• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole". 13-15 września 2001 roku, Zielona Góra

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie z konferencji naukowej "Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole". 13-15 września 2001 roku, Zielona Góra"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Wioletta Gołygowska

Sprawozdanie z konferencji

naukowej "Nauczanie blokowe i

zintegrowane przedmiotów

humanistycznych w zreformowanej

szkole". 13-15 września 2001 roku,

Zielona Góra

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 4, 315-316

(2)

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, T. 4 (2002) Wioletta Gołygowska S P R A W O Z D A N IE Z K O N F E R E N C J I N A U K O W E J „ N A U C Z A N IE B L O K O W E I Z IN T E G R O W A N E P R Z E D M IO T Ó W H U M A N IS T Y C Z N Y C H W Z R E F O R M O W A N E J S Z K O L E ” 13-15 W R Z E Ś N IA 2001 R O K U Z IE L O N A G Ó R A

W dniach 13-15 w rześnia 2001 roku uczestniczyłam w m iędzynarodow ej konfe­ rencji naukow ej nt. „N auczanie blokow e i zintegrow ane przedm iotów hum anistycz­ nych w zreform ow anej szkole” . Jej organizatorem był Zakład Dydaktyki Historii U niw ersytetu Z ielonogórskiego w Zielonej Górze, który reprezentują: prof. dr hab. Tom asz Jaw orski, dr Bogum iła B urda oraz m gr D ariusz Fabisz i m gr M ałgorzata Szymczak. T em at konferencji w zbudził zainteresow anie środow isk naukow ych z kraju i z zagranicy, przybyli goście z Republiki Czeskiej i Litwy. Trzy dni obrad ob­ fitow ały w referaty i kom unikaty.

Podczas konferencji w ygłosiłam referat pt. Rola muzeum w procesie realiz,acji

ścieżki edukacja regionalna - dziedzictw o kulturowe w regionie w szkole gim na­ zjalnej. O m ów iła w nim, w jak i sposób m uzeum może stać się pom ocne w realizo­

w aniu ścieżki edukacja regionalna w szkole gim nazjalnej, ja k ekspozycje m uzealne i w iedza o dziejach regionu m ogą m ieć w pływ na kształtow anie em ocjonalnych więzi z „m ałą ojczyzną” w dobie dążeń Polski do integracji europejskiej. Ponadto referat przedstaw ił dydaktyczne wskazów ki odnośnie organizacji lekcji m uzealnych, tem atyki oraz m etod nauczania najkorzystniejszych dla uczniów gim nazjum .

W ystąpienie przygotow ałam opierając się na najnow szej literaturze dydaktycz­ nej oraz publikacjach sprzed 1990 roku. Ponadto w referacie ujęłam m oje dośw iad­ czenia z pracy nauczycielskiej w szkole. W roku szkolnym 2000/2001 uczyłam hi­ storii w V Liceum O gólnokształcącym w Piotrkow ie Tryb., gdzie byłam inicjatorką Koła H istorycznego realizującego ścieżkę edukacja regionalna. Z ajęcia w ramach K oła odbyw ały się w M uzeum Okręgowym w Piotrkowie. O becnie uczę historii i w iedzy o społeczeństw ie i nadal moje zainteresow ania oscylu ją w okół edukacji re­ gionalnej poprzez ukazyw anie historii m iasta i okolic. Tem atykę m ożliwości stoso­ w ania zbiorów m uzealnych w nauczaniu historii poruszałam rów nież w roku aka­ dem ickim 2000/2001 na zajęciach dydaktycznych ze studentam i III roku historii. Studenci uczestniczyli w zajęciach m uzealnych ukazujących form y w ykorzystyw a­ nia w ystaw stałych w edukacji historycznej w zreform ow anej szkole.

Ze w zględu na d u żą liczbę interesujących referatów na zielonogórskiej konfe­ rencji naukow ej pozw olę sobie om ów ić bliżej tylko dw a w ystąpienia. M oich op ol­ skich m istrzów - prof. dr. hab. A dam a Suchońskiego i dr Barbary Kubis.

(3)

S p r a w o z d a n i a

Prof. dr hab. A dam Suchoński m ów ił na tem at - P isarstw a podręcznikow ego

M ichaela Lem bergera, jedneg o z najpopularniejszych w spółcześnie autorów pod­

ręczników do nauczania historii w A ustrii, który najpierw ukończył studia m atem a­ tyczne, a następnie historyczne uzyskując doktorat z dydaktyki historii. Dr Lem ber- ger je s t autorem znanej serii podręczników do nauczania historii Durch die

Vergangenheit zur Gegenwart. N iezw ykłość podręczników austriackiego dydaktyka

polega na pozapodręcznikow ej ich obudow ie środkami i m ateriałam i dydaktyczny­ mi, w śród których znajdują się: zeszyty ćw iczeń integrujące w iadom ości [ścieżki m iędzyprzedm iotow e], zestaw y puzzli, fazogram y, m ateriały foniczne i inne. Pod­ ręczniki w raz z dr. Lembergerem współtworzą zespoły: psychologów, informatyków, plastyków i innych specjalistów. Z aletą austriackich podręczników jest ich bogata i inte­ resująca treść wdrażająca uczniów do samodzielnego m yślenia i działania.

R eferat pani dr Barbary Kubis nosił tytuł - Tradycja i rozw ój idei integracji w

edukacji historycznej oraz aktualne m ożliw ości j e j realizacji. W w ystąpieniu dr K u­

bis kreśliła rys pojęcia historii integralnej. Zw racała uwagę na polskie dążenia A dam a N aruszew icza i Jerzego Topolskiego w rozw oju integracji w edukacji histo­ rycznej. P rzedstaw iała rów nież aktualne m ożliwości realizacji idei integracji po­ przez dobór treści, metod i środków dydaktycznych.

Pobyt na konferencji pozw olił mi także zapoznać się z funkcjonow aniem Z akła­ du Dydaktyki H istorii w Zielonej Górze oraz m ateriałam i w ydaw anym i przez zespół dydaktyków zielonogórskich. Zebrane dośw iadczenia i refleksje posłużą mi w pracy naukow ej, dydaktycznej ze studentam i oraz nauczycielskiej w szkole.

Cytaty

Powiązane dokumenty

C hrześcijaństw o jest w sposób integralny religią Boga i człow ieka, religią tw órczości, przeobrażania świata, p ow szechnego zm artw ychw stania, jednym

This research has extended the 1D turbine performance model of Garrett and Cummins [ 9 ] to situations where turbines are installed near a weir or an abrupt expansion of a channel.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w zdecydowanej większości przypadków okazanie przeprowadzane jest w postępowaniu przygotowawczym, po jego oficjalnym wszczęciu

tego przepisu przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej

Rok 1649 odznacza się właśnie wznawianiem dawnej literatury; smutny to znak, źe nie pojawiały się świeże głosy wobec katastrofy, że zadowalano się

Zatheya (Homer w Polsce, Przegl. 838 nn ), który pierwszy zwrócił uwagę na tę zależność Słowackiego od Dmochow­ skiego, posuwając się w dalszym ciągu do

9 Environmental and sustainability considerations 20 Training provision 33 Use of new technology ** 25 Active involvement of external stakeholders 22 Early involvement of

Kreowanie wartości stanowi kluczowe zagadnienie zarządcze31, zatem i ba­ dawcze, zarówno w kontekście właścicieli kapitału, zarządów przedsiębiorstw i