• Nie Znaleziono Wyników

"Poezję warto czytać", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki", nr 7 (1974) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Poezję warto czytać", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki", nr 7 (1974) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Izabela Jarosińska

"Poezję warto czytać", Ryszard

Matuszewski, "Miesięcznik Literacki",

nr 7 (1974) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 18/1 (55), 247

(2)

( I I ) MATLAK-PIWOWARSKA Danuta: Wasyl Żukowski a polsk a b a lla d a romantyczna. "Z e szy ty Naukowe U niw ersytetu Ja­ g i e llo ń s k ie g o . Prace H is t o r y c z n o lit e r a c k ie " 1974 z. 29 s . 133-154.

Z tw ó rc z o śc ią Żukowskiego n a jw c z e ś n ie j zetk n ęło s i ę ś r o ­ dowisko w ile ń s k ie : spod p ió ra Tomasza Zana w yszedł pierw szy p rze k ład jego "L u d m iły ", p t. "N eryna" (1 8 1 8 ). Także w w ar­ szawskim środow isku Żukowski b y ł czytany; jeg o wpływ można zaobserwować m .in . w tw ó rczo śc i J .B .Z a le s k ie g o - b a lla d y "L u d m iła ", "L u b o r" i in n e . Po b a lla d a c h będących przekładam i z l i t e r a t u r y z a c h o d n io e u ro p e js k ie j d o c ie ra do p o ls k ic h od­ biorców o ry g in a ln a b a lla d a Żukowskiego p t . " S w ie t ła n a " .P r z e ­ tłum aczył ją A .E .O dyniec (1 8 2 5 ), a p r z e r o b i ł S .W itw ic k i (p t . "W ieczór św. A n d r z e ja " ). Autorka przeprowadza a n a liz ę porów­ nawczą obu przekładów , s k ła n ia ją c s i ę ku tw ie rd z e n iu , i ż

"W ieczór św. A n d rz e ja " j e s t n ie z b y t udaną próbą p a r a fra z y " Ś w ie t la n y ". Wpływ Żukowskiego na p o lsk ą tw órczość ba lla d o w ą zm niejsza s i ę po r . 1825, kiedy p rzestan o tłumaczyć je g o u tw o ry .

BP/55/59 Ł .G .

( I I ) MATUSZEWSKI R yszard: P o ezję warto c z y ta ć . "M ie s ię ­ czn ik L i t e r a c k i " 1974 n r 7 s . 3b-50.

B ila n s p ro d u k c ji wydawniczej u b ie g łe g o roku w z a k re s ie p o e z ji. Autor k w itu je k rótką c h a ra k te ry sty k ą i oceną lu b p rz y ­ n ajm n iej wzmianką niem al w sz y stk ie tom iki poetyckie o g ło s z o ­ ne w 1 9 7 3 r., przy czym omawia je w p rz e k ro ju pokoleniowym: od

"Wyspy" M ieczysław a J astru n a , poprzez nowe z b io rk i M .Bucz- kówny, A .P o g o n o w sk ie j, T .K ubiaka, J.Harasym owicza, E . B r y l l a , J.M.Rymkiewicza i innych, aż po w ie rsz e poetów "nowej f a l i " l a t sie d e m d z ie sią ty c h i d ebiutan tó w . W zakończeniu p rze glą d u a u to r stw ie rd z a optym istyczn ie n a s t r a ja ją c y f a k t zw iększan ia s i ę nakładów tomików p oetyck ich , co może mieć zasadnicze znaczenie d la p o p u la r y z a c ji p o e z ji w s p ó łc z e s n e j, a co za tym id z i e - podważyć sądy o herm etyczności i niekomunikatywności t e j p o e z j i .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Studium - zapewne fragment większej całości - jest opi­ sową prezentacją epizodu biografii Bogusławskiego, wyznaczo­ nego datami: jesień 1779 - je3ień

na konferencji zorganizowanej we Wroc­ ławiu przez Zakład Historii Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich w 160-lecie śmierci I.Krasickiego.Jest to próba

na konferencji zorganizowanej we Wroc­ ławiu przez Zakład Historii Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich w 160-lecie śmierci I.Krasickiego.Jest to próba

Krótka charakterystyka trud­ ności interpretacyjnych i inscenizatorskich związanych z dra­ matem Słowackiego - od czasu jego powstania po dzień dzisiej­ szy..

Artykuł referuje świadomość wymienionych w tytule pisarzy w zakresie języka i poezji oraz dającą się odczytać zależność między sposobem rozumienia przez nich

Oba też czerpią z podobnych ogólnoeuro­ pejskich inspiracji artystycznych i ideowych, lecz w Czechach bunt modernistyczny ma charakter gwałtowniejszy.Dla modernizmu

Poświęca je autor niektórym prozaikom średniej generacji, któ­ rzy rozpoczynali drogę twórczą od poezji i zdążyli utrwalić się w świadomości czytelników jako

W oparciu o materiały uzyskane w trakcie badań terenowych prowadzonych na Śląsku w ostatnich latach autorka sygnalizuje pewne zjawiska charakterystyczne dla funkcjonowania