• Nie Znaleziono Wyników

W8_Termodynamika_ regula faz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W8_Termodynamika_ regula faz"

Copied!
31
0
0

Pełen tekst

(1)

Uk

(2)

Fazy i ich przemiany

Fazy i ich przemiany

Co to jest faza?

Co to jest faza?

1. Faza to forma występowania materii jednolita w całej objętości pod względem składu chemicznego właściwości fizycznych (Atkins)

2. Faza to część układu oddzielona od niego wyraźnymi granicami, która opisywana jest jednym równaniem stanu (Gumiński).

Jakie s

Jakie s

ą

ą

rodzaje faz?

rodzaje faz?

ciało stałe, ciecz, gaz, para

Dlaczego dochodzi do zmiany faz?

Dlaczego dochodzi do zmiany faz?

Fazy przechodzą jedna w drugą w sposób samorzutny, jeżeli ∆S>0 lub ∆G<0. Przemiany takie nazywamy przejściami fazowymi

ciało stałe → ciecz: topnienie – stan, w którym ciecz i ciało stałe są w równowadze

ciecz → para: wrzenie - stan, w którym ciecz i para są w równowadze, ciśnienie pary równe jest ciśnieniu zewnętrznemu

(3)

Uk

Uk

ł

ł

ady i fazy

ady i fazy

Prawo podziału Nernsta Herbatka z niedomieszanym cukrem Niejednorodny heterogeniczny >1 >1 Właściwości roztworów Mechanizm rozpuszczania Entalpia rozpuszczania Wł. koligatywne - prawo Henry’ego - stała ebulioskopowa i krioskopowa - prawo Raoulta Roztwory np. cukier w wodzie Niejednorodny homogeniczny 1 >1 Topniejący śnieg Jednorodny heterogeniczny >1 1 R E G U Ł A F A Z Diagramy fazowe i ich

rozumienie Lód w –5oC Jednorodny homogeniczny 1 1 Tematyka Przykład Nazwa układu Liczba faz Liczba składników nizależnych

(4)

s + f = n + 2

Regu

Regu

ł

ł

a faz

a faz

Gibbsa

Gibbsa

s – jest to liczba niezależnych zmiennych intensywnych, którą możemy zmienić nie zmieniając liczby faz w równowadze w układzie izolowanym

f – jest to liczba faz

Ustalenie liczby faz napotyka czasem na pewne trudności: fazy objętościowe i powierzchniowe, fazy zdefektowane, fazy o małej liczbie atomów (nie

stosuje się termodynamika)

n – jest to liczba składników niezależnych:

Najmniejsza liczba składników, z których można zbudować układ w stanie równowagi pomniejszona o liczbę dodatkowych warunków

(5)

Wykorzystanie r

Wykorzystanie r

ó

ó

wnania

wnania

Gibbsa

Gibbsa

Przyk

Przykłład 1 ad 1 Liczba skLiczba skłładnikadnikóów niezalew niezależżnych uknych ukłładu, liczba stopni swobodyadu, liczba stopni swobody NH NH44HCOHCO3(s)3(s) ↔↔ NHNH3(g)3(g) + CO+ CO2(g)2(g) + H+ H22OO(g)(g) 4 sk 4 skłładnikiadniki 1 r 1 róównaniewnanie 2 warunki:

2 warunki: [NH[NH33]=[CO]=[CO22]] [CO

[CO22]=[H]=[H22O]O]

warunek [NH

warunek [NH33]=[H]=[H22O] wynika z poprzednichO] wynika z poprzednich

n = 4 n = 4 –– 1 1 –– 2 = 12 = 1 f = 2 f = 2 s = 2 + 1 s = 2 + 1 –– 2=12=1 Je

Jeżżeli w ukeli w ukłładzie badzie bęędzie nadmiar np. NHdzie nadmiar np. NH33 ⇒⇒n = 4 n = 4 --1 1 --1 = 2, bo warunek [NH1 = 2, bo warunek [NH33]=[CO]=[CO22] nie ] nie jest spe

(6)

Pc = 72.8 1.00 P3 = 5.1 Tm T3 Tc S olid Liquid G as Triple point Tem perature (°C ) – 78 – 56.6 31 Pressure (atm ) C ritical point

Diagramy fazowe

Diagramy fazowe

Informacje

(7)

Diagram fazowy wody

(8)

Diagram fazowy wody

Diagram fazowy wody

Przemiany fazowe temperatura ci śni en ie czas te m p er at ur a topnienie parowanie topnienie parowanie para ciecz lód para ci ecz lód

(9)

Diagram fazowy wody

(10)

Struktura wody

(11)

Diamond Graphite Liquid Vapor 107 109 1011 0 2000 4000 6000 Temperature (K) Pressure (Pa)

Diagram fazowy w

(12)

Uk

Uk

ł

ł

ady i fazy

ady i fazy

Prawo podziału Nernsta Herbatka z niedomieszanym cukrem Niejednorodny heterogeniczny >1 >1 Właściwości roztworów Mechanizm rozpuszczania Entalpia rozpuszczania Wł. koligatywne - prawo Henry’ego - stała ebulioskopowa i krioskopowa - prawo Raoulta Roztwory np. cukier w wodzie Niejednorodny homogeniczny 1 >1 Topniejący śnieg Jednorodny heterogeniczny >1 1 R E G U Ł A F A Z Diagramy fazowe i ich

rozumienie Lód w –5oC Jednorodny homogeniczny 1 1 Tematyka Przykład Nazwa układu Liczba faz Liczba składników nizależnych

(13)

Roztwory

Roztwory

Film 1 rozpuszczanie

Film 1 rozpuszczanie

NaCl.MOV

NaCl.MOV

Film

Film

NaCl

NaCl

dramatycznie.mov

dramatycznie.mov

Układy

niejednorodne,

homogeniczne,

(14)

Mechanizm rozpuszczania

Mechanizm rozpuszczania

(15)

Film 2 rozpuszczanie

Film 2 rozpuszczanie

-

-

przemiany

przemiany

energii.MOV

energii.MOV

Mechanizm rozpuszczania

Mechanizm rozpuszczania

(16)

-wod wodóór w r w palladzie palladzie c. sta c. stałłee c. sta c. stałłee gaz gaz Prawo

Prawo RaoultaRaoulta

r r--rr soli soli woda na woda na makaron makaron ciecz ciecz ciecz ciecz c. sta c. stałłee Prawo

Prawo HenryHenry’’egoego woda woda sodowa sodowa ciecz ciecz ciecz ciecz gaz gaz -mosi mosiąądzdz c. sta c. stałłee c. sta c. stałłee c. sta c. stałłee Prawo podzia Prawo podziałłu u Nernsta Nernsta Prawo

Prawo RaoultaRaoulta

w wóódkadka ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz Prawo Daltona Prawo Daltona powietrze powietrze gaz gaz gaz gaz gaz gaz Prawa opisuj Prawa opisująącece Przyk Przykłładad Roztw Roztwóórr Rozpuszczalnik Rozpuszczalnik Substancja Substancja rozpuszczona rozpuszczona

Typy roztwor

Typy roztwor

ó

ó

w

w

(17)

Typy rozpuszczalnik

(18)

W

W

ł

ł

a

a

ś

ś

ciwo

ciwo

ś

ś

ci roztwor

ci roztwor

ó

ó

w

w

„

„

St

St

ęż

ęż

enie

enie

C

C

MM

, C

, C

%%

„

„

Rozpuszczalno

Rozpuszczalno

ść

ść

„

„

Aktywno

Aktywno

ść

ść

...

,

,

3 3 3

dm

dm

g

g

dm

g

anika

rozpuszczl

ilość

nej

rozpuszczo

substancji

ilość

=

R

(19)

Czynniki wp

Czynniki wp

ł

ł

ywaj

ywaj

ą

ą

ce na

ce na

rozpuszczalno

rozpuszczalno

ść

ść

„

„

Temperatura

Temperatura

„

„

Ci

Ci

ś

ś

nienie

nienie

„

„

Rodzaj rozpuszczalnika

Rodzaj rozpuszczalnika

„

(20)

Czynniki wp

Czynniki wp

ł

ł

ywaj

ywaj

ą

ą

ce na

ce na

rozpuszczalno

rozpuszczalno

ść

ść

Temperatura

Temperatura

Rozpuszczalność gazów T, oC 0 20 60 100 140 180 220 260 300 Sugar (C12H22O11) KNO 3 NaNO 3 NaBr KBr KCl Na2SO4 Ce2(SO4)3 0 20 40 60 80 100 Solu bility (g solu te/100 g H 2 O) 0.0E+00 5.0E-04 1.0E-03 1.5E-03 2.0E-03 0 5 10 15 20 25 30 so lu bilit y [ m ol /d m 3] He O2 N2 T, oC Rozpuszczalność c. stałych - egzo- i endotermiczne efekty

(21)

Czynniki wp

Czynniki wp

ł

ł

ywaj

ywaj

ą

ą

ce na

ce na

rozpuszczalno

rozpuszczalno

ść

ść

0.0E+00 5.0E-04 1.0E-03 1.5E-03 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 so lu bilit y [ m ol /d m 3] O2 N2 He Rozpuszczalność gazów

Ci

Ci

ś

ś

nienie

nienie

p, atm

(22)

Czynniki wp

Czynniki wp

ł

ł

ywaj

ywaj

ą

ą

ce na

ce na

rozpuszczalno

rozpuszczalno

ść

ść

p

p

=

=

k

k

·

·

c

c

p

p

=

=

ci

ci

ś

ś

nienie parcjalne gazu nad roztworem

nienie parcjalne gazu nad roztworem

c

c

=

=

st

st

ęż

ęż

enie rozpuszczonego gazu w

enie rozpuszczonego gazu w

roztworze

roztworze

k

k

=

=

sta

sta

ł

ł

a

a

Prawo Henry’ego:

Ilo

Ilo

ść

ść

gazu mo

gazu mo

ż

ż

liwa do

liwa do

rozpuszczenia jest wprost proporcjonalna do

rozpuszczenia jest wprost proporcjonalna do

ci

ci

ś

ś

nienia gazu nad roztworem

nienia gazu nad roztworem

Ci

(23)

Czynniki wp

Czynniki wp

ł

ł

ywaj

ywaj

ą

ą

ce na

ce na

rozpuszczalno

rozpuszczalno

ść

ść

Rozpuszczalno

Rozpuszczalnośćść azotu atmosferycznego w wodzie w temperaturze 0azotu atmosferycznego w wodzie w temperaturze 0ooC i pod C i pod

ci

ciśśnieniem 1 atm. wynosi 23.54 cmnieniem 1 atm. wynosi 23.54 cm33/dm/dm33, a rozpuszczalno, a rozpuszczalnośćść tlenu 48.89 tlenu 48.89

cm

cm33/dm/dm33. Powietrze zawiera 79% obj. Powietrze zawiera 79% objęętotośści Nci N 2

2 i 21% obji 21% objęętotośści ci

Jaki jest sk

Jaki jest skłład rozpuszczonego powietrza?ad rozpuszczonego powietrza?

Z prawa

Z prawa HenryHenry’’egoego wynika:wynika:

w stałej temperaturze ciśnienie cząsteczkowe jednego ze składników roztworu w fazie gazowej jest proporcjonalna do stężenia tego składnika w roztworze (w stanie równowagi)

Z prawa Daltona wynika: Z prawa Daltona wynika:

79% N2 ⇒ pN2= 0.79 atm 21% O2 ⇒ pO2= 0.21 atm Jak to policzyć?

Przyk

(24)

Czynniki wp

Czynniki wp

ł

ł

ywaj

ywaj

ą

ą

ce na

ce na

rozpuszczalno

rozpuszczalno

ść

ść

%

64

%

43

.

64

%

100

27

.

10

60

.

18

60

.

18

%

100

2 2 2 2

=

+

=

+

=

O N N N

R

R

R

C

rozpuszczalno rozpuszczalnośćśćNN2 2 RRN2N2= 0.79= 0.79··23.54 = 18.60 23.54 = 18.60 cmcm33/dm/dm33 rozpuszczalno rozpuszczalnośćśćOO22 RRO2O2= 0.21= 0.21··48.89 = 10.2748.89 = 10.27cmcm33/dm/dm33 Sk

Skłład powietrza w roztworzead powietrza w roztworze

% 36 % 57 . 35 % 100 27 . 10 60 . 18 27 . 10 % 100 2 2 2 2 = + = + = ≈ O N O O R R R C

Przyk

Przyk

ł

ł

ad 2

ad 2

(25)

Ci

Ci

ś

ś

nienie par rozpuszczalnika

nienie par rozpuszczalnika

p

r-r

=

x

r-k

·

r-k

pr-r = ciśnienie par roztworu (solution)

xr-k= ułamek molowy subst. rozpuszczonej (solute) w rozpuszczalniku

r-k = ciśnienie par rozpuszczalnika (solvent)

Dodatek nielotnej substancji rozpuszczonej

Dodatek nielotnej substancji rozpuszczonej

powoduje obni

powoduje obni

ż

ż

enie pr

enie pr

ęż

ęż

no

no

ś

ś

ci par rozpuszczalnika

ci par rozpuszczalnika

Prawo Raoulta

Water Vapor Water Aqueous solution (a)

An aqueous solution and pure water in a closed

environment (a) Initial stage

(b) After a period of time when a new equillibrium is

reached

Aqueous solution (b)

(26)

11_280 atm Pr es su re ( atm) ∆Tf ∆Tb Freezing point of solution Freezing point of water Boiling point

of water Boiling pointof solution

Temperature (°C) Vapor pressure of pure water

Vapor pressure of solution

Nielotna substancja rozpuszczona

Nielotna substancja rozpuszczona

-

-

T

T

ww

T

=

K

b·

m

roz-k

K

K

bb

= sta

= sta

ł

ł

a ebulioskopowa

a ebulioskopowa

m

m

= st

= st

ęż

ęż

enie rozpuszczalnika

enie rozpuszczalnika

Zmiany temperatur

Zmiany temperatur

wrzenia, krzepni

wrzenia, krzepni

ę

ę

cia

cia

Nielotna substancja rozpuszczona

Nielotna substancja rozpuszczona

-

-

T

T

kk

∆T =

K

f

·

m

solute

K

K

ff

= sta

= sta

ł

ł

a krioskopowa

a krioskopowa

m

(27)

Ci

Ci

ś

ś

nienie osmotyczne

nienie osmotyczne

( )

Pa

T

R

c

=

π

Różnica poziomów cieczy (h) jest wywołana ciśnieniem osmotycznym ( π) C – stężenie molowe Dializa h rozpuszczalnik subst. rozpuszczona ciśnienie osmotyczne

(28)

Prawo podzia

Prawo podzia

ł

ł

u

u

Nernsta

Nernsta

K

c

c =

2

1

Stosunek stężeń substancji rozpuszczonej w dwóch nie mieszających się cieczach jest stały.

Jeżeli stała K>>1 to substancję możemy wydzielić na drodze ekstrakcji.

C

1

(29)

Koloidy

Koloidy

(30)

Koloidy

Koloidy

Stan koloidalny

• równie powszechny jak stan gazowy, ciekły lub stały

• niski stopień rozdrobnienia

• składniki nie są ze sobą zmieszane cząsteczkowo

Składnik tworzący fazę ciągłą koloidu nazywamy ośrodkiem

dyspersyjnym lub rozpraszającym, drugi zaś fazą rozproszoną lub składnikiem rozproszonym. Faza rozproszona składa się z cząstek koloidalnych o wymiarach od 1 do

100 nm, a nawet do 500 nm. keczup jogurt

100 µm 100 µm

(31)

Koloidy

Koloidy

zole sta zole stałłee kolorowe szk kolorowe szkłłaa cia

ciałło stao stałłee cia

ciałło stao stałłee

kwarc mleczny

kwarc mleczny

ciecz

ciecz

cia

ciałło stao stałłee

piany sta piany stałłee pumeks, okluzje pumeks, okluzje gazowe gazowe gaz gaz cia

ciałło stao stałłee

zawiesina zawiesina koloidalna, koloidalna, suspensoidy suspensoidy m

męętne wodytne wody cia

ciałło stao stałłee ciecz

ciecz

emulsje,

emulsje, emulsoidyemulsoidy mleko, roztw

mleko, roztwóór r ż

żelatyny, biaelatyny, białłko jajko jaj ciecz ciecz ciecz ciecz piany, zole piany, zole piana mydlana piana mydlana gaz gaz ciecz ciecz gazozole gazozole kurz, dym kurz, dym cia

ciałło stao stałłee gaz

gaz

mg

mgłłyy mg

mgłła, chmury, parya, chmury, pary

ciecz ciecz gaz gaz Nazwa Nazwa Przyk

Przykłładyady Faza Faza rozproszona rozproszona O Ośśrodek rodek dyspersyjny dyspersyjny

Obraz

Diagram fazowy wodyDiagram fazowy wody
Diagram fazowy wodyDiagram fazowy wody
Diagram fazowy wodyDiagram fazowy wody
Diagram fazowy w ę ę gla gla

Cytaty

Powiązane dokumenty

istotną rolę odgrywa zmiana jonizacji cząsteczki i/lub oddziaływania ładunek-ładunek lub ładunek-dipol. Występowanie w równaniu refrakcji molowej RM lub polaryzowalności

Wyznaczanie prędkości i przyśpieszenia w ruchu złożonym Punkt materialny A porusza się wzdłuż przeciwprostokątnej trójkąta przedstawionego na rysunku 2.A.. Trójkąt ten

Cienki drut wygięto w kształt linii przedstawionej

Praca w trybie z odzbudzaniem w uproszczeniu polega na tym, że jeśli przy zwiększaniu prędkości obrotowej silnika napięcie twornika osiągnie poziom wynikający z nastawy parametru

niestabilność kulki enia.. Karta pracy do e-Doświadczenia Młodego Naukowca opracowana przez: KINGdom Magdalena Król. Klasa III Tydzień 13

Keywords: hydrogen bond, sulfate, water, solvation structure, TIP3P, radial distribution function, hydration

Kontrolującej przedłozono dwa pisma od REUS-a: z dnia 14 paŹdziernika 2O0B roku, dotyczące informacji o dostępie do aplikacji KEGEMS za pośrednictwem

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o łącznym przekroju Żył do 7 '5 mm2 uk,ładany na uchwytach bezśrubowych. YDYp

Wyniki tych pomiarów prowadz¹ do wniosku, ¿e ZPC powoduj¹ obni¿enie wartoœci œredniej wytrzyma³oœci ziaren na rozci¹ganie oraz wzrost modu³u Weibulla.. Wiêkszy wp³yw na

Średnie ( X ) oraz odchylenie standardowe (sd) pomiarów wybranych cech budowy wymienia krów rasy simentalskiej w zależności od numeru wycielenia..

Za- daniem tych substancji jest przeciwdziałanie pe- roksydacji lipidów, wywoływanej przez reak- tywne formy tlenu, powstające w procesie za- mrażania/rozmrażania plemników

W przypadku białka gęstego analiza parametrów lizozymu wykazała, że białka jaj, pochodzące od niosek z grupy doświadczalnej I, żywionych mieszanką paszową z

Wyniki oceny przyżyciowej loszek rasy złotnickiej pstrej, pochodzących z gospodarstw ekologicznych oraz z pozostałych stad utrzymujących tę rasę w okresie od 2009 r.. * Data of

Na podstawie przeprowadzonej symulacji dla betonu kla- sy C30/37, generując 100000 grup liczb losowych o liczebności n=3 zgodnych z rozkładem normalnym oszacowano funkcje

Teksty zawarte w rozdziale ognisku- ją się wokół trzech problematyk: metodycz- nych ujęć zagadnień problematyki samotności na gruncie fi lozofi i (opracowania: A. Latawiec,

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i prawami termodynamiki, prześledzenie zamkniętego procesu kołowego (cyklu) - na przykładzie modelu

Badania przeprowadzono w latach 2007-2009 pobierając wyniki pomiarów ze Stacji monitoringu imisji zanieczyszczenia powietrza, która jest na wyposażeniu katedry Ochrony Powietrza

W celu wyznaczenia prędkości wyjściowej elektronów dla napięć żarzenia 4,0V, 5,0V i 6,0V obwód zasilamy z zasilacza napięcia żarzenia przykładając ujemne napięcie na

Iloczyn strumienia świetlnego i czasu jego trwania nazywa się ilością światła, l Im monochromatycznego strumienia świetlnego którego długość fali jest równa

Układ pomiarowy: zwężka Venturiego z wymiennymi przewężeniami o średnicach podanych w tabeli oraz rurka Pitota, odkurzacz, woltomierz (multimetr uniwersalny); linijka..

Przez pokręcenie prawym pokrętłem uzyskać ostre, wyraźne, bezbarwne, poziome rozgraniczenie jasnego i ciemnego tła w polu widzenia okularu (wyraźnie rozdzielone, stykające się

Pomiar temperatury T włókna żarówki przeprowadza się pośrednio poprzez wykorzystanie znanej zależności oporu drutu wolframowego od temperatury. Połączyć obwód

Wyniki pomiarów natężenia prądu fotoelektrycznego w funkcji odległości źródła światła od powierzchni fotoogniwa. Dyskusję