• Nie Znaleziono Wyników

"Literatura polska w studium slawistycznym", Józef Magnuszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Literatura polska w studium slawistycznym", Józef Magnuszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Katarzyna Mroczek

"Literatura polska w studium

slawistycznym", Józef Magnuszewski,

"Przegląd Humanistyczny" nr 5

(1978) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 22/1 (71), 249

1979

(2)

/V/ LITWINIEC Bogusław : T e a tr młody — te a tr otw arty. Wrocław ' 1978, O s s ., s s . 256, zł 3 0

,-Bogaty zbiór teoretycznych r e fle k s ji i manifestów teatru otw artego. Zam ieszczono artykuły program ow e, przem ów ienia, wywiady i e se je pow stałe w ciągu ostatniego 1 0 -le c ia w związku z kolejnymi festiwalami studenckimi teatru otw artego. Z aw ierają one próbę wyodrębnienia zjaw isk ch araktery styczn ych dla młodego teatru na św iećie i określen ia tego, co łączy teatry w y rastające z różnych kultur, tra d y cji estetycznych i warun­ ków społecznych.

BP/71/103 Mm. P .

/V/ MAGNUSZEWSKI Jó zef: L iteratu ra polska w studium slaw istycz­ nym. "P rzeg ląd Humanistyczny" 1978 nr 5 s . 107-121.

T rak tu jąc lite ra tu rę polską jako przedmiot studium slaw istycznego, należy uwzględnić: je j c e c ły sw oiste, elementy w łączające w kontekst światowy czy eu ro p ejski oraz związki z literatu ram i słowiańskimi. P rzed ­ sta w ia ją c, w ja k i sposób litera tu ra polska od średniow iecza do współ­ c z e sn o ści sytuuje s ię w perspektyw ie słow iań sk iej, wprowadza autor pew­ ne cezury czasow e. N ajw ażniejsze z nich przypadają na drugą połowę XV III w. , na początek w. XIX i lata czterd zieste naszego stu le cia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

"Dzienniki ozasu wojny" Zofii Nałkowskiej penetrują trzy rejony, wokół których zorganizowana była ówczesna ludzka egzy­ stencja: sferę wydarzeń codziennych,

Mickiewicz, którego liczne utwory Kupała przekładał, od­ działał na niego przede wszystkim jako pisarz, który pierwszy wykorzystał poetyoko elementy folkloru

Z inicjatywy Dyrekoji Instytutu Filologii Polskiej Uniwer­ sytetu Warszawskiego oraz pracującego w tym Instytuoie Zespołu naukowobadawozego literatury II połowy XIX

Punktem wyjścia szklou jest postulat uznania organizacji składniowej za podstawą kompozycji wiersza, a oo za tym idzia»za niezbędny składnik rozumienia i interpretacji

Skupia się przy tym przede wszystkim na kwestii rodziny, stawiając tezę, iż "cała twórozośó powieśoiowa Brzozowskiego jest artystyozną fenomenologią polskiej

Skupia się przy tym przede wszystkim na kwestii rodziny, stawiając tezę, iż "cała twórozośó powieśoiowa Brzozowskiego jest artystyozną fenomenologią polskiej

Następnie śledzi motyw Danae (niebo-bóg, ziemia-bogini), przybierający w prozie Żeromskiego postać: obłok - pierwiastek męski, woda - zwłaszcza jezioro - pierwiastek

Artykuł o poozątkaoh zainteresowań góralszozyzną w litera­ turze polskiej, omawiający czasy, które wprawdzie nie stworzyły klasycznyoh dzieł w tej dziedzinie, ale