• Nie Znaleziono Wyników

"Słowacki w oczach krytyka", Wojciech Natanson, Warszawa 1983 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Słowacki w oczach krytyka", Wojciech Natanson, Warszawa 1983 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Dorota Buchwald

"Słowacki w oczach krytyka",

Wojciech Natanson, Warszawa 1983 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 27/2 (92), 256

(2)

NARÓD, KULTURA, OSOBOWOŚĆ. Księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu. Przewodn. kom. red. A. Kłoskow- ska. Wrocław 1983, Osa., PAN, Komitet Nauk Socjologicz­ nych, ss. 760, zł

480,-Księga zawiera artykuły i referaty czterdziestu autorów, wybitnych badaczy różnych specjalności: socjologów, pedagogów, literaturoznawców, historyków, filozofów, politologów, etnolo­ gów, prawników, archeologów. Przypominają oni dorobek badawczy Józefa Chałasińskiego (książka wydana została w związku z 75 rocznicą Jego urodzin i pięćdziesięcioleciem pracy twórczej,), podejmują problematykę z kręgów tematycznych bliskich zaintere­ sowaniom badawczym Profesora.

BP/92/56 K.G.

NATANSON Wojciech: Słowacki w oczach krytyka. Warszawa 1983, COK, ss. 152, zł

150,-Refleksje i rozważania o scenicznych realizacjach niektó­ rych dramatów Słowackiego ("Maria Stuart", "Kordian", "Hor- sztyński", "Fantazy", "Złota czaszka", "Sen srebrny Salomei", "Zawisza Czarny", "Mazepa") w latach 1954-1980. Oprócz relacji z przedstawień w książce znajdują się historycznoliterackie interpretacje dramatów, informacje biograficzne oraz analiza stosunku Słowackiego do problemów: bytu, wolności, niepodleg­ łości, sprawiedliwości.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dzieje sceniczne utworów Żeromskiego uświadamiają zarówno żywy wciąż rezonans sceniczny jego sztuk, jak ich nie wy­ zyskane dotąd możliwości inscenizacyjne.

To ostatnie możliwe jest jedynie poprzez wydawanie sądów” (tamże, s.. Cóż to za tajemna siła sprawia, że wydawanie sądów staje się możliwe? […]. Mój obecny

Replacing of oxygen donor atoms in crown ethers with so sulfur or nitrogen donor atoms causes the increase in stability constants of the obtained silver ion complexes.. 41,42

Nie zaliczałem się do grona Jego bezpośrednich uczniów, jednakże okoliczności, w jakich doszło do zetknięcia się z N im oraz dalszy przebieg znajom ości

When investigating the different types of tasks in more detail, we observe that Long Method mainly decreases subject’s understanding of the game as a whole, while Duplication makes

When the multicloud model is used, we evolve N 5 100 or N 5 500 CMCs in every vertical column of SPEEDY, yielding cloud-type area fractions s m for each cloud type at every model

Deze warme luchtstroom kan tevens worden gebruikt om de katalysatordeeltjes in de fluïdiserend- bed reaktoren voor te verwarmen, zodat ze op de juiste temperatuur

Podróżując po toskańskiej ziemi, spacerując po toskańskich miastach, można jedynie stwierdzić, że dobrze się stało, iż to wszystko właśnie jest tu.. I że my też tu