• Nie Znaleziono Wyników

View of Ewa Stawicka, Niezwykłe procesy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Ewa Stawicka, Niezwykłe procesy"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

O ceniając w artość powyższej publikacji, należy stwierdzić, że zaw arte w niej roz­ w ażania m ogą być p rzydatne nie tylko dla kanonistów węgierskich, jakkolw iek wy­ b ó r został d o k o n an y p o d k ątem ich potrzeb. P oruszane w niej najnowsze zagadnienia z k an o nicznego p raw a m ałżeńskiego m aterialn eg o (m ałżeństw a m ieszane, wyklucze­ nie sak ram en taln o ści m ałżeństw a chrześcijańskiego) i z praw a procesow ego (apelacja w spraw ach m ałżeńskich, stru k tu ra Najwyższego T rybunału Sygnatury Apostolskiej, p o stęp o w an ie w sporach adm inistracyjnych) m ogą zainteresow ać także prawników polskich. O praco w an ia zam ieszczone w prezentow anym zbiorze wyróżniają się nie­ zwykłym kunsztem erudycji i klarow nością wykładu. Erudycja ta, w idoczna w m istrzow­ skiej in terp re ta cji tekstów praw nych, polega n a ustalaniu właściwego znaczenia n o r­ my praw nej z uw zględnieniem najnow szych orzeczeń najwyższych trybunałów kościelnych oraz opinii innych autorów , w zględem których abp G rocholew ski zajm uje w łasne, d o b rze w yw ażone stanow isko. P rzed e wszystkim najwyższego uznania jest godny kunszt A u to ra polegający na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką.

O śm ielam się przy tej okazji zauważyć, iż rozw ażania z dziedziny praw a m ałżeń­ skiego i procesow ego zam ieszczone w tej publikacji powstały w okresie, gdy abp G ro ­ cholew ski spraw ow ał u rząd sek retarza, a n astęp n ie p refek ta Najwyższego Trybunału Sygnatury A postolskiej i p ro feso ra uniw ersytetów papieskich w Rzym ie. N atom iast obecnie — p o objęciu w 1999 r. u rz ęd u p re fek ta K ongregacji W ychow ania K ato­ lickiego, k tó ra w K ościele pow szechnym je st odpow iednikiem m inisterstw a edukacji - po le jeg o zain tereso w ań uległo znacznem u poszerzeniu. Należy więc żywić nadzieję, że p rzed m io tem jego publikacji naukow ych staną się zagadnienia z innych działów praw a.

Jó ze f Krukowski

E w a S t a w i c k a , N ie z w y k łe p r o c e s y , W y d a w n ic tw o C . H . B e c k 1998, ss. 225.

Z b ió r N iezw ykłe procesy Ewy Stawickiej, adw okata, a także A u to rk i w ielu artyku­ łów o tem atyce praw niczej, składa się z esejów cyklicznie ukazujących się w m iesięcz­ niku „ P a le stra ”. W ybór, spośród w ielu opublikow anych już tekstów , nie jest przy­ padkow y. T ra fn e d o b ran ie tem atów , a także niezwykle ciekaw a i za każdym razem zaskakująca fo rm a literack a pozw alają Czytelnikowi patrzeć na historię wymiaru sp ra­ wiedliw ości nie tylko z p u n k tu w idzenia zdystansow anego odbiorcy kolejnej, tym ra ­ zem płynącej z sali sądow ej, inform acji. E fek tem pracy, pełnej dbałości o jak najw ier­ niejszy przekaz wiedzy historycznej, hum anistycznej, a p rzede wszystkim prawniczej je st o b raz opierający się n a rzetelnej relacji w ydarzeń, połączonej z refleksją nad losem p o tęp ian y ch i skazywanych osób.

O m aw iana publikacja składa się z 12 esejów, nie je st jed n ak , co m oże sugerować tytuł, rek o n stru k cją w strząsających w ydarzeń czy m oże zbiorem wielkich i trzym ają­ cych w napięciu spraw. Ź ró d e ł pow stania tej książki należałoby raczej upatryw ać w p ró ­

(2)

bie zro zum ienia i z in terp re to w an ia ów czesnego p o rząd k u społecznego, a p rzed e wszystkim podkreślenia nie tylko historycznego aspektu relacji m iędzy nie zawsze sp ra­ wiedliwą i obiektyw ną w ładzą (np,: Sanhedryn, francuski K onw ent czy carski A udyto- riat Polowy) a wybranym i bohateram i.

Ewa Stawicka przedstaw ia najbardziej interesujące i niezwykłe h isto rie procesów , o których pow szechna w iedza je st często skąpa i zan ad to upraszczana. Jej u m iejęt­ ność uchwycenia i przekazania tej szczególnej atm osfery m inionych w ydarzeń u m o ­ żliwia w ędrów kę ciasnymi uliczkam i praw niczej dzielnicy L ondynu, by w następnym opisie przenieść się w raz z Józefem Piłsudskim do skazańców w ypędzonych n a Sybir czy w erę prohibicji w Stanach Z jednoczonych.

Pozytywnie zaskakuje ró żn o ro d n o ść tem atów . Po raz kolejny sta ją p rz e d wy­ m iarem sprawiedliwości nie tylko zbrodniarze, ale także: Jezus C hrystus, P aw eł z T a r­ su, Jan H us, T om asz M orus, Ludwik X V I i w ielu innych; ludzie, których w izeru­ nek utrw alił się nie tylko na kartach historii. Ew a Stawicka u zu p ełn ia przedstaw ione historie procesów własnymi przem yśleniam i, pozostaw iając jed n o cześn ie C zytelniko­ wi dużo swobody do sam odzielnej analizy relacjonow anych w ydarzeń.

Poza w spom nianym i aspektam i zróżnicow anie tem atyki prow adzi czasam i do m ało w yrazistego i czytelnego obrazu. N iektóre z tekstów , np. pro ces Jezusa C hrystusa, cechuje zbytnia powściągliwość, podyktow ana, być m oże, złożonością i w yjątkow ością zgrom adzonego m ateriału. T en otw ierający zbiór esej zasługuje n a bardziej obszerne przedstaw ienie. W ątpliw ości m oże też budzić fo rm a tek stu pośw ięconego G iacom o C asanovie. W ydaje się, iż koncepcję p rzed staw ien ia w ydarzeń w form ie pow ieści episto larn ej cechuje zbyt m ała przejrzystość przy jednoczesnym dosyć obszernym tekście.

Swego rodzaju spoiwem , łączącym wszystkie teksty, je st n ieodłączna p ostać T em i­ dy, k tó rą czytający przechow uje w wyobraźni, doszukując się w ytłum aczenia i o d p o ­ wiedzi n a pytanie: co było praw dą i gdzie należało jej szukać? Z am ieszczenie n a o b ­ wolucie książki obrazu P ie rre ’a H u b e rta Subleyrasa S praw iedliw ość przypom ina, że nie m ożna uw olnić się od odpow iedzialności i zaangażow ania, naw et jeśli patrzy się na sądow e dram aty z historycznej perspektywy.

N a zakończenie trzeb a by zwrócić uwagę, iż relacje z sal sądowych są je d n ą z lep ­ szych form edukacji, szczególnie tej części społeczeństw a, k tó ra nie m a przygotow a­ nia praw niczego. O czekujem y rzetelnej, fachowej, o partej na m ateriałach źródłowych publicystyki, niestety, często otrzym ujem y jedynie obrażający, je d n o stro n n y oraz p o ­ zbawiony w artości przekaz. Książka Ewy Stawickiej je st zaprzeczeniem tego typu o d ­ noszenia się do złożonej problem atyki wym iaru sprawiedliwości. A u to rk a dostrzega, nieuchw ytne dla w ielu sprawozdawców, bogactw o poruszanych problem ów , nie p o m i­ jając przy tym samych bohaterów zaplątanych w dram atyczne w ydarzenia czasów, w których żyli.

B ogatą i p ełn ą refleksji treść tego niew ątpliw ie bardzo u d an e g o d e b iu tu literack ie­ go uzupełnia stara n n e w ydanie i ja k zwykle ciekaw a w W ydaw nictw ie C. H . Beck szata graficzna. K siążka ta zainteresuje szerokie grono Czytelników , niekoniecznie parających się praw em .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Assessment of ecological value level was done on the basis of studies on the ecological power of the use form depending on the land use type and measured by the percentage share

Powinien podjąć się tej roli, kierując się patriotycznymi nakazami.. Nie odmawia się takim

Znalazły się na niej również prace uczestników dziecięcego, ogólnopolskiego pleneru plastycznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.. Gości powitał

Określając status nauk humanistycznych Weber nie prezentuje w ra­ mach przedstawionych przez niego założeń socjologii rozumiejącej żad­ nych argumentów, które pozwalałyby

Ook bij de grovere zandsoorten werden onderdrukken gemeten hoevrel kleiner van grootte ( fig. Dit hangt ook samen met de flam-rere taluds bij deze proeven. 3)

zachowania te są więc skutkiem doboru naturalnego instynkt rozrodczy człowieka ewoluuje od 300 mln lat odruchy macierzyńskie od co najmniej 200 mln lat domowe ognisko od 6 mln

HistoriaAI—lata50-teXXwieku •ideeXIX-wieczne(iwcze´sniejsze):filozofia,logika,prawdopodobie´nstwo, badanianadfunkcjonowaniemm´ozguludzkiego

· odczucie, iŜ sprzęt komputerowy jest "bardzo drogi" - owszem, zakup urządzenia jest niemałym wydatkiem, ale ceny urządzeń ciągle spadają; odwołać się moŜna