• Nie Znaleziono Wyników

">>Towarzystwo Warszawskie<<. Baronowa X.Y.Z i.... inni", Dobrosława Świerczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "">>Towarzystwo Warszawskie<<. Baronowa X.Y.Z i.... inni", Dobrosława Świerczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Marian Płachecki

"Towarzystwo Warszawskie.

Baronowa X.Y.Z i.... inni",

Dobrosława Świerczyńska,

"Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 23/3 (77), 345

(2)

/11/ ŚWIERCZYŃSKA Dobrosława: "Towarzystwo Warszawskie"« Baronowa X«Y«Z« i ••• inni« "Pamiętnik Literacki" 1979 z« 3 s. 235-260.

Krakowski "Czas" w latach 1885-1887 drukował "Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki. Przez Baronową XYZ". Poto­ czna opinia przypisuje autorstwo Antoniemu Zaleskiemu. Autorka podważa to domniemanie,opowiadając się za inną hipotezą: listy Baronowej XYZ wyszły spod pióra Konstantego Górskiego, Julii Górskiej i Stanisława Kożmiana. Na zatajenie autorstwa wpłynęły nie tylko względy polityczne, lecz również towarzyskie i ro­ dzinne.

BP/77/109 14. P.

/11/ TATARCWSKI Lesław: Poglądy na ludowość w czasopiśmien­ nictwie młodopolskim. Wrocław 1979, IWN, Acta Universitatis Wratislaviensia, nr 422, ss. 144, zł

45,-Autora interesuje znamienny dla Młodej Polski proces nobi­ litacji subkultury chłopskiej oraz jej związki z kulturą ogól­ nonarodową. Zjawisko to rozpatruje przede wszystkim w aspekcie ideologicznym, choć także i artystycznym (bohater chłopski w literaturze, konwenoje ujmowania tematyki chłopskiej). Materia­ łem badań jest wyłącznie prasa literacka i społeczno-kulturalna lat 1866-1914, traktowana jako wyraz świadomości kulturalnej okresu. Analiza ma na celu rekonstrukcję młodopolskich modeli ludowości - w istocie rekonstruuje autor modele nie tyle ist­ niejące, co projektowane, i to jedynie przez wąską grupę inte­ ligencji. Dowodzi, iż poszukiwała ona przede wszystkim skutecz­ nych metod odzyskania autonomii narodowej i z tego punktu wi­ dzenia oceniała kulturę chłopską.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Uczestnikami oraz referentam i na tych.. Kształcenie kadr -polonistycznych w

Autor określa swoją pracę jako &#34;szkic zawierający opisy sta­ tystyczne dotyczące środowiska pisarskiego w

Jeśli czas ten w utworach Kuśniewicza będzie zawsze pewną niewiadomą, zagadką, wielonurtowym strumieniem faktów o różnej przynależności chronologicznej, to

Okazuje się, że nie było ono stale sto­ sowaną dyrektywą twórczą: Przyboś z ochotą posługiwał się tymi figurami poetyckimi, które wiążą się z bogatym mówieniem,

Wiersze związane tematy­ cznie ze sprawami polskimi odnaleźć można także w twórczości wiel­ kich reprezentantów głównych kierunków literackich tamtej epoki: Coleridge'a,

Prus dla celów satyrycznych i humorystycz­ nych wykorzystywał w nazewnictwie semantykę nazw z odwołaniem się do ogólnego ich znaczenia, uiywał słownictwa określającego ujemne

Autor omawia roz­ prawy kodyfikatorów poetyki normatywnej (Euzebiusza Słowackiego, Lud­ wika Osińskiego, Kazimierza Brodzińskiego, Andrzeja Justyna Lewickie­ go, Leona