• Nie Znaleziono Wyników

Kraków - Stare Miasto, ul. Waryńskiego - Planty. Skarpa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kraków - Stare Miasto, ul. Waryńskiego - Planty. Skarpa"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Emil Zaitz,Teresa

Radwańska,Kazimierz Radwański

Kraków - Stare Miasto, ul.

Waryńskiego - Planty. Skarpa

Informator Archeologiczny : badania 11, 171-172

(2)

Hienia wapiennego, połączonego zaprawą wapienna*

Jeden aur biegł w kierunku połnoc - południe. Pozostałe dwa nu­ ry usytuowane były po osi wschód - zachód. Stopa jednego t nloh tj. auru XX leżała na głębokości 1,8 a.

Przy murze XX wystąpiły, nad oelce* odkrytym na głębokości 1,6 ■, warstwy kulturowa w dużym stopniu ml»zezone, o miąższości 90 oa. Zawierały one ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej, w ty· rów­ nież białe. W gómyoh partiach warstwy zaobserwowano niewielką Ilość ceramiki średniowiecznej.

Wykop XIX założono po wschodniej stronie dziedzińca. Uchwyoono w nim warstwy kulturowe na odolnku 10 ». Natomiast na niewielki· odoinku odsłonięto tylko piaszczysty oaleo na głębokości 2,2 ■. V calcu zaobserwowano fragment jamy o miąższości 60 cm, zawiera­ jącej ceramikę wczesnośredniowieczną. V pozostałych częściach wykopu występował materiał ceramiczny średniowieczny 1 nowożytny· Natrafiono na fragmenty czterech murów o kierunku wschód - zaohód X których Jeden Jest kontynuacją auru IX z wykopu XX.

Pozostałe wykonane są z kamienia i oegły.

171

-KRAKOW - Stare Miasto Muzeum Archeologlozne ,ul,Waryńskiego - Planty w Krakowie

Skarpa

Badania prowadził mgr Qnil Zaltz pod kierunkiem mgr Teresy Radwańskiej i dr.Kazimierza Radwańs­ kiego. Finansowało Muzeum Archeologiczne w Kra­ kowie* Siódmy sezon badań. Osadnictwo i umocnie­ nia obronne wczesnośredniowiecznego Okołu /IX - XXII w·/ oraz średniowieczny mur obronny*

Kontynuowano badania w północnej części tzw.Skarpy, po ws­ chodniej stronie ogrodu klaeztomeeo SS Bernardynek, Celem prme było dalsze rozpoznanie wczesnośredniowiecznych nawarstwień osad­ niczych i umocnień obronnych północno-wschodniej częśoi Okołu oraz uzyskanie danych odnośnie posadowienia średniowiecznego auru obronnego. V trakcie obecnego sezonu odkryto i przebadanoj

1* Nawarstwienia wczesnośredniowieczne związane ze starszym horyzontem osadniczym Okołu /1Х-Х w·/· Łączna miąższość war­ stw z tego okresu kształtuje się w granicach 70-80 ca· W loh obrębie występują fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych 1 prehistorycznych /neolit/, wyroby krzemienne /paleolit 1 neolit/ oraz kości zwierzęoe, węgle drzewne, grudki polepy 1 zbutwiałe szozątkl drewna, kory oraz innych materiałów or­ ganicznych. Z tą serią nawarstwień związany był także obiekt Jamowy o bliżej nieokreślonej funkcji. Posiada on kaztałt owalny, mocno wydłużony, o osi dłuższej na linii półnoo · południe. Szerokość w partii przydennej wynosi 100-2^0 ca, natomiast długość nie została uchwycona, znacznie przekracza> 480 oa. Płaskie dno obiektu usytuowane było na głębokości 280 - 300 ca poniżej współczesnego mu poziomu użytkowego; Na dnie obiektu wystąpiła warstwa brązowo-brunatnej gliny

(3)

z fro g ao n to ai nocrytî g lin ian y ch г 2 p o i owy IX i X v . o rt*

г ułeat& M i koéoi w ie rz ą c y c h , v ^ g li drsoinycth 1 zb u tw iały ch

szczątkćw d rw a* i kory.

¥ pćhaoetw j p a r t i i o b ie k tu rtw io rd so u o to o iM k l p o p io łu i rozdrobnionych w w li d r tr n q r e h .

2· Na«yp 3qdre w » < r td a iw i« w a » |t w ału оЪгоавов» /Х /И -X U I

włoku/· W* w y t n u tnonu wału i M w d m ) D lltdjr hunttnieji

drewni anych^ saobow ·»· v porW o l m u c Bodbo snŁnew K M fo·

■p ro ełh o w a ogo dr u m « Są to m w te p o d o k tl« r o li k t* koM U U lt· c ^ i ik n f t li« « · ] « m b l t M J utwo m ł g U d U i lf a li l l M t f ä

i - gl łn iM ty w .

3· S r e ł B l o r t e o * m ur oka·ów . Uohwyoooo i r o w n u a n

oarioi*a*ą p n t f fMna— w rtu βατ«· S M tr ta o M , * · w y im m tf by* a łn M » y iłi k M io n i M pieanyefe о Лт* b iio v 15-25 M ( m · d a i« j o k . Î M 5 i » , fk ó w ii« wawu ą tr a m iru , Ц р м ц г А « » r w ą w»pd«aną· Рм1о4жу I w M m I w y atfp o m ły d n b M о к п и Ь т oo- ( Ы . Oze ro to é é m r u w p a r t i i A n t i M t a w j v y u o o ll* p r M o - p o to ta io 2Θ0 «в/ f / , S topa >ofe o k i l t o t i e i* m t м apodkiM t » r n , twuraąo o h tf t k U r y i ty » · « r te p a U .

4 . И т и » й < ф nowodtytoe - p ozloay икуШе м Ł w ytw erew e po m iw a io n io nurów o tr m q n t) v ^ > « И |1 и А XXX w iN at o m M · « H v M M a aw tąaane « а к Ы м 1 м H a n ti

V t r a k d o p rao n i · i W i r t e w aomarotwiaA àr* 4 ftlo v l« o c· пуск i »owoi r ta y oh i okroou U t e i « U w v o b ro etio to ; FrowAopo- d o ta l» aoartały om o * łb e v i« l· m lu te o M w e a u l · p r r ^ w w n l ł t t r w i w 1 p M w i« XIX w łoku.

NitMiały * ЬаЛтп р п и « Ь м ] т м N · Dolało К Ш м м Pr u d

lokaoyjnogo K u tr a 1 г е Ы о Ь |1 « в а |в w if i k e v ia .

- 172

-KJWtótf - WMKL K i t m o l e t m O toow ioBia Zanfau

Ro>a* U l i - aa«bo4al* K ràlow akiogo на Wevolu

oxó46 WŁgóraa PoAotwwo ш о г у S z tu k i no tfeiwalu

B adania p ro w a d z ili » ę r Z bim iaw Planow aki 1 JanuM F i p l r t pod к1 о гш * 1 ш « f r b a l r i w · K o z ie ł* . Г1- п м в о ш о K ia rm o ia tv o O tkuw lenia 2шйга K rólm ufcio- «0 яа V am iu· Dwôdxiooty 6шт aoson beda*. O rodxi- •ko głów nie IX -П I I v . t l a m fo tró fc i i п м м м о · «у o r u r e li k ty o o afelo tw a n o w otym efo;

V roku 1977 akonoM trow ano » iq по ro zp o zn an iu o d k ry teg o v 1976 roku a a k ra lm g o o b ie k tu гом пвк1цр», r o M s a m ją a e k a p lo ra · o ^ po r tr o n ie południow ej apoydy p r a z b ite r iu · . V to k u bedarf od- a lo n iq to d a lsz a p a r ti* érodniowioosDOfo prxodnuraa с kodo· XIV lu b p rzo ło o u XIV i XV w ieku, k tó reg o stopo U m ila v гоааШ аоЬ w ału t 3 éw .X III w.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wiele jego książek stało się bestsellerami i doczekało się licznych tłumaczeń.. Obdarzony sporym talentem literackim przedstawiał w nich teo­ rię ewolucji i inne

Ponieważ przeszłość, jeśli ma być efektywna (główny wyznacznik racjonalności), funkcjonować może jedynie jako towar, staje się parodią samej siebie, hybrydą

K om binacja tych produktów (tzw. sub- produktów ) odzwierciedla konkretne oferty dla poszczególnych grup n a- bywców (np. Innymi słowy, to on definiuje, czy w

Sprzeciw wobec bezwzględności uty litaryzm u. Kolejny zarzut odnosi się do tego, że utylitaryzm, w ramach którego formułuje się rygorystyczne wym a­ gania w

Faktem jest, że w ramach prac, jakie wychodziły pod patronatem omawianej serii, nazwisko Heideggera pojawiało się dość regularnie, choć też, co trzeba

Nadal taktyka walki sprowadzała się do stworzenia odpowiedniej odległości, aby wykazać się inicjatywą w działaniu zaczepnym.. Aparat elektryczny nie rejestrował

For param eters o f norm al and exponential distributions truncated on both sides and on the left side, statistics o f sequential probability ratio test were

Zaw sze uśm iechnięty, skrom ny, doceniający osiągnięcia swych podw ład- nych i szanujący ich, wym agający, ale także w yrozum iały dla ludzkich słabości -