g l i n i a n e i n o ż e ż e l a z n e , B a d a n ia b ęd ą k o n ty n u o w an e, , lob Łuty w o j, z z o z e o iń e k ie S ta n o w isk o 1 LQPUSî, w o j. b l a ł e z t o a k l e s t m o w i a k o I pątrz okres nowożytny

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uzyskany zasób inform acji upoważnia do stw ierdzenia, ża mamy do czynienia z rozległą osadą produkcyjną, będącą w stałym rozwoju.. Rozm iary i ch arak ter

Ważnym elementem tejże pracy jest wyjaśnienie, dlaczego dolina rzeki Sztoły jest doliną, w której rzeka raz prowadzi swoje wody a innym razem nie.. Analiza map i

Poza materiałami przygotowanymi przez uczonych z Łodzi i Warszawy, publi- kacja zawiera także teksty socjologów wsi ze środowiska krakowskiego.. Część studyjna pracy została

Osada na stanowisku 6 jest ściśle związana z dużym cmentarzyskiem z okresu wpływów rzymskich w tej samej miejscowości /stanowisko l /.. Badania kompleksu osad w

Badania prowadzone na Wzgórzu Zamkowym, między północną ścianą kaplicy, a nowozbudowanym skraydłem zamku, potwierdzimy istnienie murów widocznych na planie zamku z

Odkrycie reliktów przedromańskiej budowli posadowionej w m iejs­ cu zniszczonego wału obronnego, raz jeszcze dowodnie potwierdziło w łślańską metrykę grodu

V wyniku eksplora­ cji wykopu III stwierdzono, te z reliktami drewnianego obiektu, odkrytego na głębokości 3.Θ0 - 4 m wiąt· się palenisko obmurowane tzw*gotycką cegłą·

O dkryto zaledwie kilka obiektów: b liż e j nieokreślonych bruków kam iennych, m inim alnych p rze głębień gleby torfow ej bib ew entual­ nych kon strukcji