• Nie Znaleziono Wyników

Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia 1956-1960 [cz. 4]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia 1956-1960 [cz. 4]"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

Sukertowa-Biedrawina, Emilia

Bibliografia Mazur i Warmii w

okresie pięciolecia 1956-1960 [cz. 4]

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 517-528

(2)

EM ILIA SU K E R T O W A -B IE D R A W IN A

B IB LIO G R A FIA M A ZU R I W A R M II W OKRESIE PIĘC IO LEC IA 1 9 5 6 - 1 9 6 0 «

ii . Śr o d o w i s k o g e o g r a f i c z n e

6. KRA JOZNAW STW O I TURYSTYKA Zob. poz.: 693, 694, 696, 698, 699, 701—705, 709, 759.

816. ANDRUSZKIEWICZ Κ., KINCEL R.. NOWICKI J.: Infor­ mator turystyczny o pow iecie m rągowskim. Oprać. graf. M ie ­ czysław] Romańczuk 1960 8° s. 31, 8 nadl., w tym mapy.

P re zy d iu m P o w iato w ej R ady N arodow ej w M rągow ie. N azw iska au to ró w n a odw r. T yt. okł.: S zlaki tu ry sty c z n e M rągow a i M iko­ łajek. In fo rm ato r.

817. BOHDANSKI Jerzy: O turystyce w Olsztyńskiem słów k il­ koro. Kale ndarz dla W ar mii i Mazur na rok 1960, s. 269— 273. 818. [Drugi] II MIĘDZYNARODOWY ZLOT Turystów Kolejarzy.

R u c i a n e , lipiec 1960 [Informator turystyczny], O lsztyn 1960 cm 20 X 39,5, złoż. ark. cm 20 X 10 kolumn 7, ilustr.

819. [Drugi] II OGÓLNOPOLSKI RAID MATURZYSTÓW na ziemi warmińsko-mazurskiej 12— 19 czerwca 1960 r. (Oprać. J. Jac­ kowska i in.). [Informator turystyczno-krajoznaw czy, Olsztyn] 1960 cm 14,5 X 10 ss. 70, mapka. Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK. Mapka: P l a n b i t w y p o d G r u n w a l d e m . 820. ELBLĄG — OSTRÖDA [Przewodnik], Tekst oprać.: Piechocki

Witold i Ogrodziński W ładysław. Oprać, graficzne Bruszew - ska A., Olsztyn 1960. Wyd. „Pojezierze”. Składanka 43 X 28 cm, ilustr., mapka.

W ykaz m iejscow ości leżących n a tra s ie kan ału .

821. GILLOW Roman: Informator elbląski. Elbląg, Ostróda, Iława, Malbork [Olsztyn 1959]. „Pojezierze” ss. 56, plan, ilustr. 822. GRUNWALD 1410— 1960 [Przewodnik], Tekst W ładysław

Ogrodziński i Tadeusz Ostojski. Oprać, graficzne T. Sowicki. Olsztyn 1960. Wyd. „Pojezierze” cm 42 X 30, ilustr., skła­ danka, mapki.

W yd. przy p o p arciu finansow ym W ojew. K o m itetu T u ry sty k i PW RN O lsztyn.

823. GRUNWALD 1410— 1960. Tekst M. Stuchniński, projekt W. Chômiez. Oprać, graficzne Zakłady Graf. przy Katedrze Grafiki. A. Sz. P. Kraków 16° ss. 12, ilustr.

824. GIŻYCKO I OKOLTCE [Przewodniki. O lsztyn 1959. Wyd. Zarząd Okręgu PTTK, cm. 20,5 X 51,5, złoż. cm 20,5 X 10,5 kolumn 10 na 1 k., ilustr., mapka.

S k ła d a n k a zaw iera in fo rm acje dotyczące szlaków turystycznych G i ż y c k a i okolic.

(3)

825. JEŻEWSKI Jerzy: W ielkie jeziora mazurskie. W czasy krajo­ znawcze na szlaku: O l s z t y n — M r ą g o w o — R u c i a n e , K a m i e ń — M i k o ł a j k i — W i l k a s y . Warszawa 1957 „Wspólna Sprawa” 16° ss. 29, 3 nlb., mapa.

826. KAWECKI Jan: Sprawy krajoznawcze powiatu E ł k . Słow o

na W arm , i Maz. R. 7: 1958 nr 39 s. 6.

827. KERN Henryk: Łąki i pastwiska w krajobrazie Mazur i Warmii. K alendarz M azur i W arm ii 1958 s. 189— 190. 828. KIEMLICZ Adam: D a d a j i W a d ą g . Kai. M azur i W arm ii

1960 s. 163— 164, ilustr.

829. KIEMLICZ Adam: Szlaki now e i zapomniane. W arm ia i M a­

zu ry. R. 6: 1960 nr 6 s. 18, ilustr.

830. KOWALSKI Wacław: Dolina W ielkich Jezior Mazurskich. Przewodnik turystyczny. Warszawa 1957. Wyd. „Sport i Tury­ styka” 16° ss. 143, 1 nlb., mapa. (Wyd. 2).

831. KURAN Józef, CZAJKOWSKI Stanisław: Kajakiem po Mazu­ rach i Warmii. Warszawa 1956. Wyd. „Sport i T urystyka” 16° ss. 399, 1 nlb., ilustr., m apy. W ydanie rozszerzone.

Rec.: K i e m l i c z Adam , U b l i к M a ł y , W arm ia i M azury. R. 5: 1959 n r 5 s. 5.

832. KWIEK Tadeusz: G r u n w a l d 1410— 1960. Poznaj sw ój kraj 1960 z. 5, s. 4— 14, ilustr., plany.

833. L. B.: Kraina letniej w łóczęgi. K ai. M azur i W arm ii 1961 [druk. 1960] s. 99— 101.

834. MAMUSZKA Franciszek: M a l b o r k i zamek malborski. Gdynia 1957. Wyd. Morskie 16° s. 83, nlb., ilustr., mapa. 834-a. [MILEWSKI Zygmunt = ] M. Z.: „Wilczą Jamę” pod K ętrzy­

nem zwiedzają codziennie setki ludzi. Glos O lsztyń ski I960 nr 185 s. 3.;

835. [OGRODZIŃSKI W ładysław = ] SULIMA Stefan: M a r ę z ą i Ł y n ą przez Warmię. K alendarz dla W arm ii i Mazur na r. 1958 s. 235— 241, ilustr.

836. PA N A S Henryk: Szlakiem Jagiełły. W arm ia i M azury. R. 6: 1959 nr 7, s. 1— 5.

837. P[ANAS] H[enryk]: Szlak pieszy drogą Jagiełły. K alendarz

Mazur i W arm ii 1960. Wyd. „Pojezierze”, s. 190— 192, mapka.

838. PIECHOCKI Witold: Kajakiem przez w ielkie jeziora mazur­ skie. K alendarz M azur i W arm ii 1958 s. 210—213, ilustr., mapka.

839. PIECHOCKI Witold: D zieje pew nego szlaku. A rchipelag 1960 z dn. 28/29 V.

840. PIECHOCKI Witold: Turystyka i krajoznawstwo w „ K r a i ­ n i e T y s i ą c a J e z i o r ”. Olsztyn 1956. Woj. KonTtet Tury­ styki 8° ss. 29, nlb. 2, ilustr.

841. POJEZIERZE MAZURSKIE. Poznaj sw ó j kraj 1959 nr 5, s. 111. Numer pośw ięcony Mazurom i Warmii. Przy w spół­ udziale autorów: M. Zientara-Malewska, S. Czajkowski, E. Martuszewski, S. Mojzych, K. Małłek, F. Klonowski i in. 842. POLSKA. GRUNWALD i szlak historyczny Warmii i Mazur.

Warszawa I960. Wyd. „Agpol” cm 21 X 10, ss. nlb. 5, ilustr., mapa na okł., składanka ang. K om itet do Spraw Turystyki. Siadami Tysiąclecia.

(4)

843. POZNAJEMY WARMIĘ I MAZURY. L i d z b a r k . Olsztyn 1957. W yd. „Pojezierze”. Składanka ss. 8, ilustr. kolorowe. 844. POZNAJ WARMIĘ I MAZURY. Szlakiem Kopernika. [Prze­ wodnik]. Red. i tekst: W. Ogrodziński. Oprać. graf. W. Stan­ kiewicz. O lsztyn 1959. W yd. „Pojezierze” . Ilustr. składanka, cm 21 X 29, mapka.

845. PRZEWODNIK-Informator po Warmii i Mazurach. Red. Roland Kiewlicz, O lsztyn 1960. Wyd. Przedsięb. Turyst.- Krajozn. „Gromada” 16° ss. 127, ilustr.

845a. PRZYJEDŹ W OLSZTYŃSKIE. Olsztyn 1960 8» ss. 12, ilustr., portr. Wyd. Propagandy KW PZPR w Olsztynie.

846. SKOWROŃSKI Zbigniew: Krajoznawstwo a turystyka. Zie­ mia. R. 3: 1958 s. 4, 9, 12.

847. SROGA Alojzy: O turystyce przez porównania. W arm ia i M a­

zu ry. R. 6: 1960 nr 10 s. 13— 15, ilustr.

848. „STARY W ODNIAK”: O w odnych wędrówkach, biwakach i dudkach. K ai. M azur i W arm ii 1960 s. 169— 172.

849. SZKOLNY INFORMATOR w ycieczkow y. Praca zbiorowa pod red. Józefa Kurana. Warszawa 1957. W yd. Państw . Zakł. W yd. Szkol., 16° ss. 229, ilustr. Zawiera bibliografię.

850. SZKOLNY INFORMATOR w ycieczkow y na r. 1958. Praca zbiorowa pod red. Józefa Kurana. Oprać. Jakub A ntoniuk [i in.]. Warszawa 1958. Państw. Zakł. W ydawn. Szkolnych 16° ss. 479, mapy, ilustr.

850a. SZLAKIEM MIKOŁAJA KOPERNIKA. Kai. dla W arm , i Maz. na r. 1959 s. 218— 221, ilustr.

851. WACH W ładysław: Z zagadnień turystycznych w Olsztyń- skiem. K a len darz dla W arm ii i M azur na rok 1959 s. 210— 215, ilustr.

852. WAKAR Afndrzej]: Raid pieszy O l s z t y n — F r o m b o r k .

K alen darz M azur i W arm ii 1958 s. 207— 209, ilustr.

853. WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE. Informator turystyczny. Warszawa 1960 „Sport i T urystyka” 16°, ss. 112, nlb. 6, ilustr.

PTT K , Z arząd O kręgu w O lsztynie.

853a. W DOW lNSKI Zdzisław: Wśród puszcz i jezior. [Album]. Wyd. 2 1956. „Sport i Turystyka” 8° ss. 159, 9 nlb., ilustr. 854. ZALEWSKI Ryszard: Na szlakach turystycznych Mazur

i Warmii. K alendarz Mazur i Warmii 1956 s. 271— 273. III* LUDNOŚĆ

1. ANTROPOLOGIA DEMOGRAFIA I OSADNICTWO a. ANTROPOLOGIA

855. DZIERZYKRAJ-ROGALSKI T[adeusz]: Prace antropologiczne w ramach K om pleksowej Ekspedycji Jaćw ieskiej. Odbitka z czasopisma C złow iek w czasie i przestrzen i. T. 2: [1959] s. 158— 163, ilustr. 3.

Rec.: [ A n t o n i e w i c z Je rzy = ] j. a n t . R o czn ik O lsztyński. T. 3: 1960 s. 281—282.

856. MISZKIEWICZ Brunon: Kości ludzkie w m iejscow ości Je­ ziorko, pow. Giżycki. M ateriały Starożytn e. T. 3: 1958 s. 75— 76.

(5)

857. MISZKIEWICZ Brunon: Struktura antropologiczna autochto­ nicznej ludności Warmii. Wrocław 1960 ss. 115. Polska Akade­ mia Nauk. Zakład Antropologii. M ateriały i Prace Antropolo­ giczne nr 51.

Rec.: F l i s S tan isław , Kom. M az.-W arm . 1961 n r 1 < 7 1 > s. 151—152.

858. MISZKIEWICZ Brunon: Struktura antropologiczna Mazu­ rów. W rocław 1956 ss. 63. Polska Akademia Nauk. Zakład Antropologii. M ateriały i Pracs Antropologiczne nr 23.

Rec.: F l i s S tanisław , Kom. M az.-W arm . 1961 n r 1 < 7 1 > s. 151— 152.

859. WIERCIŃSKI Andrzej: Zagadnienia pobytu Gotów na zie­ miach polskich w św ietle danych antropologicznych. P rzegl.

A ntropologiczny. T. 21: 1955 [druk. 1956] s. 892— 914.

b. DEM OGRAFIA I OSADNICTWO

860. BASZYNSK I Czesław: Osadnictwo komturstwa ostródzkiego do połow y X V w ieku. (Podstawy geograficzno-historyczne operacji grunwaldzkiej). Zapiski H istoryczne. T. 25: R. 1960 z. 2 s. 103— 118.

861. BOROWSKI Paweł: Rozmawiamy z najstarszymi osiedleń­ cami Gołdapi. SI. na W arm, i Maz. R. 9: I960 nr 18 s. 3. 862. BURAKOWSKI Jan: N asze miasta i osiedla. Chronologia

powstań i dane statystyczne. Inform ator W ojew . i M iejskiej

B iblioteki P ublicznej w Olsztynie 1959 z. 1/5 s. 33— 35. Powiel.

863. CHOJNACKI W ładysław: Osadnictwo polskie na Mazurach w XIII— XVII w . [W:] Szkice D ziejów Pomorza. T. 2. Pomorze nowożytne, Warszawa 1959 s. 5— 33, m apy 2.

864. CHOJNACKI W ładysław: W ychodźcy mazurscy w zachod­ nich Niemczech przed I w ojną światową. Przegląd Zachodni

1956 nr 7/8 s. 310— 339.

865. CHĘTNIK Adam: O osadnictwie na Mazowszu Pruskim. Sł. na W arm , i Maz. R. 7: 1958 nr 15 (273) s. 1, 8; nr 16 (274) s. 1, 5.

866. DULCZEWSKI Zygmunt: Publikacje socjologiczne i demo­ graficzne o Ziemiach Zachodnich i Północnych 1945— 1959.

P rzeqląd Zachodni 1960 nr 35 s. 183— 198.

867. GIEYSZTORÓW A Irena, ŁADOGÓRSKI Tadeusz: W spra­ w ie now ych badań nad zaludnieniem dawnej Polski. K w art.

Hist. K u ltu ry M ater j. R. 6: 1958, s. 45— 60.

Z treści: L udność w końcu X V III w . L udność w r. 1662. Ludność w r. 1578. L udność około la t 1340 i 1000.

868. GRONIOWSKI Krzysztof: W ychodźcy m azurscy i warm ińscy w K rólestw ie Polskim w połow ie X IX w ieku. K om u n ikaty

M azursko-W arm ińskie 1960 nr 2 < 6 8 > s. 247— 257 i nadbitka.

869. HOLZER Jerzy: Prognoza demograficzna Polski na lata 1960— 1975 w edług w ojewództw. Warszawa, Polskie W y d a w ­

n ictw a G ospodarcze 1959 8° ss. 192.

870. JELONEK Adam: Naturalny ruch ludności na Ziemiach Zachodnich. Studia nad zagadnieniam i gospod. i spoi. Ziem

Zachodnich 1960. z. 1 s. 133— 141.

871. JELONEK Adam: Zagadnienia struktury płci i w ieku lud­ ności Ziem Zachodnich. Praca zbiorowa pt. Problem y rozwoju

(6)

gospodarczego i dem ograficznego Ziem Zachodnich w latach 1945— 1958. Studia nad zagadnieniam i gospodarczym i i spo­

łeczn ym i Z iem Zachodnich I960 z. 1 s. 120— 141.

U w zględnia m. in. woj. olsztyńskie.

872. KOSIŃSKI Leszek, PUDŁO Krystyna: Liczba i rozmiesz­ czenie ludności na Ziemiach Zachodnich w latach 1939— 1958. Praca zbiorowa: Problem y rozwoju gospodarczego i demogra­ ficznego Ziem Zachodnich w latach 1945— 1958. Studia nad

zagadnieniam i gospodarczym i i społeczn ym i Z iem Zachodnich

1960 z. 1 s. 97— 119.

M. in. zaw iera dane o woj. białostockim i olsztyńskim . 873. ŁUKASZEW SKI Antoni: M ateriały archiwalne do proble­

m atyki m igracyjne] na Warmii i Mazurach w X IX i począt­ kach X X w. K o m u n ikaty M azursko-W arm ińskie R. 1958 nr 3 < 6 1 > s. 238— 244.

874. MILEWSKI Zjygmunt]: W ciągu dwóch lat na w si olsztyń­ skiej osiedliło się 12 000 osób. Głos O łsztyń ski. W yd. A. 1960 nr 154 s. 3, 4.

875. NOWAKOWSKI Stefan: Nowa społeczność na Ziemiach Za­ chodnich. N ow e Drogi. R. 14: 1960 nr 6 s. 33— 41.

W tekście uw zględniono W arm ię i M azury.

876. POLLAKÓWNA Marzena: Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim. Wyd. Instytutu Zachodniego Poznań 1953 ss. XII, 186, mapa 1.

Hec.: K ry sty n a P o r ę b s k a , S tu d ia i M ateriały do D ziejów

W ielkop. i Pom orza 1956. T. 2 z. 1 s. 317—321.

877. POLLAKÓWNA Marzena: Zanik ludności pruskiej. [W:]

Szkice do D ziejów Pomorza. T. 1: 1958 s. 160— 207, ilustr.,

m apy 2.

878. POLSKIE ZIEMIE ZACHODNIE. Praca zbiorowa. Poznań 1959. Instytut Zachodni 8° s. 271, map 5. Prace Instytutu Zachodniego, nr 26.

M. in. zagadnienie dem ograficzne.

879. POLSKIE ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE. Zagadnie­ nia demograficzne. Cz. 1— 2 red. W acław S o b a ń s k i . Poznań — Warszawa 1959. W ydawn. Zach. 8° ss. 102, mapki, tabl.; ss. 119, 1 nlb., tabl., mapki. Studia i R ozpraw y. Z. 4— 5 Zach. Agencja Prasowa.

Cz. 1 zaw iera m. in.: M ę c l e w s k i E dw ard, N iektóre problem y dem ograficzne polskich Ziem Zachodnicn i Północnych; G o l a ­ c h o w s k i S tefan, W e y s s e n h o f f K arol, P o lsk a ludność rodzim a na Ziem iach Z achodnich i Północnych.

Cz. 2: H o l z e r Jerzy , Z m iany w stru k tu rz e w ieku i ru ch u n atu raln eg o ludności w ojew ództw północnych i zachodnich Polski; S t p i c z y ń s k i Tadeusz, C zynniki w zro stu ludności polskich Ziem Z achodnich i P ółnocnych oraz jej u k ład w edług pochodzenia. 880. SMÖLSKI Gustaw: Polska kolonizacja Prus Wschodnich.

Sł. na W arm , i Maz. R. 7: 1958 nr 23 (281) s. 2.

(F rag m en t a rty k u łu p t. „Z w ycieczki n a M azowsze P ru sk ie", d ru k . w 1900 r. w „W iśle”).

881. WACH W ładysław: Z zagadnień ludnościowych w ojew ództw a olsztyńskiego. K o m u n ikaty M azursko-W arm ińskie 1958 nr 2 < 6 0 > s. 154— 163.

(7)

882. WEŁPA Bogusław: Zmiany w stanie i rozmieszczeniu miast i ludności miejskiej na Ziemiach Zachodnich w latach 1939—

1958. Praca zbiorowa pt. Problem y rozwoju gospodarczego i demograficznego Ziem Zachodnich w latach 1945— 1958.

Studia nad zagadnieniam i gospodarczym i i społeczn ym i Z iem Zachodnich 1960, z. 1 s. 40— 77.

U w zględnia woj. białostockie i olsztyńskie.

883. WOJEWÓDZTWO olsztyńskie czeka na osadników. Olsztyn [1959 KW PZPR] 8° ss. 16, ilustr., tabl.. mapa.

884. WRZESIŃSKI Wojciech: Proces zasiedlenia w ojewództwa olsztyńskiego w latach 1945— 1949. Praca Zbiorowa pt. Pro­ blem y rozwoju gospodarczego Ziem Zachodnich w latach

1945— 1958. Studia nad zagadnieniam i gospodarczym i i spo­

łeczn ym i Z iem Zachodnich 1960 z. 1 s. 170— 213.

IV. HISTORIA

1. OPRACOWANIA OGÓLNE Z ZAKRESU MAZUR I WARMII

885. BOJOWNICY O POLSKOŚĆ Warmii i Mazur. [W:] Vade- m ecum W arm ii i Mazur. [Cz. 1] Warszawa 1958 s. 13— 20. 886. CHOJNACKI W ładysław: D zieje ludności polskiej na Mazu­

rach. L iteratu ra Ludowa. R. 3: 1959 nr 3/4 s. 3— 12.

Rec.: D w e r n i c k i [ W e r n i c ] Leon. SI. na W arm , i Maz. R. 8: 1959 n r 34: 29/30 V III s. 8.

887. DERLATKA Tadeusz, SZAFRAŃSKI Jan: Polskie ziem ie zachodnie i północne. Fakty i liczby. Warszawa 1960 4° ss. 66, tabl. 1, rys., mapy. Zach. Agencja Prasowa.

888. GENTZEN Felix: Polskie ziem ie zachodnie, historyczne zie­ mie polskie. Wybór prac. [Tłum. z niem ieckiego]. Przedm. Kazimierz P o p i o ł e k . K atowice 1958 8° ss. 166, 1 nlb.

W spom ina rów nież zagadnienia w schodniopruskie.

889. GIERTYCH Jędrzej: Oblicze religijno-narodowe Warmii i Mazur, ziem etnicznie polskich na podłożu pruskim. W: Sacrum Poloniae M illennium T. 4. R zym 1957, 4° ss. 171.

Rec.: L i e t z Z ygm unt, K o m u n ik a ty M a zu rsko -W a rm iń sk ie 1958 n r 3 < 6 1 > s. 267—270.

890. [GIERTYCH Jędrzej]: Rozważania Jędrzeja G i e r t y c h a .

W arm ia i M azury R. 4: 1958 nr 4 s. 15— 17, nr 5 s. 9— 12, nr 6

s. 22— 25, nr 7 s. 12— 14.

F ra g m en t pracy: O blicze religijno-narodow e W arm ii i M azur,

zie m etnicznie polskich na podłożu p ru skim .

891. HISTORIA POLSKI, Red. Ł o w m i a ń s k i Henryk. T. 1, cz. 1, druk 1957 zawiera art.: L a b u d a G.: Rozwój w ew nętrz­ n y Pomorza, s. 626— 640.

T. 1 cz. 2 zawiera artykuły, obejm ujące wiadomości o Ma­ zurach i Warmii, s. 261— 291; L a b u d a G., W a c h o w i a k B. (przy w spółudziale H o s z o w s k i e g o S. i L e p s z e g o Κ.): Rozwój w ew nętrzny Pomorza od połowy X V w. do trzeciej ćwierci X VI w., s. 332— 342; L a b u d a G. (przy w spółudziale Hoszowskiego S. i Wachowiaka B.): Rozwój w ew nętrzny Po­ morza s. 574— 580; H o s z o w s k i B., W i ś n i e w s k i J.: Rozwój w ew nętrzny Pomorza s. 785— 795.

(8)

892. HISTORIA POLSKI pod red. K i e n i e w i c z a S. i K u l i W,. T. 2 cz. 1: R o s t w o r o w s k i E.: Pierw szy rozbiór Polski s. 71— 80; R u s i ń s k i W.: Z;em ie polskie pod rządami pruskimi s. 183— 220; H e r b s t S.: Wojna z Prusami... s. 328 i nast. T. 2 cz. 2: K i e n i e w i c z S.·. Zabór pruski s. 44— 54; t e g o ż : Utworzenie K s'estwa Warszawskiego, s. 92 i nast.; D ł u g o b o r s k i W.: Śląsk i Pomorze w okresie w ojen napoleońskich s. 152— 161; K i e n i e w i c z S.: Upadek K się­ stwa W arszawskiego s. 181— 188.

893. JA SIŃSK I Janusz: Z zagadnień łączności kulturalnej Warmii i Mazur z całością ziem polskich. [W:] Z d ziejó w W arm ii

i Mazur. Olsztyn 1958 s. 119— 136.

894. KONFERENCJA POMORSKA 1954. W arszawa 1956. Państw. W ydawn. Naukowe 8° ss. 447, 3 nlb., tabl. 9, ilustr.

Z aw iera re fe ra ty w ygłoszone n a k o n fere n cji zorganizow anej w 500 rocznicą przy łączen ia Pom orza do P o lsk i w ra z ze sp ra w o ­ zdaniam i z przebiegu d yskusji, m. in. S u k e r t c w a - B i e d r a - w i n a E.: W alka o m ow ę polską w szkolnictw ie n a M azurach w X IX i początkach X X w.; G r y g i e r T.: W alka o język polski w szkołach w arm iń sk ich w X IX i X X w.; G r a b o w s k i H.: O św iata polska n a W arm ii i M azurach w okresie dziesięciolecia P o lsk i L udow ej.

895. LIMANOWSKI Bolesław: Mazowsze Pruskie. W arm ia i Ma­

zu ry. R. 3: 1958 nr 8 s. 4— 5; nr 10 s. 2— 3.

Fragm . b roszury w y d an ej w 1925 r.

896. LUDZIE I PROBLEMY [w dziejach Mazur i Warmiil (W-i

V adem ecum W arm ii i M azur [Cz. 1] Warszawa 1958 s. 21— 28.

897. OSUCHOWSKI Antoni: Mazowsze Pruskie. Słowo na W arm ii i Mazurach. R. 7: 1958 nr 45 8/9 XI s. 1— 2.

898. PIWARSKI Kazimierz: Stosunek mocarstw im perialistycz­ nych i polskich kół rządzących do praw Polski do morza i Pomorza. Zapiski Hist. T. 21: 1955 zesz. 1/2 s. 133— 158.

Rec.: S t e y e r D onald, S tu d ia i M at. do D ziejów W ielkop.

i Pom orza. T. 4: 1958 z. 2 s. 410— 413.

899. POPOW Nil A.: Polacy w Prusach. Rocznik O lsztyń ski. T. 3: 1960 s. 157— 187, ilustr.

900. SEMPOŁOWSKA Stefania: Mazury Pruskie, [W:l Stefania S e m p o ł o w s k a : Publicystyka społeczna, red. К o r m a ­ n o w a Żanna. Łódź 1960 s. 188— 234.

Rec.: M a r t u s z e w s k i E dw ard, „P anna S te fa n ia n a M azu­ ra c h ”, W arm ia i M azury. R. 1: 1956 n r 4 s. 2.

901. SZKICE Z DZIEJÓW POMORZA [Т. 1] Pomorze Średnio­ w ieczne. Pod red. Gerarda L a b u d y , Warszawa 1958.

Rec.: D o w i a t Jerzy, Z i e n t a r a B enedykt, K w a rta ln ik H istoryczny. R. 66: 1959 n r 3 s. 867—875.

902. SZKICE Z DZIEJÓW POMORZA. T. 2. Pod red. Gerarda L a b u d y i Stanisław a H o s z o w s k i e g o . Warszawa 1959 „Książka i W iedza” ss. 442. mapy 3, pl. 1, ilustr.

Rec. : M ą c z а к A ntoni, S a m s o n o w i c z H enryk, K w art.

H ist. 1960 n r 2 s. 448—457.

903. WAKAR Andrzej: O polskość Mazur i Warmii w daw nych wiekach. Warszawa 1958. ..Wiedza Powszechna”, ss. 53, ilustr. 904. WAŃKOWICZ Melchior: Na tropach Smętka. Wyd. 2 War­

(9)

Rec.: M a r t u s z e w s k i E dw ard, Z aledw ie ćw ierć w ieku,

T ryb u n a L itera cka 1958 n r 51 s. 5; O r а с к i T adeusz, K o m u n ik a ty M a z u r -W arm . 1958 n r 3 < 6 5 > s. 341—344; K a w e c k i Ja n , K rzyw ­

dzące nieporozum ienie napraw ić, W arm ia i M azury. R. 6: I960 n r 11 s. 15; K oyorć L e s z e k , W ańkow icz a dysydenci, W arm ia

i M azury. R. 6: 1960 n r 9 s. 11—12.

905. Z DZIEJÓW WARMII I MAZUR. Praca zbiorowa. O lsztyn 1958, Stowarz. Społecz.-Kult. „Pojezierze” 8’ ss. 192, ryc. 36. Red. E. Martuszewski.

Z aw iera m .in . art.: O k u l i с z Jerzy: S taro ży tn i P rusow ie; A n t o n i e w i c z Jerzy: Ja k i przebieg m ia ła gran ica etniczna m iędzy Mazowszem a P ru sa m i przed najazdem krzyżackim ; O g r o d z i ń s k i W ładysław : P oczątki Z akonu K rzyżackiego; A n t o n i e w i c z J.: W alki w yzw oleńcze P ru só w z Zakonem Krzyżackim ; S u k e r t o w a - B i e d r a w i n a E m ilia: W ojny polsko-krzyżackie; O g r o d z i ń s k i W.: W ładztw o biskupów na W arm ii; S u k e r t o w a - B i e d r a w i n a E.: P olskie piśm iennic­ tw o i szkolnictw o w P ru sa c h K siążęcych w XVI—X V III w.; O g r o d z i ń s k i W.: W arm ia w g ran icach Polski; S k u r p s k i H ieronim : K u ltu ra ludow a M azur i W arm ii; J a s i ń s k i Janusz: Z zagadnienia łączności k u ltu ra ln e j W arm ii i M azur z całością ziem polskich; G r y g i e r Tadeusz: W alka o polskość M azur i W arm ii w X IX i n a początku X X w ieku; G ę b i к W ładysław : L ite ra tu ra ludow a i jej tw órcy n a W arm ii i M azurach n a początku X X w ieku; C h o j n a c k i W ładysław : L ite ra tu ra o M azurach i W arm ii.

Hec.: B i e ń k o w s k i W iesław , J a r o s z A dam : P op u lary zacja dziejów W arm ii i M azur. W iadom ości H istoryczne. R. 3: 1960 n r 5/6 s. 323—330.

906. ZIENTARA-MALEWSKA Maria; Warmio moja miła. War­ szawa 1959, Wyd. „P ax” 8° ss. 260, 2 nlb., ilustr.

907. ZUCBNIEWICZ Wacław: Walka na przestrzeni w ieków o pol­ skość Warmii i Mazur. Warszawa 1960 8° ss. 15, pow iel.

T ow arzystw o Rozw oju Ziem Zachodnich. — M a teriały odczytowe. 2. NAUKI POMOCNICZE

a) SPRA G ISTY K A , HERALDYKA, NUMIZMATYKA

908. CHOMIN Michał: Jakie godło powinien m ieć Olsztyn? W a r­

m ia i M azury. R. 5: 1959 nr 6 s. 1.

909. GUPINIEC Anatol: Monety znalezione na cmentarzysku średniowiecznym w miejscowości Równina Dolna, pow. K ętrzyn. Rocznik O lsztyń ski. [Wyd.:] Muzeum MazursMego w Olsztynie. Olsztyn, Т. 1: 1958 s. 157— 168.

910. JA NU S Czesław: „Talary pruskie nie kursują”. (Z dziejów m onety polskiej i pomorskiej na Pomorzu). G łos Tygodnia. R. 5: 1958 nr 49 s. 2, ilustr.

911. LENDZIAN Lucjan: R ozm yślanie aktualne [o projektowa­ nym herbie Olsztyna], W arm ia i M azury 1960 nr 5 s. 29. 912. LIETZ Zygmunt: O herbie Olsztyna z pozycji historii i tra­

dycji. Z ycie O lsztyń skie 1960 nr 63.

913. [MILEWSKI Zygmunt = ] Z. M.: Jeszcze o herbie Olsztyna. N egatyw na opinia PTH. Z ycie O lsztyń skie 1960 nr 74 s. 6. 914. [MILEWSKI Zygm unt = ] Z. M.: Jeszcze o herbie Olsztyna.

W arm ia i M azury 1960 nr 4 s. 20— 21.

(10)

915. ODOJ Romuald: Krzyżackie szelągi ze „skarbu” Teofila Wronki [pow. Działdowo], Głos O lsztyń ski. Wyd. A. 1960 nr 114. A rchipelag nr 19 s. 8.

916. OBŁĄK Jan, ks.: Pieczęcie kancelarii biskupiej i kapitulnej na Warmii. Rocznik O lsztyński. T. 2: 1959 s. 119— 134. 917. (r): ZNALEZIONO SREBRNE MONETY stanisławow skie.

Z ycie O lsztyń sk ie 1959 nr 250.

Pod K ętrzynem .

918. RÓŻAŃSKI Stanisław: Historia jednego rodu. W arm ia i M a­

zu ry. R. 5: 1958 nr 8 s. 4— 7; 1959 nr 1 s. 7— 10; nr 2 s. 5— 8;

nr 3 s. 6.

D zieje rodu v o n L ehndorfów .

919. RUCZ[YNSKI] [Teofil]: Podanie o herbie Kętrzyna. Sł. na

W arm , i Maz. 1958 nr 4 s. 6.

920. SZYMAŃSKI Stanisław: Zainteresowania num izm atyczne Ignacego Krasickiego. Rocznik O lsztyń ski, O lsztyn 1960 s. 133— 136, ryc. 10.

921. VETO: W spraw ie herbu Olsztyna. W arm ia i M azury. R. 6: 1960 nr 4 s. 20— 21.

922. (ż. b.): N ie Janus, lecz skaczacy jeleń. Czy Elk zm ieni herb?

G azeta Białostocka 1960 nr 89 s. 5.

b) ŹRÓDŁA I ŹRÓDŁOZNAW STWO aa) Ź r ó d ł a

923. AKTA STANÓW PRUS Królewskich. Tom 2 (1489— 1492). W yd. Karol G ó r s k i i Marian B i s k u p . Toruń 1957. Państw W ydawnictwo N aukowe 8° s. X X X II, 2 n lb .+ 502, 1 nlb. Tow. N aukowe w Toruniu.

Z a w ie ra ją dokum enty, recenzje, listy , pochodzące z archiw um gdańskiego i from borskiego.

924. ACTA TOMICIANA. T. 15 (r. 1533). W yd. W ładysław P o c i e c h a . W rocław — Kraków 1957. Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka 8° s. XII, 2 nlb. + 1012, 2 nlb. Zakład N arodowy im. Ossolińskich w e Wrocławiu.

Z aw iera m a te ria ły odnoszące się do dziejów P ru s K siążęcych i W arm ii.

925. ACTA TOMICIANA. T. 16 (r. 1534). Wyd. W ładysław P o c i e c h a . Wrocław — Kraków — Poznań 1960. Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka 8° ss. VI, 2 nlb. + 717, 3 nlb.

Z aw iera m a te ria ły odnoszące się do dziejów P ru s K siążęcych i W arm ii.

926. ALEKSANDROWICZ W alenty: Źródła archiwalne do dzie­ jów przem ysłu na W armii w drugiej połow ie XVIII w ieku i pierwszej X IX w ieku. K o m u n ik a ty M azursko-W arm ińskie 1958 nr 3 < 6 1 > s. 221— 224.

927. BISK U P Marian: A rchiwalia krzyżackie w Getyndze. K w a r­

taln ik H istoryczny. R. 66: 1959 nr 1 s. 316— 318.

928. BISK U P Marian: M iscellanea archiw alne z okresu w ojen polsko-krzyżackich z lat 1410— 1414. K o m u n ik a ty M azursko-

(11)

929. BISK U P Marian: W sprawie publikacji traktatów państwo­ w ych Zakonu Krzyżackiego z XV w ieku. K w a rta ln ik H isto­

ryczn y. R. 63: 1956 nr 4/5.

Rec.: [ L a b u d a G erard = ] G. L., Studia Zrúdloznawcze.

T. 3: 1958 s. 321.

930. CHOJNACKI Władysław: 1800— 1870. Wybór źródeł, opra­ cował... Wrocław 1959, Zakł. Naród. im. Ossolińskich ss. LXIV, 745, mapy.

Rec.: C i e ś l a k Tadeusz, K om unik. Mazu r.-W a rm . 1959 n r 3 < 6 5 > s. 339—341; J a s i ń s k i Janusz, S tu d ia i M ateriały do Dziejów W ielkop. i P om orza 1961. T. 6 z. 2 r. 1960 s. 377—382. 931. CIEŠLAK Tadeusz: M ateriały o prześladowaniu przez hitle­ rowców ludności polskiej na terenie Warmii, Mazur i Powiśla. [Raporty konsulów polskich]. K o m u n ikaty M azursko-W arm iń­

skie 1957 nr 3 < 5 8 > .

932. DŁUGOSZ Jan: Banderia Prutenorum. Wyd. Karol G ó r s k i , Warszawa 1958. Państw. Wyd. Nauk. 8° ss. 338 nlb. 6, tabl. 5, ilustr.

Rec.: W a l i c k i M ichał: Na m arginesie now ej edycji „B anderia P ru te n o ru m ”. Biul. H ist. S ztu k i. R. 21: 1959 n r 3/4 s. 358—361. 933. DWA MATERIAŁY ARIAŃSKIE z archiwów szwedzkich.

[Oprać.] Janusz T a z b i r . Przegl. Hist. T. 49: 1958 s. 121— 131. (M em oriały Jonasza S c h l i c h t i n g a z 1659 r. i S tan isław a L u b i e n i e c k i e g o z 1661 г.).

934. INSTRUKCJA JERZEGO WILHELMA dla posłów pruskich udających się na sejm warszawski w 1626 roku. Oprać. Bar­ bara J a n i s z e w s k a . K o m u n ikaty M azursko-W arm ińskie.

R. 1959 nr 3 < 6 5 > s. 192— 103.

935. JANKOW SKA Jadwiga: Konferencja w sprawie porządko­ wania akt pruskich. Archeion T. 26: 1956 s. 245— 247. 936. JANOSZ-BISKUPOW A Irena: M ateriały do dziejów lichw y

w Prusach Książęcych w połow ie XV wieku. Studia i M a­

te r ia ły do D ziejów W ielkop. i Pomorza. Poznań T. 4: 1958

z. 1 s. 355— 372.

937. JANOSZ-BISKUPOW A Irena, CIESIELSKA Karola: K o- piariusz skryptów dłużnych z okresu w ojny trzynastoletniej [streszczenie], S praw ozd. Tow. Nauk. Tor. 1954, [druk. 1960] s. 49— 51.

938. KORESPONDENCJA Ignacego K r a s i c k i e g o pod red. Tadeusza M i k u l s k i e g o , W rocław 1958. T. 1— 2. Polska Akademia N auk 8° Т. 1 ss. X X IX , 3 nlb. + 443, 3 nlb., mapa 1, portrety. T. 2 ss. 796, 2 nlb. ilustr. Zakł. Naród. im. Ossoliń­ skich w e Wrocławiu.

939. KOTARSKI Stefan: D zieje dwóch szkół polskich na Warmii w św ietle ich kronik z lat 1929— 1939. K o m u n ikaty Mazursko-

W arm ińskie 1959 nr 3 < 6 5 > s. 303— 317 i nadbitka.

940. [KROMER Marcin]: Brewiarz Kromera. [Oprać.] Julian W o j t k o w s k i . K om u n ikaty M azur.-W arm. 1957 nr 3 < 5 8 > s. 169— 174.

Pierw szy ark u sz „B rew iarza K ro m era”, b isk u p a w arm ińskiego, zaw iera przedm ow ę w ydaw cy do trzeciego w y d an ia z 1581 r.

(12)

941. LEYDING Gustaw: Przyczynki do problem ów narodowościo­ wych w pow iecie szczycieńskim na początku X X wieku. K o m u ­

n ik a ty M azursko-W arm ińskie 1958 nr 2 < 6 0 > s. 140— 145.

D okum enty in fo rm u jące o narodow ości dziatw y szkolnej (z Pow iatow ego A rchiw um w Szczytnie).

942. LIETZ Zygmunt: Ostdeutscher Heimatdienst. M ateriały do antypolskiej działalności z lat 1927— 1933. K o m u n ik a ty Ma­

zursko-W arm ińskie 1959 nr 2 < 6 4 > s. 198— 206.

943. ŁUKASZEW SKI Antoni: Z m ateriałów do dziejów szkol­ nictwa na Mazurach i Warmii w okresie m iędzywojennym .

K o m u n ikaty M azursko-W arm ińskie 1957 nr 1 <C56> s. 38— 44.

D okum ent nigdzie nie dru k o w an y „H eim atb u n d u ” w P ru sach W schodnich. [Z W ojew ódzkiego A rchiw um Państw ow ego w O l­ sztynie],

944. MATERIAŁY DO POWSTANIA CHŁOPSKIEGO w Prusach K siążęcych w 1525 r. Wyd. Marian B i s k u p . Zapis. Hist. T. 21: 1955 [druk.:] 1956 z. 1/2 s. 242— 256.

945. METSK Frido: Zagadnienia m azursko-łużyckie w listach R. Abramowskiego z lat 1925— 1930. K o m u n ik a ty M azursko-

W arm ińskie 1960 nr 1 < 6 7 > s. 101— 113 i nadbitka.

946. [MRONGOWIUSZ K rzysztof Celestyn]: N ieznane listy K rzy­ sztofa Celestyna Mrongowiusza. [Oprać.] Aleksander J a ł o- s i ń s k i . Roczn. Gdański. T. 14: 1955 ľdruk.:] 1958 s. 320— 334, tabl. 4.

947. NAPORA A.. WISNIEWSKI A.: Z przeszłości Warmii. T eksty, przekłady, przypisy. Wyd. „Pojezierze”, O lsztyn 1960, ss. 183, 1 nlb., mapa 1.

Rec.: J a s i ń s k i Janusz, K om . M azur.-W arm . 1960 n r 2 < 6 8 > s. 264—265; R a w k a A ntoni, P ochw ała dobrej książki. W arm ia

i M azury 1960 n r 6 s. 19.

948. PIĘC LAT KRONIKI OLSZTYNA. W arm ia i M azury 1957 nr 7 s. 11— 12; nr 8 s. 16— 17.

949. SPIERALSKI Zdzisław: W sprawie rejestru popisowego z czasów w ielkiej w ojny z Zakonem Krzyżackim. Studia i Mat.

do H istorii w ojskow ości. T. 5: 1960 s. 510— 527.

Rec.: J a s i ń s k i Janusz, K om un. M az.-W arm . 1962 n r 1 < 7 5 > s. 285—286.

950. WÓJCIK Zbigniew: Źródła archiwalne do historii polskiej sztuki w ojennej w okresie najazdu szw edzkiego (1655— 1660). W.: Studia i m a teria ły do historii sztu ki w ojen n ej. T. 2. War­ szawa 1956 s. 181— 208.

951. WOJTKOWSKI Julian, ks.: Przedmowa Marcina Kromera do trzeciego wydania Brewiarza W armińskiego w Kolonii roku 1581. Roczn. Teolog.-Kanoniczne 4: 1957 (1958) zesz. 4 s. 131— 137.

952. WRZESIŃSKI Wojciech: M ateriały do kw estii polskiej na Warmii i Mazurach po plebiscycie (1920— 1921). K o m u n ik a ty

M azur.-W arm . 1959 nr 1 s. 60— 84.

952a. ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW EKONOMIKI MALBORSKIEJ. T. 1: 1959. Wyd. Wojciech H e j n o s z. Toruń — Łódź, Państw. W yd. Nauk. ss. 185, tabl. 1, przedm., indeksy, mapka. Tow. Naukowe w Toruniu.

(13)

bb) ŹRÓDŁOZNAW STW O

953. BISKU P Marian: Najnowsze prace zachodnioniemieckie nad historią Zakonu Krzyżackiego. K w a rt. Hist. R. 64: 1957 nr 6 s. 204— 211.

954. BISKU P Marian: W sprawie publikacji traktatów państwo­ w ych Zakonu Krzyżackiego z XV wieku. K w a rt. Hist. R. 63: 1956 nr 4/5 s. 486— 502.

Rec.: [ L a b u d a G erard = ] G. L., Stu d ia Zródłoznawcze. T. 3: 1958 s. 321.

955. DWORZACZKOWA Jolanta: Kronika pruska Szymona Gru- naua jako źródło historyczne. Studia Zródłoznawcze. T. 3: 1958 s. 119— 146.

956. GANSINIEC Ryszard: Tytuł dzieła astronom cznego Miko­ łaja Kopernika. K w art. Hist. Nauki i Techn. R. 3: 1958 s . ' 195— 222.

U stalenie ty tu łu : De revolutionibus orbium coelestium . 957. GÓRSKI Karol: Długosz o w ojnie trzynastoletniej. U wagi

krytyczne. S praw . Tow. Nauk. w Toruniu. T. 10: 1956 [druk.:] 1958 z. 1/4 s. 28— 31.

958. GRABSKI Andrzej Feliks: Gall-Anonim o Selencji i Prusach.

Roczn. O lsztyński. T. 2: 1959 s. 9— 15.

959. GRUDZIŃSKI Tadeusz: Ze studiów nad Kroniką Galla. Rozbiór krytyczny pierwszej księgi. (Dokończenie). Zapiski

Hist. T. 23: 1957 ([druk.:] 1958 z. 1/3 s. 7— 58.

960. JANOSZ-BISKUPOW A Irena, BISKU P Marian: Ze studiów nad konceptem aktu erekcyjnego Związku Pruskiego z 14 III 1440 r. Studia Zródłoznawcze. T. 3: 1958 s. 125— 138, tabl. 3. 961. KARW ASIŃSKA Jadwiga: Studia krytyczne nad żyw otam i

św iętego Wojciecha, biskupa praskiego [Cz.] 3. Studia Zródło­

znaw cze. T. 4: 1959 s. 109— 124.

962. POLLAKÓWNA Marzena: Tradycje kopernikańskie w karto­ graficznym obrazie Prus Zella. Studia Zródłoznawcze. Poznań

1958 z. 2 s. 113— 118.

963. WOJTKOWSKI Andrzej: W sprawie wydania Polsce doku­ mentów krzyżackich. K o m u n ik a ty M azursko-W arm ińskie

1959 nr 4 s. 448— 468, i nadbitka.

D. c. n.

528

(

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z warstwy ziemi ornej wydobyto: 19 fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej, 88 ułamków naczyń z wczesnej epoki żelaza, 1 skrobacz z krzemienia narzutowego

Jako obiekty pradziejowe o nieustalonej chronologii sklasyfikowano 117 obiektów, w których nie odkryto jakiegokolwiek ruchomego materiału zabytkowego oraz obiekty z ceramiką, która

W wykopie odkryto 9 obiektów nieruchomych datowanych na okres neolitu względnie wczesny okres epoki brązu oraz 1 obiekt /palenisko nr 196/ pochodzący nawet ze schyłku mezolitu..

Typologia funkcjonalna obszarów wiejskich ŁOM w zakresie działalności pozarolniczych (2010) Udział zatrudnienia.. egzogenicznego (razem) w zatrudnieniu

Istotnym elementem tegorocznych badań było też pozyskanie nielicznych materiałów pozwala- jących na potwierdzenie informacji z 1998 roku i odnotowanie śladów wcześniejszej

Problematyka prezentowanej monografii, piątej z cyklicznie wydawa- nych przez Katedrę Edukacji artystycznej UŁ książek o sztuce i wychowa- niu 1 , dotyczy osoby pedagoga sztuki i

Mamy nadzieję, że niniejsza książka stanie się nie tylko ważnym źródłem wiedzy dotyczącym poszczególnych języków tu opisywanych, ale przyczyni się także do szer- szej

Świadomie piszę, że poznałam, a nie, że się poznaliśmy, bo ja byłam wtedy studentką pierwszego roku geografii, a Profesor, wtedy jeszcze doktor, moim