• Nie Znaleziono Wyników

View of Test methods for autonomy of electric vehicles

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Test methods for autonomy of electric vehicles"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

HNVSORDWDFMDLWHVW\

$UNDGLXV]0DâHN0DUHN2JURGQLN

0HWRG\EDGDĄDXWRQRPLLSRMD]GµZHOHNWU\F]Q\FK

-(/ L62. '2, 10.24136/atest.2018.348. 'DWD]JâRV]HQLD 7.10.2018. 'DWDDNFHSWDFML 19.11.2018. :DUW\NXOHRPyZLRQRUyŮQHURG]DMHEDGDĽDXWRQRPLLSRMD]GyZHOHN-WU\F]Q\FK'RNRQDQRSRG]LDâXW\FKŮHEDGDĽQDODERUDWRU\MQHLGURJRZH RUD]GRNâDGQLHMHRSLVDQR3â\QLH]QLFKZQLRVHNRXŮ\WHF]QRŒFLZ\EUD-Q\FKURG]DMyZEDGDĽGRZLHONRŒFLEDGDQ\FKSRMD]GyZRVRERZ\FK GRVWDZF]\FKFLĘŮDURZ\FKLDXWREXVyZ:F]ĘŒFLEDGDZF]HMSU]HGVWD-ZLRQREDGDQLDGURJRZH]DVLĘJXSURWRW\SRZHJRSRMD]GX8UVXV(OYL

6âRZDNOXF]RZH: pojazd elektryczny, pojazd autonomiczny, testy drogowe.

:VWĘS

1DXOLFDFKZLHOXNUDMyZŒZLDWDZW\PWDNŮH3ROVNLFRUD]F]Ę-ŒFLHMPRŮHP\]REDF]\ýSRMD]G\HOHNWU\F]QH6ĉWR]DUyZQRPDâH SRMD]G\GZXNRâRZHZSRVWDFLPRWRURZHUyZOXEPRWRF\NOLVDPR-FKRG\RVRERZHLGRVWDZF]HMDNLDXWREXV\LSRMD]G\FLĘŮDURZH (ZLGHQWQH]DOHW\SRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FKZSRVWDFLEUDNXHPLVML VSDOLQGRDWPRVIHU\LKDâDVXSU]H]QDF]DMĉMH]ZâDV]F]DGRHNROR-JLF]QHMMD]G\PLHMVNLHM-HV]F]HNLONDODWWHPXMD]GDPLHMVNDE\âD MHG\Q\PSU]H]QDF]HQLHPSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FK]HZ]JOĘGX QD]DVLĘJPRQWRZDQ\FKEDWHULLWUDNF\MQ\FK'XŮ\LV]\ENLSRVWĘS ZQDXFHZW\PREV]DU]H]QDOD]âV]\ENLHŒFLHŮNLNRPHUFMDOL]DFML LVSRZRGRZDâGRVWĘSQRŒýU\QNRZĉEDWHULLWUDNF\MQ\FKRFRUD] ZLĘNV]HMSRMHPQRŒFLHQHUJHW\F]QHMFRUD]PQLHMV]HMREMĘWRŒFL LPDVLHDSU]\W\PZFRUD]QLŮV]\FKFHQDFK2IHURZDQHZFKZLOL REHFQHMQDU\QNXSRMD]G\HOHNWU\F]QHFKDUDNWHU\]XMĉVLĘDXWR- QRPLĉZ\QRV]ĉFĉSRQDGNP1LHNWyUH]VDPRFKRGyZRVR-ERZ\FKPDMĉ]DVLĘJSU]HNUDF]DMĉF\SRQDGNP1DU\QNX RIHURZDQHVĉUyZQLHŮV\VWHP\âDGRZDQLDEDWHULLSUĉGHPVWDâ\P âDGRZDUNDPLRPRF\QDZHWN:NWyUHVĉZVWDQLHQDâDGRZDý GRSHâQDEDWHULHVDPRFKRGXRVRERZHJRZPQLHMQLŮSyâJRG]LQ\ >@7DNL]DVLĘJSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FKZSRâĉF]HQLX]WHFKQR-ORJLĉV]\ENLHJRâDGRZDQLD]DSHZQLDZâDŒFLZLHQLHRJUDQLF]RQH PRŮOLZRŒFLSRGUyŮRZDQLDVDPRFKRGHPHOHNWU\F]Q\PSRFDâHM (XURSH86$OXELQQ\FKNUDMDFKSRVLDGDMĉF\FKLQIUDVWUXNWXUĘLFK âDGRZDQLD

5R]ZyMU\QNXSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FKLLQIUDVWUXNWXU\LFK

âDGRZDQLD

=URNXQDURNOLF]EDVSU]HGDZDQ\FKQDŒZLHFLHSRMD]GyZHOHN-WU\F]Q\FKURŒQLHZEDUG]RGXŮ\PWHPSLH2ZLHONRŒFLU\QNXPRJĉ ŒZLDGF]\ýOLF]E\VSU]HGDQ\FKDXWZSRV]F]HJyOQ\FKVHJPHQWDFK :86$ZUVSU]HGDQRSUDZLHW\VVDPRFKRGyZ HOHNWU\F]Q\FKLK\EU\GRZ\FK]PRŮOLZRŒFLĉ]HZQĘWU]QHJRâD-GRZDQLD (93+(9 >@-DNZ\QLND]UDSRUWX2EVHUZDWRULXP 5\QNX3DOLZ$OWHUQDW\ZQ\FK RUSDSO ZUZ8(VSU]HGDQR (9:3ROVFH]VDORQyZZUZ\MHFKDâR(9 &RUD]ZLĘNV]DOLF]EDSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FKQDU\QNXHXUR- SHMVNLPLSROVNLPZ\PDJDRGSRZLHGQLHMLQIUDVWUXNWXU\LFKâD-GRZDQLD0RZDWXQLHW\ONRRRGSRZLHGQLHMOLF]ELHâDGRZDUHN SRV]F]HJyOQ\FKW\SyZDOHLRZâDŒFLZ\PLFKXPLHMVFRZLHQLXSU]\ GXŮ\FKV]ODNDFKNRPXQLNDF\MQ\FK :FKZLOLREHFQHMZ(XURSLH=DFKRGQLHMQDMSRSXODUQLHMV]HVĉ V]\ENLHâDGRZDUNLRPRF\N: SDWU]IRW 2IHUXMĉRQHPRŮ-OLZRŒýâDGRZDQLDZWU\EDFK>@ ¡ $&ZW\F]NĉW\SX ¡ '&ZW\F]NĉW\SX&&6 ¡ '&ZW\F]NĉW\SX&KDGHPR .ZHVWLĉQLHGRNRĽFDUR]ZLĉ]DQĉLXUHJXORZDQĉSUDZQLHMHVW SR]\VNLZDQLHHQHUJLLGRâDGRZDQLDSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FK (QHUJLDWDZUyŮQ\FKNUDMDFKSRFKRG]L]UyŮQ\FKŬUyGHâ:NUD-MDFK(XURS\=DFKRGQLHMRGZLHOXODWLQZHVWXMHVLĘZSURGXNFMĘ energii elektrycznej z OZE. Najprostszym i najbardziej efektyw- Q\PVSRVREHPMHVWâDGRZDQLHSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FK]V\VWH-PyZIRWRZROWDLF]Q\FK>@²IRW

(2)

HNVSORDWDFMDLWHVW\

5RG]DMHEDGDĽDXWRQRPLLSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FK

7HVWZZDUXQNDFKODERUDWRU\MQ\FK1('&

%DGDQLDDXWRQRPLL(9ZZDUXQNDFKODERUDWRU\MQ\FKRGE\ZDMĉ VLĘQDKDPRZQLSRGZR]LRZHMQDNWyUHMRGZ]RURZXMHVLĘZDUXQNL UXFKX]ZLĉ]DQH]HZVSyâSUDFĉNyâQDSĘGRZ\FK]QDZLHU]FKQLĉ GURJLRUD]]RSRUDPLMD]G\$XWRUZEDGDQLDFKZ\NRU]\VW\ZDâ KDPRZQLĘSRGZR]LRZĉÀUP\97HFK-HVWWRKDPRZDQLDMHGQR-RVLRZD]KDPXOFHPHOHNWURZLURZ\P6LOQLNREFLĉŮDQ\MHVW]D SRŒUHGQLFWZHPKDPXOFDHOHNWURZLURZHJRPDV\UROHNRSRUyZ WRF]HQLDRUD]RSRUyZPHFKDQL]PXQDSĘGRZHJR-HGQĉ]IXQNFML KDPRZQLSRGZR]LRZHMMHVWW]ZF\NOMH]GQ\ 5RDGWHVW 8PRŮOL-ZLDRQKDPRZDQLHREFLĉŮHQLRZH]V\PXODFMĉRSRUyZSRZLHWU]D RSRUyZWRF]HQLDLRSRUyZEH]ZâDGQRŒFLSRMD]GXFRVWDQRZLRG- Z]RURZDQLHU]HF]\ZLVW\FKRSRUyZUXFKXZ\VWĘSXMĉF\FKQDGUR-G]H:P\ŒO5HJXODPLQX(.*21=KDPRZQLDZ\SRVDŮRQD ZWDNLPRGXâVWDQRZLW]ZKDPRZQLĘSRGZR]LRZĉ]HVWDâĉNU]\Zĉ RSRUyZLSRSU]HSURZDG]HQLXRGSRZLHGQLHJRZ]RUFRZDQLDPRŮH E\ýXŮ\WDRQDGRUHDOL]DFMLWHVWyZMH]GQ\FK1('& 1HZ(XUR-SHDQ'ULYH&\FOH :RNQLHSURJUDPX QDU\V ZLGQLHMĉSROD ZNWyU\FKZSLVXMHVLĘPLQPDVĘSRMD]GXZVSyâF]\QQLNRSRUyZ SRZLHWU]DLSROHSRZLHU]FKQLF]RâRZHMSRMD]GX:SLVXMĉFRGSR-ZLHGQLHZDUWRŒFLW\FKSDUDPHWUyZGRNRQXMHVLĘZ]RUFRZDQLD hamowni podwoziowej. 6\VWHPQDG]RUF]\WHVWXVâXŮ\GR]DGDZDQLDRGSRZLHGQLHM SUĘGNRŒFLSRMD]GX-HVWWRVRIWZDUHQDSLVDQ\ZMĘ]\NX&Z\- ŒZLHWODRQQDHNUDQLHPRQLWRUDŮĉGDQĉZDUWRŒýSUĘGNRŒFLSRMD]-GX OLQLDF]HUZRQD RGFK\âNĘJyUQĉ OLQLDJUDQDWRZD RGFK\âNĘ GROQĉ OLQLDUyŮRZD SUĘGNRŒýU]HF]\ZLVWĉSRMD]GX F]HUZRQ\ SXQNW DWDNŮHPRPHQW\Z\VSU]ĘJOHĽL]PLDQELHJyZ'RGDWNR-ZRQDHNUDQLHMHVWZ\ŒZLHWODQ\DNWXDOQLHUHDOL]RZDQ\F\NOMH]GQ\ LF]DVMHJRWUZDQLDRUD]F]DVFDâNRZLW\WHVWX6\VWHPWHQ]RVWDâ zrealizowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w Re-JXODPLQLHQU

'ODNDWHJRULLSRMD]GyZ0WHVWHPKRPRORJDF\MQ\PMHVWED- GDQLH(&(RSLVDQHZ5HJXODPLQLH(XURSHMVNLHM.RPLVML*R-VSRGDUF]HM2UJDQL]DFML1DURGyZ=MHGQRF]RQ\FK1DKDPRZQL podwoziowej realizowany jest test jezdny NEDC, przedstawiony QDU\V-HVWRQRERZLĉ]XMĉF\PWHVWHPMH]GQ\PZNUDMDFK8QLL (XURSHMVNLHMLGRWHMSRU\VâXŮ\âGREDGDQLDHPLVMLVSDOLQZHGâXJ QRUP(XURRUD]GRRNUHŒOHQLD]XŮ\FLDSDOLZDQDSRGVWDZLHHPLVML CO1('&MHVWRGSRZLHGQL]HZ]JOĘGXQDV]HURNL]DNUHVSUDF\ VLOQLND RGELHJXMDâRZHJRSU]H]F\NOHMH]GQHPLHMVNLHDŮSRF\NO SR]DPLHMVNL MDNLGXŮĉSRZWDU]DOQRŒýREFLĉŮHĽ 7HVWMH]GQ\1('&VNâDGDVLĘ]F\NOLPLHMVNLFK 8'&² 8UEDQ'ULYH&\FOH RUD]SR]DPLHMVNLHJR (8'&²([WUD8UEDQ 'ULYH&\FOH 5R]SRF]\QDVLĘRGUR]UXFKX]LPQHJRVLOQLND :WHŒFLHW\PVDPRFKyGSU]HMHŮGŮDGURJĘRNRâRNPZF]DVLH V]HŒUHGQLĉSUĘGNRŒFLĉNPKRVLĉJDMĉFPDNV\PDO-QĉSUĘGNRŒýNPK =DVLĘJZ\EUDQ\FKSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FKEDGDQ\ZWHŒFLH 1('&LZDUXQNDFKU]HF]\ZLVW\FKSU]HGVWDZLRQRZWDE 5\V2NQRSURJUDPX'\QD97HFKWU\ESUDF\²KDPRZDQLHREFLĉŮH-QLRZH]V\PXODFMĉRSRUyZMD]G\ ūUyGâRRSUDFZâDVQH 5\V3U]HELHJWHVWX1('& 5\V2NQRV\VWHPXQDG]RUF]HJRWHVWX1('& ūUyGâRRSUDFZâDVQH 7DE$XWRQRPLDSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FK

0DUNDLPRGHOSRMD]GX =DVLċJ1('&>NP@ =DVLċJU]HF]\ZLVW\>NP@

Renault Twizy, bateria 6,1 kWh 100 70

Renault Zoe, bateria 41 kWh 400 300

Renault Kangoo Z.E., 33 kWh 270 200

Renault Master Z.E., 33 kWh 200 120

BMW i3, 33,8 kWh (94 Ah) 300 200

Nissan Leaf I, 24 kWh 199 150

Nissan Leaf I, 30 kWh 250 200

Nissan Leaf II, 40 kWh 378 250

Volkswagen e-Golf, 36 kWh 300 200

Tesla Model S 75D, 75 kWh 490 310

Tesla Model S 100D, 100 kWh 632 399

Tesla Model 3, 75 kWh 744 496

Chevrolet Bolt EV, 60 kWh 520 380

(3)

HNVSORDWDFMDLWHVW\

=HZ]JOĘGXQDRGELHJDMĉFHRGMD]GU]HF]\ZLVW\FKZ\QLNLWHVWX 1('&RVWDWQLPLF]DV\SU]\MĘWR]XSHâQLHQRZĉSURFHGXUĘEDGDZ-F]ĉRQD]ZLH:/73 DQJ:RUOGZLGHKDUPRQL]HG/LJKWYHKLFOHV 7HVW3URFHGXUH :/73EĘG]LHRERZLĉ]\ZDýZNUDMDFK8QLL(X- URSHMVNLHM-DSRQLLL,QGLDFKSU]\F]\PZ8QLL(XURSHMVNLHMSUR-GXFHQFLSRMD]GyZEĘGĉPXV]ĉSRGDZDýZ\QLNLWHVWX:/73QLH SyŬQLHMQLŮRGSRF]ĉWNXZU]HŒQLDU

7HVWZZDUXQNDFKODERUDWRU\MQ\FK:/73

2GVW\F]QLDUUR]SRF]ĘWRVSU]HGDŮSRMD]GyZKRPRORJR-ZDQ\FK]JRGQLH]QRZĉSURFHGXUĉ:/732GZU]HŒQLDU ZV]\VWNLHVDPRFKRG\VSU]HGDZDQHSU]H]VLHFLGLOHUVNLHPXV]ĉ PLHýKRPRORJDFMĘ:/73-HG\Q\Z\MĉWHNVWDQRZLZW\PSU]\SDG-NXRNUHŒORQDNRĽFRZDSDUWLDSURGXNFMLVDPRFKRGyZNWyU\FK VSU]HGDŮPRŮHWUZDýGRZU]HŒQLDU2GZU]HŒQLDU SU]HSLVDPL:/73EĘGĉUyZQLHŮREMĘWHOHNNLHSRMD]G\GRVWDZF]H RGRSXV]F]DOQHMPDVLHFDâNRZLWHMGRW -DNVLĘQDOHŮ\VSRG]LHZDýZRNUHVLHSU]HMŒFLRZ\P]DSHZQH EĘGĉSRGDZDQHZ\QLNL]RE\GZXWHVWyZ1('&L:/73 ']LĘNLQRZHMPHWRG]LHEDGDQLD:/73EĘG]LHPRŮOLZHX]\VND-QLH]ELRUXGDQ\FKEDUG]LHMRGSRZLDGDMĉFHJRZDUXQNRPMD]G\ ZU]HF]\ZLVWRŒFL'RW\F]\ýWREĘG]LH]DUyZQRHPLVMLVSDOLQL]X-Ů\FLDSDOLZDZSU]\SDGNXSRMD]GyZ]VLOQLNDPLVSDOLQRZ\PLMDNL L]XŮ\FLDHQHUJLLZSU]\SDGNXSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FK0yZLĉF NUyWNRZ\QLNWHVWX:/73EĘG]LHEOLŮV]\ZDUWRŒFLRPMDNLHPRŮQD RVLĉJQĉýZFRG]LHQQHMMHŬG]LH 1DSU]\NâDGQRZ\WHVWMHVWSU]HSURZDG]DQ\ZV]HUV]\P]DNUH-VLHWHPSHUDWXUWUZDGâXŮHMLREHMPXMHZLĘFHMQLŮGZXNURWQRŒý G\VWDQVXMD]G\WHVWRZHMZUDPDFK1('&$E\GRNâDGQLHMRG]ZLHU- FLHGOLýW\SRZHZDUXQNLMD]G\QRZ\F\NOWHVWRZ\REHMPXMHRVWU]HM-V]HSU]\VSLHV]DQLHNUyWV]HSU]HVWRMHZ\ŮV]ĉŒUHGQLĉSUĘGNRŒý LZ\ŮV]ĉSUĘGNRŒýPDNV\PDOQĉ>@ =DPLDVW]HVWDZLDQLD]HVREĉV\PXORZDQHMMD]G\ZZDUXQNDFK PLHMVNLFKLSR]DPLHMVNLFKVDPRFKyGMHVWWHUD]WHVWRZDQ\Z ]DNUHVDFKSUĘGNRŒFL2WU]\PDQHZ\QLNLRG]ZLHUFLHGODMĉVW\OMD]-G\LZDUXQNLGURJRZH:DUWRŒFLWHXZ]JOĘGQLDMĉUyZQLHŮUyŮQLFH ZZ\SRVDŮHQLXSRMD]GXZW\PLQG\ZLGXDOQHRSFMHGODNDŮGHJR testowanego modelu. 1DU\VSU]HGVWDZLRQRSU]HELHJLWHVWX:/73GODUyŮQ\FKUR-G]DMyZSRMD]GyZ'ODSRMD]GyZRVRERZ\FKNDWHJRULL0L1RUD] OHNNLFKSRMD]GyZGRVWDZF]\FKVWRVRZDQ\EĘG]LHWHVW&ODVV QLHELHVNDOLQLDQDU\V 'ODSRUyZQDQLD]D]QDF]RQR OLQLĉQLH-ELHVNĉSU]HU\ZDQĉ SU]HELHJWHVWX1('& 5yŮQLFHZRE\GZXWHVWDFKVĉZLGRF]QHRGSLHUZV]HJRVSRM-U]HQLD:/73WUZDGâXŮHMQLŮ1('&SRMD]GSU]HMHŮGŮDZLĘNV]\ G\VWDQV]ZLĘNV]\PLSUĘGNRŒFLDPL'RGDWNRZRGDVLĘ]DXZDŮ\ý ZLĘNV]HZDUWRŒFLSU]\VSLHV]HĽLRSyŬQLHĽSRGF]DVMD]G\1LHNWy-UHŬUyGâDOLWHUDWXURZHGRNRQXMĉGRNâDGQHMDQDOL]\SRUyZQDZF]HM RE\GZXWHVWyZ>@

%DGDQLDZZDUXQNDFKGURJRZ\FK5'(

3RPLPRZLĘNV]HJRU\JRUXEDGDZF]HJRF\NO:/73SR]RVWDMHWH-stem czysto laboratoryjnym. W celu zapewnienia jeszcze bardziej UHSUH]HQWDW\ZQ\FKZ\QLNyZZSURZDG]DQDMHVWGUXJDSURFHGXUD testowa. 1RVLQD]ZĘ5'( DQJ5HDO'ULYLQJ(PLVVLRQV7HVW), co ozna- F]D7HVW(PLVML6SDOLQZ5]HF]\ZLVW\P5XFKX'URJRZ\P1DNâD- GDRQDRERZLĉ]HNSU]HWHVWRZDQLDVDPRFKRGyZQDGURG]HZZD-UXQNDFKGRNâDGQLHMRG]ZLHUFLHGODMĉF\FKDXWHQW\F]QHVFHQDULXV]H QDWUDVLH>@ 7HVW5'(REHMPXMHSRNRQ\ZDQLHZ]QLHVLHĽL]MHŮGŮDQLH]QLFK MD]GĘSRPLHŒFLH]PDâ\PLSUĘGNRŒFLDPLMD]GĘGURJDPLSR]D- PLHMVNLPL]HŒUHGQLPLSUĘGNRŒFLDPLLV]\ENĉMD]GĘQDDXWRVWUD-GDFK8Z]JOĘGQLDGRGDWNRZRZ\VRNRŒýQDGSR]LRPHPPRU]DQD NWyUHM]QDMGXMHVLĘVDPRFKyGMHJRREFLĉŮHQLHLMD]GĘZUyŮQ\FK WHPSHUDWXUDFKRWRF]HQLD>@

Wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostaw-F]HEĘGĉSU]HFKRG]LýWHVW\5'(RGZU]HŒQLDU

%DGDQLDZZDUXQNDFKGURJRZ\FK6257

3U]HMGŬP\WHUD]GREDGDĽ]DVLĘJXSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FKZZD- UXQNDFKGURJRZ\FK3RVâXŮ\P\VLĘEDGDQLDPLSRZV]HFKQLHVWR-VRZDQ\PLGODDXWREXVyZPLHMVNLFKZW\PZRVWDWQLPF]DVLHGOD DXWREXVyZ]QDSĘGHPHOHNWU\F]Q\P :FHOXZ\]QDF]HQLD]DVLĘJXDXWREXVXHOHNWU\F]QHJRNRQLHF]QH E\âRSU]HSURZDG]HQLHRGSRZLHGQLFKEDGDĽNWyUHVWDQRZLĉF]ĘŒý EDGDĽKRPRORJDF\MQ\FK0DMĉQDFHOXRNUHŒOHQLH]XŮ\FLDHQHUJLL elektrycznej zgromadzonej w bateriach trakcyjnych w przelicze-QLXQDSU]HMHFKDQ\NLORPHWU>N:KNP@%DGDQLDWDNLHPXV]ĉE\ý Z\NRQDQHSU]H]DNUHG\WRZDQĉMHGQRVWNĘ-HGQ\P]WDNLFKSRG-PLRWyZMHVW,QVW\WXW7UDQVSRUWX6DPRFKRGRZHJRZ:DUV]DZLH %DUG]RF]ĘVWRSRGF]DVSU]HWDUJyZQD]DNXSDXWREXVyZ]DPD-ZLDMĉF\Ů\F]ĉVRELHSU]HSURZDG]HQLDWHVWyZ6257-HVWWRVSRVyE E\GRZLHG]LHýVLĘMDNLHMHVWU]HF]\ZLVWH]XŮ\FLHSDOLZDF]\HQHUJLL SU]H]SRMD]G'ODSURGXFHQWDDXWREXVyZMHVWWRGRGDWNRZH]DGD-QLHNWyUHZ\PDJDF]DVXRUD]SRZRGXMHGRGDWNRZHNRV]W\ $OHFRR]QDF]DVNUyW6257"6257 DQJ6WDQGDUGLVHG2Q² 5RDG7HVW WRSURFHGXUDSR]ZDODMĉFDQDREOLF]HQLH]XŮ\FLDSDOLZD LHQHUJLLZUXFKXPLHMVNLP=DVDG\UHDOL]DFMLWHVWyZ]RVWDâ\RSUD-FRZDQHSU]H]őZLDWRZH6WRZDU]\V]HQLH7UDQVSRUWX3XEOLF]QHJR 8,73 2ND]Dâ\VLĘQDW\OHSU]\GDWQHLSRŮ\WHF]QHŮHVĉEDUG]R F]ĘVWRZ\NRU]\VW\ZDQHMDNRMHGQR]SR]DFHQRZ\FKNU\WHULyZSU]H-WDUJRZ\FK]DUyZQRZ3ROVFHMDNL]DJUDQLFĉ3U]HZRŬQLNPDMĉF GRZ\ERUXNLONDRIHUWSRMD]GyZGR]DNXSXPRŮHSRUyZQDýLFK U]HF]\ZLVWH]DSRWU]HERZDQLHQDSDOLZROXEHQHUJLĘHOHNWU\F]Qĉ 1DU\VSU]HGVWDZLRQRSU]HELHJSUĘGNRŒFL]DGDQHMZWH-ŒFLH62572]QDF]RQRWDNŮHRGFK\âNĘGROQĉLJyUQĉ7DNDPDâD 5\V3U]HELHJSUĘGNRŒFLMD]G\ZWHŒFLH:/73>@

(4)

HNVSORDWDFMDLWHVW\

ZDUWRŒýRGFK\âNLZ\PDJDGXŮHMGRNâDGQRŒFLRGZ]RURZDQLD WHVWXLQLHMHVWâDWZDGRUHDOL]DFMLZU]HF]\ZLVW\FKZDUXQNDFK drogowych. 3DUDPHWU\]MD]G\WHVWRZHMDXWREXVXHOHNWU\F]QHJRSRGF]DV WHVWX6257SU]HGVWDZLRQRQDU\V 1DU\VOLQLĉŮyâWĉR]QDF]RQRSUĘGNRŒý]DGDQĉQLHELHVNĉ R]QDF]RQRSUĘGNRŒýU]HF]\ZLVWĉ]DŒF]HUZRQĉPRFSRELHUDQĉ ]EDWHULLWUDNF\MQ\FKSRMD]GXHOHNWU\F]QHJR8MHPQHZDUWRŒFL PRF\ZVND]XMĉQDMHMSREyU]DŒGRGDWQLHQDMHMRG]\VNLZDQLH ZZ\QLNXUHNXSHUDFMLHQHUJLLKDPRZDQLD*HQHURZDQDSU]H]VLO- QLNLZSLDVWDFKNyâPRFSRMDZLDVLĘSRGF]DV]PQLHMV]DQLDSUĘGNR-ŒFLLKDPRZDQLD0RFSRELHUDQDSU]H]VLOQLNLHOHNWU\F]QHSRGF]DV WHVWX6257Z\QRVLQDZHWN:0DNV\PDOQD]DUHMHVWURZDQD PRFRG]\VNLZDQDSRGF]DVSU]HMD]GXZ\QRVLâDRNN:

%DGDQLD]DVLĘJXSURWRW\SXSRMD]GXHOHNWU\F]QHJR8UVXV(OYL

2SLVRELHNWXEDGDĽ

2ELHNWHPEDGDĽE\âSRMD]GSURWRW\SRZ\8UVXV(OYLSU]HGVWDZLR-Q\QDIRW-HVWWRSRMD]GGRVWDZF]\RGRSXV]F]DOQHMPDVLH FDâNRZLWHMWLâDGRZQRŒFLW%DGDQ\SRMD]GSRVLDGD]DEX-GRZĘNRQWHQHURZĉ]GROQĉSRPLHŒFLýHXURSDOHW\]âDGXQNLHP 3URWRW\SQUSRMD]GX]RVWDâSRUD]SLHUZV]\SU]HGVWDZLRQ\QD .RQJUHVLHZU 3RMD]GZ\SRVDŮRQRZSDNLHWEDWHULLOLWRZRMRQRZ\FKW\SX10& RSRMHPQRŒFLHQHUJHW\F]QHMN:K3RMD]GSRVLDGDNODV\F]Q\ XNâDGQDSĘGRZ\]VLOQLNLHPV\QFKURQLF]Q\P]PDJQHVDPLWUZDâ\-PL3060 DQJ3HUPDQHQW0DJQHWV6\QFKURQRXV0RWRU) o mocy QRPLQDOQHMN: 'ODSURWRW\SRZHJRSRMD]GXUR]ZLQLĘWRWDEOLFĘZVNDŬQLNyZ NWyUD]RVWDâDSRND]DQDQDIRW:FHQWUDOQHMF]ĘŒFLWDEOLF\ ]QDMGXMHVLĘZ\ŒZLHWODF]DNWXDOQHMSUĘGNRŒFLMD]G\]DUyZQR ZZHUVMLZVND]yZNRZHMMDNLF\IURZHM3RGQLP]QDMGXMHVLĘ VWDWXVXNâDGXQDSĘGRZHJR'15 DQJ'ULYH1HXWUDO5HYHUVH), ZVND]XMĉF\QDMD]GĘGRSU]RGXSRâRŮHQLHQHXWUDOQHLMD]GĘGR W\âX3ROHZHMVWURQLH]QDMGXMHVLĘVWDQQDâDGRZDQLDEDWHULLW]Z 62& DQJ6WDWHRI&KDUJH Z\UDŮRQ\Z3RSUDZHMVWURQLH ZLGDý]DŒSREyUHQHUJLLSRGF]DVMD]G\OXEHQHUJLĘX]\VNLZDQĉ SRGF]DVKDPRZDQLDUHNXSHUDF\MQHJRZ\UDŮRQHZN: %DGDQLDSRMD]GXZ\NRQ\ZDQRZLRVHQQĉSRUĉZWHPSHUDWXU]H RWRF]HQLDRNR&3U]HGZ\NRQDQLHPEDGDĽGRNRQDQRWDNŮH VSUDZG]HQLDFLŒQLHQLDZRJXPLHQLX%DGDQLDZ\NRQDQR]Z\âĉ-F]RQĉIXQNFMĉRG]\VNXHQHUJLLSRGF]DVKDPRZDQLD

8Ů\WDDSDUDWXUD

'RZ\NRQDQLDEDGDĽ]DVLĘJXSRMD]GXZ\NRU]\VWDQRDSOLNDFMĘ PRELOQĉG]LDâDMĉFĉZRSDUFLXRPRGXâ*36 SDWU]U\V $SOL-NDFMDPDPRŮOLZRŒýREOLF]DQLDLUHMHVWURZDQLDSUĘGNRŒFLMD]G\ SU]HE\WHMGURJLPDNV\PDOQHMRUD]ŒUHGQLHMSUĘGNRŒFL

:\QLNLEDGDĽ

%DGDQLD]DVLĘJXSRMD]GXSURWRW\SRZHJR8UVXV(OYLZ\NRQDQR ZZDUXQNDFKGURJRZ\FK3U]HSURZDG]RQRMHZF\NOXPLHV]DQ\P REHMPXMĉF\PF]ĘŒýMD]G\ZZDUXQNDFKPLHMVNLFK]DŒF]ĘŒý ZZDUXQNDFKSR]DPLHMVNLFK%DGDQLDZ\NRQDQRZZDULDQWDFK REFLĉŮHQLDSRMD]GXGRVWDZF]HJR:DULDQWSLHUZV]\REHMPRZDâ 5\V3U]HELHJSUĘGNRŒFLMD]G\ZWHŒFLH6257 ūUyGâRRSUDFZâDVQH 5\V3DUDPHWU\]MD]G\WHVWRZHMDXWREXVXHOHNWU\F]QHJRSRGF]DVWH-VWX6257 ūUyGâRRSUDFZâDVQH )RW7DEOLFDZVNDŬQLNyZ8UVXV(OYL )RW8UVXV(OYLZ]DEXGRZLHNRQWHQHURZHM

(5)

HNVSORDWDFMDLWHVW\

SRMD]GQLH]DâDGRZDQ\F]\OLPDVĘZâDVQĉSRMD]GXRUD]SDVDŮH-UyZ DXWRU]\DUW\NXâX :DULDQWGUXJLREHMPRZDâEDGDQLDSRMD]GX ]GRSXV]F]DOQĉPDVĉFDâNRZLWĉUyZQĉW :\QLNL]MD]GSU]HGVWDZLRQRZWDE:DUWRŒFL]ZLĉ]DQH ]SUĘGNRŒFLDPLLSU]HE\WĉGURJĉX]\VNDQR]RSLVDQHMSRZ\ŮHM DSOLNDFML'DQHGRW\F]ĉFHVWDQXQDâDGRZDQLDEDWHULL62&X]\VND-QR]V\VWHPX]DU]ĉG]DQLDEDWHULĉWUDNF\MQĉ%06 DQJ%DWWHU\ 0DQDJHPHQW6\VWHP 1DVWĘSQLHU]HF]\ZLŒFLHSU]HMHFKDQ\G\-VWDQVQDXE\WNXQDâDGRZDQLDEDWHULLRGQLHVLRQRGRZDUWRŒFL62&  ZFHOXREOLF]HQLD]DVLĘJXPDNV\PDOQHJR  %DGDQLDGURJRZH]DVLĘJXSRMD]GX8UVXV(OYLSRWZLHUG]Lâ\GDQH SRGDZDQHSU]H]SURGXFHQWD]QDMGXMĉFHVLĘQDRÀFMDOQHMVWURQLH LQWHUQHWRZHM>@

3RGVXPRZDQLH

:DUW\NXOHSU]HGVWDZLRQRPHWRG\EDGDQLD]DVLĘJXSRMD]GyZ HOHNWU\F]Q\FK]DUyZQRZZDUXQNDFKODERUDWRU\MQ\FKMDNLGUR- JRZ\FK'RSLHURZ\NRU]\VWDQLHWHVWX1('&GRSRPLDUX]DVLĘ-JXSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FKZ\ND]DâRRJURPQHUR]ELHŮQRŒFL SRPLĘG]\Z\QLNDPLODERUDWRU\MQ\PLLU]HF]\ZLVW\PL=GDQLHP DXWRUyZZSURZDG]HQLHQRZ\FKVWDQGDUGyZWHVWRZDQLD:/73 SR]ZROLX]\VNLZDýEDUG]LHMZLDU\JRGQHZ\QLNL]DVLĘJXSRMD]GyZ elektrycznych. %DGDQLDZZDUXQNDFKODERUDWRU\MQ\FKSR]ZDODMĉQDSRZWD-U]DOQRŒýLSRUyZQ\ZDQLHRVLĉJDQ\FKZ\QLNyZ3U]HSURZDG]DQLH WDNLFKWHVWyZSR]ZDODQDXQLNDQLHZLHOXF]\QQLNyZU\]\ND]ZLĉ-]DQ\FK]EDGDQLHPSRMD]GyZZZDUXQNDFKGURJRZ\FK-HGQDN do ich przeprowadzenia potrzebna jest hamownia podwoziowa ]PRŮOLZRŒFLĉ]DGDZDQLDRSRUyZUXFKXRUD]UHDOL]DFMLF\NOLMH]G- Q\FK:FKZLOLREHFQHMZLHOHLQVW\WXWyZEDGDZF]\FKEĘG]LHPX-VLDâRRSUDFRZDýOXE]DNXSLýPRGXâRGWZDU]DQLDWHVWX:/73 %DGDQLH]DVLĘJXSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FKZZDUXQNDFKGUR-JRZ\FKZRSDUFLXRPDVĘU]HF]\ZLVWĉSRMD]GXRUD]SUĘGNRŒý ŒUHGQLĉ]MD]G\MHVWGREU\PVSRVREHPSRPLDUXRULHQWDF\MQHJR PDNV\PDOQHJR]DVLĘJX0RŮHE\ýZ\NRU]\VW\ZDQHGRSODQRZDQLD WUDVSU]HMD]GXQDGâXŮV]\FKG\VWDQVDFK=GDQLHPDXWRUyZNDŮG\ XŮ\WNRZQLNSRMD]GXHOHNWU\F]QHJRSRZLQLHQZ\NRQDý]DSURSRQR-ZDQHEDGDQLDZFHOXSR]QDQLDU]HF]\ZLVWHJR]DVLĘJXZâDVQHJR SRMD]GX%DGDQLDWHPRJĉSRVâXŮ\ýGRVSUDZG]HQLDSRSUDZQRŒFL REOLF]HĽZ\NRQ\ZDQ\FKSU]H]NRPSXWHUSRNâDGRZ\(9 %DGDQLDGURJRZH]DVLĘJXSRMD]GX8UVXV(OYLSRWZLHUG]Lâ\GDQH SURGXFHQWD]QDMGXMĉFHVLĘQDRÀFMDOQHMVWURQLHLQWHUQHWRZHM3R- MD]GMHVWZVWDQLHSU]HMHFKDýQDZHWNP]QLHZLHONLPâDGXQ-NLHPQDMHGQ\PQDâDGRZDQLXEDWHULLWUDNF\MQ\FK3RUXV]DMĉFVLĘ ]GRSXV]F]DOQĉPDVĉFDâNRZLWĉZ\QRV]ĉFĉWMHJR]DVLĘJ Z\QRVLâSRPLĘG]\DNP Z]DOHŮQRŒFLRGSUĘGNRŒFL ŒUHGQLHMLG\QDPLNLMD]G\ 

%LEOLRJUDÀD

 )ODV]D-(OHNWURPRELOQRŒýZ3ROVFH²Z\]ZDQLDLPRŮOLZRŒFL ]XZ]JOĘGQLHQLHPLQWHOLJHQWQ\FKLQVWDODFML2=(Å$XWREXV\² 7HFKQLND(NVSORDWDFMD6\VWHP\7UDQVSRUWRZHµQU  *LDNRXPLV(*=DFKLRWLV$7,QYHVWLJDWLRQRID'LHVHO-(QJLQHG9HKLFOH·V3HUIRUPDQFHDQG(PLVVLRQVGXULQJWKH :/7&'ULYLQJ&\FOH³&RPSDULVRQZLWKWKH1('&Å(QHUJLHVµ 9RO1R  KWWSHOYLSO GRVWĘS   KWWSVDPRFKRG\HOHNWU\F]QHRUJZ\QLNLBVSU]HGD]\BHYBSKH-YBZBNDOLIRUQLLBZBUKWP GRVWĘS   KWWSVZZZQLVVDQSOZOWSKWPO GRVWĘS   0DâHN$.RZDOF]\N'&DUSRUWIRWRZROWDLF]Q\GRâDGRZDQLD SRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FKÅ$XWREXV\²7HFKQLND(NVSORDWDFMD 6\VWHP\7UDQVSRUWRZHµQU  3DVND-.âRV05RVâDQLHFá$XWRQRPLF]QDVWDFMDâDGR-ZDQLDSRMD]GyZHOHNWU\F]Q\FKÅ=HV]\W\1DXNRZH:\G]LDâX (OHNWURWHFKQLNLL$XWRPDW\NL3ROLWHFKQLNL*GDĽVNLHMµ QU  3LHOHFKD-0HUNLV]-0DUNRZVNL-:\EUDQH]DJDGQLHQLD GRW\F]ĉFHGURJRZ\FKWHVWyZHPLV\MQ\FKÅ$XWREXV\²7HFKQL-ND(NVSORDWDFMD6\VWHP\7UDQVSRUWRZHµQU  =DMNRZVNL.6HURND.3U]HJOĉGPRŮOLZ\FKVSRVREyZâDGR-ZDQLDDNXPXODWRUyZZSRMD]GDFK]QDSĘGHPHOHNWU\F]Q\P, Å$XWREXV\²7HFKQLND(NVSORDWDFMD6\VWHP\7UDQVSRUWRZHµ QU² )RWRJUDÀH²$UNDGLXV]0DâHN0DUHN2JURGQLN 7HVWPHWKRGVIRUDXWRQRP\RIHOHFWULFYHKLFOHV 7KHDUWLFOHGLVFXVVHVYDULRXVW\SHVRIWHVWLQJPHWKRGVIRUDXWRQRP\ RIHOHFWULFYHKLFOHV7KHWHVWVZHUHGLYLGHGLQWRODERUDWRU\DQGURDG WHVWVDQGGHVFULEHGLQGHWDLO$QDSSOLFDWLRQIRUXVHIXOQHVVRIVHOHFWHG W\SHVRIWHVWVWRWKHVL]HRIWKHWHVWHGYHKLFOHVZHUHSUHVHQWHGSDV-VHQJHUFDUVYDQVWUXFNVDQGEXVHV7KHUHVHDUFKSDUWSUHVHQWVURDG WHVWVRIWKHUDQJHRIWKHSURWRW\SH8UVXV(OYLYHKLFOH

.HZRUGVelectric vehicle, autonomy vehicle, road tests.

$XWRU]\

GULQŮ$UNDGLXV]0DâHN²:\ŮV]D6]NRâD(NRQRPLLL,QQRZDFML Z/XEOLQLH:\G]LDâ7UDQVSRUWL,QIRUPDW\NL PJULQŮ0DUHN2JURGQLN²8UVXV6$/XEOLQ 5\V2NQRDSOLNDFMLPRELOQHM3UĘG-NRŒFLRPLHU]*36$3. ūUyGâRRSUDFZâDVQH 7DE:\QLNLWHVWyZGURJRZ\FK8UVXV(OYL :DULDQW\MD]G\ 3U]HMHFKDQ\ G\VWDQV >NP@ &]DV >PLQ@ 3UċGNRğý ğUHGQLD >NPK@ 3UċGNRğý PDNV >NPK@ 8ī\WH 62& >@ =DVLċJ PDNV\PDOQ\ >NP@ :DULDQW Jazda nr 1 58,1 64,0 54,5 131 23 252,6 Jazda nr 2 70,0 78,0 53,8 130 42 166,7 Jazda nr 3 62,1 85,0 43,8 75 25 248,4 :DULDQW Jazda nr 1 58,0 79,0 44,7 91,8 30 193,3 Jazda nr 2 78,3 58,6 80,2 130,0 48 150,6 ūUyGâRRSUDFZâDVQH

Cytaty

Powiązane dokumenty

Trudno oprzeć się wrażeniu, że forma dzieła jest istotnym wkładem do dyskusji o stanie geografii polskiej po konferencji w Rydzynie, który to stan można z łatwo- ścią

Nie- rzadko bywa tak, ¿e wykluczamy pacjentów, u których reakcjê na lek – zw³aszcza, jeœli zdarzy³o siê to dawno temu – zak³óci³y inne czynniki (np. wspó³wystêpuj¹ce

Architectural related parameters of corridors which could have a potential impact on the energy consumption were summarized and discussed, including: form and orientation,

w tym kontekście nowy wymiar miały i mają konferencje naukowe z cyklu „Rusycystyka Europejska a współczesność”, organizowane przez ifRos UAM w Poznaniu w latach

[r]

[r]

Z\ND]DQHM SU]\ Z\NRQDQLX ]DGD $NW\ZQRü VWXGHQWD RFHQLD SURZDG]F\ üZLF]HQLD ODERUDWRU\MQH 2SyQLHQLH Z RGGDQLX SURJUDPyZ PR*H SRZRGRZDü REQL*HQLH RFHQ\ ] üZLF]H

Research on physicochemical properties of cathode material as a function of intercalation level (lithium content) has deep scientific aspect, since they allow to understand