• Nie Znaleziono Wyników

8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "8"

Copied!
40
0
0

Pełen tekst

(1)

Układy i fazy

(2)

Fazy i ich przemiany

Fazy i ich przemiany

Co to jest faza?

Co to jest faza?

1. Faza to forma występowania materii jednolita w całej objętości pod względem składu chemicznego i właściwości fizycznych (Atkins)

2. Faza to część układu oddzielona od niego wyraźnymi granicami, która opisywana jest jednym równaniem stanu (Gumiński).

Jakie są rodzaje faz?

Jakie są rodzaje faz?

ciało stałe, ciecz, gaz, para

Dlaczego dochodzi do zmiany faz?

Dlaczego dochodzi do zmiany faz?

Fazy przechodzą jedna w drugą w sposób samorzutny, jeżeli ∆Stot>0 lub ∆G<0. Przemiany takie nazywamy przejściami fazowymi

ciało stałe → ciecz: topnienie – stan, w którym ciecz i ciało stałe są w równowadze

ciecz → para: wrzenie - stan, w którym ciecz i para są w równowadze, ciśnienie pary równe jest ciśnieniu zewnętrznemu

(3)

Układy i fazy

Układy i fazy

Prawo podziału Nernsta Zawiesiny Niejednorodny heterogeniczny >1 >1 Właściwości roztworów Mechanizm rozpuszczania Entalpia rozpuszczania Wł. koligatywne - prawo Henry’ego - stała ebulioskopowa i krioskopowa - prawo Raoulta Roztwory np. cukier w wodzie Niejednorodny homogeniczny 1 >1 Topniejący śnieg Jednorodny heterogeniczny >1 1 R E G U Ł A F A Z

Diagramy fazowe i ich rozumienie Lód w –5oC Jednorodny homogeniczny 1 1 Tematyka Przykład Nazwa układu Liczba faz Liczba składników nizależnych

(4)

Układy i fazy

(5)

Układy i fazy

(6)

Układy i fazy

(7)

s + f = n + 2

Reguła faz

Reguła faz

Gibbsa

Gibbsa

s – jest to liczba niezależnych zmiennych intensywnych, którą możemy zmienić nie zmieniając liczby faz w równowadze w układzie izolowanym

f – jest to liczba faz

Ustalenie liczby faz napotyka czasem na pewne trudności: fazy objętościowe i powierzchniowe, fazy zdefektowane, fazy o małej liczbie atomów (nie

stosuje się termodynamika)

n – jest to liczba składników niezależnych:

Najmniejsza liczba składników, z których można zbudować układ w stanie równowagi pomniejszona o liczbę dodatkowych warunków

(8)

Wykorzystanie równania

Wykorzystanie równania

Gibbsa

Gibbsa

Przykład 1

Przykład 1

Oblicz

Oblicz

liczbę składników niezależnych oraz liczbę

liczbę składników niezależnych oraz liczbę

stopni swobody układu:

stopni swobody układu:

NH

NH

44

HCO

HCO

3(s)3(s)

NH

NH

3(g)3(g)

+ CO

+ CO

2(g)2(g)

+ H

+ H

22

O

O

(g)(g)

4 sk

4 sk

ł

ł

adniki

adniki

1 r

1 r

ó

ó

wnanie

wnanie

2 warunki:

2 warunki:

[NH

[NH

33

]=[CO

]=[CO

22

] i [CO

] i [CO

22

]=[H

]=[H

22

O]

O]

warunek [NH

warunek [NH

33

]=[H

]=[H

22

O] wynika z poprzednich

O] wynika z poprzednich

n = 4

n = 4

1

1

2 = 1

2 = 1

f = 2

f = 2

s = 2 + 1

s = 2 + 1

2=1

2=1

Je

Je

ż

ż

eli w uk

eli w uk

ł

ł

adzie b

adzie b

ę

ę

dzie nadmiar np. NH

dzie nadmiar np. NH

33

n = 4

n = 4

-

-

1

1

-

-

1 =

1 =

2, bo warunek [NH

(9)

Pc = 72.8 1.00 P3 = 5.1 Tm T3 Tc S olid Liquid G as Triple point Tem perature (°C ) – 78 – 56.6 31 Pressure (atm ) C ritical point

Diagramy fazowe

Diagramy fazowe

Informacje

(10)

Diagram fazowy wody

(11)

Diagram fazowy wody

Diagram fazowy wody

Przemiany fazowe temperatura ci śni en ie czas te m p er at ur a topnienie parowanie topnienie parowanie para ciecz lód para ci ecz lód

(12)

Diagram fazowy wody

(13)

Struktura wody

Struktura wody

http://www.lsbu.ac.uk/water

(14)

Diagram fazowy wody

Diagram fazowy wody

Gdzie herbata ugotuje się szybciej?

a. u mnie w domu

b.na wierzchołku Rysów

Gdzie jajko ugotuje się szybciej?

a. u mnie w domu

(15)

Diagram fazowy wody

Diagram fazowy wody

(16)

Diagram fazowy wody

Diagram fazowy wody

(17)

Diamond Graphite Liquid Vapor 107 109 1011 0 2000 4000 6000 Temperature (K) Pressure (Pa)

Diagram fazowy węgla

Diagram fazowy węgla

Metody otrzymywania syntetycznych diamentów:

• HPHT (high presure high temperature) • CVD (chemical vapour deposition) • DN (detonation nanodiamonds)

(18)

Diagram fazowy

Diagram fazowy

dwutlenku węgla

(19)

Układy i fazy

Układy i fazy

Prawo podziału Nernsta Herbatka z niedomieszanym cukrem Niejednorodny heterogeniczny >1 >1 Właściwości roztworów Mechanizm rozpuszczania Entalpia rozpuszczania Wł. koligatywne - prawo Henry’ego - stała ebulioskopowa i krioskopowa - prawo Raoulta Roztwory np. cukier w wodzie Niejednorodny homogeniczny 1 >1 Topniejący śnieg Jednorodny heterogeniczny >1 1 R E G U Ł A F A Z

Diagramy fazowe i ich rozumienie Lód w –5oC Jednorodny homogeniczny 1 1 Tematyka Przykład Nazwa układu Liczba faz Liczba składników nizależnych

(20)

Roztwory

Roztwory

Film 1 rozpuszczanie

Film 1 rozpuszczanie

NaCl.MOV

NaCl.MOV

Film

Film

NaCl

NaCl

dramatycznie.mov

dramatycznie.mov

Układy

niejednorodne,

homogeniczne,

(21)

Mechanizm rozpuszczania

Mechanizm rozpuszczania

(22)

Film 2 rozpuszczanie

Film 2 rozpuszczanie

-

-

przemiany

przemiany

energii.MOV

energii.MOV

Mechanizm rozpuszczania

Mechanizm rozpuszczania

(23)

-wod wodóór w r w palladzie palladzie c. sta c. stałłee c. sta c. stałłee gaz gaz Prawo

Prawo RaoultaRaoulta

r r--rr soli soli woda na woda na makaron makaron ciecz ciecz ciecz ciecz c. sta c. stałłee Prawo

Prawo HenryHenry’’egoego woda woda sodowa sodowa ciecz ciecz ciecz ciecz gaz gaz -mosi mosiąądzdz c. sta c. stałłee c. sta c. stałłee c. sta c. stałłee Prawo podzia Prawo podziałłu u Nernsta Nernsta Prawo

Prawo RaoultaRaoulta

w wóódkadka ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz Prawo Daltona Prawo Daltona powietrze powietrze gaz gaz gaz gaz gaz gaz Prawa opisuj Prawa opisująceące Przyk Przykłładad Roztw Roztwóórr Rozpuszczalnik Rozpuszczalnik Substancja Substancja rozpuszczona rozpuszczona

Typy roztworów

Typy roztworów

(24)

Typy rozpuszczalników

(25)

Właściwości roztworów

Właściwości roztworów

„

„

Stężenie

Stężenie

C

C

MM

, C

, C

%%

„

„

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność

„

„

Aktywność

Aktywność

...

,

,

3 3 3

dm

dm

g

g

dm

g

anika

rozpuszczl

ilość

nej

rozpuszczo

substancji

ilość

=

R

(26)

Czynniki wpływające na

Czynniki wpływające na

rozpuszczalność

rozpuszczalność

„

„

Temperatura

Temperatura

„

„

Ciśnienie

Ciśnienie

„

„

Rodzaj

Rodzaj

rozpuszczalnika

rozpuszczalnika

„

„

Rodzaj substancji

Rodzaj substancji

rozpuszczonej

(27)

Czynniki wpływające na

Czynniki wpływające na

rozpuszczalność

rozpuszczalność

Temperatura

Temperatura

Rozpuszczalność gazów w cieczach T, oC 0 20 60 100 140 180 220 260 300 Sugar (C12H22O11) KNO 3 NaNO 3 NaBr KBr KCl Na2SO4 Ce2(SO4)3 0 20 40 60 80 100 Solu bility (g solu te/100 g H 2 O) 0.0E+00 5.0E-04 1.0E-03 1.5E-03 2.0E-03 0 5 10 15 20 25 30 so lu bilit y [ m ol /d m 3] He O2 N2 T, oC Rozpuszczalność c. stałych w

cieczach - egzo- i endotermiczne efekty

(28)

Czynniki wpływające na

Czynniki wpływające na

rozpuszczalność

rozpuszczalność

0.0E+00 5.0E-04 1.0E-03 1.5E-03 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 so lubi lit y [ m ol /d m 3] O2 N2 He Rozpuszczalność gazów

Ciśnienie

Ciśnienie

p, atm

(29)

Czynniki wpływające na

Czynniki wpływające na

rozpuszczalność

rozpuszczalność

p

p

=

=

k

k

·

·

c

c

p

p

=

=

ciśnienie parcjalne gazu nad roztworem

ciśnienie parcjalne gazu nad roztworem

c

c

=

=

stężenie rozpuszczonego gazu w

stężenie rozpuszczonego gazu w

roztworze

roztworze

k

k

=

=

stała

stała

Ilość

Ilość

gazu możliwa do rozpuszczenia jest wprost

gazu możliwa do rozpuszczenia jest wprost

proporcjonalna do ciśnienia gazu nad roztworem

proporcjonalna do ciśnienia gazu nad roztworem

Ciśnienie

Ciśnienie

(30)

Czynniki wpływające na

Czynniki wpływające na

rozpuszczalność

rozpuszczalność

Rozpuszczalność azotu atmosferycznego w wodzie w

Rozpuszczalność azotu atmosferycznego w wodzie w

temperaturze 0

temperaturze 0

oo

C i pod ciśnieniem 1 atm. wynosi 23.54 cm

C i pod ciśnieniem 1 atm. wynosi 23.54 cm

33

/dm

/dm

33

,

,

a rozpuszczalność tlenu 48.89 cm

a rozpuszczalność tlenu 48.89 cm

33

/dm

/dm

33

. Powietrze zawiera 79%

. Powietrze zawiera 79%

objętości N

objętości N

22

i 21% objętości

i 21% objętości

Jaki jest skład rozpuszczonego powietrza?

Jaki jest skład rozpuszczonego powietrza?

Z prawa

Z prawa Henry’egoHenry’ego wynika:wynika:

w stałej temperaturze ciśnienie cząsteczkowe jednego ze składników roztworu w fazie gazowej jest proporcjonalna do stężenia tego składnika w roztworze (w stanie równowagi) Z prawa Daltona wynika:

Z prawa Daltona wynika:

79% N2 ⇒ pN2= 0.79 atm 21% O2 ⇒ pO2= 0.21 atm Jak to policzyć?

Przykład 2

(31)

Czynniki wpływające na

Czynniki wpływające na

rozpuszczalność

rozpuszczalność

%

64

%

43

.

64

%

100

27

.

10

60

.

18

60

.

18

%

100

2 2 2 2

=

+

=

+

=

O N N N

R

R

R

C

rozpuszczalno rozpuszczalnośćśćNN2 2 RRN2N2= 0.79= 0.79··23.54 = 18.60 23.54 = 18.60 cmcm33/dm/dm33 rozpuszczalno rozpuszczalnośćśćOO22 RRO2O2= 0.21= 0.21··48.89 = 10.2748.89 = 10.27cmcm33/dm/dm33 Sk

Skłład powietrza w roztworzead powietrza w roztworze

% 36 % 57 . 35 % 100 27 . 10 60 . 18 27 . 10 % 100 2 2 2 2 = + = + = ≈ O N O O R R R C

Przykład 2

Przykład 2

(32)

p

r-r

=

x

r-k

·

r-k

pr-r = ciśnienie par roztworu (solution)

xr-k= ułamek molowy subst. rozpuszczonej (solute) w rozpuszczalniku r-k = ciśnienie par rozpuszczalnika (solvent)

1) powoduje

1) powoduje

obniżenie prężności par rozpuszczalnika

obniżenie prężności par rozpuszczalnika

Prawo Raoulta

Water Vapor Water Aqueous solution (a) Aqueous solution (b)

Dodatek nielotnej substancji do rozpuszczalnika

Dodatek nielotnej substancji do rozpuszczalnika

Rodzaj substancji rozpuszczonej

Rodzaj substancji rozpuszczonej

Czynniki wpływające na

Czynniki wpływające na

rozpuszczalność

(33)

Właściwości

Właściwości

koligatywne

koligatywne

„

„

zależą od liczby cząstek ( nie od ich masy

zależą od liczby cząstek ( nie od ich masy

czy objętości)

czy objętości)

„

„

są to:

są to:

ƒ

ƒ

stężenie gazu w cieczy (

stężenie gazu w cieczy (

p

p

gg

)

)

ƒ

ƒ

ciśnienie par rozpuszczalnika nad roztworem (

ciśnienie par rozpuszczalnika nad roztworem (

c

c

rr

)

)

ƒ

ƒ

temperatura krzepnięcia i zamarzania roztworu (

temperatura krzepnięcia i zamarzania roztworu (

c

c

rr

)

)

ƒ

ƒ

ciśnienie osmotyczne

ciśnienie osmotyczne

ƒ

ƒ

podział substancji rozpuszczonej pomiędzy dwa różne

podział substancji rozpuszczonej pomiędzy dwa różne

rozpuszczalniki

(34)

11_280 atm Pr essu re ( at m ) ∆Tf ∆Tb Freezing point of solution Freezing point of water Boiling point

of water Boiling pointof solution

Temperature (°C) Vapor pressure of pure water

Vapor pressure of solution

2) podwyższenie temperatury wrzenia

2) podwyższenie temperatury wrzenia

roztworu

roztworu

-

-

T

T

ww

T

=

K

b·

m

roz-k

K

K

bb

= stała ebulioskopowa

= stała ebulioskopowa

m

m

= stężenie rozpuszczalnika

= stężenie rozpuszczalnika

3) obniżenie temperatury krzepnięcia

3) obniżenie temperatury krzepnięcia

roztworu

roztworu

-

-

T

T

kk

∆T =

K

f

·

m

solute

K

K

ff

= stała krioskopowa

= stała krioskopowa

m

m

= stężenie rozpuszczalnika

= stężenie rozpuszczalnika

Czynniki wpływające na

Czynniki wpływające na

rozpuszczalność

rozpuszczalność

Dodatek nielotnej substancji do rozpuszczalnika

Dodatek nielotnej substancji do rozpuszczalnika

Rodzaj substancji rozpuszczonej

(35)

Ciśnienie osmotyczne

Ciśnienie osmotyczne

( )

Pa

T

R

c

=

π

Różnica poziomów cieczy (h) jest wywołana ciśnieniem osmotycznym ( π) C – stężenie molowe Dializa h rozpuszczalnik subst. rozpuszczona ciśnienie osmotyczne

(36)

Prawo podziału

Prawo podziału

Nernsta

Nernsta

K

c

c =

2

1

Stosunek stężeń substancji rozpuszczonej w dwóch nie mieszających się cieczach jest stały.

Jeżeli stała K>>1 to substancję możemy wydzielić na drodze ekstrakcji.

C

1

(37)

Właściwości

Właściwości

koligatywne

koligatywne

„

„

zależą od liczby cząstek ( nie od ich masy

zależą od liczby cząstek ( nie od ich masy

czy objętości)

czy objętości)

„

„

są to:

są to:

ƒ

ƒ

stężenie gazu w cieczy (

stężenie gazu w cieczy (

p

p

gg

)

)

ƒ

ƒ

ciśnienie par rozpuszczalnika nad roztworem (

ciśnienie par rozpuszczalnika nad roztworem (

c

c

rr

)

)

ƒ

ƒ

temperatura krzepnięcia i zamarzania roztworu (

temperatura krzepnięcia i zamarzania roztworu (

c

c

rr

)

)

ƒ

ƒ

ciśnienie osmotyczne

ciśnienie osmotyczne

ƒ

ƒ

podział substancji rozpuszczonej pomiędzy dwa różne

podział substancji rozpuszczonej pomiędzy dwa różne

rozpuszczalniki

(38)

Koloidy

Koloidy

(39)

Koloidy

Koloidy

Stan koloidalny

• równie powszechny jak stan gazowy, ciekły lub stały

• niski stopień rozdrobnienia

• składniki nie są ze sobą zmieszane cząsteczkowo

Składnik tworzący fazę ciągłą koloidu nazywamy ośrodkiem

dyspersyjnym lub rozpraszającym, drugi zaś fazą rozproszoną lub składnikiem rozproszonym. Faza rozproszona składa się z cząstek koloidalnych o wymiarach od 1 do

100 nm, a nawet do 500 nm. keczup jogurt

100 µm 100 µm

(40)

Koloidy

Koloidy

zole sta zole stałłee kolorowe szk

kolorowe szkłłaa cia

ciałło stao stałłee cia

ciałło stao stałłee

kwarc mleczny kwarc mleczny ciecz

ciecz cia

ciałło stao stałełe

piany sta piany stałłee pumeks, okluzje pumeks, okluzje gazowe gazowe gaz gaz cia

ciałło stao stałłee

zawiesina zawiesina koloidalna, koloidalna, suspensoidy suspensoidy m

mętne wodyętne wody cia

ciałło stao stałełe ciecz

ciecz

emulsje,

emulsje, emulsoidyemulsoidy mleko, roztw

mleko, roztwóór r ż

żelatyny, biaelatyny, białłko jajko jaj ciecz ciecz ciecz ciecz piany, zole piany, zole piana mydlana piana mydlana gaz gaz ciecz ciecz gazozole gazozole kurz, dym kurz, dym cia

ciałło stao stałłee gaz

gaz

mg mgłłyy mg

mgłła, chmury, parya, chmury, pary ciecz ciecz gaz gaz Nazwa Nazwa Przyk

Przykłładyady Faza Faza rozproszona rozproszona O Ośrodek środek dyspersyjny dyspersyjny

Obraz

Diagram fazowy wodyDiagram fazowy wody
Diagram fazowy wodyDiagram fazowy wody
Diagram fazowy wodyDiagram fazowy wody
Diagram fazowy wodyDiagram fazowy wody
+3

Cytaty

Powiązane dokumenty

Każda komora wypiekowa jest niezależną jednostką i posiada układ zaparowania oraz panel sterowniczy, przez co regulacja temperatury grzałek dolnych i górnych odbywa się osobno

." 4565457859 :;?@A=B :C DEEFG HE IJKLMI NOJPMQRSP KTROM MIJ SJU VW SJQXITROYPZ[\] ^JXQRSKL ]__Q`J _RY VOYRaJZ bRaJSIKXJSc d@> ;ef@ghijgkl =m B n C HopqG rRYMKLQMs MYJStP QS

W tym trybie pracy do poprawnej pracy modułu niezbędne jest posiadanie karty SIM z aktywną usługą transmisji pakietowej GPRS ze statycznym adresem IP pracującą w publicznym

Każda komora wypiekowa jest niezależną jednostką i posiada układ zaparowania oraz panel sterowniczy, przez co regulacja temperatury grzałek dolnych i górnych odbywa się osobno

Przyjęcie porządku obrad ... Podatek od usług cyfrowych ... Wzmocnienie unii bankowej ... Sprawy różne ... Decyzje/zalecenia Rady co do stosowania paktu stabilności i wzrostu ...

It turns out that it is the only relation between rank and the cardinality of the quotient group C(T )/wcl{T n : n ∈ Z} in the class of ergodic dynamical systems.. There are

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem zajęć i uświadamia im cele lekcji. Nauczyciel wykonuje doświadczenie nr 20, opisane na stronie 94. Uczniowie startują w zespołach

Część podsumowująca Najważniejszą czynnością w rozwią- zywaniu nierówności z wartością bez- względną jest prawidłowe ocenienie, czy należy ją rozwiązywać z

Utque Duces patriis depuslos sedibus acri Serraret dextra cunctisque insignia tandem Redderet exultans anim ae contemptor et alti Sanguinis antiqua pro lihertate meutern Q uem

W tym kontekście trzy prezydencje z zadowoleniem przyjmują komunikat Komisji w sprawie przyszłości badań i innowacji oraz europejskiej przestrzeni badawczej, zaktualizowany

[r]

Z punktu widzenia zarówno ekspaty, jak i organizacji, w której pracuje, najbardziej pożądane wydaje się podej- ście kosmopolityczne, gdzie ekspata stara się uczyć i

[r]

[r]

Istotne znaczenie w tego rodzaju procesach ma ilość energii, zużytej na odparowanie rozpuszczalnika (wody) z roztworu, która jest równa entalpii rozpuszczania składników

[r]

x1, x6 i patrzymy po kolumnach tablicy warunkowo dzialaniowej czy ktoras z kolumn x,y,z dla atrybutow x1, x6 ma takie same wartosci jeśli tak to wpisujemy nazwe tej kolumny w

Spełnione jest założenie o normalności &gt;&gt; do weryfikacji hipotezy o średnich wybieramy test t. origin=1, origin=3) Sprawdzenie normalności. mpg dla origin=1 mpg dla origin=3

[r]

Ile kroków jest potrzebnych by przenieść wieżę z pręta A na B, gdy krążki równej wielkości nie są

Jak dotkliwy jest brak wydania zupełnego „Pism zebra­ nych“ Norwida, oraz jego bibljografji, dowodzi fakt zapomi­ nania nietylko artykułów o Norwidzie, lecz

[r]

Lista rozwijalna z przykładu 1 zawiera miejscowości z list oddziałów, wybranie miejscowości i kliknięcie na przycisk wyświetla poniżej informacje o adresie danego oddziału,