• Nie Znaleziono Wyników

Ruchy obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ruchy obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Karta pracy 3

Ruchy obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji

1. Zapoznajcie się z tekstem źródłowym i ilustracją oraz wykonajcie polecenia.

Główne założenia Sprawiedliwego Handlu to oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochrona praw nieuprzywilejowanych producentów i pracowników z krajów Globalnego Południa. Poza uczciwą ceną producenci otrzymują od partnerów handlowych wsparcie, aby móc prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony, bezpieczny dla ludzi i środowiska, oraz rozwijać swoją społeczność na zasadach demokratycznych. Do zwolenników i propagatorów Sprawiedliwego Handlu należy szerokie grono organizacji społecznych i handlowych, które aktywnie działają i lobbują na arenie międzynarodowej na rzecz większej równości w podziale zysków, jakie generuje handel międzynarodowy. Konsumentom w krajach wysoko rozwiniętych, także w Polsce, Sprawiedliwy Handel pozwala kupować produkty, które gwarantują, że ludzie, którzy pracowali przy ich powstawaniu, byli uczciwie traktowani i wynagradzani.

[...] Sprawiedliwy Handel pojawił się w latach 60., jako nawiązanie do słynnego hasła

„Trade not Aid” [„Handel nie Pomoc”], wzywającego do rozwijania relacji handlowych z Ameryką Łacińską i Afryką, jako najlepszej recepty na rozwój tej części świata. W ideę tą zaangażowane były początkowo organizacje kościelne w Wielkiej Brytanii i Holandii, które rozprowadzały głównie rękodzieło etniczne. Realna poprawa bytu, jaką przyniosła sprawiedliwa wymiana handlowa z producentami z krajów Globalnego Południa – Afryki, Azji, Ameryki Środkowej i Południowej – spowodowały rozwój ruchu Fair Trade.

Począwszy od lat 80-tych, w Sprawiedliwym Handlu coraz większe znaczenie zyskiwały produkty spożywcze (m.in. gwałtownie taniejąca wówczas kawa), które są podstawowym źródłem dochodów dla krajów Południa. Prawdziwym przełomem w historii ruchu było jednak opracowanie systemu certyfikacji [Fairtrade], który pozwolił na wprowadzenie produktów wyprodukowanych w ramach sprawiedliwego handlu do masowej dystrybucji. Dzięki stworzeniu jasnego zestawu standardów, których spełnienie jest warunkiem umieszczenia na produkcie odpowiedniego znaku graficznego, konsumenci mogą mieć gwarancję, że to, co kupują, rzeczywiście zostało wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka ubogich producentów.

Źródło: http://www.fairtrade.org.pl/s1_co_to_jest_sprawiedliwy_handel_fair_trade.html

A. Określcie, do jakiej kategorii ruchu – antyglobalistycznego, alterglobalistycznego czy emancypacyjnego – można zakwalifikować przykład opisany w tekście źródłowym.

………

B. Napiszcie, w jakim celu powstał system oznaczania produktów za pomocą logo Fairtrade.

………

………

………

………

………

………

………

………

(2)

C. Oszacujcie, w jakim stopniu ruch Sprawiedliwego Handlu jest spopularyzowany wśród obywateli Polski. W tym celu porównajcie zachowania konsumenckie w Waszych rodzinach i wśród znajomych.

………

………

………

………

2. Porównajcie cele trzech rodzajów ruchów: antyglobalistycznych, alterglobalistycznych i emancypacyjnych oraz oceńcie, w który z nich – Waszym zdaniem – najbardziej powinni się zaangażować się obywatele w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Jeżeli uważacie, że żaden z wymienionych ruchów społecznych nie jest na tyle istotny, aby angażować w niego szersze grono społeczeństwa, to uzasadnijcie swoje stanowisko.

………

………

………

………

………

………

………

………

Cytaty

Powiązane dokumenty

Krótka wersja Kwestionariusza Samooceny Kompetentnego Działania – KSKD ‑10.. Podsumowanie na

Kompetencjom uniwersalnym poświęcony jest rozdział piąty, w którym opisano pięć domen kompetentnego działania, nadmieniono również o tym, czy i jak kompetencje te

łowanie teorii odnoszącej się do całej danej dziedziny, musi tak dobrać znaczenia nowych symboli stałych, by wszystkie swoiste wyrażenia danej dziedziny dały

Analizowany w niniejszym artykule tekst proroka Ozeasza jest dramatycznym protestem przeciw próbom fałszowania historii, które może utwierdzać źle pojęta

Spatialization of time, that is, presenting time in the categories of space, measuring and rationalizing it, was a very significant social process at the end of the 20th century.

We have shown that the semilocal scaling not only applies to the analysis of fully turbulent flows, but additionally provides an effective parametrization of the effect of

otrzymała, w zwykłej formie pisemnej, wypowiedzenie stosunku najmu ze skutkiem natychmiastowym i została wezwana do wydania nieruchomości w stanie

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.. Pojęcie prawa do sądu.. 2. Rodzaje sądów na