• Nie Znaleziono Wyników

27. Sfera niebieska i jej pozorny ruch obrotowy, gwiazdozbiory. Z

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "27. Sfera niebieska i jej pozorny ruch obrotowy, gwiazdozbiory. Z"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

[Wpisz tekst]

Typ szkoły:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Dział

: Kosmologia.

Temat: Sfera niebieska i jej pozorny ruch obrotowy, gwiazdozbiory.

Cel główny:

zrozumienie przez ucznia pojęcia sfery niebieskiej i jej praktycznego zastosowania do określania położenia i ruchu ciał niebieskich oraz ułatwiającego orientację na niebie.

Cele szczegółowe:

wyjaśnienie i zrozumienie przez ucznia przyczyny pozornego ruchu sfery niebieskiej oraz skutków tego ruchu, uczeń wymienia i definiuje charakterystyczne punkty sfery niebieskiej, omawia podstawowe układy współrzędnych astronomicznych oraz elementy tych układów, posługuje się obrotową mapą nieba lub atlasem nieba, definiuje pojęcie gwiazdozbioru, omawia sposoby oznaczania gwiazd w obrębie gwiazdozbioru, potrafi w prosty sposób wyznaczyć strony świata.

Środki dydaktyczne:

zgodnie z instrukcjami do doświadczeń, obrotowa mapa nieba.

Metody i formy pracy:

ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, pogadanka, praca w grupach.

Etapy lekcji Czynności: nauczyciel (N), uczeń (U).

Wprowadzenie N: Przypomnienie najważniejszych pojęć i treści niezbędnych do zrozumienia omawianego tematu: sfera niebieska i jej charakterystyczne elementy i punkty: zenit, nadir, biegun północny i południowy, równik niebieski, południk miejscowy, horyzont i jego strony świata: punkt wschodu, zachodu, północy i południa. U: Odpowiadają na pytania, opisują zjawiska.

Tok zasadniczy: 1-przedstawienie celu lekcji. 2-wprowadzenie nowych treści. 3-eksperyment 4-dyskusja wyników

N: Prezentacja przykładów ilustrujących temat główny lekcji: opis metody odnajdywania interesujących obiektów na sferze niebieskiej przy pomocy obrotowej mapy nieba (gwiazdozbiorów, planet, najjaśniejszych gwiazd). Przedstawienie prostego sposobu wyznaczania kierunków stron świata. N: Wprowadzenie nowych treści: ruch wirowy Ziemi jako przyczyna pozornego ruchu sfery niebieskiej. Wschody i zachody ciał niebieskich w różnych

szerokościach geograficznych. Pochodzenie nazw gwiazdozbiorów. Pozorny ruch dzienny Słońca.

U: Notuje najważniejsze pojęcia.

N: Przygotowanie eksperymentu: opis materiałów i czynności niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu, podział na grupy.

U: Uczniowie parami lub w większych grupach zapoznają się z obsługą obrotowej mapki nieba. Odnajdują na mapce Gwiazdę Polarną, gwiazdozbiór Wielkiego Wozu oraz wygląd nieba dla zadanej daty. Czynności te ułatwią przeprowadzenie

praktycznych wieczornych obserwacji. N: Nadzoruje przebieg eksperymentów, stymuluje aktywność uczniów.

N: Proponuje formę dyskusji wyników eksperymentu, pomaga uczniom w formułowaniu wniosków.

U: Analizują wyniki eksperymentu w odniesieniu do poznanej teorii, wprowadzają uogólnienia.

U: Sporządzają notatki, wypełniają kartę eksperymentu, piszą wnioski.

Zakończenie N: Podsumowuje lekcję zadając pytania dotyczące: definicji sfery niebieskiej, jej praktycznego wykorzystania do obserwacji astronomicznych, sposobu orientacji na sferze niebieskiej, pozornego ruchu ciał niebieskich, sposobu przeprowadzenia obserwacji polegających na odnajdywaniu ciekawych obiektów na sferze

niebieskiej, sposobu wyznaczenia stron świata. U: odpowiada na pytania, demonstruje umiejętność posługiwania się obrotową mapką nieba.

(2)

[Wpisz tekst]

Karta eksperymentu 1 Temat

eksperymentu

Orientacja na sferze niebieskiej.

Instrukcja wykonania

Sporządzenie zestawu doświadczalnego zgodnie z instrukcją (materiały str ….). Korzystając z obrotowej mapki nieba lub atlasu nieba odnajdź na sferze niebieskiej gwiazdozbiór Wielki Wóz (będący częścią gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy) i Gwiazdę Polarną wyznaczającą kierunek północny stron świata. W odniesieniu do tych obiektów odnajdź występujące w danej porze roku na sferze niebieskiej najbardziej znane gwiazdozbiory w tym gwiazdozbiory Zodiaku, najjaśniejsze gwiazdy w tych gwiazdozbiorach a także niektóre planety. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji wyciągnij wnioski dotyczące zagadnienia ruchu gwiazd i gwiazdozbiorów tzw. okołobiegunowych oraz różnic w wyglądzie gwiazd i planet biorąc pod uwagę odległości tych ciał niebieskich od Ziemi.

Obserwacje (opisujemy w punktach przebieg eksperymentu: przyczyna skutek) Wnioski (odniesienie do teorii)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z okazji stwierdzenia po raz pierwszy w Polsce Trombicula (Neotrombicula) autumnalis (Shaw 1790) na kretach z okolicy Krakowa autor omawia znaczenie lekarskie

W swojej twórczości Teatr Wizji i Ruchu czerpie ze źródeł praktycz- nie nieograniczonych, jakimi są życie i sztuka we wszystkich jej przejawach, Inspirujące okazało się

Układ na rysunku obok składa się z czterech punktów materialnych umieszczonych w narożnikach kwadratu o boku a=10cm.. Odległości punktów nie zmieniają się

3. Moment bezwładności krążka względem osi obrotu

Wyznacz długość wahadła (matematycznego) sekundowego (którego okres wynosi 1s). Oblicz wypadkowy współczynnik sprężystości k układu dwóch sprężyn o wsp. Załóż prędkość

Gdy tylko prędkość cząstki staje się większa od zera pojawia zależna od prędkości i kierunku ruchu siła Coriolisa (niebieskie strzałki), zakrzywiająca tor ruchu w prawo.. W

W Polsce stwierdza się także stosunkowo często występowanie zapale- nia wymienia wywoływanego przez Cory- nebacterium pseudotuberculosis, Arcano- bacterium pyogenes oraz

Najczęściej cytowana, a zarazem najszersza definicja tego pojęcia przypi- sywana jest Epsteinowi, który stwierdził, że finansjalizacja oznacza rosnącą rolę motywów