• Nie Znaleziono Wyników

["Collectanea Theologica" ukazuje się w zmienionej szacie graficznej...]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "["Collectanea Theologica" ukazuje się w zmienionej szacie graficznej...]"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Waldemar Chrostowski

["Collectanea Theologica" ukazuje się

w zmienionej szacie graficznej...]

Collectanea Theologica 63/1, 5-6

1993

(2)

„Collectanea Theologica” ukazuje się w zmienionej szacie g ra­ ficznej. Poprzednia pojawiła się z początkiem 1968 r. i służyła 25 lat. Nowa naw iązuje do długiej i bogatej tradycji istnienia i oddzia­ ływ ania kw artalnika teologów polskich.

Początki czasopisma sięgają -okresu bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości. W 1920 r. ukazał się we Lwowie pierwszy num er „Przeglądu Teologicznego”, który do 1933 r. włącznie był w ydawany przez Towarzystwo „Biblioteka R eligijna”. Od 1931 r. zamieszczano artyk uły nie tylko w języku polskim, lecz i w innych językach no­ wożytnych oraz po łacinie. K w artalnik otrzym ał nowy, łaciński ty ­ tuł — „Collectanea Theologica”, zaś „Przegląd Teologiczny” stał się podtytułem . Redaktorem naczelnym był w tedy wielce zasłużony dla polskiej teologii ks. prof. Aleksy Klawek. Redakcja tak uzasadniała tę zmianę: „Ut etiam facilius biliographiis theologicis mentio fo­ liorum nostrorum iusseri posset, m utavim us titulum polonum in la- tinum : COLLECTANEA THEOLOGICA”. Wkrótce podtytuł znikł z okładki. Z dniem 1 stycznia 1934 r. czasopismo przeszło nieodpłat­ nie na własność Polskiego Towarzystwa Teologicznego. O statni przedw ojenny zeszyt ukazał się w liipcu 1939 roku.

W ydawanie kw artalnika wznowiono w Warszawie w 1949 r., co było dziełem powołanego 8 kw ietnia 1948 r. w Krakowie kole­ gium redakcyjnego. O dtąd ukazuje się systematycznie, z przerw ą w 1965 r. Dnia 5 października 1965 r. odbyło się zebranie poszerzo­ nego kolegium redakcyjnego, zaś w 1966 r.- wyszły kolejne num ery w ydaw ane staraniem Akademii Teologii Katolickiej, co od nr. 3/1974 jest zaznaczane na okładce. Przez 20 lat, od 1970 do 1990 r., reda­ ktorem naczelnym kw artalnika był ks. prof. H enryk Bogacki SJ. Należy Mu się prawdziwa wdzięczność i najwyższe uznanie za tro­ skę o regularne wydawanie czasopisma w tych trudnych czasach.

Przyw racając podtytuł „Przegląd Teologiczny” naw iązujem y do początków istnienia kw artalnika. P rzetrw ał wiele burzliwych okre­ sów. Nie było też łatwo utrzym ać go w ostatnich latach, zwłaszcza w czasie wzmożonych przem ian społeczno-politycznych w naszym kraju. Z braku funduszy wiele czasopism musiało przerw ać lub za­ wiesić swoją działalność. W ydawanie „Collectanea Theologica” było możliwe dzięki życzliwości oraz stałej pomocy Akademii Teologii K atolickiej i jej władz.

Oddając „Collectanea Theologica”, z podtytułem „Przegląd Teo­ logiczny”, w nowej szacie graficznej, Redakcja żywi nadzieję, że poruszana na tych łam ach problem atyka zadośćuczyni oczekiwaniom i potrzebom Czytelników szukających pogłębienia swojej w iary wiedzy religijnej oraz skutecznie przybliży najwartościowszy do- obek polskiej teologii. Przez kilka ostatnich dziesięcioleci publika­

(3)

cje polskojęzyczne spełniały doniosłe i odpowiedzialne posłannictwo nie tylko we własnym kraju, leez i wszędzie tam, gdzie dociera i jest rozumiany język polski, zwłaszcza w k rajach naszych wschod­ nich i południowych sąsiadów. W now ej sytuacji społeczno-poli­ tycznej Europy teologia polska pozostaje ważnym miejscem spot­ kania i wzajemnego przenikania się różnych prądów duchowych oraz opcji światopoglądowych i myślowych. W kontekście „nowej ewangelizacji” rola ta nabyw a jeszcze większego znaczenia, rodząc nadzieje na błogosławione owoce przem iany i ubogacania ludzkich sumień. Pod adresem teologów ze w szystkich ośrodków akadem ic­ kich i seminariów duchownych ponawiamy zaproszenie do współ­ pracy, licząc na dobre i ciekawe teksty. Z pełnym przekonaniem i nadzieją pow tarzam y słowa zamieszczone w naszym kw artalniku już w 1934 roku: „Naszym Prenum eratorom dziękujem y serdecznie za dotychczasowe w ierne popieranie pisma i prosim y uprzejm ie, aby raczyli wśród duchow ieństw a rozpowszechniać nasz kw artal­ nik, bo jedynie przez pozyskanie większej liczby naszych p ren u ­ m eratorów zapewnimy mu dalszy b y t”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Choć różne sposoby argum entacji mogą być często korzystne lub naw et nieodzowne, jednak pam iętać należy zawsze o potrzebie przeko­ nania dziecka, że

Aczkolwiek w ostatnim dziesięcioleciu utworzono w Polsce wiele nowych wydziałów teolo­ gicznych, powstały też nowe czasopisma i wydawnictwa, mający tak długą i piękną

C ausalem aspectum fiendi rev e latio in creatione ex

znalazł się niemal od początku swego działania wobec poważnej troski, mianowicie starania się o ponowne zalegalizowanie statutu Polskiego Towarzystwa Teologicznego,

W brew częstej opinii mieszczuchów, na wsi wcale nie jest łatwiej niż w mieście.. Tu braki energii elektrycznej i węgla

Referent włączył do swoich rozważań zachodnią część gminy Kurów oraz północno-zachodnie skrawki gmin: Kazimierz i Wąwolnica, gdyż znajdujące się tam

Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitle­ rowskiej. Zamojszczyzna — Sonderlabora­ torium

Wskazano najważniejsze przepisy prawne regu- lujące ewidencjonowanie wykonywanych przez funkcjonariuszy i pracowników policji czynności w ramach prowadzonych postępowań