• Nie Znaleziono Wyników

"Ów halcyjon", Jerzy Paszek, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Ów halcyjon", Jerzy Paszek, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Marian Płachecki

"Ów halcyjon", Jerzy Paszek, "Teksty"

z.3 (1972) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 15/46, 160

1972

(2)

(I'* OSIŃSKI Zbigniew: Konwencja i antykonwencja w Teatrze Laboratorium, "Teksty" 1972 z. 3, s. 33-47.

Autor wskazuje na przenikanie się w historii sztuki dwu nurtów: nurtu akcentującego arbitralność znaków artystycznych i nurtu używającego owych znaków w funkcji ekspresji natural­ nej. Przedstawicielem pierwszego jest np. Brecht, t a kż e - "mło­ dy" Grotowski, gdyż "dojrzały" chce już odrzucić konwenojo- nalność, wyzbywając się w tym celu pojęcia "gry". Aktor,przy­ gotowując się do spektaklu i występując w nim, nie "udaje", lecz jest sobą - i szuka siebie, zarazem widzowi umożliwia od­ nalezienie się w swej niepodzielności. W dalszym ciągu omawia Osiński tradycje Grotowskiego (Stanisławski, "Beduta"' i jego "terapeutyczną" funkcję wobec współczesnego życia teatralne­ go, wypełnianą dzięki opozycji przeciw poetykom realistycznym i estetyzującym.

BP/46/43 M.P.

■---(1^ PASZEK Jerzy: "Ów haloyjon". "Teksty" 1972 z.3, s.91- -107.

Przedmiotem artykułu są zbieżności poetyki wiersza Przy­ bosia ze stylem Żeromskiego, zwłaszcza - z rozdziałem "Popio­ łów" zatytułowanym "Zimorodek". Autor omawia pokrewieństwo mo­ tywów, zabiegów semantycznych i ustosunkować do tradycji w obu tekstach (Przyboś nawiązuje do Słowackiego, Żeromski przywo­ łuje "Do B.Z." Mickiewicza^. Bozważania te prowadzą autora do konstatacji "brzmieniowego komponentu" pamięci Przybosia. U­

jawniają też romantyozne rysy jego poetyki.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Witczak: Podania i legendy polskiego średniowieoza (I sem#)- Ind.ywidualne praoe naukowe ozłonków

KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ I KATEDRA METODYKI JÇZYKA I LITERATURY POLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W

Kapełuś, Jadwiga Czachowska, Roman Zimand, Zofia. Wołoszyńska, Alina Witkowska, Barbara Winklowa,

Międzynarodcwego Kursu Wakacyjnego dla Slawistów. Biuletyn Polonistyczny

[r]

Analiza funkcji tekstu pobocznego w twórczości dramaty­ cznej Nowaczyńskiego, Kisielewskiego, Wyspiańskiego i Ki­ cińskiego prowadzi autorkę do wniosku, iż rozszerzenie

Wy­ dawnictwo prezentuje się jako zbiór artykułów przedstawia­ jących dzieje poszczególnych oficyn, uzupełnionych hasłami osobowymi odnoszącymi się do

we powołują do życia powieść egzotyczną - zdaniem autora u jej podłoża tkwi opozycja kultury rodzimej /autora|czytelników/ i kultury egzotycznej /jako