• Nie Znaleziono Wyników

Wprowadzenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wprowadzenie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

W

proWadzenie

Procesy przemian przemysłu i usług w układzie globalnym zaznaczają się z różnym natężeniem w transformacji struktur przestrzenno-sektorowych poszczególnych krajów i re-gionów. Tempo i kierunek tych przemian w zasadniczym stopniu wynika ze zróżnicowanych uwarunkowań układów przestrzennych oraz relacji między nimi, które dokonują się pod wpływem postępującego procesu rozwoju cywilizacyjnego1. Problematyka ta najczęściej rozpatrywana jest pod względem: zmian udziału poszczególnych sektorów w jej ogólnym potencjale społecznym, gospodarczym i kulturowym, zróżnicowania przestrzennego poten-cjału przemysłu i usług, roli światowych korporacji w kształtowaniu impulsów rozwojowych oraz rozwoju działalności usługowej.

W układzie światowym procesy te kształtują się pod wpływem makroekonomicznych reguł rozwoju, które odnoszą się do funkcjonowania gospodarki kraju, Unii Europejskiej i świata, a także pod wpływem reguł mikroekonomicznych, którymi rządzi się rozwój korpo-racji przemysłowo-usługowych, reguł mezoekonomicznych kształtujących wzrost poszcze-gólnych sektorów gospodarki, w tym przemysłu oraz układów regionalnych. Generalnie stopień nasilenia procesów transformacji przemysłu i usług wynika z sytuacji wyjściowej określającej poziom rozwoju gospodarczego, stopień nowoczesności produkcji i świadczo-nych usług oraz ich konkurencyjności, postępującego rozwoju cywilizacyjnego, który zmie-rza w kierunku kształtowania społeczeństwa informacyjnego oraz budowania gospodarki opartej na wiedzy, zmieniających się uwarunkowań wpływających na kształtowanie relacji między przemysłem i usługami a otoczeniem, relacji między zróżnicowanymi funkcjonalnie podmiotami gospodarczymi, a także od różnorodnych relacji konkurencyjnych.

W tym nurcie badawczym znajdują się prace zamieszczone w niniejszym tomie. Zaprezentowana problematyka badawcza, podejmowana w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, wskazuje na różnorodność procesów, które dokonują się z róż-nym nasileniem w przestrzeni poszczególnych krajów, w skali europejskiej i światowej. Przykładem tego są studia dotyczące procesów transformacji przemysłu i usług z irkuckie-go ośrodka naukoweirkuckie-go, przyirkuckie-gotowane pod kierunkiem prof. Anatola Jakobsona, w zespole prof. Vaclava Touska z Uniwersytetu w Ołomuńcu oraz prace autorów z krajowych ośrod-ków akademickich.

Korzystne zmiany uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego w Rosji omówione zostały w pracach dotyczących ekonomiczno-geograficznego rozwoju Irkucka (A. Jakobson, Irkutsk State Railway University), a także przemian w kształtowaniu układu przestrzennego przemysłu Moskwy (S. Elagin, Peoples’ Friendship University of Russia). Przemian w zakre-sie lokalizacji przemysłu na terenie Europy Środkowej dotyczą artykuły G. Luxa (Hungarian Academy of Sciences – Centre for Regional Studies, Pécs); I. Rodionovej, K.T. Kokuytsevej (Peoples’ Friendship University of Russia), wpływ marketingu i powiązań technologicznych

1 Por. Zioło Z., Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług,

[w:] Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 15, Warszawa–Kraków 2010.

(2)

6 WproWadzenie na zwiększanie efektów rozwoju terytorialnego omówiła natomiast O. Freydman (Irkutsk State Railway University). Wpływ procesów transformacji na rozwój innowacji przedsta-wiony został także na przykładzie Republiki Czeskiej i regionu Zlinskiego (T. Mintalova, M. Vancura, V. Tousek, M. Blažek, Palacky University, Olomouc, University of South Bo-hemia, České Budějovice).

Procesom przemian podlegają także struktury Unii Europejskiej, czego wyrazem są pra-ce dotycząpra-ce roli własności intelektualnej w kreowaniu innowacyjności w poszczególnych krajach (W. Gierańczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) oraz zróżnicowań po-ziomu rozwoju gospodarczego w świetle wielomiernikowej analizy rozwoju jej przestrzeni (S. Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), a także zróżnicowania struktury prze-strzenno-działowej przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej (T. Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków).

Podstawowe znaczenie w zakresie integracji gospodarki światowej mają współcze-sne procesy integracji produkcji i zmian lokalizacji przemysłu samochodowego w Francji (S. Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), a także rozwijające się światowe kor-poracje przemysłowe, przemysłu lotniczego EMBRAER (M. Wojtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) i przemysłu informatycznego Ericsson (W. Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków). Korporacje tego typu mają także wpływ na strukturę prze-strzenno-działową przemysłu polskiego, np. korporacja Coca-Cola Company (M. Tkocz, J. Żydzik, Uniwersytet Śląski, Katowice) czy korporacja Scania (P. Czapliński, A. Stawarska, Akademia Pomorska, Słupsk). W procesie tym znacząca rola przypada przemysłom high-tech (M. Gurbała, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa).

Procesy transformacji gospodarki wpływają także na rozwój sektorów biznesowych (N. Batsun, Irkutsk State Technical University), kształtowanie się wizerunku regionu (K.L. Lidin, M.A. Sumenkova, Irkutsk State Railway University), a także na zwiększanie zasobów finansowych ludności, które umożliwiają rozwój sektora turystycznego. Ilustrują to prace dotyczące formowania turystyczno-rekreacyjnego kompleksu Irkucka (E. Gafarova, Irkutsk State Technical University), usług turystycznych na Huculszczyźnie (A. Kibycz, Uniwersytet im. J. Fedkowycza, Czerniowce), bazy noclegowej w obwodzie lwowskim (R. Rettinger, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), w Grecji (R. Rettinger, M. Rozmus, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) i w Meksyku (A. Winiarczyk-Raźniak, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, P. Raźniak, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego Kraków), a także rozwoju usług medycznych (A. Winiarczyk-Raźniak, Uniwersytet Peda-gogiczny, Kraków).

W zaprezentowanych pracach podkreśla się, że na zróżnicowany proces przemian sek-tora przemysłu i sektorów usługowych w znacznym stopniu wpływa szereg uwarunkowań wewnętrznych, przyjęte metody zarządzania, instrumenty polityki gospodarczej oraz uwa-runkowania zewnętrzne i wewnętrzne generujące nowe czynniki rozwoju, głównie w po-staci nowych lokalizacji działalności produkcyjno-usługowej i zmian kierunków przepływu kapitału.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Spór o kształt Unii Europejskiej wywołuje duże emocje – różne wizje jej przyszłości mocno ze sobą konkurują.. Stany

Reasumując, aby dokonać zwrotu produktów i otrzymać zwrot pieniędzy, Użytkownik powinien udać się do sklepu stacjonarnego (dowolny sklep ZARA w Polsce) z produktami,

Korelacje oszczędności i inwestycji nie są jednoznaczne, inwestycje bowiem zależą także od splotu innych czynników, takich jak inflacja, stopy procen­.. towe, końcowa

Dachy n iek tórych z nich pokryte były

– uważamy, że najpilniejszym problemem jest ożywienie wśród wspólnot lokalnych i ich pasterzy zrozumienia roli kościelnych dóbr kultury, a  przede wszystkim książek

The conference was organized by ISSEI (The International Society for the Study of European Ideas) and the Faculty of International and Political Studies, University of Lodz,

ZASTOSOWANIE SIECI KOHONENA DO PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA REJONY O ZBLI Ż ONYCH WARUNKACH PRODUKCJI ROLNICZEJ.. THE APPLICATION OF KOHONEN'S NEURAL NETWORK

Objaśnij dwie intencje poniższej wypowiedzi Bilba skierowanej do Smauga: Chciałem tylko przyjrzeć ci się i sprawdzić, czy naprawdę jesteś taki wspaniały, jak

Podporządkowanie się normom obowiązującym w grupie, do której się należy, zarówno tym, które się akceptuje, jak i tym, których się nie uważa za słuszne - ………. Postawa

 jeśli w przypisach powołuje się wyłącznie na jedną pozycję danego autora, to przy drugim i następnych powołaniach się na daną publikację można stosować zapis

O tym, że hodowla pszczół się opłaca, że można na niej wiele zyskać, gwarantuje bowiem dostatnie życie i jest źródłem radości (wynikającej zapewne też

Studia na kierunku administracja są dwustopniowe.  Na drugim stopniu studiów student zdobywa  odpowiednie  kwalifikacje  (wiedzę,  umiejętności  i 

cykl tworzenia świata trwa sześć dni; z chaosu wyłaniają się bóstwa; jest porządek tworzenia, Bóg jest jedynym pierwiastkiem twórczym, bogowie walczą między sobą o władzę

Proces recepcji łacińskich tradycji przez wschodnich katolików wi­ doczny jest szczególnie w myśli teologicznej i ściśle z nią związanej obrzędo­ wości

In the case of uncooled detectors we observe sufficiently good agreement of experimental data with the respective calculated ultimate values for the case of

In the case of no country adopting fiscal rules (or the adoption of fiscal rules in both countries), cooperation would not be the best solution when the shocks have asymmetric

Schorzenie jest to choroba, której towarzyszy osłabienie, a choroba jest to wyobrażenie polegające na tym, że się bardzo pragnie czegoś, co się wydaje godne

[r]

Wirus grypy typu A jest najlepiej zbadanym wirusem w rodzinie Orthomyxoviridae. Oprócz niego do tej grupy wirusów zaliczamy wirusy grypy typu B, C oraz D. Choroba

Następnie produkt oczyszczono przy użyciu chromatografii kolumnowej wypełnionej silikażelem, stosując jako eluent mieszaninę heksan/octan etylu (gradientowo, zaczynając

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena innowacyjności gospodarki polskiej i przedsta- wienie jej pozycji w tym zakresie na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata.. W

W ildera: Polskie archiw a, biblioteki, muzea, zbior.y i zbieracze, uwzględnia się bibliote­ ki kościelne.. Swierkowski Ksawery: Prze­ wodnik po bibliotekach

nienia 576 osób/km 2. Należy mieć na uwadze, że ruchy migracyjne są trudne do oszacowania, co jest związane z wieloma aspektami – m.in. oficjalnym zgłaszaniem przez