• Nie Znaleziono Wyników

View of Mirosław Sitarz, Słownik Prawa Kanonicznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Mirosław Sitarz, Słownik Prawa Kanonicznego"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

485 RECENZJE

Trzeci ˛a grupe˛ tworzy rozdział ósmy (s. 301-320). W celu porównania rozwi ˛azan´ dotycz ˛acych ochrony wolnos´ci religijnej w Konwencji Europejskiej Autor przedstawia jej ochrone˛ w prawie traktatowym oraz deklaracjach Unii Europejskiej, co ma szczególne znaczenie w momencie rozszerzenia Unii Europejskiej.

Omawiana praca jest całos´ciowym uje˛ciem materialnych gwarancji wolnos´ci reli-gijnej zawartych w Konwencji Europejskiej oraz ich interpretacj ˛a wypływaj ˛aca z orzecznictwa organów konwencyjnych. Autor, dokonuj ˛ac rzetelnej analizy, nie skoncentrował sie˛ jedynie na rozwi ˛azaniach prawnych, które s ˛a wtórne wobec pew-nych załoz˙en´ filozoficzpew-nych, ale odwołuje sie˛ do okres´lonej koncepcji praw czło-wieka, która legła u podstaw powstania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolnos´ci. Gwarancje prawa do wolnos´ci religijnej zawarte w Euro-pejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolnos´ci wypływaj ˛a z wielo-wiekowej tradycji europejskiej. Z tego wzgle˛du rzeczywista ochrona wolnos´ci re-ligijnej nie moz˙e przebiegac´ w oderwaniu od aksjologicznego podłoz˙a, z którego wyrasta. Analiza orzecznictwa strasburskiego wykazuje, z˙e pan´stwo jest zobowi ˛azane zagwarantowac´ prawo do wolnos´ci religijnej nie tylko obywatelom, ale wszystkim, którzy znajduj ˛a sie˛ pod jego rzeczywist ˛a władz ˛a i odpowiedzialnos´ci ˛a. W ten sposób organy konwencyjne podkres´liły umocowanie prawa do wolnos´ci religijnej w warto-s´ciach nadrze˛dnych w stosunku do pan´stwa. Dzie˛ki interpretacji dokonanej przez Komisje˛ poszerzony został takz˙e zakres podmiotowy chronionego prawa o gwarancje instytucjonalne. Uznanie Kos´ciołów i innych Wspólnot religijnych za podmioty prawa do wolnos´ci religijnej sprowadza sie˛ ostatecznie do ochrony prawa do wolnos´ci mys´li, sumienia i religii nalez˙nego kaz˙demu człowiekowi.

Współczesna koncepcja praw człowieka obejmuje nie tylko wskazanie podstawo-wych dóbr nalez˙nych człowiekowi i sposobów ich zagwarantowania – w tym wypad-ku wolnos´ci religijnej – ale takz˙e rozstrzygnie˛cia, czym jest dane prawo człowieka, jakie s ˛a jego włas´ciwos´ci i konsekwencje dla prawa stanowionego.

Publikacja Krzysztofa Warchałowskiego stanowi cenny wkład w proces badawczy dotycz ˛acy praw człowieka i moz˙e słuz˙yc´ za punkt wyjs´cia dla dalszych poszukiwan´ porównawczych. Zawartos´c´ publikacji stanowi konieczne narze˛dzie pracy dla tych wszystkich, którzy studiuj ˛a instytucje religijne w Europie.

Krzysztof Orzeszyna Katedra Kos´cielnego Prawa Publicznego WPPKiA KUL

Mirosław S i t a r z, Słownik Prawa Kanonicznego, Warszawa:

Insty-tut Wydawniczy Pax 2004, kol. 206.

Na rynku wydawniczym wielkim zainteresowaniem cieszy sie˛ wydany przez Miro-sława Sitarza Słownik Prawa Kanonicznego, który został zadedykowany Janowi

(2)

Pa-486 RECENZJE

włowi II w dwudziest ˛a pi ˛at ˛a rocznice˛ pontyfikatu. Ponadto nalez˙y podkres´lic´, z˙e

Słownikukazał sie˛ w momencie, kiedy mija dwudziesta rocznica promulgacji Kodek-su Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Zasadniczy dział Słownika, który stanowi ˛a hasła, rozmieszczone w porz ˛adku alfabetycznym od A do Z na 206 kolumnach, został poprzedzony wprowadzeniem i uzasadnieniem opracowania publikacji, sporz ˛adzonymi przez ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, a takz˙e słowem wste˛pnym Autora.

Na kon´cu Słownika dodano, jako aneks, ale bardzo potrzebny, informacje doty-cz ˛ace hierarchicznego ustroju Kos´cioła, tj. Ustrój Stolicy Apostolskiej, Kryteria podziału instytutów z˙ycia konsekrowanego i adresy s ˛adów kos´cielnych w Polsce.

Słownik stanowi dobre kompendium wiedzy na temat prawa kanonicznego. Słusz-nie czytamy we Wprowadzeniu ks. prof. Józefa Krukowskiego: „W s´wiecie współ-czesnym istnieje zapotrzebowanie na encyklopedie popularyzuj ˛ace stan ludzkiej wiedzy na temat całej rzeczywistos´ci, jak równiez˙ leksykony informuj ˛ace o stanie badan´ w róz˙nych dziedzinach, w tym równiez˙ w zakresie nauk teologicznych. Jednak w polskiej literaturze dotychczas brakowało leksykonu popularyzuj ˛acego wiedze˛ naukow ˛a z zakresu prawa kanonicznego”.

Opublikowany przez ks. Sitarza Słownik przedstawia czytelnikowi systematycznie uporz ˛adkowan ˛a wiedze˛ z zakresu prawa kanonicznego według dobrze dobranych ha-seł, wypełniaj ˛ac luke˛ w literaturze historycznoprawnej. Informacje zawarte w hasłach podaj ˛a podstawowe wiadomos´ci dotycz ˛ace stanu prawnego jakiejs´ instytucji i w kon´-cowej partii wskazuj ˛a na z´ródła kodeksowe, odsyłaj ˛ac zainteresowanych do odpo-wiednich kanonów.

Inicjatywa opracowania i wydania Słownika Prawa Kanonicznego zasługuje na wielkie uznanie, poniewaz˙ stanowi pierwsz ˛a w Polsce publikacje˛ tego typu i ułatwia osobom s´wieckim szybk ˛a orientacje˛ w zagadnieniach z prawa kos´cielnego oraz w du-z˙ej mierze popularyzuje wiedze˛ naukow ˛a z zakresu prawa kanonicznego. Ponadto

Słownik został wydany bardzo starannie, czytelnie, hasła zawieraj ˛a tylko najwaz˙-niejsze podstawowe tres´ci, bez zbe˛dnych rozwlekłych sformułowan´. W niektórych przypadkach moz˙na było podac´ wie˛cej informacji o pochodzeniu danej instytucji, ale powodowałoby to odejs´cie od dobrej syntezy – metody stosowanej w tego typu opracowaniach leksykograficznych.

Ks. Stanisław Tymosz Katedra Historii Z´ródeł Kos´cielnego Prawa Polskiego WPPKiA KUL

Cytaty

Powiązane dokumenty

zachowała się fraza odpowiadająca stwierdzeniu tribunus plebis plebem rogavit w odniesieniu do konsulów poza wyborami i leges de bello incendio. Co do tego konkretnego brzmienia

worzyła drogę dla małżeństw mieszanych. Punktem zapalnym tego konfliktu był problem przeprowadzania auspicjów. Od czasów Romulusa ius auspicandi było przywilejem

W naszych badaniach i dydaktyce eksplorujemy zagadnienia form wizualnych, ich konekstualizacji i interpretacji oraz procesów twórczych w zakresie malarstwa,

Rozdzial czwarty zawiera dyskusjg nad funkcjami modyfikacji frazeologicznych w dyskursie medialnym, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem funkcji - jak nazrya je Doktorantka

The politicians might either seek to limit media’s harmful influence on the society (as it has been just mentioned) or they might treat media as a tool to shape the society in a way

E a proximidade é ditada pelo facto de que o seu ser “estrangeiro” me incumbe, me acusa de uma falta, que não cometi livremente, pondo em questão a  identidade do

S tąd oba ro ­ dzaje odkształceń zwykle sobie towarzyszą, jakkolwiek przypuścić możemy, że na pewnej głębokości (to je st pod pewnem ciśnieniem) wszystkie

Man muss auch hinzufügen, dass solche Dissimilation die Aussprache erheblich erschwert. Dies kann vielleicht mit Besonderheiten der gesprochenen Sprache zu tun. Aber es gibt noch