• Nie Znaleziono Wyników

Wiślica, pow. Busko-Zdrój

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wiślica, pow. Busko-Zdrój"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Zofia Wartołowska,Agnieszka Kruk

Wiślica, pow. Busko-Zdrój

Informator Archeologiczny : badania 7, 274-275

(2)

- 274

-WIELICZKA, pow. Kraków Musaum Żup Krakowskich

Stanowisko 2 W ieliczka

Badania prowadził dr ln i.S talan fiw lsscsow skl. Finansowało lCusaum Żup Krakowskich W isi lesk a. Dwunasty sezon badań, Zamak żupny,/ХШ/Х1У - ХУП w.

Badania przeprowadzano w skrajnej piwnicy bmtynku pńłoocnago oras w zachodniaj piwnicy ruiny buctynkn I rod p w tgo zamka,

W boctynku pdnocnym wykonano trzy sondaże d a stw isrds ania dalszego ciągu muru obwodowego s Xm/XIV w ,, zachowanego w fundamentach nlamal na p ik a j dhtgośd po atronia połudiiowej smaku, a wykonanego s łamanego m iejscowego piaskowca na słabej saprawie wapiennej. Sondaże n ie dały pałny cfa resuitatów s s względu na snaesną pr zebudowę górnej partii fundamentów zachodniej ściany przed­ miotowego bo^jrnkn oras bardzo silny napływ

wody

gruntowej do wykopów. Stwl erdzo - n o ,it niewątpliwie cała duża partia pófaftocnago muru zamku Jest um ie szczona na niezależnym fundam encie. Pewna nieregularnośd pr zy fundamencie ściany zachód»! ęj pozwalają na hipotezę^ ża pierwotny mur obwodowy zaokrąglał a lę, podobnie Jak od atrouy połudilow ęj, a nie załamywał pod kątem ro zwartym . Jak to zakładały badanie przeprowadzone przez PKZ

W budynku śroAowym o d tryto dwa rząpy tj studzienki op r owadzające wodę gruntową s piwnic boctynku, wykonane najpóźniej s końcem XV II-fo w ieka, gdyż opieuje je "rewizja" Żupy e pierw ezej poło wy XVm -go wieku. Wodę z rząpi od­ prowadzano pompami ręcznym i d a celów gospodarczych. Odkryto również łączący Je kanał drewniany,m ający u jście do trz eciego rsąp u ,d siś n ie istn iejącego, na zewnątrz budynku.

W IŚL IC A . pow,Buako-Z4rdJ ZMpO B t— Md P o U id o i ^ » »- ■- -

Bremnowiecsem

Uniwereytetu Waresawaftdego i Politechniki WarasawakieJ w W arszawie

Ba d i eta prowadziła pod kierunkiem doc, dr Zofii W artołowakiaJ,Apilewka K rułuPinen- eował WKZ w K ieloaok, Mur m iejaki,okrea średiiow iecany.

Wykop tałożooo w północno-w schodniej c z ęści wyspy wMIicklaJ, gdzie w roku 1972 w cza sie kopania rowu pod wodociąg natrafiono na szczątki mara m iajekiega W ubiegłym roku m ar zabezpieczona^ aby w bieżącym system atycznie go p n a t a d t ,

Mur posa dowiony był w plaska przem ieszanym z humusem stanowiącym ca lec, W warstwę humusu nemywowego,Jałowego pod względem kulturowym wkopane byty

(3)

s z c z ą tk i k o n s tr u k c ji d r e w n ia n e j - r o d z a j s k r z y n i o w y m ia r a c h 1 x 1 ,3 5 m n f n u » - . n e j w n a r o ż k a c h k o łk a m i o ś r e d n ic y o k o ło 8 c m . M ię d z y b e lk a m i i n a d n im i l e ż a ł a w a r s tw a k a m ie n i c z ę ś c io w o p o w ią z a n y c h z a p r a w ą w a p ie n n ą , o m ią ż s z o ś c i 70 c m , w ś r ó d k tó r y c h w y s tę p o w a ły f r a g m e n ty s z k ł a , c e r a m i k i p o le w a n e j, k a f li z X V II-X V III w . o r a z k o ś c i z w i e r z ę c e . T e g o r o c z n y w ykop b a d a w c z y j e s t 15 w y k o p e m , w k tó r y m u ch w y co n o p r z e b ie g m u ró w m ie j s k i c h d a to w a n y c h n a 1345 r . w g K ro n ik i J a n k a z C z a rn k o w a / M P H , t . n , s t . 6 2 5 - 6 2 7 / , O I le je d n a k m u r y m ie j s k i e o d k r y te d o ty c h c z a s b y ły p o sa d o w io n e w w a r s tw a c h g lin y lu b p ia s k u n a p o z io m a c h o d 179 do 1 7 4 ,6 m n p m . , to s to p a m u r u te g o r o c z n e g o l e ż a ł a n a p o z io m ie 1 7 3 ,8 c z y li z a le d w ie o 40 c m p o w y ż ej p o z io m u wocty g r u n to w e j, w w a r s tw i e n a m y w o w e j, ja ło w e j k u ltu ro w o ,W o b r ę b m u ró w w łą c z o n o z a te m t e r e n y n ie u ż y tk o w a n e p o p r z e d n io p r z e z o s a d n ic tw o , r o z s z e r z a j ą c od w s c h o d u o b s z a r m i a s t a . T y m i w a r u n k a m i te r e n o w y m i n a le ż y tłu m a c z y ć n ie c o o d r ę b n ą k o n s tr u k ­ c ję m u ró w m ie j s k i c h . Z a s to s o w a n o tu b o w ie m - w t e r e n i e p o d m a k a ją c y m - k o n s tr u k c ję d r e w n ia n ą u p o d s ta w m u r u .G n i b o ś ć m u r ó w j e s t w ię k s z a / 2 ,1 m / o d g r u b o ś c i m u ró w o t a c z a j ą c y c h m ia s t o o d s t r o n y p o łu d n io w o -w s c h o d n ie j 1 w s ę h o d n ih jj / 1 , 2 m / , z a p e w n e z u w a g i n a r o z l e g ł e , p o d m o k łe te r e n y 1 sp ły w d w ó c h r a m i o n r z e k i N k ty o ta c z a ją c y c h o d w s c h o d u i p o łu d n io w eg o w s c h o d u w y s p ę w i ś l i c k ą . 275 -W ŁO SZ C ZO -W A M u z e u m Ś w ię to k r z y s k ie w K ie lc a c h B a d a n ia p r o w a d z ił m g r Z y g m u n t I ty z lk , F in a n s o w a ło M u z e u m Ś w ię to r z y s k ie . P i e r w s z y s e z o n b a d a ń . G r o d z is k o s to ż k o ­ w a te / 1 p o ło w a w .X T V /, TUrfftnft g r o d z is k o s to ż k o w a te o ś r e d n i c y w z n ie s ie n ia c a 40 m 1 w y s o k o ś c i w z g lę d n e j o k o ło 5 m , k s z t a ł t u w p r z y b liż e n iu k o l is te g o , zw a n e p r z e z m ie js c o w ą lu d n o ś ć " k o p c e m " . W o k ó ł g r o d z is k a , p o ło ż o n e g o w ś r ó d m o c n o p o d m o k ły c h ł ą k , w o d le g ło ś c i 2 k m n a p ó łn o c n y -w s c h ó d o d m i a s t a W ło s z c z o w y , z a c h o w a ły s i ę n ik łe

ślacty

s z e r o k i e j d o k ilk u n a s tu m e tr ó w f o s y . W y n ik i b a d n ń p o w y ż s z e g o s ta n o w is k a p r z e d s t a w i a j ą s i ę n a s tę p u ją c o : N a s y p w z n ie s ie n ia g ro d o w e g o b y ł zb u d o w an y z z ie m i p ró c fa n ic z n e j, p is a k u 1 g l in y .G r u n t , n a k tó r y m w z n ie s io n o n a s y p z o s t a ł u m o c n io n y p r z e z b u d o w n ic z y c h g r o d u d r e w n ia n y m i p a la m i 1 b i e r w io n a m i . Z ab u d o w a g ro d u b y ła p r z y p u s z c z a ln ie w y łą c z n ie d r e w n ia n a , a n i e k t ó r e e le m e n ty w e w n ę tr z n e g łó w n e j b u d o w li g ro d o w e j, w ie ż y m ie s z k a ln e j ? m u r o w a n e . W c e n t r a l n e j c z ę ś c i g r o d z is k a o d k r y to w w y k o p ie I z w a lis k o p ie c a o g r z e w c z e g o zb u d o w a n e g o z k a m ie n ia , c e g ły " p a lc ó w k i" i k a f li g a r n k o ­ w y ch c y lin d r y c z n y c h z w y lo te m k o l is ty m , o b tac z& n y ch n a k o le i z d e jm o w a n y c h z n ie g o p r z e z o d c in a n ie ic h d r u t e m . Z in n y c h w y tw o ró w c e r a m ic z n y c h z n a le z io n o lic z n e u ła m k i n a c z y ń o b ta c z a n y c h , w y p a lo n y c h w w ię k s z o ś c i w a tm o s f e r z e u t le n i a j ą c e j, o r a z m n ie j s z ą i lo ś ć o k a zó w tz w . c e r a m i k i s iw io n e j. P o n a d to z n a le z io n o k a w a łk i p o le p y . Z i n w e n ta r z a w y tw o ró w m e ta lo w y c h n a jw ię c e j z n a le z io n o ż e la z n y c h g w o ź d z i w y k o n an y ch te c h n ik ą k u c ia , p r z y c z y m d łu g o ś ć w ie lu z n ic h d o c h o d z i do k ilk u n a s t u c e n ty m e tr ó w . Z o k a zó w b r o n i z n a le z io n o ty lk o je d e n e g z e m p la r z tu le jk o w a te g o g r o tu b e łtu .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Listy Prologmajedn ֒aprawdziw֒astruktur֒edanychjak֒ajestlista.Listajest sekwencj ֒aelement´ow,kt´oremog֒aby´catomami,b֒ad´zlistami.Listyzapisujemy

–Wprowadzamynowypomocniczyzas´obchessGameorazpredykatybinarne: ref,player1iplayer2 –Mo˙zemyterazwyrazi´creferee(X,Y,Z)jako: Siecisemantyczne—j ֒ezykRDF33

Spontaniczność, em­ patia, zaufanie wiążą się z mniejszym pesymizmem (większym optymizmem), czyli mniejszą tendencją do widzenia przyszłości w czarnych barwach, oraz

Przedmiotowy projekt oraz upowszechniane rezultaty prac w sposób istotny mogą ponadto przyczynić się również do wzbogacenia per- cepcji oraz lepszego zrozumienia

3 tego aktu normatywnego (tak, jak ustawa z 1958 r.) przyznała bibliotekarzom dyplomowanym status pracowników naukowo- dydaktycznych, uznała, że są oni nauczycielami

Szacuje się ich liczbę na co najmniej 70-80 tys., czyli około 70% stanu ludności łemkowskiej sprzed II wojny światowej (Nyczanka 1987, Pudło 1992).. Bez względu na to w jakim

medycznej platformy edukacyjnej zorientowanej na użytkownika. Forum Bibliotek Medycznych 5/2