• Nie Znaleziono Wyników

"Z rodu poetów", Feliks Fornalczyk, Łódź 1969 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Z rodu poetów", Feliks Fornalczyk, Łódź 1969 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Marian Rawiński

"Z rodu poetów", Feliks Fornalczyk,

Łódź 1969 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 14/40, 184

(2)

(II) DOBRACZYŃSKI Jan: Tylko w jednym życiu. I.W. PAX War­ szawa "1970 s. 4-30, 2 nlb., tabl. 1, zł

50

,-Uzupełnione i znacznie rozszerzone wydanie autobiograficz­ nej książki pt. "Gra w wybijanego” (1962). Odtwarzając dzieje

swojego życia od czasów pierwszej wojny światowejido połowy lat pięćdziesiątych, autor informuje m.in.| o własnej twórczości, wspomina ludzi z bliskiego mu kręgu pisarzy i działaczy kato­ lickich, dużo miejsca poświęca wspomnieniom z lat okupacji i powstania warszawskiego, w którym brał czynny udział w szere­ gach AK. Ukazuje m.in. działalność "Prosto z mostu” i Stanisła­ wa Piaseckiego, informuje o konspiracyjnym redagowaniu pism Stronnictwa Narodowego (m.in. "Walki”), o tworzeniu się zespo­ łu PAX, PAXowskim okresie "Tygodnika Powszechnego” , o wielu mniej znanych lub zapomnianych katolickich instytucjach (np. Archikonfratemia Literacka) i pisarzach z kręgu tzw. katoli- ków-narodowców,, oraz działaczach Obozu Narodowo-Radykalnego (ONE) i Związku Młodych Narodowców.

BP/40 J.St.

(II) FOENALCZIK Feliks: Z rodu poetów, WL. Łódź 1969 s. 403.

Zebrane w zbiorze szkice oscylują wokół problemu oddziały­ wania poezji na współczesne eksperymenty w dziedzinie prozy. Poświęca je autor niektórym prozaikom średniej generacji, któ­ rzy rozpoczynali drogę twórczą od poezji i zdążyli utrwalić się w świadomości czytelników jako poeci właśnie (Chróścielewski, Czernik, Hołuj, Kogut, Koprowicz, Różewicz, Szewczyk, Gomolic- ki, Huszcza, Oleksik). W twórczości prozatorskiej tych pisarzy śledzi autor postawy i inklinacje poetyckie wcześniej wykry­ stalizowane, traktując je jako szczególny rodzaj więzi pokole­ niowej, nie będący dotychczas przedmiotem zainteresowania kry­ tyki.

M.R. BP/40

Cytaty

Powiązane dokumenty

He acknowledged that “international relations that are based on sovereignty and partnership are much more stable than those based on domination and power.” He declared that the

Badanie środowiska tworzących się formalnych i nieformalnych ruchów na rzecz wpierania obywatelskiego prawa do miasta jest możliwe przede wszystkim w środowisku

Zarzycka Z., 1991, Terytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski, „M onografie i Opracowania”, SGH, 1°'. stytut Statystyki i Demografii,

Po pierw- sze jednostki sektora finansów publicznych (a więc z wyłączeniem organów władzy publicznej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i

Bogusław Nadolski, Tadeusz Rybak, Józef Glemp. Biuletyn liturgiczny Collectanea Theologica

Texts of articles to numbers 1are to be submitted by 15 th December this year, and to numbers 2 by 15 th June this year on the

In this paper, we first investigate to what extent commits are partially defective; then, we propose a novel fine-grained just-in-time defect prediction model to predict the

Pour le dosage de Cu, Ni, Zn du sol, les dosages polarographiques son t beaucoup plus rapides q ue les dosages photocolorim étriques; b ien que m oins sen