• Nie Znaleziono Wyników

Sesja interdyscyplinarna Pogranicze nauk botanicznych i humanistycznych jako obszar inspiracji badawczych (Warszawa, 27 maja 1998 r.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sesja interdyscyplinarna Pogranicze nauk botanicznych i humanistycznych jako obszar inspiracji badawczych (Warszawa, 27 maja 1998 r.)"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

K R O N I K A

SESJA INTERDYSCYPLINARNA

POGRANICZE NAUK BOTANICZNYCH 1 HUMANISTYCZNYCH JAKO OBSZAR INSPIRACJI BADAWCZYCH

(WARSZAWA, 27 MAJA 1998 R.)

W dniu 27 maja 1998 r. odbyła się na powyższy temat sesja zorganizowana w Pałacu Staszica w Warszawie przez Zakład Historii Nauk Biologicznych i Far-macji Instytutu Historii Nauki PAN, Pracownię Historii Botaniki im. J. Dyakow-skiej Ogrodu Botanicznego UJ oraz Sekcję Historii Botaniki Polskiego Towarzyst-wa Botanicznego. Na sesję złożyło się pięć referatów.

Prof. dr hab. Barbara Kuźnicka (Warszawa) w swym wystąpieniu Rodowód i rozwój etnonauk biomedycznych omówiła genezę, ewolucję pojęć i zakresów badań etnobotaniki, etnomedycyny, etnofarmakologii i etnofarmacji. Najstarszą z nich jest etnobotanika (termin wprowadzony w 1895 r. przez J. W. Harshbergera), której początki sięgają lat 1873-1875 i związane są z pracami S. Powersa (botani-ka „tubylcza", na którą składał się m.in. opis miejscowych roślin użytkowych). W etnobotanice wyróżnia się ponadto kierunek ekologiczny (od 1941 r. - prace V.H. Jonesa), semantyczny (od 1954 r. - prace H.C. Conhina dotyczące ludowego nazewnictwa), historyczno-ewolucyjny (od 1961 r. - prace R. Porteresa badające związki społeczeństw i świata roślin w postępie cywilizacyjnym) i farmaceutyczny (prace R.E. Schultesa i współpracowników z lat 1960-tych dotyczące wykorzysta-nia roślin w medycynie ludowej krajów rozwijających się). Etnomedycyna bada medycynę krajów pozazachodnich, a obecnie najbujniej rozwija się w Niemczech, gdzie istnieje w Heidelbergu od 1970 r. Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM) wydające czasopismo „Curare" (od 1978 г.), oraz gdzie wykładana jest w tamtejszych uniwersytetach. Etnofarmakologia prowadzi badania, często eks-perymentalne, nad tubylczymi lekami. Rezultaty publikowane są w „Journal of Ethnopharmacology". Etnofarmacja zajmuje się historią ziołolecznictwa kręgu kultury europejskiej badanego z punktu widzenia współczesnej wiedzy. Kierunek ten rozwijany jest w Polsce przez referentkę (seria Historia leków naturalnych). Referat zakończyła prezentacja kierunków badań w Polsce (J. Jeszke, M. Henslo-wa, B. Kuźnicka, A. Paluch, D. Penkala-Gawęcka, D. Tylkowa).

Dr hab. Alicja Zemanek (Kraków) w referacie Józefa Rostafińskiego wizja badań interdyscyplinarnych zaprezentowała pełne spektrum badań prowadzonych przez tego przyrodnika (florystyka roślin naczyniowych, systematyka glonów i ślu-zowców, historia roślin uprawnych, historia botaniki i innych nauk przyrodniczych, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R. 43: 1998 nr 2 s. 183-192

(3)

184 Kronika

dzieje nomenklatury przyrodniczej, etnobotanika, historia), omówiła również naj-ważniejsze, często pionierskie w skali światowej, dokonania w każdej z tych dziedzin. Na zakończenie referentka postawiła kilka hipotez dotyczących inspira-cji tak szerokich badań J. Rostafińskiego (m.in. wpływ nauczycieli, głównie A. de Bary'ego - współtwórcy mikologii, fascynacja poezją A. Mickiewicza, znajomość z A. Asnykiem, S. Wyspiańskim i H. Sienkiewiczem, duże znaczenie przeżyć osobistych-choroba i śmierć żony). W podsumowaniu swego wystąpienia A. Ze-manek podkreśliła brak wśród publikacji J. Rostafińskiego pracy poświęconej programowi badań interdyscyplinarnych przyrodniczo-humanistycznych. Jego wizję takich badań można odczytać tylko z jego dorobku.

Prof. dr hab. Tadeusz Bieńkowski (Warszawa) w swym wystąpieniu Poeci w ogrodach. Impresje literackie z okresu staropolszczyzny i oświecenia przedstawił własną próbę interpretacji stosunku ogród-poeta na gruncie literatury polskiej w epoce renesansu, baroku i oświecenia. Rozważania prowadzone były na pod-stawie cytatów z twórczości takich poetów i pisarzy, jak F. Callimach, M. Rej, A. Gostomski, P. Kochanowski, W. Kochowski, I. Krasicki i F. Karpiński. Dla ludzi renesansu ogród był obiektem zachwytu i podziwu dla cudu przyrody oraz cichym, zielonym azylem, podczas gdy w baroku był symbolem przemijania życia. W oświeceniu natomiast symbolizował porządek natury zmienionej przez czło-wieka, był również przedłużeniem obszaru mieszkalnego. Różną recepcję ogrodu jako obiektu kultury referent zilustrował obszernymi cytatami z odpowiednich

dzieł wyżej wymienionych autorów.

Dr Wanda Grębecka (Warszawa) omówiła Przyrodę w dziełach Marii Rodzie-wiczówny. Wnikliwa analiza prac tej pisarki, a szczególnie Lata leśnych ludzi oraz doskonała znajomość literatury przedmiotu pozwoliła prelegentce postawić głów-ną tezę: opisy przyrody w tych dziełach są całkowicie niedocenione przez badaczy, a przecież dają obraz przyrody polskiej okresu przedindustrialnego. W pracach Rodziewiczówny są zarówno opisy krajobrazów naturalnych i półnaturalnych, jak i pór fenologicznych, są one - ze zrozumiałych względów - potoczne, a nie naukowe, można dostrzec w nich również kiełkującą ideę ochrony przyrody oraz przeczucie zagrożenia współczesną cywilizacją. Twórczość pisarki odbija więc niepokoje ówczesnej epoki.

Ostatni z prelegentów - dr Adam Kasperowicz (Warszawa) - mówił o Rośli-nach-panaceach renesansowych zielników polskich. W swym wystąpieniu pokrót-ce przedstawił historię zielników S. Falimirza i M. z Urzędowa, zaprezentował też na przykładach kilkunastu gatunków polemikę między obu zielnikarzami oraz stanowisko współczesnej nauki na sporne kwestie. W konkluzji podkreślił brak znaczących różnic między średniowiecznym a renesansowym ziołolecznictwem. W obecnych czasach podział nauki na bardzo liczne specjalności powoduje, że powstaje wiele obszarów pogranicznych, umykających naukowej refleksji uczo-nych, wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach. Próbą zwrócenia uwagi na istnienie takich obszarów na granicy nauk botanicznych i humanistycznych była

(4)

Kronika 185 ta sesja. Jej znaczenie upatrywałbym również w kontynuowaniu dialogu między przyrodnikami a humanistami, dialogu trudnego ze względu na całkowicie różne aparaty naukowo-badawcze. Sesja, dzięki doborowi referatów, pozwoliła uczest-nikom zapoznać się z wynikami badań i interpretacji interesującego obszaru ba-dawczego, jakim bez wątpienia jest pogranicze przyrodoznawstwa i humanistyki.

Piotr Köhler (Kraków)

SPRAWOZDANIE Z SESJI NAUKOWEJ

POŚWIĘCONEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ JEZUITÓW

Dnia 14 maja 1998 г., w Pałacu Staszica odbyła się sesja naukowa zorganizo-wana przez Zakład Historii Nauk Społecznych IHN PAN i Kolegium Jezuitów w Krakowie. Była ona poświęcona działalności naukowej Towarzystwa Jezuso-wego. Referaty, w języku hiszpańskim i włoskim, wygłosili: ks. Josep M. Benftez SJ, dziekan Wydziału Historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz ks. Martin M. Morales SJ, sekretarz Instytutu Historycznego Towarzystwa Jezusowego w Rzymie. Wystąpienia gości oraz dyskusja tłumaczone były bezpo-średnio przez polskich jezuitów: Stanisława Obirka SJ i Marka Inglota SJ.

Sesję otworzyła i wygłosiła słowo wstępne prof, dr Irena Stasiewicz-Jasiuko-wa, kierownik Zakładu Historii Nauk Społecznych IHN PAN. W swoim wprowa-dzeniu przedstawiła gościom dokonania badawcze Zakładu oraz przypomniała dotychczasową współpracę naukową z Towarzystwem Jezusowym.

Jako pierwszy z zaproszonych referentów, głos zabrał ks. Josep M. Benftez SJ. W swoim wystąpieniu zatytułowanym: Caracteństicas especcificas de la I lustr a-ción espanola nakreślił najważniejsze cechy Oświecenia hiszpańskiego stanowią-ce o jego swoistości i oryginalności. Przypomniał przy tym głównych reprezen-tantów tego okresu w naukowej literaturze hiszpańskiej, takich jak: Benito Jeróni-mo Feijóo y Montenegro, Gaspar Melchor de Jovellanos i Pedro Rodriguez hrabia de Campomanes. Wszyscy oni byli autorami dzieł krytycznych i erudycyjnych. Cechą charakterystyczną ich prac, wedle ks. Bemteza, było łączenie postępowych idei Oświecenia oraz walki przeciwko przesądom, zabobonom i nietolerancji z wiernością Kościołowi Katolickiemu i dogmatom teologicznym religii chrześci-jańskiej. B.J. Feijóo y Montenegro był benedyktynem. Jako profesor uniwersytetu

w Oviedo propagował idee racjonalizmu i empiryzmu. W swoich pismach: Teatro critico universal i Cartas eruditas zajmował się wieloma dziedzinami nauki. Dla historii myśli pedagogicznej ważne są jego propozycje zmian w systemie naucza-nia. G.M. de Jovellanos z kolei był nie tylko pisarzem i autorem projektu reform gospodarczych, ale również aktywnym politykiem, piastując w latach 1797-1801

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

In this study the author discusses the meaning of humanitas and makes suggestion that the imperial chancellary and the cognitio of the provincial functionaries show clearly

It is not at all unlikely that Claudia Isidora possessed πραγματευταί of type (a), but as her property had by now come into the possession of the fiscus, 14 the Lucius of

to expand the futurological imagination and open it up to new possibilities for knowledge and action – drawing new connections between the ‘thinkable’ and the ‘doable’

W jaki sposób rodzice m ogą wypełnić swoją misję wychowania do życia kapłańskiego i zakonnego? Z nauczania Episkopatu wyłaniają się w tym wzglę- dzie różne

Doświadczenie inteligibilności bytu, czyli jego racjonalności, pozwala na zrozumienie tego, że byt jest nam dany jako nośnik prawdy, stąd człowiek posługując się

(barco para transporte de nave pet· il transporto di gas schip bestemd voor het ver- butarro) liquidi voet· van hutaan frigorifico, hnque fl'igol'ifico

Wir halten eine Platte von sehr (unendlich) großer Breite b in die Strömung. Die Platte erfährt dann einen Druck p auf ihre Unterseite. Es war aber nicht möglich, die

Solving these challenges will be worthwhile because flapping wing drones promise numerous advantages: energy-efficient flight at small scales, a wide flight envelope (being able to

Dzieło to jednak, choć n ie przyjęte przez w spółczesnych, m iało kolosalne znaczenie dla krystalizacji kon­ cepcji ew olu cyjn ej samego Lam arcka.. 4

Przedstawia ona w rozwoju historycz­ nym statki przeznaczone do przewozu ładunków płynnych, historię tę rozpoczynając od 1861 r., w którym amerykański bryg

Mówiąc, że sam człowiek tworzy własne dzieje, podkreśla jednocześnie' Vico rolę opatrzności, którą w późniejszych interpretacjach jego poglądów traktowano

A description of the Laboratory for Ship Structure Research at the University of Technology in Deift,.. Netherlands, is given. The aim and the need for ships' structure research

The orbital effect of the magnetic field has a larger effect on the Majorana phase diagram than the Zeeman effect for experimentally relevant parameters.. Cutting off long

[r]

W ielu geologów pracowało przy tym na polu geografii i odwrotnie (Lapparent, Richthofen, Staszic, Zejszner i in.). Podkreśliła ona, że muzeum to było pierwszą w

Zadaniem ludzkiego rozumu jest rozróżniać w tym, co przedstawia się jako fakt historyczny i filologiczny, to, co jest prawdą i to, co jest fałszem; to, co

korespondencji Baudouina de Courtenay do Czechów i Słowaków, które się znaj- dują w archiwach bibliotek lub są w posiadaniu rodzin adresatów. 7—30), na koń- cu jest

In this letter, we propose a data-based stability theorem and an actor-critic reinforcement learning algorithm to jointly learn the controller/policy and a Lyapunov critic function

1 Pierwsza konferencja odbyła się w dniach 1—2 grudnia 1972 r.. stanowi dobrą podstawę dla Zarysu historii techniki polskiej. Postulował on, aby w opracowaniach

Dlatego też uczestnicy dyskusji (doc. Osińska) wysuwali wątpliwości, w jakim stopniu praca prezentuje punkt widzenia współczesnej socjologii nauki, a jakie elementy można zaliczyć

Odbędą się 3 dni sesji referatowych (sesje plenarne) i posterowych oraz warsztaty w Centrum Edukacji Geologicznej Geoparku Kielce.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 528/2012/UE w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobój- czych w art. z, ustanawia