• Nie Znaleziono Wyników

Zbawienna elektryczność

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zbawienna elektryczność"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

strona

64

www.energetyka.eu styczeń

2011

Dynamiczny rozwój elektryczności jako gałęzi nauki i

tech-niki rozpoczął się od odkrycia prądu elektrycznego. Tak przed wielu laty, jeszcze przed Krótką historią czasu Stephena Haw-kinga, pisali w bestsellerowym wydaniu Leopold Infeld i Albert Einstein w książce Ewolucja fizyki. Elektryczność uznano w wielu publikacjach za najważniejszy wynalazek XX wieku.

Elektryczność to zdolność określonych cząstek

subato-mowych do wiązania się z polem elektromagnetycznym i ist-nienie między nimi sił przyciągających i odpychających. Elek-tryczność daje energię jednej z czterech podstawowych sił natury i jest własnością magazynowania energii przez materię. W przenośni i języku wyraz elektryczność oznacza także prąd elektryczny lub energię. Już ta banalna dla elektryków definicja zwraca uwagę na siły przyciągające i odpychające związane z energią elektryczną.

Oczywiście od eksperymentów z żabami do współcze-snych zastosowań urządzeń zasilanych prądem elektrycznym człowiek zweryfikował wiele swoich poglądów. Dziś komfort stosowania elektryczności wydaje się tak samo niezbędny jak woda do picia i powietrze do oddychania. Za energię elektrycz-ną i wodę już płacimy, za powietrze będziemy także płacić i to nie tylko za sprawą nadmiernie rozdmuchanych zmian klima-tycznych.

Przyglądanie się współczesnym problemom wytwarzania, transformowania, przesyłania i rozdzielania energii, a także re-agowanie na zjawiska urynkowienia energii wymaga wrażliwości z jednej strony i odporności na stres z drugiej.

Niezwykłym przypadkiem jest, że człowiek od samego początku starał się wykorzystać energię dla siebie, co służyło zarówno rozwojowi wrażliwości, jak i odporności na stres. Co prawda zaczęło się to od eliminowania jednostek zagrażających społeczeństwu amerykańskiemu sadzając je na krzesło elek-tryczne, ale poza USA, próbach na Filipinach, Etiopii oraz chęci Churchilla posadzeniu na krześle (wypożyczonym) Hitlera, nie przyjęło się gdzie indziej. Dostatecznie wielu elektryków, a także nie fachowców, ginie porażonych prądem.

Interesującym zastosowaniem jest także w stanach kry-tycznych życia człowieka ratowanie go elektrowstrząsami wytwarzanymi przez defibrylatory. Celem defibrylacji jest wy-tłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które prze-pływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy.

W Polsce, na wzór Stanów Zjednoczonych, planuje się upowszechnienie użycia defibrylatorów typu AED (symbol au-tomatycznego zewnętrznego defibrylatora) w miejscach dużych skupisk ludzkich. Zgodnie z wytycznymi międzynarodowych organizacji defibrylatory powinny znajdować się tam, gdzie prawdopodobieństwo Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK) jest

Zbawienna elektryczność

większe niż raz na 2 lata. Według PAD – Programu Powszech-nego Dostępu do Defibrylacji, rozmieszczenie urządzeń powinno umożliwić skorzystanie z ich pomocy w czasie poniżej 3 minut, także w zakładach pracy (koncernach energetycznych).

Wspaniałym sukcesem zastosowania elektryczności było wynalezienie rozruszników serca. Historyczne pierwsze wszcze-pienie ratujące życie dotyczyło 43-letniego inżyniera elektryka, a rozrusznik wykonano w laboratorium szwedzkiej firmy

Sie-mens-Elema. Arnie Larsson (1915-2001) w ciągu życia miał 24

rozruszniki i przeżył zarówno wynalazcę sztucznego rozrusznika serca, jak również „swego” chirurga.

Jest wreszcie elektroterapia (elektrolecznictwo) - dziedzina fizykoterapii (lecznictwa fizykalnego) zajmująca się leczeniem objawowym schorzeń m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych.

Zostać elektrykiem jest tak trudno jak i lekarzem – choć dro-ga zdobywania wiedzy połączyła wiele osób i znam wiele mał-żeństw „elektryczno – medycznych”. Dochodziło do nich mimo to, że przyszłe lekarki nazywały studentów uczelni technicznych „Pilnikami” – nie ze względu na siermiężną obróbkę wyrobów drewnianych czy metalowych, ale pilność w nauce. Także poglą-dy, że prawdziwy elektryk ma potomków – przeważnie córki, jako wynik częstego obcowania z polem elektromagnetycznym, jest prawdziwy, cokolwiek byście o tym sądzili.

Terapia elektrowstrząsowa jest psychiatryczną terapią

szokową polegającą na przepuszczeniu przez mózg pacjenta prądu elektrycznego o napięciu do 450 V i natężeniu do 0,9 A. Elektrowstrząsy wprowadzone zostały w 1938 roku, prawie za-rzucone pod koniec lat 50., ale od lat 80. obserwuje się stopnio-wy wzrost popularności terapii w szpitalach psychiatrycznych i w lecznictwie ambulatoryjnym. Te nowoczesne działania anty-depresyjne dotyczą nie tylko osób o niewłaściwych poglądach politycznych.

Obecnie naukowcy zajmują się opracowaniem tańszych metod wytwarzania i przekształcania energii elektrycznej, zwięk-szaniem wydajności istniejących urządzeń, opracowywaniem jeszcze lepszych materiałów na przewodniki i izolatory itp. Istot-ną sprawę stanowi ochrona życia i mienia. Mimo iż elektryczność jest już żywiołem ujarzmionym, ciągle nierozważne posługiwanie się nią może być przyczyną nieszczęścia.

Zatem na różne bolączki życia energetycznego (jak i dla zdrowia) trzeba wybrać odpowiednią terapię; na niektóre dole-gliwości (np. biomasowe, rozproszeniowe) wystarczy jonoforeza, na inne doraźne programy prywatyzacyjne, procesy inwestycyj-ne, energetyczną modę unijną i inne działania energetyków bę-dzie koniecznością zastosowanie elektrowstrząsów.

Oto zbawienna elektryczność!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Streszczenie: W poniższym tekście przyglądam się napięciu, które tworzy się między tematyką postkolonialną a tradycją powieści skupionej na przemianach wewnętrznych

Louie Schwartz- berg nie tylko uwiecznia na swoich fotografiach piękno kwiatów – sprawia że zakochu- jesz się w nich, a poruszające historie, rytuały i refleksje Katie

Jeśli innym ze mną dobrze jest, w szkole, w domu, na podwórku też, coraz lepszy będzie każdy dzień, bo tam, gdzie jest miłość, Pan Bóg jest..

Zastanawiając się nad tym „ludożerczym” prawem rewolucji: pożeraniem dzieci przez jej ojców – i odwrotnie – jej ojców przez dzieci, wolno przy- puszczać, że jest

Wyrobem gromnic Pan Tadeusz trudni się z zamiłowania oraz dlatego, że czuje się przez to potrzebny.. Gromnica potrzebna jest od

Widać stąd, że jeśli chcemy poważnie zastanawiać się nad myślą Wittgen ­ steina, w szczególności zaś nad związkami między jego filozofią języka a filo ­

Podczas gdy Immanuel Kant stawiając pytanie „czym jest człowiek?” starał się człowieka — światowego obywatela, który jest obywatelem dwóch światów, uczynić

Przedstawia on grupę trojga ludzi, mężczyzn i kobietę, dotykających się policzkami – dziwny i piękny obraz.. Simeon Solomon, żyjący w XIX wieku, został wykluczony ze