• Nie Znaleziono Wyników

Wykład 3, 4. Środki ochrony indywidualnej. Skrócone wersje

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykład 3, 4. Środki ochrony indywidualnej. Skrócone wersje"

Copied!
22
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

ZANIM WYPOSAŻYSZ PRACOWNKA W

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

(3)

*

zmianę niebezpiecznych technologii lub maszyn, powodującej

powstawanie zagrożeń na bezpieczne;

*

zamianę szkodliwych materiałów stosowanych w procesie

produkcji na nieszkodliwe (w procesach spawania wydzielają się szkodliwie dymy i pary);

(4)

*

zmianę organizacji pracy (np. skrócenie narażenia pracowników

na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych).

*

zastosowanie środków ochrony zbiorowej w postaci np. osłon

zabezpieczających przed przypadkowym kontaktem pracownika z gorącymi powierzchniami lub poruszającymi się częściami

maszyn lub zapewniania skutecznej wentylacji ogólnej lub miejscowej).

(5)

Po wstępnym dobraniu środków ochrony indywidualnej sprawdź:

*

czy są odpowiednie do poziomu ryzyka zawodowego i warunków stanowiska pracy?

Na przykład środki ochrony oczu przeznaczone do ochrony przed pestycydami w rolnictwie (np..gogle) mogą nie

zapewnić odpowiedniej ochrony twarzy podczas pracy przy obróbce mechanicznej metali, kamieni.

(6)

*

*

Czy ich zastosowanie nie spowoduje jednocześnie zwiększenia ogólnego poziomu ryzyka

zawodowego ?

Na przykład okulary chroniące przed

odpryskami ciał stałych, wyposażone w osłonki boczne mogą w niektórych przypadkach

(7)

*

Czy są odpowiednio dopasowane do

użytkownika, po wykonaniu niezbędnych regulacji?

*

Czy uwzględniają wymagania ergonomiczne oraz stan zdrowia pracownika?

*

Czy są określone warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w

szczególności przypadki i czas, w którym powinny być noszone?

(8)

*

Czy w przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności stosowania kilku środków ochrony indywidualnej - środki te dają się

dopasować względem siebie

(bez zmniejszania ich parametrów ochronnych)?

Na przykład zastosowanie półmaski filtrującej może uniemożliwić dopasowanie gogli ochronnych.

(9)
(10)

Oddychanie jest procesem pobierania przez organizm tlenu z powietrza oraz wydzielania dwutlenku węgla powstałego w wyniku zachodzącym w organizmie procesów życiowych.

(11)
(12)

Substancje niebezpieczne lub szkodliwe wchłaniane do organizmu człowieka drogą oddechową stanowią grupę

czynników wysokiego ryzyka, stając się przyczyną

przewlekłych chorób zawodowych, często o charakterze

nowotworowym oraz nagłych wypadków przy pracy.

Dodatkowe niebezpieczeństwo stanowi występowanie

w atmosferze środowiska pracy mieszanin różnych związków chemicznych, które reagując między sobą mogą stwarzać

zmienne warunki środowiskowe, prowadząc nawet do

(13)

Drogi oddechowe – poprzez

oddychanie.

Śluzówki – poprzez przebywanie

w skażonej atmosferze.

Skóra – poprzez działanie na

skórę.

Krew – poprzez ugryzienie,

wstrzyknięcie działanie na

(14)

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane jedynie w sytuacjach, gdy nie można:

• uniknąć zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego • wystarczająco ich ograniczyć za pomocą technicznych środków ochrony zbiorowej lub środków, metod lub procedur organizacji pracy.

(15)

1. Eliminacja czynnika stwarzającego zagrożenie. 2. Odizolowanie zagrażającego czynnika.

3. Oddzielenie strefy zagrożenia.

(16)

Być zgodne ze stosownymi wymaganiami dotyczącymi projektowania i wytwarzania w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• być odpowiednie do istniejącego zagrożenia,

• nie powodować same z siebie zwiększania zagrożenia, • odpowiadać warunkom panującym na stanowisku pracy,

• odpowiadać wymaganiom ergonomicznym i uwzględniać stan zdrowia pracownika,

(17)

1. Zidentyfikować czynnik szkodliwy i ustalić poziom ryzyka 2. Wytypować konieczny zakres ochrony

3. Dobrać właściwą skuteczność ochronną

4. Zebrać informacje o warunkach stanowiska pracy i wymaganiach użytkowników

5. Porównać cechy dostępnego na rynku sprzętu ochrony układu oddechowego z wymaganymi cechami stanowiska pracy

(18)

• warunków panujących na danym stanowisku pracy, • organizacji czynności zawodowych,

• stanu zdrowia,

• wymagań ergonomicznych,

• możliwości dopasowania pod względem rozmiaru/kształtu,

• wymagań higienicznych, • wymagań estetycznych.

(19)

• ilość zanieczyszczeń < NDS • zawartość tlenu > 19% obj.

• temperatura powietrza do oddychania nie przekraczająca dopuszczalnych granic ze względów fizjologicznych

(20)
(21)
(22)

Opracowanie

dr Grzegorz Dudarski dr Czesław Częstochowski

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku konieczności pracy z różnego rodzaju substancjami chemicznymi, jak środki sterylizujące, dezynfekcyjne, należy stosować rękawice, które są przeznaczone do takiego

Zgodnie z przepisami (6) przez środ- ki ochrony indywidualnej rozumie się wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może

Zaleca się przed ich zdjęciem zastosowanie dodatkowo higieny rąk (na rękawiczki) przy pomocy środka dezynfekującego... Bezpieczne zdejmowanie

Na podstawie art. zm.) wprowadza się następujące zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym. Pracownicy pracujący na stanowiskach,

Standardy miêdzynarodowe ochrony prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.. Standardy krajowe ochrony prawa do bezpiecznych i higienicznych

3.1.1 Ocena ŚOI musi być przeprowadzona w ramach ogólnej oceny ryzyka zadań roboczych we wszystkich placówkach firmy, aby ustalić czy występują ryzyka, które

→ Jabłoński M., Jarosz – Żukowska „Prawa człowieka i systemy ich ochrony: zarys wykładu”, Wrocław