Biofizyka test, test PDF / Memorizer

24  38  Download (0)

Full text

(1)

Test z biofizyki dla studentów

1/ 1.Nauka wykorzystująca do projektowania rozmaitych urządzeń technicznych zjawiska zaobserwowane w świecie istot żywych to:

[ ] Bionika

[ ] Fizyka medyczna [ ] Bioinżynieria [ ] Bioortotyka

2/ Ciśnienie tętnicze krwi człowieka RR= 120mmHg/80mmHg jest:

[ ] Wyższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu

[ ] Nie ma żadnego odniesienia do ciśnienia atmosferycznego otoczenia [ ] Równe ciśnieniu atmosferycznemu w otoczeniu

[ ] Niższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu

3/ Odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych w oddalonych, symetrycznie położonych obszarach obwodowych ciała wskutek aplikacji bodźca wodnego zimnego lub gorącego w ograniczonym miejscu, nazywamy:

[ ] Odczynem Brown-Sequarda [ ] Odruchem Dastre i Morota [ ] Prawem du Bois Reymonda [ ] Prawem Webera-Fechnera

4/ Fitoterapią nazywamy

[ ] Ziołolecznictwo

[ ] Kinezyterapeutyczną metodę zwalczania nadwagi i otyłości [ ] Usprawnienie układu narządów ruchu

[ ] Leczenie lub wspomaganie leczenia metodami fizykalnymi

5/ Dziedzina wiedzy, która stosuje prawa fizyki do wyjaśniania procesów zachodzących w żywym organizmie ludzkim, zajmuje się poznawaniem i badaniem procesów fizycznych na poziomie organizmu i ekosystemu, na poziomie tkankowym, komórkowych i molekularnym w odniesieniu do problemów medycyny, to:

(2)

[ ] Biofizyk meddyczna [ ] Fizjologia medyczna [ ] Filozofia przyrody [ ] Fizyka stosowana

6/ Borowiny należą do:

[ ] Biolitów [ ] Abiolitów [ ] Ziemi leczniczych [ ] Osadów mineralnych

7/ W organizmie ludzkim liczba receptorów:

[ ] Zimna przeważa nad liczbą receptorów ciepła [ ] Ciepła i zimna jest jednakowa

[ ] Ciepła przeważa nad liczbą receptorów zimna [ ] Ciepła i zimna jest różna u różnych ludzi

8/ Wydzielanie melatoniny, produkowanej przez szyszynkę, regulującej biologiczny rytm okołodobowy

[ ] Wzrasta w ciemności [ ] Wzrasta podczas oświetlenia [ ] jest mniejsze, gdy dzień jest krótszy [ ] jest większe, gdy dzień jest dłuższy

9/ Unikanie zbyt częstego poddawania się diagnostycznemu prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi jest:

[ ] Postępowaniem racjonalnym

[ ] Objawem niedocenienia wczesnego wykrywania nowotworów i gruźlicy płuc [ ] Pospolitym zabobonem

[ ] Przejawem ignorancji

10/ Prąd stały o natężeniu terapeutycznym w czasie nieprzerwanego przepływu przez kończynę człowieka

[ ] Wywiera działanie analgetyczne [ ] Powoduje tężcowy skurcz mięśni

[ ] Stymuluje ruchowo mięśnie poprzecznie prążkowane odnerwione [ ] Stymuluje ruchowo mięśnie szkieletowe prawidłowo unerwione

(3)

następstwo pozatermicznego …. Ultradźwięków to:

[ ] Kawitacje [ ] Libtoblacje [ ] Pseodograwitacje [ ] Recefalomacje

12/ Wśród wskazań do leczenia za pomocą peloidów i kąpieli siarczano-słonych wymienia się

[ ] Zwyrodnieniowe choroby reumatoidalne

[ ] Niewydolność krążenia i zawał mięśnia sercowego [ ] Nowotwory i czynną gruźlicę

[ ] Miażdżycę i tętniaki

13/ Otwartym źródłem promieniotwórczym nazywamy każde źródło:

[ ] Po wyjęciu go z domku ołowiowego

[ ] Którego substancja promieniotwórcza ma bezpośredni kontakt z otoczeniem

[ ] Którego substancja promieniotwórcza znajduje się w trwałej obudowie, przez którą przenika tylko promieniowanie

[ ] Którego promieniowanie jonizujące dotarło do tkanki żywej

14/ Praktyczne zastosowanie promieniowania laserowego w leczeniu nowotworów ma miejsce w metodzie zwanej

[ ] Terapią fotodynamiczną [ ] Fototerapią ultrafioletową [ ] Fotolizą laserową [ ] Ekspozycją fotolityczną

15/ Napięcie powierzchowne i inne zjawiska powierzchowne mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowych czynności i reakcji, w które wchodzą liczne substancje w ustroju człowieka. Nie mają one znaczenia w przypadku:

[ ] Moczu wtórnego [ ] Surfaktantów [ ] Pankreatyny [ ] Żółci

16/ Kąpiele kwasowęglowe obniżają ciśnienie tętnicze krwi człowieka dzięki działaniu CO2(bezpośreniemu i pośredniemu - acetylocholina, histamina) powodującemu:

[ ] rozszerzenie drobnych naczyń tętniczych [ ] zwężeniu drobnych naczyń tętnicznych [ ] zwolnieniu akcji serca i tętna

(4)

17/ Spójność, monochromatyczność, wysokie natężenie i ścisła kierunkowość są charakterystycznymi cechami promieniowania: [ ] Laserowego [ ] Koherentnego [ ] Optycznego [ ] Skolimowanego

18/ Żywa tkanka ludzka, przez którą przepływa prąd elektryczny jest odbiornikiem:

[ ] czynno-indukcyjnym [ ] czynno-pojemnościowym [ ] indukcyjno-pojemnościowym [ ] czynno-indukcyjno-pojemnościowym

19/ Do sterylizacji używany jest, ze względy na własności jonizujące:

[ ] Ultrafiolet C [ ] Ultrafiolet A [ ] Ultrafiolet B [ ] Ultrafiolet D

20/ Do miejscowego wprowadzenia leku do organizmu wykorzystuje się prąd stały w:

[ ] Jontoforezie [ ] Galwanizacji [ ] Galwanopalpacji [ ] fotoablacji

21/ Krenoterapia to leczenie za pomocą:

[ ] kuracji pitnych [ ] kąpieli w solankach [ ] Wody bieżącej [ ] okładów z peloidów

22/ Człowiek pozbawiony odzieży, w warunkach przemiany podstawowej, w suchym powietrzu o temp. 26 stopni C traci ciepło głównie przez:

[ ] promieniowanie [ ] kownekcję [ ] wyparowanie wody

(5)

[ ] przewodzenie

23/ Teoria Melzacka i Walla (Gate control theory) wyjaśnia mechanizm:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

24/ Laser służący do cięcia tkanek charakteryzuje się:

[ ] dużą gęstością mocy i krótkim czasem naświetlania [ ] długim okresem naświetlania i małą gęstością mocy [ ] krótkim czasem naświetlania i małą gęstością mocy [ ] małą gęstością mocy i naświetlaniem ciągłym

25/ Strumień konwekcji cieplnej nad ciałem człowieka wykorzystuje do przenoszenia ciepła strugę powietrza wymuszoną:

[ ] różnicą temperatur skóry i powietrza

[ ] różnicą czwartych potęg temperatur skóry i otaczających przedmiotów

[ ] różnicą ciśnień cząstkowych pary wodnej przy powierzchni skóry i w otaczającym powietrzu [ ] różnicą temperatur po obu stronach warstwy przewodzącej ciepło

26/ Przemianę 7-dehydrocholesterolu w cholekalcyferol wywołuje:

[ ] Ultrafiolet B [ ] Ultrafiolet A [ ] Ultrafiolet C [ ] Ultrafiolet

27/ Wolniejsze narastanie natężenia prądu, niż określone przez kąt graniczny – w czasie elektrostymulacji:

[ ] nie wywołuje skurczu mięśnia [ ] wywołuje skurcz tężcowy mięśni [ ] wywołuje rytmiczne skurcze mięśni [ ] wywołuje skurcze pulsujące mięśni

28/ „Mięsień poprzecznie prążkowany unerwiony prawidłowo, reaguje skurczem na bodziec elektryczny, którym jest szybka zmiana wartości prądu elektrycznego w czasie” to treść prawa:

[ ] du Bois Reymonda [ ] Dastre i Morota [ ] Webera-Fechnera [ ] Dtefana-Boltzmana

(6)

29/

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

30/

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

31/ Prądy diadynamiczne ( Bernarda) służą głównie do:

[ ] Zwalczania bólu

[ ] stymulacji mięśni poprzecznie prążkowanych [ ] stymulacji mięśni gładkich

[ ] stymulacji mikcji

32/ W Grejach (Gy) mierzymy:

[ ] dawkę pochłoniętąpromieniowania jonizującego [ ] dawkę ekspozycyjną promieniowania jonizującego [ ] aktywność promieniotwórczą promieniowania jonizującego [ ] moc dawki ekspozycyjnej promieniowania jonizującego

33/ Czy to prawda, że „zapadający się pęcherzyk kawitacyjny może ogrzać się do temperatury 20000 K, zmienić we ciśnienie o tysiące barów i stać się źródłem fali uderzeniowej w mikroskali”?

[ ] tak, w mikroskali to może być prawdą

[ ] nie, takie ciśnienie rozerwałoby komórkę i tkankę

[ ] nie, fala uderzeniowa występuje tylko przy eksplozji jądrowej [ ] nie, tak wysoka temperatura zwęgliłaby organizm żywy

34/ Strefa komfortu cieplnego to zakres temperatur, w którym człowiek:

[ ] nie odczuwa ani ciepła ani zimna [ ] może bezpiecznie się opalać [ ] czuje się rześko

[ ] oświetlony jest tylko promieniowaniem widzialnym

35/ Promieniowanie jonizujące może doprowadzić do zmian genetycznych i upośledzenie podziałów komórkowych u osobnika napromieniowanego dawką pochłonięta:

[ ] zawsze, bez względu na wielkość dawki [ ] od 2 Gy do 10 Gy

[ ] od 10Gy do 50 Gy [ ] powyżej 50 Gy

(7)

36/ Do usuwania kamienia nazębnego stosuje się:

[ ] ultradźwięki [ ] podczerwień

[ ] elektrostymulacje wysokonapięciową [ ] laser jagowo- erbowy

37/ Prądem stałym nazywamy taki prąd, którego wartość:

[ ] i kierunek są stałe w czasie

[ ] nie musi być stała w czasie a kierunek musi być stały [ ] jest stała w czasie, choć kierunek nie musi być stały [ ] ani kierunek nie muszą być stałe w czasie

38/ Bele i decybele to jednostki miary:

[ ] krotnościlogarytmicznej każdej wielkości podlegającej gradacji [ ] specyficzne wyłącznie dla wielkości akustycznych

[ ] tylko głośności [ ] tylko hałasu

39/ Nieprawdą jest, że:

[ ] diatermiakrótkofalowa wykorzystuje do podgrzewania dużych stawów ciepło egzogenne [ ] diatermia krótkofalowa wykorzystuje do podgrzewania dużych stawów ciepło endogenne [ ] promienniki podczerwieni podgrzewają drobne stawy ciepłem egzogenny

[ ] parafinoterapia wykorzystuje głownie strumień przewodzenia i promieniowania ciepła

40/ Zespól QRS w elektrokardiogramie przedstawia:

[ ] depolaryzacje komór [ ] depolaryzacje przedsionków [ ] repolaryzacje przedsionków [ ] repolaryzacje komór

41/ Przy niskich i bardzo wysokich częstotliwościach przepływającego prądu elektrycznego - tkanki żywe charakteryzują się praktycznie tylko:

[ ] rezystancją [ ] induktywnością [ ] kapacytacją

42/ Zwiększona wrażliwość skóry na ultrafiolet spowodowana miejscowym i ogólnym działaniem różnych substancji chemicznych leków i w przebiegu niektórych schorzeń to:

(8)

[ ] odczyn fototoksyczny [ ] odczyn fotofizjologiczny [ ] odczyn biochemiczny

43/ Utrata ciepła przez organizm ludzki jest znacznie intensywniejsza w suchym powietrzu niż w wodzie o tej samej temperaturze

[ ] Generalnie nieprawda [ ] Generalnie prawda

44/ Teorie Younga - Helmholtza i Heringa wyjaśniają:

[ ] mechnizmy widzenia barwnego

[ ] asymetrię ukrwienia tkanek miękkim pod wpływem działania bodźców cieplnych [ ] przedstawanie różnicy ciśnień pod zakrzywioną i płaską powierzchnią cieczy [ ] Mechanizm przewodzenia bólu

45/ Technika wykonywania, konstruowania i cyfrowego analizowania zdjęć rentgenowskich prześwietlanego człowieka to:

[ ] tomografia komputerowa rentgenowska

[ ] tomografia komputerowa rezonansu magnetycznego

46/ Diatermia krótkofalowa emituje:

[ ] niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości [ ] jonizujace promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości [ ] promieniowanie elektromagnetyczne niskiej częstotliwości

[ ] promieniowanie cieplne egzogenne

47/ Rezonans, interferencja i superpozycja to trzy nazwy tego samego zjawiska falowego:

[ ] interferencja i superpozycja - tak, rezonans nie [ ] rezonans i superpozycja - tak, interferencja - nie [ ] tak

[ ] nie

48/ Poziom natężenia fali aksteycznej może być mierzony w:

[ ] belach [ ] Fonach [ ] Sonach [ ] W/m2

(9)

49/ Stymulację nerwu strzałkowego dla wspomagania i reedukacji(?) chodu u chorych z hemiplegią i hemiparezą zaliczamy do:

[ ] czynnościowej [ ] indukcyjnej [ ] pojemnościowej

50/ Skutki genetyczne promieniowania jonizującego zaliczamy do skutków:

[ ] stochastycznych [ ] somatycznych późnych [ ] somatycznych wczesnych [ ] niestochastycznych

51/ Melanina to nazwa:

[ ] pigmentu wytwarzanego w melanosomach pod wpływem UV A [ ] barwnika produkowanego przez szyszynkę u człowieka [ ] substancji łagodzącej ból

52/ Prawo Stefana Boltzmana opisuje:

[ ] całkowite promieniowanie ciała doskonale czarnego

[ ] zależność natężenia bodźca działającego na człowieka od natężenia bodźca działającego wcześniej [ ] wielkość natężenia prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik

[ ] teorię odśrodkowego przewodzenia impulsu

53/ Hałas mierzymy za pomocą:

[ ] Sonometru [ ] Audiometru

[ ] Odbieranych wrażeń słuchowych

54/ Skuteczną metoda terapii fizykalnej przy zwalczaniu skoliozy pierwszego stopnia oraz nietrzymania moczu jest:

[ ] elektroterapia

[ ] leczenie ultradźwiękami [ ] Cewnikowanie

55/ Podstawową przyczyną kruszenia kamieni nerkowych w czasie litotrypsji jest:

[ ] Działanie fali ultradźwiękowej [ ] kawitacja

(10)

56/ Próg słyszalności ucha ludzkiego możemy zmierzyć za pomocą:

[ ] Audiometru [ ] Linijki [ ] Poziomicy [ ] Suwmiarki

57/ Surfaktanty to substancje powierzchniowo czynne ułatwiające:

[ ] oddychanie w płucach ssaków [ ] wchłanianie w jelicie cienkim [ ] emulgujące żółć

58/ Pole akustyczne może być wypełnione:

[ ] materią ciągła sprężystą [ ] próżnią

[ ] próżnia z cieczą [ ] Materią niesprężystą

59/ Aerozoloterapia ultradźwiękowa i pneumatyczna używana jest powszechnie

[ ] wziewnego podawania leków

[ ] do zmiękczania i usuwania zrogowaciałego naskórka [ ] usuwania kamienia nazębnego

[ ] kruszenia kamieni żółciowych

60/ Roztwór wodny detergentu ułatwia prania gdyż jego napięcie powierzchniowe:

[ ] niższe niż napięcie powierzchniowe wody [ ] wyższe niż napięcie powierzchniowe wody [ ] równe z napięciem wody

[ ] wyższe niż napięcie powierzchowne substancji zanieczyszczających prana rzecz

61/ Chromatoterapia jest metodą:

[ ] Wspomagającą leczenie za pomocą barwnego światła [ ] Wspomagającą leczenie za pomocą muzyki Disco polo [ ] Wspomagającą usprawnienie układów narządu ruchu [ ] Wspomagającą leczenie za pomocą muzyki klasycznej

(11)

62/ Dorosły człowieka, sprawny ruchowo, mierzy 180 cm jest wieczorem niższy niż rankiem o ok. 2 cm:

[ ] To prawda

[ ] To nieprawda, wieczorem jest wyższy

[ ] to nieprawda, w ciągu dnia człowieka nie ulega skurczeniu [ ] to nieprawda, wzrost jest stały

63/ Fala akustyczna ulega polaryzacji:

[ ] Fali akustycznej nie da się spolaryzować [ ] Polarymetrem L

[ ] Przez całkowite wewnętrzne odbicie [ ] Polarymetrem akustycznym

64/ Dla osłony przed promieniowanie alfa, beta i gamma stosujemy osłonę …., przy czym bliżej preparatu promieniotwórczego umieszczamy:

[ ] Warstwę ołowiu, zaś od strony personelu warstwę ołowiu [ ] Warstwę ołowie, zaś od strony personelu warstwę metalu lekkiego [ ] Warstwę metalu lekkiego, zaś od strony personelu warstwę ołowiu [ ] Warstwę papieru, zaś od strony personelu warstwę metalu lekkiego

65/ Poziom głośności mierzymy w:

[ ] fonach, a głośność w sonach [ ] Decybelach, a głośność w fonach [ ] Sonach, a głośność w fonach [ ] sonach, a głośność w decybelach

66/ Tężnie można zwalczać za pomocą:

[ ] Nie należy tego czynić, są bowiem pożytecznymi urządzeniami służącymi do inalacji [ ] Specyficznej surowicy

[ ] Szczepień ochronnych [ ] Antybiotykoterapii

67/ Natężeniem fali akustycznej nazywamy:

[ ] Ilość energii akustycznej przenikającej przez 1m2 w ciągu 1 sekundy [ ] Moc akustyczną przenikającą przez 1m2 w ciągu 1 sekundy [ ] Ilość energi akustycznej przenikającej przez 1cm2 w ciągu 1 sekundy [ ] Iloczyn mocy i energii akustycznej przypadającej na 1m2 powierzchni

(12)

68/ Przy badaniu USG pokrywa się skórę okolicy badanej żelem kontaktowym, celem:

[ ] uniknięcia odbicia fali akustycznej [ ] uniknięcia zjawiska kawitacji

[ ] uniknięcia zjawiska podrażnienia skóry

69/ W diagnostyce rentgenowskiej, narządem krytycznym nazywamy:

[ ] narządy pochłaniające maksymalną dawkę promieniowania rtg [ ] Narządy widoczne w kliszy

[ ] Narządy na które wycelowana jest ogniskowa lampy rtg [ ] Tkankę kostną

70/ Fakt, że zauważalny przyrost bodźca działającego na organizm człowieka jest proporcjonalny do natężenia bodźca już działającego jest:

[ ] Treścią prawa Webera-Fechnera [ ] Nieprawdą

[ ] Prawdą tylko dla bodźców świetlnych [ ] Treścią prawa Stefana - Boltzmana

71/ Gradientowe pole elektromagnetyczne w aparacie diagnostycznym NMR słuzy do:

[ ] synchronizacji fazy oddzialywaniaspin-spin [ ] wzbudzania rezonansu jadrowego [ ] wzbudzanie rezonansu elektronowego [ ] warstwoego odczynu sygnalu diagnostycznego

72/ Opornośc akustyczna osrodka moze byc wyznaczona jako:

[ ] iloczyn gestosci osrodka i predkosci fali akustycznej [ ] iloraz gestosci osrodka i predkosci fali akustycznej [ ] suma gestosci osrodka i predkosci fali akustycznej [ ] roznica gestosci osrodka i predkoscifali akustycznej

73/ Przed iniekcją przemywamy skórę alkoholem:

[ ] by ja oczyscic

[ ] by zmniejszyc jej napieciepowierzchniowe [ ] by ja dokladnie wyjałowić

[ ] by ja krzerwic

(13)

[ ] czestotliwosc [ ] amplituda [ ] faza

75/ Malzowina uszna pełni role:

[ ] tlumienia tonow wysokich dochodzacych do ucha z tyłu [ ] mechanicznego wzmacniacza akustycznego

[ ] reflektora dzwiekowego kierujacego dzwiek do przewodu słuchowego wewnetrznego [ ] tlumienia tonow niskich docierajacych do ucha z przodu

76/ Astygmstyzm to:

[ ] nazwa wady wzroku u ludzi lub wady soczewek

[ ] zjawisko nadmiernego wydluzeniakonczyn i przerostu zuchwy [ ] zjawisko wady rozwojowej nerek

[ ] nazwa niewytlumaczalnego powstawania ran na konczynach

77/ 1 bekerel to:

[ ] aktywnosc zrodla promieniotworczego, ktory charakteryzuja się 1 rozpadem w ciagu 1sekundy [ ] dawka pochlonieta, ktoracharakteryzuje sie pochlanianiem 1 kwantu w ciagu 1 sekundy [ ] dawka ekspozycyjna, ktoracharakteryzuje sie narazeniem na 1 kwant w ciagu 1 sekundy [ ] równoważnik 1 Greya

[ ] równoważnik 1 Bochenka

78/ Płytka nazebna posiada silne wlasciwosci adhezyjne:

[ ] zawarte w niej drobnoustrojepowoduja przez glikolize rozpad weglowodanow, odwapnienie szliwa i prochnice [ ] chroni szkliwo zeba przed glikoliza iulatwia dostarczanie do niego fluoru

[ ] powstaje wskutek dlugotrwalegoszorowania zebow pastami zawierajacymi fluoroaminy i zwiazkinieorganiczne fluoru

[ ] nalozona na szkliwo w postaci lukudlugotrwale zabiezpiecza je przed prochnica

79/ Echokardiografia jest szczegolnym badaniem :

[ ] USG serca i duzych naczyn [ ] EKG serca i duzych naczyn [ ] RTG serca i duzych naczyn [ ] NMR serca i duzych naczyn

(14)

ultradźwięków

[ ] jest wskazane w leczeniu chorób reumatoidalnych, a przeciwwskazane w diagnostyce osteoporozy [ ] jest bezwzględnie przeciwwskazane w diagnostyce płodu

[ ] jest w pełni dopuszczalne w diagnostyce płodu poniżej gęstości mocy wiązki 50 mW/cm^2 [ ] jest dopuszczalne w medycynie jedynie do lipotrypsji

81/ Wysoka czułość ucha ludzkiego umożliwia odróżnienie

[ ] dwu dźwięków różniących się o 6dB w paśmie powyżej 60dB

[ ] dowolnie małej różnicy częstotliwości dźwięku w zakresie od 16Hz do 20kHz [ ] dowolnie małej różnicy częstotliwości dźwięku w zakresie od 16Hz do 20kHz [ ] dwu dźwięków różniących się o 1Hz w paśmie powyżej 4kHz

82/ Zjawisko Dopplera wykorzystywane jest praktycznie w aparatach służących do pomiaru parametrów ruchu

[ ] krwi płynącej w naczyniach człowieka [ ] perystaltycznego jelit u człowieka

[ ] moczu w moczowodach w czasie skurczów perystaltycznych [ ] treści pokarmowej przy refluksie do przełyku

83/ W hydroterapii działanie prawa Archimedesa wykorzystano praktycznie w

[ ] kąpielach kinezyterapeutycznych [ ] bezpośrednim płukaniu jelit [ ] wymuszeniu zwiększonej diurezy [ ] natryskach ruchomych

84/ W stałej i takiej samej temperaturze utrata ciepła przez ustrój człowieka jest

[ ] w wodzie ok. 250 razy większa niż w powietrzu [ ] w powietrzu ok. 250 razy większa niż w wodzie [ ] taka sama w wodzie i w powietrzu

[ ] w powietrzu ok. 10 razy większa niż w wodzie

85/ Wielkość fizyczna wyrażająca stosunek wartości siły prostopadłej do powierzchni do wielkości tej powierzchni to

[ ] ciśnienie [ ] gęstość mocy [ ] natężenie [ ] potencjał

(15)

86/ Kąpiele wirowe to nazwa

[ ] kąpieli wodnych w bębnach z wirnikiem [ ] kąpieli czterokomorowych

[ ] natrysków ruchomych w kabinach stałych [ ] naprzemiennych kąpieli zimnych i gorących

87/ Zimne krótkotrwałe zabiegi wodne stosowane na całe ciało

[ ] powodują przejściowy wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego krwi [ ] wzmagają czynność serca i tętno

[ ] zwiększają zasadowość krwi [ ] zmniejszają poziom cukru we krwi

88/ Promieniowanie podczerwone, widzialne i ultrafioletowe sładają się na pasmo promieniowania

[ ] optycznego [ ] Cieplnego [ ] korpuskularnego [ ] świetlnego

89/ Litotrypsja to

[ ] biofizyczna metoda rozbijania kamieni moczowych, żółciowych itp [ ] laserowa metoda operacyjna korekcji wad wzroku

[ ] endoskopowa metoda pomostowania tętnic wieńcowych [ ] laserowa metoda usuwania guzów niezłośliwych

90/ Teorie bioelektroniczne dowodzą,miedzy innymi, że zycie zostalo wyindukowane w materii przez:

[ ] promieniowanie jonizujące [ ] fale akustyczna

[ ] światło [ ] wolne rodniki

91/ Próg słyszalnosci dla uchaludzkiego dla roznych czestotliwosci fali akustycznej jest:

[ ] Różny [ ] Równy

[ ] zalezny od natezenia akustycznego [ ] zalezny od poziomu głośności

(16)

ipowodujace dysocjacje i jonizacje naswietlonego obiektu wwygenerowanym silnym polu energetycznym to: [ ] Fotoablacja [ ] Kawitacja [ ] Karbonizacja [ ] Demencja

93/ Elektrostymulacja wysokonapieciowa jest najskuteczniejsza w :

[ ] wspomaganiu leczenia ran i gojeniaobrzeków [ ] w zwalczaniu niepotrzebnego bolu

[ ] usprawnianiu chodu u hemaplegikow [ ] zwalczaniu skoliozy samoistnej

94/ Chronaksja to najkrotszy czastrwania elektrycznego bodzca o natezeniu rownym podwojnej reobazie,przy ktorym nastepuje miminalny skurcz miesnia, jesli kształt bodzcajest:

[ ] prostokątny [ ] sinusoidalny [ ] trójkątny [ ] eksponencjonalny

95/ Reakcja rozpadu rodopsyny podwplywem padającego swiatla jest zwiazania z widzeniem:

[ ] skotopowym [ ] fotopowym [ ] stereoskopowym [ ] konwercyjnym

96/ W regulacji strumienia świetlnegodo wnetrza galki ocznej oraz glebi ostrosci pomaga:

[ ] zmiana srednicy zrenicy [ ] zmiana ogniskowych soczewki [ ] konwergencja osi optycznych [ ] fotoliza chromoforu

97/ Laser CO2 jest naczejsciejstosowanym w medycynie:

[ ] wysokoenergetycznym laserem chirurgicznym [ ] niskoenergetycznym laserem biostymulacyjnym [ ] niskoenergetycznym laserem koagulacyjnym [ ] wysokoenergetycznym lasere mpolimeryzujacym

(17)

98/ Celem dziesieciokrotnego zwiększenia poziomiu natezenia dzwieku w polu akustycznym nalezy zwiekszyc liczbezrodel dzwieku o tym samym poziomie natezenia:

[ ] nie nalezy zwiekszac liczby zrodel [ ] dziesieciokrotnie

[ ] dwudziestokrotnie [ ] stukrotnie

99/ Daltonizm to wada widzenia,polegajaca w głownej mierze na :

[ ] analizie barw [ ] akomodacji oka

[ ] konwergencji osi optycznych [ ] polaryzacji światła

100/ Promieniowanie elektromagnetyczne nabywa wlasciwosci jonizujacych, poczawszy od energii kwantu rownej: [ ] 10 eV [ ] 10 KeV [ ] 10 Mev [ ] 10 Gołębi [ ] 10 GeV

101/ Korzystając z prawa ciągłości przepływu można powiedzieć, że 4 krotne zmniejszenie przekroju rury powoduje:

[ ] 4 krotne zwiększenie prędkości przepływu [ ] 2 krotne zwiększenie prędkości przepływu [ ] nie zmienia się prędkość przepływu [ ] 4 zmniejszenie prędkości przepływu [ ] 2 krotne zmniejszenie prędkości przepływu

102/ zgodnie z prawem Poiseuille`a aby zwiększyć 8 krotnie natężenie przepływu zachowując niezmienione pozostałe parametry, długości rurki należy:

[ ] zmiejszyć 8 razy [ ] .zwiększyć 8 razy [ ] zwiększyć 4 razy [ ] zwiększyć 2 razy [ ] zmiejszyć 4 razy

103/ czy fala akustyczna może rozchodzić się w naczyniu w którym panuje prożnia:

(18)

[ ] tak

[ ] w pewnych przypadkach zależnie od temperatury [ ] w pewnych przypadkach od materiału ścian naczynia

[ ] tak jeśli w materiale ściany naczynia może zachodzić zjawisko piezoelektryczne

104/ 2 krotne zwiększenie odległości od punktowego źródła promieniotwórczego powoduje:

[ ] 4krotne zmniejszenie dawki [ ] 2 krotne zwiększenie dawki [ ] 4 krotne zwiększenie dawki [ ] nie ma wpływu na dawkę [ ] 2 krotne zmnienjesznie dawki

105/ dla wykonania zdjęcia rtg dróg oddechowych, który z wymienionych gazów najlepiej dodać do mieszanki odechowej jako środek kontrastowy:

[ ] ksenon [ ] hel [ ] neon [ ] argon [ ] co2

106/ stęznie takie same po obu stronach błon, ile wynosi potencjał dyfuzyjny:

[ ] zero `0` [ ] RT/F [ ] - RT/F [ ] ln(10)RT/F [ ] -ln(10)RT/F

107/ Echo od struktury w ciele pacjenta zarejestrowano po 0,1 ms, w jakiej odległości od powierchni caiała pacjenta znajduję się ta struktura:

[ ] 15,4 cm [ ] 7,7 cm [ ] 30,8 cm [ ] 1, 54 cm [ ] 0, 77cm

108/ na produkcie podano wartość energetyczną 40kcal wartość ta wyrażona w KJ wynosi około (1 cal=4,19J)

(19)

[ ] 40 Kj [ ] 80 Kj [ ] 120 Kj [ ] 200 Kj

109/ lekarz wyznaczył w rutynowym badaniu ciśnienie krwi 120 / 80 mm Hg wartość ciśnienia w hPa wynosi około: [ ] 160/106 hPa [ ] 140/90 hpa [ ] 150/98 hPa [ ] 170/114 hPa [ ] 170/122hPa

110/ Które z wymienionych par jąder sa izobarami:

[ ] 131I i 131Xe [ ] 131I i 125I [ ] 131I i 125Xe [ ] 125Xe i 131Xe [ ] 125I i 131Xe

111/ Wybierz poprawne uszeregowanie zakresów promieniowania elektromagnetycznego w porządku malejącej długości fali:

[ ] mikrofale, podczerwień, św widzialne, nadfiolet, promieniowanie x [ ] promieniowanie x, nadfiolet, św. Widzialne, podczerwień, mikrofale [ ] promieniowanie gamma, św. Widzialne, fale krotkie, prom. X [ ] prom x, podczerwień, św.widzialne, nadfiolet, mikrofale [ ] fale dlugie, fale srednie, fale krotkie, nadfiolet, św. Widzialne

112/ ktore z relacji wiążących czas polzaniku izotopu promieniotworzczego t1/2 ze stala rozpadu lambda jest poprawne

[ ] T1/2= 0,693/lambda [ ] T1/2= 1/lambda [ ] T1/2= lambda [ ] T1/2=o,5/lambda [ ] T1/2=2lambda

113/ Jednostka promieniowania jonizującego jest:

(20)

[ ] Sv (siwert) [ ] Bq (Bekerel) [ ] Ci(kiur) [ ] J(dzul)

114/ Reakcja egotermiczna przebiega w warunkach izobarycznych, czy zmiana entalpii jest :

[ ] zawsze ujemna [ ] 0

[ ] zawsze dodatnia [ ] może być ujemna [ ] może być dodatnia

115/ Prawo działania mas okresla:

[ ] stosunek stezen produktow i substratow w stanie równowagi termodynamicznej [ ] roznice stezen substancji na blonie półprzepuszczalnej

[ ] mase transportowana przez blone przy jednostkowym gradiencie stężenia [ ] potencjal dyfuzyjny w danych warunkach cisnienia i temperatury

[ ] mase subst. Efektywnie wykorzystanej w reakcji chemicznej.

116/ Czy odwrotna osmoza jest możliwa w żywym organizmie

[ ] Nie [ ] Tak

[ ] Zależy od stężeni rozpuszczalnika [ ] tylko w warunkach izotermicznych

[ ] tylko w warunkach izotermiczno-izobarycznych

117/ osmolarnosc 0,9 % wodnego roztworu NaCl wynosi około:

[ ] 300 mosM/L [ ] 200 mosM/L [ ] 250 mosM/L [ ] 350 mosM/L [ ] 400 mosM/L

118/ czy równanie Nersta opisujace potencjał na blonie mozna zastosowac do zywej komorki.

[ ] Nie [ ] Tak

(21)

[ ] tylko w warunkach izotermicznych [ ] tylko przy malej roznicy stezen

119/ czy możliwa jest rownowaga Donana gdy wszystkie jony subst. Rozpuszczonej znajdujące się w roztworach mogą dyfundowac przez blone:

[ ] nie [ ] tak

[ ] zaleznie od współczynnika przepuszczalności blony [ ] zależnie od pH roztworów

[ ] gdy stosunek stezen rowny jest tzw ilorazowi donana

120/ Ktore z podanych twierdzen można uznac za sformułowanie 2 zasady termodynamiki

[ ] rzeczywiste procesy w przyrodzie przebiegaja w sposób nieodwracalny [ ] energia wewnetrzna nie zmienia się nw procesach izotermicznych

[ ] nie można przeprowadzic procesu izobarycznego w procesach izotermicznych [ ] nie można dostarczyc ciepla do układu w warunkach zera bezwzględnego [ ] spontanicznie mogą przebiegac tylko reakcje egzotermiczne

121/ ktora z funkcji termodynamicznych najkorzystniej jest stosowana do opisu procesow fizjologicznych [ ] entalpia swobodna [ ] energia swobodna [ ] entalpia [ ] entropia [ ] energia wewnętrzna

122/ fijologiczna wartość pH wynosi około:

[ ] 7,4 [ ] 7 [ ] 7,1 [ ] 7,7 [ ] 7,8

123/ aby zbudowac ogniwo galwaniczne należy zastosowac

[ ] dobrac sklad roztworu do materialu elektrod [ ] 2 elekrody wykonane z identycznego materialu [ ] 2 elektrody wykonane z roznych materiałow

(22)

[ ] 1 elektroda musi bys wykonana z trudno rozpuszczalnej soli metalu [ ] 1 elektroda musi być wykonana z metalu

124/ 1 Prawo Ficka opisuje

[ ] dyfuzje subst. W roztworze wywolana roznica stezen [ ] dyfuzje subst. W roztworze wywolana roznica temperatur

[ ] dyfuzja subst. W roztworze wywolana roznica potencjalu elektrycznego [ ] dyfuzje subst w roztworze wywolana roznica cisnien

[ ] dyfuzje subst w roztworze wywolana roznica pH

125/ Czy potencjał dyfuzyjny na blonie zalezy od temperatury:

[ ] nie [ ] tak

[ ] dla malych gradientow stężenia [ ] jeśli spełnione jest rownanie Nernsta [ ] tylko dla Jonow jednowartościowych

126/ załozmy ze aorta jest rura sztywna. Które z poniższych twierdzen jest poprawne:

[ ] minimalne cisnienie w aorcie jest wieksze od zera [ ] cisnienie w aorcie jest stałe

[ ] minimalne cisnienie w aorcie wynisi 0

[ ] minimalne cisnienie w aorcie zalezy od opor naczyniowego [ ] minimalne cisnienie w aorcie zalezy od objestosci wyrzutowej serca

127/ ile wynosi potencjał progowy komórki w wezle zatokowo przedsionkowym:

[ ] – 60 mV [ ] – 100mV [ ] - 40 mV [ ] -20 mV [ ] nie wystepuje

128/ Cyfrowy zapis sygnalu charakteryzuje się tym , ze informacja jest zawarta w :

[ ] liczbie standardowych impulsow [ ] wielkości amplitudy impulsu [ ] kształcie i liczbie impulsow [ ] polaryzacji impulsu

(23)

129/ która z wymienionych czastreczek o energii 1 MeV przebiegnie najwieksza droge w materii: [ ] elektron [ ] proton [ ] neutron [ ] deutron [ ] cząsteczka alfa

130/ Ktory z wymienionych narzadów wykazuje najwieksza wrazliwosc na promieniowanie jonizujące

[ ] gruczoły płciowe [ ] jelito grube [ ] szpik czerwony [ ] pluca

[ ] żołądek

131/ Ktora z wymienionych jednostek fizycznych jest jednostka natężenia pola elektrycznego:

[ ] wolt/maetr [ ] amper/metr [ ] wat/metr [ ] C/metr [ ] T/metr

132/ jak natężenie pola magnetycznego zachowuje się w funkcji od odległości od zrodla

[ ] maleje liniowo z odległością [ ] jest stala

[ ] maleje z kwadratem odległości [ ] rosnie lub maleje zaleznie od osrodka [ ] wzrasta z odległością

133/ ile razy natezenie pola magnetycznego stosowanego w magnetoterapii jest wieksze od natężenia ziemskiego pola magnetycznego:

[ ] jest około 1000 razy większe [ ] jest porównywalne z ziemskim polem [ ] jest mniejsze od natężenia pola ziemskiego [ ] jest ok. 5 razy wieksze

(24)

134/ . z termodynamicznego punktu widzenia procesy zyciowe przebiegaja w warunkach [ ] izotermiczno-izobarycznych [ ] adiabatycznych [ ] izobarycznych [ ] izotermiczno-izochorycznych [ ] izotermicznych

135/ termometr lekarski pozwala wyznaczyc temperature ciała z dokładnością:

[ ] 0,1 C [ ] 0,2 C [ ] 0,01 C [ ] 0,05 C [ ] 0,25 C

136/ Wyznaczono pomiarowo 2 wielkości X=12,4 +- 0,4 Y=8,3 +-0,3. Bład roznicy wynosi:

[ ] 0,7 [ ] 0,8 [ ] 0,3 [ ] 0,4 [ ] 0,1

Figure

Updating...

References

Related subjects :