• Nie Znaleziono Wyników

Wprowadzenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wprowadzenie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

34 (1) · 2020

Wprowadzenie

Wśród czynników rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych co-raz poważniejsze znaczenie ma działalność usługowa. W wyniku procesów przemian wpływa ona na zmiany struktur rynku pracy, nowe lokalizacje działalności gospodar-czej oraz wykorzystywanie lokalnych i regionalnych możliwości rozwoju. Do tej idei nawiązują prezentowane w tomie prace poszczególnych autorów podejmujących pro-blematykę wybranych przykładów rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii Eu-ropejskiej oraz układów regionalnych i lokalnych.

Unia Europejska obejmuje kraje zróżnicowane pod względem potencjału wielu cech rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego, czego wyrazem jest m.in. ich struktura rynku pracy. Dowodzi tego praca dotycząca oceny stopnia podobieństwa struktur pracujących w krajach unijnych. Przedstawia ona klasyfikację państw pod względem podobieństwa struktur zatrudnienia w sektorach i wybranych sekcjach działalności gospodarczej w latach 2008 i 2018. Struktura zatrudnienia w wybranych sekcjach wskazała na różny stan zaawansowania technologicznego oraz intensywność wykorzystania wiedzy w poziomie rozwoju gospodarczego (M. Markowska, D. Strahl).

Współcześnie w rozwoju społeczno-gospodarczym ważną rolę odgrywają nowo-czesne usługi. Nawiązuje do tego analiza zmian struktury usług rozwoju społeczno--gospodarczego krajów Unii Europejskiej, dokonana w latach 2008 i 2017. Wskazano, że większość państw w procesie rozwoju wykorzystuje nowoczesne usługi jako jeden z ważnych czynników rozwoju (J. Dominiak).

Duże znaczenie dla określania potencjału ekonomicznego i jego oceny mają przyj-mowane mierniki. Na tym tle dokonano przeglądu literatury dotyczącej miar odporno-ści gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej stosowanych w badaniach międzynaro-dowych (G. Masik).

Ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw może być ich współpraca z uczel-niami wyższymi, która w obecnej sytuacji jest jeszcze słabo rozwinięta. W kolejnym artykule zastanawiano się, w jakim stopniu bliskość uczelni może być czynnikiem na-wiązywania wzajemnej współpracy. W wyniku badań empirycznych przeprowadzo-nych na losowej próbie 383 przedsiębiorstw stwierdzono, że występuje niejednoznacz-ny związek między bliskością uczelni a współpracującymi z nią przedsiębiorstwami (M. Olszewski).

Wykorzystując koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, przed-stawiono problematykę lokalnych stref działalności gospodarczej. W wyniku badań empirycznych stwierdzono, że na obszarach, gdzie istnieją lokalne strefy działalności, wartości wskaźników rozwoju są wyższe w stosunku do średnich ich wartości dla ob-szarów wiejskich (B. Wojtyra).

Ważnym problemem aktywizacji układów regionalnych są rozmiary i struktura ru-chu turystycznego. Na tym tle przedstawione zostały rozmiary i dokonana ocena usług turystycznych w Szczecińskim Parku Krajobrazowym – Puszcza Bukowa oraz kierunki

(2)

ich rozwoju. Na podstawie wstępnych wyników badań przeprowadzonych w 2019 roku na zbiorze 311 respondentów dokonano jego oceny i stwierdzono, że głównym moty-wem przyjazdów turystycznych jest rekreacja i wypoczynek. Większość przyjeżdżają-cych jest świadoma, że obszar ten jest chroniony, podkreśla potrzebę dalszych działań informacyjnych o atrakcyjnym miejscu oraz upowszechniania prac edukacyjnych (B. Osóch, W. Zbaraszewski).

W strukturze usług układów lokalnych znaczącą rolę odgrywa gastronomia. Na-silająca się konkurencja powoduje, że przedsiębiorstwa działające w tej branży muszą podejmować intensywne działania na rzecz podniesienia konkurencyjności. Problema-tyka ta została przedstawiona na przykładzie wybranych restauracji działających w Czerniowcach na Ukrainie (T. Yemchuk, O. Arpul).

W badaniach aktywności turystycznej Polonii ważnym zagadnieniem jest określe-nie kierunków ruchu turystycznego, w tym jaką rolę odgrywa w nich Polska. Z badań aktywność turystycznej Polonii argentyńskiej skupionej w Buenos Aires wynika, że wśród niej dominuje turystyka wypoczynkowa, głównie na wybrzeżu La Platy. Charak-teryzuje się ona głównie aktywnością turystyki indywidualnej (K. Ziółkowska-Weiss, E. Haras).

W świadomości społecznej zarządów wielu podmiotów gospodarczych istnieje potrzeba działań proekologicznych. Przykładem jest prezentacja tego typu rozwiązań stosowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. Przedsię-biorstwo stara się ciągle poszerzać zakres działań na rzecz poprawy jakości stanu śro-dowiska przyrodniczego, w celu poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców miasta (K. Janczarska-Bergel).

Biorąc pod uwagę dużą wagę podejmowanej problematyki badawczej, zachęcamy do jej kontynuowania i dzielenia się uzyskanymi wynikami w kolejnych tomach „Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”.

Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zmiana struktury demograficznej ma istotne znaczenie dla rynku pracy, gdyż starzenie się społeczeństwa powodu- je zmniejszenie się liczby osób w wieku produkcyjnym zdolnych

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się dość dobrą sytuacją, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, stąd problemy, z jakimi zmagają się urzędy pracy, nie są może tak ogromne

Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych rozważań jest to, że mimo oparcia polskiego systemu gospodarki przestrzennej na zasadzie pokrywania kosztów

Komitet na Rzecz Obrony Słusznych Praw stał się fenomenem medialnym. Jego przedstawiciel, a później również przywódca, wykształcony w USA fizyk, Mu­ hammad

Głównym celem konferencji w 2012 roku było przedstawienie osiągnięć i wyzwań badań polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej z uwzględnieniem problemów miast i

Predicting service reliability Vehicle performance Passenger impacts Travel time impacts. AVL data APC data

Ze względu na rozprzestrzeniającą się liberalizację i wynikającą stąd rosnącą mobil- ność czynników wytwórczych, zwłaszcza pracy, zmiany na regionalnych

Liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy na Dolnym Śląsku w latach 2010 - 2017. Dane: Wydział Analiz i