• Nie Znaleziono Wyników

"Humanistyka: poznanie i terapia", Maria Janion, Warszawa 1974 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Humanistyka: poznanie i terapia", Maria Janion, Warszawa 1974 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zbigniew Jarosiński

"Humanistyka: poznanie i terapia",

Maria Janion, Warszawa 1974 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 17/53, 203

(2)

(II) JANION Maria: Humanistyka: poznanie i terapia. Warsza­ wa 1974, PIW, ss. 248, nlb. 5, zł

35,-Zbiór rozpraw poświęconych węzłowej problematyoe współczes­ nej humanistyki: koncepcjom genetycznym i antygenetyoznym w ba­ daniach historycznyoh, metodologii strukturalistyoznej i semio- logioznej, problemom humanistyki rozumiejąoej, hermeneutyoe hu­ manistycznej, zadaniom nowoczesnej historii literatury,kwestii: faszyzm a kultura europejska, dwudziestowiecznej awangardzie (w szczególności awangardowemu modelowi sztuki rewolucyjnej). Mo­ tywem przewodnim książki, poruszającej się po całym obszarze myśli humanistycznej - od przełomu antypozytywistyoznego po naj-„ nowsze propozyoje badawcze - i wprowadzającej w najważniejsze kontrowersje naukowe, są dwa pytania postawione przez autorkę: 1) o metodologię marksistowską i jej stosunek do innych metodo­ logii współczesnych, oraz 2) o funkoje, jakie humanistyka pełni 1 powinna pełnić w świeoie dzisiejszym.

BP/53/35 Z.J.

, (II) KAMUiSKI Konstanty: Materiały do żyoia i twórczości Włodzimierza Wolskiego. "Pamiętnik Literaoki" 1974 z. 1 s.

143-169.

Artykuł uzupełnia skromną wiedzę faktografiozną o Włodzimie­ rzu Wolskim. Przynosi dane dotyczące miejsca i daty narodzin pi­

sarza, jego dzieoiństwa i okresu kształcenia. % kolei dowiadu­ jemy się o pierwszyoh próbaoh literackich Wolskiego i ioh pub­ likacjach, o jego przynależnośoi do tzw.Cyganerii warszawskiej, a dalej - o kontaktach towarzyskich, udziale w żyoiu kultural­ nym Warszawy, twórczości literackiej i krytycznej działalności n a emigracji, utworach w języku francuskim, wreszcie poznajemy

okoliczności jego śmierci.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Studia na Uniwersytecie Kopenhaskim w instytucie profesora Hjemsleva i Diderichsena pozwoliły mu poznać nie tylko język duński i szwedzki, lecz również norweski, islandzki,

Ustala- niem lokalizacji tych placówek zajmuje się zatem 19 autonomicznych podmio- tów, którymi są: 18 rad gmin (17 rad gmin powiatu poznańskiego ziemskiego i 1 rada miasta

Keywords: accession policy, neoclassical model, EU-funds absorption, EMU fiscal criteria. low inflation, low interest rates, stable exchange rate, low public deb t

Jednak, jak się okazało, przynajmniej na razie te modele nie są w stanie rozwiązać problemu niespójnych preferencji w czasie i napotykają podobne ogra- niczenia,

"muzykologię” poetycką - opinie o muzyce wypowiadane przez poe­ tów, podając przykładowo sądy sformułowane w "Bogumile" Nor­ wida i w "Muzyce"

[r]

Omawia konstrukcję poszczególnych postaci, wnioskując na tej pod­ stawie o proponowanej przez Nałkowską koncepcji ludzkiego charakteru, jego zmienności i

[r]