• Nie Znaleziono Wyników

"Czas historyczny w powieściach A. Kuśniewicza i P. Wojciechowskiego", Bogdan Chełstowski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1975) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Czas historyczny w powieściach A. Kuśniewicza i P. Wojciechowskiego", Bogdan Chełstowski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1975) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Krzysztof Zaleski

"Czas historyczny w powieściach A.

Kuśniewicza i P. Wojciechowskiego",

Bogdan Chełstowski, "Miesięcznik

Literacki" nr 7 (1975) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 18/4 (58), 85

(2)

(II) BURKOT Stanisław, FAROH Bolesław,.U&TGA Zenon: Wiedza o literaturze na użytek szkoły. "Pamiętnik Literacki" 1975 z. 2 s. 79-97.

Artykuł prezentuje trudności związane z wyborem najwłaściw­ szej metody* według której należałoby porządkować materiał lite­ racki w szkole średniej. Autorzy charakt ery zuj ą obowiązującą do­ tąd metodę wykładu literatury, piszą o jej wadach i wynikającej z nich konieczności reformy.

BP/58/17 M.M.

(II) CHEŁSTOWSKI Bogdan: Czas historyczny w powieściach A. Kuśniewicza i P.Wo jciechowakiego. "Miesięcznik Literacki" 1975 nr 7 a. 68-76.

Podstawą porównania twórczości Andrzeja Kuśniewicza i Piotra Wojciechowskiego jest dla autora artykułu wspólne obu pisarzom zainteresowanie rolą ozasu historycznego jako formy ludzkiego Istnienia. Jeśli czas ten w utworach Kuśniewicza będzie zawsze pewną niewiadomą, zagadką, wielonurtowym strumieniem faktów o różnej przynależności chronologicznej, to twórczość Wojciechow­ skiego akcentuje rolę czasu - siły sprawczej w przyrodzie i spo­ łeczeństwie; choć dla autora "Czaszki w czaszce" czas wewnętrzny podmiotu i czas zewnętrznej rzec^wistości są jakościami - podob­ nie jak u Kuśniewicza - rozdzielonymi, to jednak Wojciechowski przedstawia czas głównie jako "jednorodną ciągłość momentów toż­ samych, bo sprawdzalnych do siebie bez reszty".

Cytaty

Powiązane dokumenty

Omawia­ ny relikt nie powstał jednoczasowo, o czym świadczą zakłócenia w partii fundam entow ej w części północnej oraz widoczne połączone strzępia w

Mgr Justyna TeresaNykiel-Szymńska przedstawiłarozprawę doklorską zaffińowaną ,,Eliminacja herbicydów chloroacetanilidowych przez wybrane grzyby strzępkowe z

Lubomirskiego", Anna Krzewińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja].. Biuletyn Polonistyczny

na Zachodzie już w XII i pierwszej połowie XIII w., wówczas też ustalił się podstawowy kanon dzieł pisarzy rzymskich.Zas­ ługą "właściwego" renesansu,

Artykuł przedstawia peryfrazą jako jeden z podstawowych tropów stosowanych w środkach masowego przekazu.Podaje jej de­ finicją; wyodrębnia - ze wzglądu na stosunek

Charakteryzując wnikliwie i z dużym znawstwem przedmiotu tłumaozenia z poezji polskiej pióra Aohmatowej(Broniewski,Jas- norzewska-Pawlikowska, Słowaoki, Szymborska,

jako kierow nik Studium W ieczorow ego i członek zespołu dziekań

A composite plate is considered as an assembly of 'cross plied layer blocks', with the cross ply angle and the material properties allowed to vary from block to block.. The