• Nie Znaleziono Wyników

Nowa struktura organizacyjna Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nowa struktura organizacyjna Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

к о

N

К

INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI

N O W A STRUKTURA O R G A N I Z A C Y J N A INSTYTUTU HISTORII N A U K I , O Ś W I A T Y I TECHNIKI PAN

Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN zaakcepto-wała na posiedzeniu w dniu 24 maja 1978 r. projekt dyrektora prof. Józefa Miąso, dotyczący nowej struktury organizacyjnej Instytutu. Wprowadzenie zmian w struk-turze organizacyjnej placówki wynika z podniesienia jej rangi, tj. z przekształcenia Zakładu w Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki na podstawie Uchwały Pre-zydium PAN nr 4/77, z dnia 24 II 77 г., zatwierdzonej przez prezesa Rady Ministrów 16 czerwca 1977 r.

Zmiany te obejmują:

1. Przekształcenie pracowni naukowych w zakłady, a mianowicie:

a) Pracowni Dziejów Oświaty w Zakład Dziejów Oświaty (kier. — prof. Jó-zef Miąso),

b) Pracowni Historii Nauk Społecznych w Zakład Historii Nauk Społecznych (kier. — doc. Irena Stasiewicz-Jasiukowa),

c) Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Zakład Historii Nauk Przyrodniczych (kier. — prof. Józef Babicz),

d) Pracowni Historii Nauk Ścisłych w Zakład Historii Nauk Ścisłych i Tech-nicznych <kier. — prof. Jerzy Dobrzycki),

e) Pracowni Historii Organizacji Nauki w Zakład Historii Organizacji Nauki (kier. — doc. Bohdan Jaczewski),

f) Pracowni Badań Kopernikańskich w Zakład Badań Kopernikańskich (kier. — prof. Paweł Czartoryski).

2. Utworzenie w trzech zakładach sześciu pracowni, amianowicie: a) w Zakładzie Historii Nauk Społecznych:

(1) Pracowni Badań nad Początkami Myśli Społecznej (kier. — doc. Małgo-rzata Terlecka),

(2) Pracowni Historii Nowożytnych Nauk Społecznych (kier. — doc. Irena Stasiewicz-Jasiukowa) ;

b) w Zakładzie Historii Nauk Przyrodniczych:

(1) Pracowni Historii Nauk Biomedycznych (kier. — prof. Stanisław Szpil-czyński),

(2) Pracowni Historii Nauk o Ziemi (kier. — prof. Józef Babicz), KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI, ROK X X I V — 1 PL ISSN 0023—589X

(3)

196 Kronika

с) w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych i Technicznych:

i(l) Pracowni Historii Nauk Ścisłych (kier. — prof. Jerzy Dobrzycki), (2) Pracowni Historii Nauk Technicznych i Techniki (kier. — dr Bolesław

Orłowski).

3. Przeniesienie badań nad historią nauk technicznych i techniki z dawnej Pra-cowni Historii Nauk Przyrodniczych i Technicznych (kier. — prof. Józef Ba-bicz) do przekształconego Zakładu Historii Nauk Ścisłych i Technicznych (kier. — prof. Jerzy Dobrzycki).

4. Przekształcenie Zespołu Edycji Dzieł O. Langego w Zespół Edycji Dzieł O. Langego i M. Kaleckiego (kier. — doc. Tadeusz Kowalik).

5. Zorganizowanie, w powiązaniu z Biblioteką (kier. — mgr Małgorzata Kinow-ska), Działu Dokumentacji i Wydawnictw (kier. — dr Leonard Grochowski). Instytut utrzymuje nadal dwie filie:

a) w Krakowie (kier. — doc. Stanisław Brzozowski), b) we Wrocławiu (kier. — prof. Stanisław Szpilczyński).

Dyrektorem Instytutu jest prof. Józef Miąso, który funkcją tę pełni przy po-mocy trzech zastępców: zastępca do spraw naukowych — prof. Jerzy Dobrzycki — kieruje pracami naukowo-badawczymi Instytutu; zastępcy do spraw ogólnych — doc. Stanisławowi Mauersbergowi — podlegają sprawy kadry naukowej i współpra-cy z zagranicą, a także Biblioteka oraz Dział Dokumentacji i Wydawnictw; zastępwspółpra-cy do spraw ekonomicznych — Barbarze Zimińskiej — podlegają sprawy pracownicze, administracyjno-gospodarcze i finansowo-księgowe.

Stanislaw Mauersberg

(Warszawa)

W I Z Y T A W INSTYTUCIE HISTORII N A U K I , O Ś W I A T Y I TECHNIKI P A N P R Z E W O D N I C Z Ą C E G O SEKCJI HISTORII N A U K I MUHlFN

13—19 VI 1978 r. przebywał w Warszawie — jako gość IHNOiT PAN — profe-sor Aszot Tigranowicz Grigorian (ZSRR), przewodniczący Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki. Jest on znakomitym specjalistą w zakresie historii nauk ścisłych.

Prof. Grigorian odbył kilka spotkań z pracownikami Instytutu oraz z zaproszo-nymi historykami nauki z innych ośrodków. Na spotkaniu z kierownictwem Insty-tutu omówił aktualne i przyszłe kontakty z Unią oraz przedstawił możliwości i potrzeby udziału przedstawicieli Instytutu w najbliższych międzynarodowych im-prezach organizowanych przez Unię.

15 VI prof. Grigorian był obecny na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego IHNOiT, na którym mgr Krzysztof Szymborski zaprezentował referat pt. Relacja

eksperymentu i teorii w formowaniu się fizyki kwantowej. Po referacie nastąpiła długa dyskusja, w której uczestniczył także prof. Grigorian, zadając wiele pytań referentowi oraz sygnalizując materiały uzupełniające do referatu i dotyczące prac prowadzonych w Związku Radzieckim nad fizyką kwantową.

16 VI prof. Grigorian spotkał się z pracownikami IHNOiT. W swojej wypowie-dzi przedstawił wypowie-dzieje i dorobek Unii, programy i osiągnięcia poszczególnych jej kongresów międzynarodowych. W dyskusji po tym wystąpieniu podnoszono zagad-nienia wzajemnej relacji między naukoznawstwem a historią nauki oraz filozofią nauki, między historią nauk technicznych a historią techniki.

Tadeusz Bieńkowski

Cytaty

Powiązane dokumenty

W jaki sposób rodzice m ogą wypełnić swoją misję wychowania do życia kapłańskiego i zakonnego? Z nauczania Episkopatu wyłaniają się w tym wzglę- dzie różne

Według Łukasza Jezus wskazuje uczonemu w Prawie, który przytoczył treść przykazania miłości Boga i bliźniego: To czyn, a będziesz żył (Łk 10,28).. Jezus poleca mu w

Doświadczenie inteligibilności bytu, czyli jego racjonalności, pozwala na zrozumienie tego, że byt jest nam dany jako nośnik prawdy, stąd człowiek posługując się

flottaison bief de canal bief supérieur bief inférieur bief de partage bief de rivière canal en remblai canal en déblai, en tranchée alimentation élargissement

(barco para transporte de nave pet· il transporto di gas schip bestemd voor het ver- butarro) liquidi voet· van hutaan frigorifico, hnque fl'igol'ifico

Wir halten eine Platte von sehr (unendlich) großer Breite b in die Strömung. Die Platte erfährt dann einen Druck p auf ihre Unterseite. Es war aber nicht möglich, die

MISZKIEWICZ Brunon: Struktura antropologiczna autochto­ nicznej ludności Warmii.. Polska Akade­ mia

powstaniu styczniowym&#34;, Zdzisław Grot, Poznań 1963 : [recenzja]. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr