• Nie Znaleziono Wyników

Sprawy organizacyjne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawy organizacyjne"

Copied!
34
0
0

Pełen tekst

(1)

http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html

HTTPS://EPORTAL.PWR.EDU.PL/COURSE/VIEW.PHP?ID=16236

Miejsce konsultacji: pokój 27 bud. A-1; Terminy podam na stronie internetowej! Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak, prof. uczelni

Katedra Optyki i Fotoniki

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska

Wykład FIZYKA I

1. Sprawy organizacyjne; metodologia;

elementy rachunku wektorowego i

(2)

NIEZWYKLE WAŻNE

· Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność Studentów I roku jest na

wszystkich formach zajęć obligatoryjna (obowiązkowa). W związku z

tym JAKOŚ będę sprawdzał obecność.

· Nieobecność na zajęciach może być podstawą niezaliczenia kursu.

KOMENTARZ: Powszechnie stosowaną przez Państwa a niedopuszczalną, moim zdaniem, praktyką jest uczestniczenie w terminach mojego wykładu w innych zajęciach (bądź praca…) i, w związku z tym, niepojawianie się w ogóle (lub „kontrolnie”, dwa razy w semestrze) na moim wykładzie. Jest to zasadniczo niezgodne z Regulaminem Studiów.

-

No, ale mamy pandemię i wykłady tylko on-line…

(3)

NIEZWYKLE WAŻNE

(4)

PROGRAM WYKŁADU FIZYKA I

1. Sprawy organizacyjne: zasady uczestnictwa w wykładach, zasady zaliczenia kursu, podręczniki i materiały dydaktyczne. Metodologia fizyki: cele fizyki; układy jednostek fizycznych, jednostki podstawowe i pochodne; konwersja jednostek; przedrostki wielkości metrycznych. Elementy rachunku wektorowego i operatory różniczkowe.

2. Kinematyka: układy współrzędnych, wielkości kinematyczne: podstawowe definicje, ruch jednostajny, jednostajnie przyspieszony, ruch po okręgu, ruchy dwuwymiarowe (rzut ukośny).

3. Dynamika punktu materialnego: masa, pęd, siła; zasady dynamiki Newtona. 4. Nieinercjalne układy odniesienia: siła Coriolisa.

5. Praca i energia mechaniczna: praca, energia (kinetyczna i potencjalna), moc; zasada zachowania energii (mechanicznej); pola zachowawcze.

6. Zasada zachowania pędu: pęd, popęd siły, zasada zachowania pędu; zderzenia. 7. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej: środek masy, moment: siły, pędu, bezwładności; zasada zachowania momentu pędu, tensor momentu bezwładności. 8. Grawitacja: pola fizyczne, pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, prawa Keplera.

(5)

PROGRAM WYKŁADU FIZYKA I – C.D.

9. Ruch okresowy: oscylator harmoniczny prosty.

10. Ruch okresowy: tłumiony, wymuszony; rezonans mechaniczny.

11. Fale mechaniczne: równanie falowe; fale sprężyste; prędkość fazowa i grupowa; zasada superpozycji; interferencja; fale dźwiękowe.

12. Elementy hydromechaniki płynów: płyn idealny i rzeczywisty, hydrostatyka płynów: prawa Pascala i Archimedesa, napięcie powierzchniowe, włoskowatość; przepływ płynu, prawa: ciągłości, Bernoullego; turbulencja.

13. Termodynamika fenomenologiczna: wielkości i opis makroskopowy, zasady termodynamiki i ich wybrane zastosowania; równanie stanu gazu doskonałego i rzeczywistego.

14. Termodynamika fenomenologiczna: energia wewnętrzna, entropia, przemiany gazu doskonałego, silniki cieplne, zjawiska termoelektryczne.

15. Elementy termodynamiki statystycznej: idee opisu statystycznego, mikroskopowa interpretacja entropii, funkcje rozkładu Boltzmanna i Maxwella, zasada ekwipartycji energii cieplnej, zjawiska dyfuzji i lepkości.

(6)

LITERATURA PODSTAWOWA

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, PODSTAWY FIZYKI, tom 1, tom 2, PWN,

Warszawa 2003 oraz J. Walker, PODSTAWY FIZYKI. Zbiór zadań, PWN,

Warszawa 2005.

(7)

LITERATURA PODSTAWOWA

J. Orear, FIZYKA, t. I i II, WNT, Warszawa 2008.

J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, cz. I, Fizyka klasyczna,

WNT, Warszawa 2008.

R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, T. 1,

cz.1; T.1. cz.2; T. 2, cz. 1; T. 2, cz. 2, T. 3

dotyczy mechaniki kwantowej;

PWN,

Warszawa

2005-7;

patrz

również

strona:

http://www.feynmanlectures.info/.

(8)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

P.G. Hewitt, FIZYKA WOKÓŁ NAS, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2008.

Cz. Bobrowski, Fizyka. Krótki kurs, WNT, Warszawa 2007.

K. Sierański, K. Jezierski, B. Kołodko, Wzory i prawa z objaśnieniami. Część

I. Oficyna Wyd. Scripta, Wrocław 2005.

K. Sierański, P. Sitarek, K. Jezierski, Repetytorium. Wzory i prawa z objaśnieniami, Oficyna Wyd. Scripta, Wrocław 2002.

K. Jezierski, K. Sierański, I. Szlufarska, Repetytorium. Zadania z rozwiązaniami, Oficyna Wyd. Scripta, Wrocław 2003. K. Jezierski, B. Kołodko, K. Sierański, Zadania z rozwiązaniami. Część I. Oficyna Wyd. Scripta, Wrocław 2000.

(9)

LITERATURA … HM, JAKAŚ TAM

Szanowni Państwo, Fundacja Katalyst Education, przy współudziale licznych przedstawicieli polskiego środowiska fizyków, zakończyła pracę nad polską adaptacją uniwersyteckiego podręcznika podstaw fizyki. Podręcznik jest i zawsze będzie dostępny za darmo (licencja Creative Commons - Uznanie Autorstwa). Studenci mogą z niego korzystać on-line bądź drukować bez ograniczeń. Opracowując wykład, można w sposób zgodny z licencją wykorzystywać jego fragmenty, w tym grafikę, a nawet tworzyć na jego podstawie własne opracowania. Przede wszystkim jednak jest to podręcznik bardzo dobry. Zakresem materiału, objętością, a nawet poziomem edytorskim nie odbiega od najpopularniejszego podręcznika dostępnego po polsku za pieniądze, a poziomem formalnym go przewyższa, zbliżając się do University Physics Younga i Freedmana. Wydaje mi się, że jest to obecnie najodpowiedniejszy podręcznik do fizyki dla inżynierów spośród pozycji dostępnych po polsku. Gorąco polecam podręcznik, proszę go wskazać studentom w literaturze do Państwa kursów i proponuję w miarę możliwości opierać na nim wykład, co ułatwi studentom pracę. Błędów i niedociągnięć jest tam na pewno jeszcze sporo. Proszę je zgłaszać poprzez formularz na stronie www podręcznika lub za moim pośrednictwem. Podręcznik jest dostępny tutaj:

Tom 1: https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-1

Tom 2: https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-2

(10)

2+2=4

(11)

FIZYKA - CEL

Cel: poszukiwanie i poznawanie podstawowych praw przyrody.

Nowe prawa, nowe podejście

do znanych zagadnień

Upraszczanie podstawowych praw, eliminacja zbędnych, przestarzałych teorii (brzytwa Ockhama) Ostateczna (!?) prawda o świecie fizycznym (Fizyka a filozofia) Metodologia!

(12)
(13)

METODOLOGIA FIZYKI

Metodologia fizyki polega na:

- Obserwowaniu rzeczy (ciał) i zjawisk;

- Wykonywaniu eksperymentów (także myślowych i

komputerowych);

- Wyciąganiu i formułowaniu wniosków w postaci możliwie

ogólnych teorii;

(14)

UKŁADY JEDNOSTEK FIZYCZNYCH

Podstawowe wielkości fizyczne:

długość;

czas;

masa;

natężenie prądu;

natężenia źródła światła;

kąt płaski (kąt bryłowy).

(15)

UKŁADY JEDNOSTEK FIZYCZNYCH

Układy jednostek fizycznych: CGS, MKGS, SI.

Przykład „ewolucji” definicji metra:

- definicja bazująca na wymiarach Ziemi (1/10000 odległości bieguna

od równika, 1/40000 długości równika);

- wzorzec metra w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres pod

Paryżem (stop platyny z irydem);

- liczba długości fal jednej z linii widmowych Kryptonu

86

Kr;

- (obecna, od 1983 r.): droga, którą w próżni przebywa światło w czasie

1/299792458 sekundy.

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

KONWERSJA JEDNOSTEK

Czyli: zamiana z jednego układu jednostek na inny.

Przykład:

 

 

s

m

s

m

h

mi

mph

26

,

8

10

6

,

3

10

61

,

1

1

1

60

60

3 3

(21)

PRZEDROSTKI JEDNOSTEK METRYCZNYCH

Przedrostek Skrót Potęga dziesięciu

tera T 12 giga G 9 mega M 6 kilo k 3 centy c -2 mili m -3 mikro  -6 nano n -9 piko p -12 femto f -15

(22)

POJĘCIA WSTĘPNE

Wielkości, występujące w fizyce:

Skalary, wektory, pseudowektory, tensory; Język – istotny składnik myśli abstrakcyjnej. Nowe pojęcia naukowe = nowe słowa.

SKALAR

Wielkość, którą można wyrazić liczbą. Jego wartość nie zależy od wyboru układu współrzędnych.

(23)

WEKTOR

Początkowo w astronomii: wyimaginowana linia prosta, łącząca planetę,

poruszającą się dookoła środka lub ogniska elipsy, z tym środkiem lub

ogniskiem.

Własności zapisu wektorowego:

1. wektorowe

ujęcie praw fizyki jest niezależne od wyboru osi

współrzędnych;

2. zapis wektorowy jest

zwięzły; wiele praw ma w nim prostą i

przejrzystą postać.

(24)

WEKTOR

- kierunek: prosta, na której działa dana wielkość;

Własności, które musi mieć wielkość fizyczna, aby przypisać

jej cechy wielkości wektorowej, a które nie mogą zależeć od

wyboru układu współrzędnych:

- wartość: reprezentowana przez długość wektora;

- zwrot: „orientacja” na danym kierunku;

(25)

WEKTOR

Aby wielkość fizyczną można było opisać wektorem, musi

ona dodawać się jak wektor

(według poniższej reguły)

:

opis „algebraiczny”: każda składowa sumy wektorów jest sumą

odpowiednich składowych tych wektorów;

opis „geometryczny”: reguła równoległoboku:

B

A

A

(26)

WEKTOR

 Przykłady wielkości wektorowych:

prędkość, przyspieszenie, siła, pęd, moment pędu, natężenie pola elektrycznego i magnetycznego;

 Długość wektora:

 Wersor, czyli wektor jednostkowy:

 Pochodna wektora:

 

x

y

r

,

r

r

x

2

y

2

r

r

r

ˆ

   

       

dt

t

r

d

t

r

t

r

dt

t

dr

t

r

t

r

dt

d

dt

r

d

ˆ

ˆ

ˆ

(27)

Własności:

1) Przemienność:

2)

Zastosowania:

1) Prawo cosinusów:

jeśli

to:

2) Cosinusy kierunkowe:

Przykład:

Moc jako prędkość wykonywanej pracy przy stałej sile :

A

B

B

A

0

B

A

B

A

B

A

C

 

A

B

AB

B

A

C

2

2

2

2

cos

,

     

A

x

y

A

y

z

A

z

x

A

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

 

v

F

dt

r

d

F

dt

r

F

d

dt

dW

P

 

A

B

AB

B

A

cos

,

(28)

C

B

A

C

A

B

 

A

B

AB

C

C

sin

,

B A C

jest wektorem prostopadłym do płaszczyzny, w której leżą wektory

o wartości:

a jego zwrot wyznacza reguła śruby prawoskrętnej (rys):

A

B

B

A

0

B

A

B

A

Własności:

1) Antyprzemienność:

2)

(29)

PSEUDOWEKTOR

 Istnieją wielkości fizyczne, którym możemy przypisać nie tylko wartość liczbową, ale również kierunek i zwrot. Wielkości te jednak nie są wektorami, gdyż nie stosują się do nich prawa dodawania wektorów. Nazywamy je pseudowektorami.

(30)

TENSOR

z y x zz xy zx yz yy yx xz xy xx z y x

E

E

E

D

D

D

0 ijk

d

i ijk jk

d

E

jk

Wektor = tensor pierwszego rzędu;

Tensor drugiego rzędu – reprezentacja macierzowa;

Przykład: związek między wektorem indukcji elektrycznej D i wektorem natężenia pola elektrycznego E:

 Tensor trzeciego rzędu

Przykład: tensor modułów piezoelektrycznych

gdzie: jest tensorem (drugiego rzędu) odkształceń. Tensor drugiego rzędu ustala zależność między

wektorami.

(31)

OPERATORY RÓŻNICZKOWE

Gradient

Operator różniczkowy, który z wielkości (funkcji) skalarnej tworzy wektor:

B

z

A

z

y

A

y

x

A

x

r

A

A

gradA

ˆ

ˆ

ˆ

z

y

x

,

,

-

„nabla”

Przykład: siła jako gradient energii potencjalnej

F

gradE

p

(32)

OPERATORY RÓŻNICZKOWE

Dywergencja

Operator różniczkowy, który z wektora (funkcji wektorowej) tworzy skalar:

z

B

y

B

x

B

B

B

div

x

y

z

Przykład:

(jedno z praw Maxwella) – dywergencja natężenia pola elektrycznego równa się gęstości przestrzennej ładunku

E

div

(33)

OPERATORY RÓŻNICZKOWE

Operator różniczkowy, który z wektora (funkcji wektorowej) tworzy wektor (funkcję wektorową):

Przykład:

W prawach Maxwella –proszę sobie znaleźć…

z

B

y

B

B

rot

x z y

z y x

B

B

B

z

y

x

z

y

x

B

B

rot

ˆ

ˆ

ˆ

Rotacja

(34)

OPERATORY RÓŻNICZKOWE

Operator różniczkowy, który z pola skalarnego klasy C2 tworzy skalar (funkcję skalarną):

Przykład:

Równanie falowe. Jak wygląda?

2

2

2

2

2

2

2

,

,

z

A

y

A

x

A

z

y

x

A

A

Laplasjan

Cytaty

Powiązane dokumenty

Influence of A m eliorative Ploughing and Deep Organic Fertilizing on the Content and Distribution of Organic Substance and on Some Chemical Properties of Soil

▸ Najpierw (pozycja „a” przełącznika) prąd ze źródła napięcia zaczyna płynąć przez opornik i cewkę.. ▸ Prąd rośnie, zatem w cewce wytwarza

WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek,.

WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek,.

NiezaleŜnie od własności odwzorowania przyjętego w układzie katastralnym, moŜemy załoŜyć, Ŝe układ ten, co najmniej w ograniczonych obszarach lokalnych był realizowany

1) zapoznać się z dokumentacją techniczną dostępnych komparatorów scalonych, 2) zaproponować schemat pomiarowy oraz tabele do zapisywania wyników pomiarów, 3) połączyć

– fizyczną realizacją geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 jest sieć europejskich stacji permanentnych EPN (European Permanent Network) o dokładnie

[r]

Stoff A.: Przestrzeń jako kategoria poetyki powieści his­ torycznej.. : Od inskrypcji nagrobnej do prozy

5) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego studentów, doktorantów oraz ich rodzin. Dziekanat podlega organizacyjnie dziekanowi. Dziekanat podlega merytorycznie

 Każde ciało nieswobodne można myślowo oswobodzić z więzów, zastępując ich działanie reakcjami, a następnie rozpatrywać jako ciało swobodne, znajdujące się

Zastępczy schemat małosygnałowy w zakresie średnich częstotliwości (w paśmie przepustowym) jest tworzony przy założeniu, że pojemności sprzęgające i

Opis ruchu jest inny w różnych

W przypadku większej liczby nieobecności student nie będzie klasyfikowany - co oznacza także niedopuszczenie do pisania poprawkowych kolokwiów zaliczeniowych - jest

-Te dwie wady predestynują termoogniwa do pomiaru wysokich temperatur gdzie sygnał wyjściowy jest dostatecznie duży, a efekt zmian temperatury otoczenia pomijalnie mały...

Ładunek wewnątrz kuli jest równomiernie rozłożony, zatem kąt pomiędzy wektorem natężenia oraz promień wynosi zero. Aby zastosować prawo Gaussa, otaczamy kulę

Znale sumacyjn posta minimaln tej funkcji, narysowa schemat (po drugiej stronie sprawozdania), zmontowa i uruchomi układ realizuj cy j na bramkach

Pragmalingwistyka już od dawna jest stałą dziedziną dociekań na­ ukowych Tatiany Kosmedy, młodej lingwistki ze Lwowa, która tej pro­ blematyce poświęciła

W rozdziale II badaczka koncentruje się, po wprowadzeniu uwag metodycznych (pamiętajmy, że jest to materiał przeznaczony do dydaktyki), na takich aspektach, jak poetyka

Hnatiuk zastanawia się, czy od połowy XX wieku pojawiły się nowe propozycje postrzegania miejsca kultury ukraiń­ skiej oraz jaki wpływ wywarło odzyskanie

do eksperymentów fizycznych, zna jednostki podstawowe układu SI oraz jego najważniejsze jednostki pochodne; zna inne układy jednostek miar. K_W13 zna podstawowe przyrządy pomiarowe,

sator ponownie zostanie doładowany w pobliżu szczytu następnej dodatniej połówki i proces się powtarza.. powoduje skró cenie c za su trw ania impulsu prądu diody

ściowej linearyzacji charakterystyki obwodu bramkowego, korzystnej dla niektórych układów sterujących, powoduje zmniejszenie wartości czasu wyłączania tq. Parametr