• Nie Znaleziono Wyników

Skarszewy, pow. Kościerzyna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skarszewy, pow. Kościerzyna"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Aleksandra Szymańska

Skarszewy, pow. Kościerzyna

Informator Archeologiczny : badania 1, 267-268

(2)

267

-Za najważniejsze osiągnięcia badawcze na stanowisku na­ leży uznać odkryoie - zgodnie z przewidywaniem - osęóol pół­ nocnego sbooza wału ziemnego oraz ozęóol otaozająoej go fosy. V masywie wału wystąpiła oeramlka X-XI-wieozna, która datuje wał na wiek XI. Odkryoie wału rozstrzygnęło od dawna prowadzony spór na temat lokallzaojl grodu wozesnoórednlowieoznego w Sando» alerzu na korzyść zdania tyoh badaozyt którzy lokowali go na Wzgórzu Katedralnym.

Wczesnośredniowieczne ukształtowanie Wzgórza Katedralnego przeoiętego fosą

1

wałem blegnąoyml w odkrytej ozęśoi mniej wlęoej ze wsohodu na zaohód utrzymywało się w zaryzaoh jeszoze w średnlowleozu, o ozym śwladozy oharakter uwarstwieć XIV -XV- wieoznyoh.Z warstw tyoh uzyskano poza zabytkami ruohomyml w postaol oałyoh naosyć, ioh ułamków oraz kafli, również pgtrlen obraz użytkowanyoh konstrukoji drewnianych w postaol rynny śde« kowej oras płotów plsoionyoh z wikliny.

8

4

8

I

6

I , pow. Olkusz patrz paleolit 1 mezolit Jaskinia Tunel Wielki

S I E R A D Z patrz średnlowleoze

8

K A R

8

Z B W Y , Muzeum Archeologiczne pow. Kościerzyną w Odaśslcu

Badania prowadziła mgr Aleksandra Szymadska w okresie od 5.VIII do 26,VIII, finansowała - MRN w Skarszewaoh.

(3)

268

-Grodzisko wozesnośrednlowieozne na t»zw,"PaninaJ Górze" badana Jest systematycznie od 1966 r. Zakres tegoroeznyoh prao obejmował odsłonlęole spalonej konntrukoji drewnianej (uohwy- oonej fragmentarycznie w zeszłym roku) oraz przeprowadzenie dwóch sond w pobliżu wału, w częśoi wschodniej 1 południowej grodziska.

Dla odkryola dalszego olągu konstrukcji drewnianej, zało­ żono wykop w odlegśośol ok, 12 a na wsohód od wewnętrznego 11- oa wału, gdzie odsłonięto jamę (nr 6) o profilu nlaokowatym 1 głębokośol 1,40 m, W jaj wypełnlsku wyróżniono trzy warstwyt I - humusu, II - olemnoazarej ziemi z nlellozną oeramiką 1 kośćmi, III - oiemnobrunatnej ziemi z niewielką iloóclą węgla drzeimego, gliną, bardzo llozną oeramiką, kośćmi swierzęoyal, a także przęśllklem 1 fragmentem kabłąka żelaznego od wiadra. Jamę tę, w oparolu o oeramlkę, można datować na XI wiek.

Poniżej Jamy odkryto konstrukoję drewnianą, której jednak nie udało się w oałośoi odsłonić. Znajdowała się ona w warst­ wie leżąoej bezpośrednio na oalou, na głębokośoi 1,50 a od po- wlerzohni wykopu* Spalone belki sugerowały układ przekładkowy* Do konstrukojl przylegały trzy warstwy kamieni, między którymi zalegały warstwy żwiru i plasku oraz węgiel drzewny 1 nlelioz- na oeramika z T U I 1 IX wieku*

Dotyohozasowe badania grodziska w 3karszewaoh pozwalają przypuszozać, że w okresie wczesnośredniowiecznym ietniały tu dwie fazy osadnlotwai pierwsza od VIII do IX wieku 1 druga z XI w.

Cytaty

Powiązane dokumenty

sah. Die Energie, mit der P rzyw ara sich seiner Aufgabe erledigt, wird dem Buche eine weite Beachtung seitens der katholischen Theologen sichern. Aber auch der

They are assistance in employment of students and graduates of higher education institution, creation of appropriate conditions for functioning and effective

Obszar objęty analizowanym projektem planu położony jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Skarszewy wpisanego do

D olny pstry piaskowiec obszaru na NE od wału przedsudeckiego jest natomiast podobny sw ym w ykształceniem i miąższością do tego samego piętra poznanego z

Wykorzystanie w tym celu mikroindentacji pozwala uzyskaæ dane dotycz¹ce zmian parametrów mikromecha- nicznych warstwy wierzchniej materia³u [2]: twardoœci (H), modu³u mechanicznego

W pracy przedstawiono przegląd wybranych gatunków drzew tropikalnych takich jak tek czy azobé oraz drzew liściastych (biały dąb amerykański) mogących zna- leźć zastosowanie,

Ocena wartości naukowej cyklu publikacji zgłoszonych przez Habilitanta jako podstawę do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.. Osiągnięciem

Zjawisko lepkości odpowiedzialne jest za występowanie sił oporu działających na obiekt poruszający się w ośrodku ciekłym lub gazowym. Siły te są proporcjonalne do