• Nie Znaleziono Wyników

Sześć lat olimpiady literatury i języka polskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sześć lat olimpiady literatury i języka polskiego"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Aniela Piorunowa

Sześć lat olimpiady literatury i języka

polskiego

Biuletyn Polonistyczny 19/3 (61), 87-94

(2)

SZEŚĆ LAT OLIMPIADY

LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

W ro k u bieżącym już po r a z sz ó s ty odbyły s ię elim in acje Olim piady L i­ t e r a tu r y i Języka P o ls k ie g o . Je st to o k r e s d o ść d łu g i, żeby z im p rezy te j w yciągnąć pewne w n io sk i, z w ła sz c z a że w cią g u ty ch s z e ś c iu la t n a ­ s tą p iły w w ytycznych o rg a n iz a c y jn y ch is to tn e zm iany, k tó re w płynęły n a p rz e b ie g e lim in ac ji szkolnych i w ojew ódzkich, i m u siały - o czy w iście - w płynąć n a o s ta te c z n e efe k ty e lim in acji c e n tra ln y c h .

W p o p rz e d n ic h la ta c h "B iu lety n P o lo n isty c z n y " p is a ł dw ukrotnie o z a ­ s a d a c h , p rz e b ie g u i w ynikach O lim piad P o lo n isty c z n y c h : I - w z e sz y c ie 4 3 , s . 3 6 -4 1 , i 111 - w z e sz y c ie 50, s . 8 1 -8 7 . O głoszone w tedy a rty k u ­ ły m gr A licji S zlązak o w ej inform ow ały o pow ołaniu do ż y c ia O lim piady; podaw ały te ż z a sa d y ogólne i sk ład y K om itetów: Głównego i w ojew ódz­ k ic h .

Z n a tu ry r z e c z y C zytelników "B iu lety n u P o lo n isty czn eg o " in te r e s u ją p rz e d e w szystkim te sp ra w y O lim piady, k tó re zn ajd u ją odbicie w p ra c y w y ższy ch u c z e ln i, z w ła s z c z a n a w y d ziałach p o lo n isty c z n y c h . Z tego w zglę­ d u, z a p r a s z a ją c n a rozm ow ę p rz e d s ta w ic ie lk i Głównego K om itetu: d o c . d r h a b . A linę B ro d z k ą , d o c. d r h a b . T e r e s ę K ostkiew iczow ą i d r A lek san ­ d r ę O k o p ie ń -S ła w iń sk ą , re d a k c ja "B iu lety n u " p r o s iła je o o św ie tle n ie w p ie rw s z e j k o le jn o śc i tych sp ra w , z którym i sty k a ją się p ra c o w n ic y u c z e l­ n i ak ad em ick ich . P o m ijaliśm y n a to m iast - z a sa d n ic z o - w rozm ow ie s p r a ­ wy stan o w iące p rze d m io t z a in te re s o w a n ia w yłącznie n a u c z y c ie li lic e a ln y c h , jak n p . o cen a poziom u p rz y g o to w a n ia uczniów do u d z ia łu w e lim in a c ja c h , r o l a p rz y tym n a u c z y c ie li itp . - o k tó ry c h to sp ra w a c h o b s z e rn ie in f o r ­ muje m ie się c z n ik " rb lo n is ty k a " (1971 , n r 5 ; 1 9 7 2 ,n r 6 ; 1 9 7 3 ,n r 6 ; 1974, n r 6 ;

1975, n r 6 ) . Z " P o lo n is ty k i" te ż z a c z e rp n ę liśm y zam ieszczo n e n iż e j dane s ta ty s ty c z n e , n ie z b ę d n e , naszy m zdaniem , d la u k a z a n ia z a się g u Olim piady i w z ro s tu z a in te re s o w a n ia n ią uczniów i n a u c z y c ie li, o ra z tem aty zadań

(3)

-

88

-w elim inachach c e n tra ln y c h . Tem aty t e , -jak nam się -w y d aje, poz-w olą zo ­ rie n to w a ć się w z a k re s ie p ro b lem aty k i, k tó r e j znajom ość wymagana je s t od kandydatów .

x Jak p rz e b ie g a ją elim in acje do O lim piady?

Jak wspomniano w y żej, w o k re s ie sz e śc io le tn ie g o is tn ie n ia O lim piady n a s tą p iły zmiany w ytycznych o rg a n iz a c y jn y c h , d o ty czą ce p rz e b ie g u e lim i­ n a c ji n a sz c z e b lu c e n tra ln y m . Na n iż sz y c h sz c z e b la c h w arunkiem u d z ia łu w O lim piadzie je s t n a p isa n ie p rz e z k andydata - p rz y n ajm n iej n a czw ó rk ę - re c e n z ji lub szk icu k ry ty czn eg o n a tem at jednego z utw orów w ybranego dowolnie z o b s z e r n e j, co ro k korygow anej i u z u p e łn ian ej lis ty le k tu r po ­ danej p rz e z Główny K om itet. Z k o le i, szk o ln a k o m isja olim piady w y b ie ra do elim in acji I sto p n ia (szk o ln y ch ) jeden z c z te r e c h zestaw ów le k tu r (w y­ łą c z n ie p o ls k ic h ) , po p ię ć utw orów k a ż d y . P o nadto ze w spom nianej wy­ żej lis ty , obejm ującej ponad 80 p o zy cji l ite r a tu r y p o ls k ie j i e u r o p e js k ie j, k ażdy u c z e stn ik O lim piady w y b iera p ię ć tytułów do indyw idualnego o p ra c o ­ w ania i in te r p r e ta c ji n a I i II stopniu e lim in a c ji.

W p ierw szy m tr z y le c iu : 1971-1973, zasadniczym założeniem było t r a k ­ tow ać w iedzę o b jętą program em szkolnym jako norm ę o b o w iązu jącą zaw od­ ników , n a g ra d z a ć n a to m ia st to , co w y k ra c z a ponad norm ę (n p . in te r e s u ją ­ cy w ybór le k tu r z u m ie ję tn o śc ią jego u z a s a d n ie n ia , w ykazanie s ię sam o­ d z ie ln ą in te r p r e ta c ją ty ch le k tu r o r a z zjaw isk i faktów lite r a c k ic h , k u l­ tu r a o d b io ru c z y te ln ic z e g o , te a tra ln e g o , filmowego i t p . ) . Z a sa d n ic z o je d ­ nak p rz e b ie g kolejnych elim in a cji n ie od b ieg ał od try b u p r a c y w sz k o le .

W O lim piadach I, II i III zad an ia k a n d y d ata n a sz c z e b lu cen tra ln y m p o leg ały n a : a) n a p isa n iu w cią g u 3 ,5 godz. ro z p ra w k i n a jed en z tr z e c h tem atów do w yboru, b) p rz e p ro w a d z e n iu w cią g u 1 ,5 g o d z. sam odzielnej an a liz y jednego z tr z e c h podanych do w yboru tek stó w p o e ty c k ic h .

W ro k u 1974 - po r a z p ie rw s z y n a IV O lim piadzie - zdecydow ano się w tym z a k re s ie n a pow ażną zm ianę: o s ta tn i, n a s z c z e b lu c e n tra ln y m , etap elim in acji z o sta ł zo rganizow any in a c z e j. Z erw ano m ianow icie z system em w ypracow ać i odpow iedzi n a zadaw ane p y ta n ia . P r a c a p isem n a n a tym szczeb lu może polegać alb o : a) n a w ypracow aniu n a jed en z dwóch p o d a ­

(4)

nych do w yboru tem atów , albo b) n a p rz e p ro w a d z e n iu an a liz y porów naw ­ c z e j dwóch te k stó w p o e ty ck ic h ( lir y k ó w ) , ró w n ież sp o śró d dwóch z e s ta ­ wów do w y b o ru . C hodzi w tym wypadku o w ykazanie p r z e z k a n d y d ata um ie­ ję tn o ś c i obcow ania z tek stem lite ra c k im i jego i n te r p r e ta c ji , a tak że o u m ie jętn o ść p o ró w n an ia epok lite r a c k ic h , stylów w ypow iedzi itp . Kandy­ d a t wykonuje w ięc jedną tylko p ra c ę p ise m n ą, n a k tó re j n a p isa n ie ma do d y sp o zy cji 5 godzin.

Egzam in u stn y p o le g a n a to m ia st n a o b s z e rn e j wypow iedzi n a dw a, wy­ b ra n e p r z e z k an d y d ata s p o śró d w ielu p rzygotow anych p rz e z Główny Komi­ te t O lim piady, a podanych w c z e śn ie j do w iadom ości, tem atów (je d e n z nauki o lite r a tu r z e i jed en z językoznaw stw a) .

W c a ło ś c i chodzi w ięc w y raźn ie n ie tylko o s p r a w d z e n i e w iado­ m ości p o sia d a n y c h p rz e z k a n d y d a ta , ale p rz e d e w szystkim o ta n ie jętn o ść s p r o b 1 e m a t y z o w a n i a p r z e z niego ty ch w iadom ości, p a rtn e r s k ie g o p o ­ d z ie le n ia s ię nimi z ju ro ra m i. D odać p r z y tym tr z e b a , że tem aty p rz y g o ­ towywane p r z e z Główny K om itet - ró ż n e o czy w iście w p o szczeg ó ln y ch l a ­ ta c h - obejm ują zag ad n ien ia z z a k re s u h is to r ii lite r a t u r y , zagadnień te o - re ty c z n o li t e r a ć k ic h , zag ad n ień w sp ó łc z e sn e j k u ltu ry , nauki o języ k u . P r z e ­ słan y do szk ó ł - odpow iednio w cześn ie - wykaz tem atów z a w ie ra w skazów ­ k i problem ow e i odpow iednią b ib lio g ra fię . (N b. b ib lio g ra fia ta je s t p r z y ­ d a tn a i n a u c z y c ie lo m .)

x

Co mówi d o tychczasow e d o św iad czen ie o k o rz y ś c ia c h , jakie daje Olim­ p iad a?

Jeże li id z ie o m ł o d z i e ż : l ) Ok. 100 osó b - la u r e a c i e lim in acji wo­ jew ódzkich zakw alifikow ani p r z e z kom isję w ery fik acy jn ą Głównego Kom ite­ tu - u zy sk u je praw o z w o ln ien ia z egzam inu z ję zy k a p o lsk ieg o n a m atu rze i p r z y ję c ia b ez egzam inu n a p o lo n isty k ę u n iw e rs y te c k ą . 2) S p o śró d te j lic z b y 15-25 la u re a tó w -fin a lis tó w może być p rz y ję ty c h b ez egzam inu ró w ­ n ie ż n a inne filo lo g ie , k tó re nie m ają w łasnych olim piad. Tyle k o rz y ś c i - je ś li m ożna je ta k n azw ać - m a te ria ln y c h . W ażniejsze jednak są n ie ­ w ątpliw ie k o r z y ś c i m e ry to ry c z n e . M ło d zież, k tó r a in te r e s u je się l i te r a tu ­ r ą , zysk u je p rz e d e w szystkim w yższy sto p ień p rzy g o to w an ia do studiów

(5)

- 90

-p o lo n isty c z n y c h . (D otyczy to z r e s z tą n ie tylko la u re a tó w , ale i w ielu sp o śró d u c zetn ik ó w , k tó rz y w praw dzie n ie o sią g n ę li "pułapu" zawodów, ale p rzy g o to w u jąc się do n ic h , n a pewno p o d n ie śli sw oją znajom ość p r z e d ­ m iotu. ) P rz e b ie g O lim piady nie ma być bowiem w in te n c ji o rg a n iz a to ró w tylko form ą sp ra w d z a n ia w iadom ości u c z e stn ik ó w , ale ic h k sz ta łc e n ie m . P rzy g o to w u je ic h nie tylko pod względem zaso b u p o siad an y ch w iadom ości, ale tak że znajom ości form niezb ęd n y ch do praw idłow ego p rz e b ie g u stu ­ diów n a u c z e ln i.

W zw iązku z tym u c z e l n i a , z k o le i, otrzy m u je słu ch aczó w p rz y g o ­ tow anych, o poziom ie o w iele w yższym n iż c i, k tó rz y p r z e z zaw ody olim ­ p ijs k ie nie p r z e s z li; ta k ic h , k tó rz y - jak n a le ż y o cze k iw ać - odbędą s tu ­ d ia b ez zaham ow ań, w niosą n a nie now e, cenne w a r to ś c i; ta k ic h , k tó rz y n ie będą s p ra w ia li wykładowcom tru d n o ś c i, a p rz e c iw n ie , będ ą im mogli słu ży ć pom ocą w wykonywaniu zadań d y d ak ty czn y ch , k tó r z y p rzy jm ą odpo­ w ie d z ia ln o ść za p r z y s z ło ś ć d y scy p lin y .

W re sz c ie s z k o ł a - bo jednak nie m ożna w ogóle o n ie j n ie w spo­ m nieć - zysk u je p rz e d e w szystkim p o p raw ę sty lu p r a c y n a u c z y c ie li, k tó ­ r z y p rzy g o to w u jąc sw oich uczniów do zawodów o lim p ijsk ich - sami m ają p rz y tym m ożność p o d n o szen ia w łasn y ch k w a lifik a c ji. P r z y c z y n ia ją się do tego s p is y le k tu r , a tak że m ożność p o z n a n ia n a jtra fn ie js z y c h chwytów dydaktycznych i p re fe ro w a n y c h w a r to ś c i, w yelim inow ania ze sw ej p ra c y s ta ry c h , n ie zaw sze w łaściw ych naw yków . N au czy ciele u c z ą się n a g r a ­ d za ć uczniów n ie za "pięk n o sło w ie" - co się je s z c z e c ią g le z d a rz a w p r a c y sz k o ły , ale za sam odzielne m y śle n ie , in te lig e n c ję , u m iejętn o ść p rz e p ro w a d z e n ia lo g icznego wywodu; o d p o w ied zialn o ść z a gło szo n e o p in ie , u m ie jętn o ść dokonyw ania i u z a s a d n ia n ia , a - w r a z ie p o trz e b y - o b ro n y w łasnego w yboru i w y ra ż a n ia w łasnych o p in ii, naw et w tedy, gdy są one ró ż n e od o p in ii danego a u to ra , a p o d c z a s egzam inu - e g z a m in a to ra .

D otychczasow e d o św iad cz en ia członków kom itetów O lim piady - n a r ó ż ­ nych sz c z e b la c h - mówią bowiem , co niew ątp liw ie nap aw ać powinno optym i­ zmem, że n a s z a m łodzież lic e a ln a umie z n aczn ie w ię c e j, n iż s ię n a ogół p rz y p u s z c z a . Ze norm a tru d n o ś c i z a k ła d a n a p r z e z szk o łę j e s t n iż s z a od sk ali m ożliw ości m ło d zieży . I , co b a rd z o w ażn e, a co je s z c z e b a rd z ie j c ie s z y n ie do ty czy to bynajm niej w y łącznie m łodzieży z dużych o ś r o d

(6)

-ków m ie jsk ic h . O g łaszan e w "P o lo n isty c e " w ykazy la u re a tó w z podaniem sz k ó ł, z k tó ry c h się w yw odzą, w ym ieniają c z ę s to uczniów z m ałych m ia­ s te c z e k , a naw et ze w si. N a p o d k re śle n ie z a słu g u je te ż fa k t, że ż a d e n z dotychczasow ych la u re a tó w elim in ac ji w ojew ódzkich nie zrezy g n o w ał z u d z ia łu w elim in a cja ch c e n tra ln y c h - mimo u z y sk a n ia p ra w a w stępu n a p o lo n isty k ę bez egzam inu. Ś w iadczy to , że u c z e s tn ic y tr a k tu ją u d z ia ł w O lim piadzie nie tylko jako sz a n sę d o sta n ia się na u c z e ln ię , ale tak że ja ­ ko m ożliw ość sp ra w d z e n ia s ię , jako o k azję kontaktu z ludźm i o podobnych z a in te re so w an iach .

To w szy stk o powoduje - co sz c z eg ó ln ie p o d k re ś la ły n a s z e rozm ów czy­ nie - że po s z e ś c iu la ta c h trw a n ia Olim piady o rg a n iz a to rz y m ają praw o odczuw ać dużą s a ty s fa k c ję .

x

S a ty s fa k c ja jednak m ogłaby być w ię k sz a , gdyby nie tr u d n o ś c i, k tó re Komitet napotyka w sw ojej p r a c y . D la pełnego o b ra z u s y tu a c ji, wym ieni­ my n a jw a ż n ie jsz e z n ic h . A w ięc:

- R e a liz a c ję wymogów staw ianych u czestn ik o m O lim piady u tru d n ia b ra k le k tu r . Jak mówią z a in te re s o w a n i, n ieje d n o k ro tn ie tru d n ie j je s t zdobyć d a ­ n ą le k tu r ę , n iż ją o p ra c o w a ć . R zeczyw istym problem em n ie je s t m e ry to ry ­ cz n a tr u d n o ś ć le k tu ry , le c z d o ta rc ie do n ie j.

- C iąg le je s z c z e w iele sz k ó l nie z g ła s z a sw oich uczniów do u d z ia łu w O lim p iad zie. N p. w V O lim piadzie w r . 1975 n a 877 liceó w ogólno­ k s z ta łc ą c y c h w k ra ju u c z e stn ic z y ło tylko 675. A zaw sze może s ię zd arzy ć, że w łaśn ie w śró d tych nieo b ecn y ch zn ajd u ją s ię n a jz d o ln ie jsi!

- S ta le s tw ie rd z a s ię fak ty zaw yżania o cen w ystaw ianych p r z e z n au ­ c z y c ie li, co powoduje w konsekw encji b a rd z o duży "o d siew " p r z y elim in a­ c ja c h II sto p n ia , do k tó ry c h p rz y s tę p u ją kandydaci n ie d o s ta te c z n ie p rz y g o ­ tow ani .

- N iepokój budzi sła b y n a ogół poziom p rzy g o to w an ia w z a k re s ie n au ­ ki o ję z y k u ; stw ie rd z a się duże b ra k i w te j d zie d z in ie n aw et w stosunku do te o re ty c z n y c h wymogów p ro g ra m u szk o ln eg o .

(7)

- 92

-Na zakończenie podajem y lic z b ę u cze stn ik ó w s z e ś c iu O lim piad we w sz y stk ic h tr z e c h e lim in acjach o ra z tem aty zadań e lim in acji c e n tra ln y c h ,

I O lim piada (1971)

E lim inacje 1 s t. - o k . 3 000 u cz e stn ik ó w

II s t. - 921 "

III s t. - 63 "

L aureatów - 14- ( w tym z lo k a tą I - A, II - A, III - A, IV - 2 ) . I. A naliza jednego z tr z e c h tek stó w p o e ty ck ich :

- J. S ło w ack i, "Bo to je s t w ie s z c z a n a jja ś n ie js z a c h w a ł a . . . " - C . K. N orw id, "Omyłka"

- T . R ó żew icz, "Kto je s t p o e tą " .

II. R ozpraw ka n a jeden z tr z e c h tem atów :

- M iejsce tra d y c ji ro m an ty czn ej w p o lsk ie j lite r a tu r z e dw u d ziesteg o w ie ­ ku - n a w iązan ia i polem iki.

- Co są d z isz o w ypow iedzi M ieczy sław a J a s tru n a : " S z tu k a m usi g o d z ić u sta w ic z n ie sp rz e c z n e żyw ioły: bunt p rz e c iw zastanym formom z pew ną to le r a n c ją d la p r z y s z ło ś c i" .

- "Język" lite r a tu r y a "języ k " filmu - o k re ś l na p rz y k ła d a c h śro d k i a r t y ­ sty czn e tych dwóch d z ie d z in s z tu k i.

II O lim piada (1972)

E lim inacje I s t. - o k. A 000 u czestn ik ó w

II s t. - 796 "

111 s t, - 81 "

L au reató w - 18 (w tym z lo k atą I - 3 , II - A, 111 - 5, IV - 6 ) .

1. A n aliza k ry ty c z n o lite ra c k a jednego z c z te r e c h tek stó w p o e ty c k ic h : - W. G om ulicki, "E x lib r is "

- W. B ro n ie w sk i, "M oja b ib lio tek a" - J. Iw a sz k ie w ic z , "Do cz y te ln ik a " - Z . H e r b e r t, "P oległym poetom ".

II. R ozpraw ka n a jed en z tr z e c h tem atów :

- Dokonaj in te r p r e ta c ji w ypow iedzi J. A n d rz ejew sk ieg o : " P i s a r z s tw a rz a w izję ż y c ia , cz y te ln ik może ją p rz y ją ć lub o d rz u c ić ; p o kochać lub z n ie ­ n a w id z ić ; jedna o b o jętn o ść n ie s ie k s ią ż c e ś m ie rć " .

(8)

du na ich tr e ś ć i w alory a rty s ty c z n e ? "Uzasadnij swój w y b ó r. - P o ls k a lir y k a w sp ó łc z e sn a wobec tr a d y c ji lite r a c k ic h .

111 O lim piada (1973)

lilim inacje 1 s t. - o k. 4 000 u czestn ik ó w

II s t. - 891 "

III s t. - 102 "

L a u reató w - 17 (w tym z lo k atą I - 1 , 11 - 3 , 111 - 3 , IV - 6 , w y ró ż ­ n io n y ch - 4 ) .

1. A n aliza k ry ty c z n o lite ra c k a jednego z tr z e c h tek stó w p o e ty ck ich : - A. M ick iew icz, "T e ro z k w itłe św ieżo d rz e w a "

- K . W ie rz y ń sk i, "O jczy zn a chochołów " - S . G ro ch o w iak , "K anon".

II. R ozpraw ka n a jeden z tr z e c h tem atów :

- L ite ra c k i w yraz buntow niczej postaw y młodych w ró ż n y ch epokach k u l­ tu r y p o ls k ie j.

- D zieło lite r a c k ie jako sposób p rz e k a z y w an ia w iedzy o p sy c h ic e c z ło ­ w ie k a .

- Jak ro z u m ie sz słow a Juliana P r z y b o s ia , że "no w o czesn a p o e z ja to wy­ n a la z c z e lab o ra to riu m c o ra z sp ra w n ie jsz y c h sposobów e k s p r e s ji języ k o ­ w ej" .

IV O lim piada (1974)

E lim inacje 1 s t. - ok. 5 .0 0 0 u czesników

II s t. - 1 032 "

111 s t. - 102 "

L a u re a tó w - 18 (w tym z lo k a tą 1 - 3 , II - 2, III - 6 , IV - 7) • R o zp raw k a n a jed en z dwóch tem atów :

- S y tu a c je i konflikty tra g ic z n e w lite r a tu r z e daw nej i w sp ó łc z e sn e j. - S p ra w y p o lsk ie w p ro z ie X X X -le tia

lub in te r p r e ta c ja a n ality c z n o -p o ró w n a w c z a jednego z dwóch zestaw ów te k stó w p o e ty c k ic h :

- Z . H e r b e r t, " P ie ś ń o bęb n ie" - C. K. N o rw id , "B em a pam ięci żałobny ra p s o d "

(9)

V O lim piada (1975)

E lim inacje I s t . - o k . 5 000 u c z estn ik ó w

II s t. - 1 928 "

III s t. - 106 "

L aureatów - 16 (w tym z lo k a tą I - 2 , II - 2 , III - 4-, IV - 8 ) . R ozpraw ka n a jed en z dwóch tem atów :

- B o h ater tra g ic z n y w l ite r a tu r z e a n ty c z n e j, ro m an ty czn ej i w sp ó łc z e sn e j - T rz y s p o jrz e n ia na h is to r ię : " T ry lo g ia " - "P o p io ły " - "K o rd ia n i cham"

lub in te r p r e ta c ja an ality c z n o -p o ró w n a w c z a jednego z dwóch z e s ta ­ wów tek stó w p o e ty ck ich :

- A. M ick iew ciz, "Gdy tu mój tru p " - K. W ierzy ń sk i - "K tokolw iek j e s ­ te ś bez ojczyzny"

- J. K ochanow ski, " P ie ś ń XXIV", k s ię g i w tó re - A. M ick iew icz, "W izy­ ta P a n a F r a n c is z k a G rzy m ały ".

VI O lim piada (1976)

E lim inacje I s t . - o k . 3 211 u c z estn ik ó w

II s t . - 1 100 "

III s t. - 92 "

L au reató w - 25 (w tym z lo k a tą I - 5, II - 4-, III - 6 , IV - 1 0 ). R ozpraw ka n a jed en z dwóch tem atów :

- Z ad an ia i sz a n se l ite r a tu r y ; jak pojm ują je tw ó rc y ró ż n y c h ep o k . - P o ró w n aj budowę w ybranego u tw o ru n a rra c y jn e g o , k tó r y u w a ż a sz za no w o czesn y , z budową dow olnej p o w ie śc i, k tó rą u w a ż a sz za tra d y c y jn ą . Z e sta w ie n ia mogą obejmować utw ory z l i t e r a t u r y p o lsk ie j i obcej

lub in te r p r e ta c ja an a lity c z n o -p o ró w n a w c z a jednego z dwóch zestaw ów tek stó w p o ety ck ic h :

- C . N orw id - XCVI. "O s tatn i despotyzm " - E . B ry ll, "W ietnam t r o s z e ­ czkę p a s s ć , . . "

J. C zech o w icz, " S n ic a i śniegow ica" - J. Tuwim, "Z ad y m k a".

- 94

-O p raco w ała m gr A niela P io ru n o w a

Cytaty

Powiązane dokumenty

In addition to the aforementioned groups, Muslim minority also consists of people of Polish nationality who converted to Islam as a result of various influences (family, culture,

Katedra Literatury i Języka Polskiego Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w.. Rzeszowie : Zakład

[r]

[r]

[r]

W eliminacjach ustnych II stopnia Olimpiady bierze udział tylko ta grupa uczestników, która została zakwalifikowana do nich po zawodach pisemnych (uczestnicy,

Przyczyniłoby' się to do szerszego spopularyzowania stanu nauki w Polsce w XVII i XVIII wieku.. wiańskie

upiornością rozstania 20. Jeszcze bardziej bolesny obraz przynosi wiersz Moce, oparty na przeciwstawieniu podmiotu i trzech aniołów „w koronach krwawych ogni ”. Podobny