• Nie Znaleziono Wyników

"Prorotstvo goncharia ta yudeiska prorocha literatura = The Oracle of the Potter and the Judaic Prophetic Literature", V. P. Maslyuk, "Lvivskii Derzhavnii Universitet im. Iv. Franka. Pitaniya klassichnoi filologii", 1963, fasc. 3 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Prorotstvo goncharia ta yudeiska prorocha literatura = The Oracle of the Potter and the Judaic Prophetic Literature", V. P. Maslyuk, "Lvivskii Derzhavnii Universitet im. Iv. Franka. Pitaniya klassichnoi filologii", 1963, fasc. 3 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

SOVIET STUDIES IN PAPYROLOGY 201

in Hellenistic Egypt). Lvivskii Derzhavnii Universitet im. Iv. Franka. Pi-taniya klassichnoi filologii fasc. 3, Lviv, 1963, pp. 78—83.

A short presentation of contents of the Oracle of the Potter and opinions on its sources and time of composition expressed in literature. The author quotes also the opinions expressed to him orally by the late S. Ya. L u r i e.

Y. P. M a s 1 y u k. Pamyatka gretsko-egipetskogo folkloru — oksirynkhskii pa-pirus no. 2332 (A Relic of the Greco-Egyptian Folklore — the Papyrus no. 2332 from Oxyrhynchus). Lvivskii derzhavnii Universitet im. Iv. Franka. Zbirnik

robit aspirantiv v romano-germanskoy ta klassichnoy filologii. Lviv, 1963, pp. 9—16.

A textual analysis of the papyrus and its interpretation based on the re-ference to the Egyptian Messianic works.

V. P. M a s l y u k . Prorotstvo goncharia ta yudeiska prorocka literatura (The Oracle of the Potter and the Judaic Prophetic Literature). Ibid., pp. 105—112 An examination of the Egyptian and Judaic Prophetic literature leads the author to the assertion that the influence was exercised by the Egyptian literature and that borrowings from it permeated the Judaic Diaspora in Egypt. M e η a η d r. Vidlyudnik (M e η a η d e r, Dyscolos). Lviv, 1962.

A translation by A. O. S o d ο m ο r y.

K . I . N o v i t s k a y a . Defensor civitatis. VDI, 1965, no. 2 pp. 113—122. The papyrological literature is cited on pp. 115—116.

P a l l a d A l e k s a n d r i i s k i i . Epigrammy (P a 11 a d i u s from Alexandria. Epigrams). Vizantiiskii Vremennik X X I V (1964), pp. 259—289.

An introductory essay, a translation and commentary by Yu. S. S h u 11 z. Ν. Ν. P i k u s . "The State of the Ptolemies" in the book entitled History of

Ancient Greece edited by V. I. A v d i y e ν and Ν. Ν. P i k u s , Moscow, 1962, pp. 408—415.

Ν. Ν. Pikus. Uesclavage dans VEgypte hellénistique. Actes du X Congrès International de Papyrologie. Yarsovie-Cracovie, 3—9 septembre 1961, Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1964, pp. 97—107.

The essay consist of two parts: the first, in which the author making use of long quotations presents in detail in chronological order the opinions of

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z danych zawartych w tablicy 2 wynika, że gminy z grupy pierwszej charakteryzują się najwyższym udziałem gruntów rolnych (74,3%) oraz dużym udziałem gruntów ornych

Najbogatszy grób 68, zawierający pochówek najpewniej dziewczynki w wieku 5-7 lat, wyposażony był w: 3 zapinki, kolię paciorków, igłę, szydełko, przęślik i 3

Jest nim zawsze szef wł a ściw ej kom órki sztabow ej na d anym szczebl u organiz a cji.. i jest nadal wykorzy sty

Najczęstszymi typami relacji służącymi do tworzenia term inów są: relacja między przed- m iotem lokalizowanym a miejscem, relacja między rzeczą przeznaczoną a

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 lipca do 19 sierpnia przez mgr. Zbigniewa Wichrowskiego (Muzeum Regionalne

Obie wyspy tworzą archipelag zwany Wyspami Księcia Edwarda, który od 1948 roku pod względem politycznym należy do Republiki Południowej Afryki.. Zostały one odkryte

At below- and above-rated wind conditions, the tower wake- induced vibrations are compared with the response of a blade of an equivalent upwind rotor, considering both the

Uit deze figuur blijkt in stroomrichting bezien eerst een toename van de drukken op te treden, dan een sterke daling van de druk over de verticale rand van de asfaltslab, een