• Nie Znaleziono Wyników

Gostynin, st. 15, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 52-51

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gostynin, st. 15, gm. loco, woj. mazowieckie, AZP 52-51"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Gostynin, st. 15, gm. loco, woj.

mazowieckie, AZP 52-51/9

Informator Archeologiczny : badania 34, 137-138

2000

(2)

137

set jam, dołków posłupowych, kilka studni, pojedynczy piec oraz pojedynczy pochówek konia.

Ogółem pozyskano 5917 fragmentów ceramiki, kilkadziesiąt brył polepy oraz liczne kości zwierzęce. Zdecydowanie dominował materiał kultury prze-worskiej z młodszego okresu przedrzymskiego, Z ceramiki niezwiązanej z lud-nością przeworską natrafiono na dużych rozmiarów fragment „klosza” kultury pomorskiej i zdobione fragmenty naczyń wczesnobrązowych. Ponadto znale-ziono osełki piaskowcowe, przęśliki i siekiery krzemienne. Metale są reprezen-towane tylko przez dobrze zachowany nóż żelazny oraz okucie wiadra.

Badania zakończono.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

• osada kultury łużyckiej osada kultury przeworskiej •

osada z okresu wczesnego średniowiecza •

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone na trasie planowanej autostrady A-2, przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Finanso-wane przez Agencję ds. Budowy i Eksploatacji Autostrad. Drugi sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 143-144. patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

• osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich ślad osadniczy z okresu późnego średniowiecza (XIV-XV w.) •

ślad osadniczy z okresu nowożytnego (XVI-XVIII w.) •

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 11 do 26 paź-dziernika przez mgr. Witolda Migala (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie). Finansowane przez Polski Koncern Naftowy Orlen SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 944 m².

Ratowniczy charakter badań był podyktowany pracami związanymi z bu-dową rurociągu paliwowego, którego trasa koliduje ze stanowiskiem.

Daniszew, st. 23, gm.

Kościelec, woj. wielkopolskie, AZP 58-43/81

Dolna, st. 3, gm. Leśnica, woj. opolskie, AZP 94-40/1 DOPIEWO, st. 29, gm. loco, woj. wielkopolskie Dzierżnica, st. 35, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie Gąsawa, st.6, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 45-35/68 Głogów, st. 28, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 68-19/37 Głuchowo, st. 1, gm. Komorniki, woj. wielkopolski, AZP 53-26/133 Głuchowo, st. 24, gm. Komorniki, woj. wielkopolskie Gogolin, st. 15, gm. loco, woj. opolskie, AZP 93-38/2 GOSTYNIN, st. 15, gm. loco, woj. mazowieckie,

AZP 52-51/9

MŁODSZY

(3)

138

Na trasie kolizji wytyczono 12 wykopów o wymiarach 10 x 8 m, układają-cych się w pas usytuowany na linii północ-południe.

Pod warstwą humusu (piaszczysta ziemia orna o grubości 30-40 cm) zalegał calec w postaci jasnożółtego piasku i rudej gliny. W trakcie prac zlokalizowano 15 obiektów rysujących się na stropie calca. Obiekty to jamy w planie zbliżone do koła lub owalu o wymiarach 45-170 cm. W profilu jamy rysowały się jako niecki o płaskim lub zaokrąglonym dnie sięgającym 7-50 cm głębokości.

Znaleziono 294 fragmenty ceramiki, 5 fragmentów kości i 4 odłupki krze-mienne. W wypełnisku obiektu 10 odkryto fragment figurki glinianej przedsta-wiającej prawdopodobnie konia.

Badania wykazały liczne współczesne zniszczenia (wkopy budowlane) oraz zniszczenia stanowiska spowodowane erozją gleby i uprawą roli.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym Mu-zeum Archeologicznym w Warszawie.

Badania nie będą kontynuowane. patrz: wczesna epoka żelaza

• osada z okresu wpływów rzymskich

ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza (XII w.) •

Archeologiczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 14 do 20 grudnia na stanowisku Grudziądz-Owczarki 16. Stanowisko to zlokalizowano w 1982 r. w ramach badań powierzchniowych AZP i określono jako osada póź-nośredniowieczna. Prace badawcze przeprowadzono w formie badań ratow-niczych wyprzedzających budowę miejsko-gminnego kolektora zrzutowego w Grudziądzu. Był to pierwszy etap działań archeologiczno-konserwatorskich w obrębie tego przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Zarząd Miasta Gru-dziądza, a głównym wykonawcą badań archeologicznych Muzeum w Grudzią-dzu, na którego rzecz pracami terenowymi kierował mgr Paweł Gurtowski (au-tor sprawozdania). W badaniach wykopaliskowych ponadto brali udział mgr M. Kurzyńska i G. Gleński. Stanowisko jest położone na krawędzi doliny cieku wodnego o nazwie Rów Hermana, który spływa w kierunku południowym na-turalnie ukształtowaną na tym odcinku doliną, w przeciwieństwie do obszarów położonych bezpośrednio na północny wschód i południowy zachód, które są silnie przekształcone antropogenicznie (zmeliorowane). Zajmuje ono rozległe, płaskie wyniesienie wypiętrzające się ponad dno doliny na około 2,50 m. Jego łagodne stoki (1-3%) opadają w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim. Najbliższa okolica jest prawie w całości pokryta glebami bielicowymi i skryto-bielicowymi, w obrębie dna doliny i terenach podmokłych glebami pochodze-nia wodnego, m.in. madami.

W obrębie zarejestrowanego w trakcie badań AZP stanowiska wytyczono, zgodnie z aktualnym przebiegiem inwestycji, wykopy badawcze o łącznej po-wierzchni około 11 arów. Wykop podzielono na 2 odcinki badawcze: A – 45 x 10 m; B – około 45 x 15 m. Po odhumusowaniu sprzętem mechanicznym powierzchni wykopu średnio na głębokość około 35 cm rozpoczęto ręczną eks-plorację nawarstwień kulturowych.

Po odczyszczeniu powierzchni wykopu nie natrafiono na jakiekolwiek śla-dy zalegania warstwy kulturowej. Zarejestrowano natomiast na powierzchni calca (żółty piasek) ślady 22 obiektów kulturowych. Tworzyły one stosunkowo zwarty układ będący prawdopodobnie fragmentem centralnej części osady. Świadczyć o tym może fakt znacznego ich zagęszczenia. Były to w przeważa-jącej większości koliste jamy, których wypełniska stanowiła głównie brunatna próchnica ze spalenizną. Zarejestrowane wziemne obiekty kulturowe nie two-Grodzisko Dolne, st. 22,

gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6 GRUDZIĄDZ-OWCZARKI, st. 16, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 29-45/9 EPOKA ŻELAZA

Cytaty

Powiązane dokumenty

Informator Archeologiczny : badania 15,

Osoby powyżej 65 roku życia nie są najliczniejszą grupą chorującą na grypę - najwięcej zachorowań jest wśród dzieci w wieku szkolnym, ale to pacjenci w wieku podeszłym

Liczne badania epidemiologiczne przeprowa- dzone w populacji kaukaskiej wskazują na znacznie większe ryzyko zachorowania na AMD w porównaniu.. z populacją ludzi

Parametr ten jest czułym wskaźnikiem wczesnej fazy niedokrwistości niedoboru żelaza, w której to fazie nie dochodzi jeszcze do obniżenia całkowitego stężenia hemoglobiny we

W Polsce stosuje się podawanie pokarmów przez PEG zgodnie z wytycznymi European Society for Nutrition and Metabolism [4].. Główne rodzaje diet objętych tymi wytycznymi przedstawia

Istnieje potrzeba prowadzenia kontrolowanych badań klinicznych oraz opracowania wytycznych profilaktyki i leczenia osób w okresie późnej starości.. Geriatria 2011;

Ze względu na ograniczony nakład zeszyt specjalny będzie do nabycia wyłącznie w Redakcji, Warszawa, ul.. Senatorska

It is apparent from the test results that fast fracture of the ASTM A2l2 Grade B material can occur at temperatures above the material NDT provided a fatigue crack resides within