• Nie Znaleziono Wyników

BOLI MNIE GŁOWA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BOLI MNIE GŁOWA"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

opracowany w ramach projektu

„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Warszawa 2019

SCENARIUSZ LEKCJI

Program nauczania języka niemieckiego (wariant III.1.R)

Rafał Otręba Katarzyna Kober Tomira Adamczyk

BOLI MNIE

GŁOWA

(2)

Redakcja merytoryczna – Elżbieta Witkowska Recenzja merytoryczna – Danuta Koper

Agnieszka Szawan-Paras Urszula Borowska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska Redakcja językowa i korekta – Editio

Projekt graficzny i projekt okładki – Editio Skład i redakcja techniczna – Editio Warszawa 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

(3)

3

Temat lekcji

Boli mnie głowa

Klasa/czas trwania lekcji

Klasa 1/2x45 minut

Cele

Uczeń:

„

„ opisuje dolegliwości,

„

„ reaguje na polecenia,

„

„ udziela instrukcji, wskazówek,

„

„ znajduje szczegółowe informacje w tekście słuchanym,

„

„ rozwija umiejętność pracy w grupie,

„

„ tworzy rzeczowniki złożone,

„

„ wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Metody/Techniki/Formy pracy

Odgrywanie scenek, praca w parach, praca w grupach, praca w plenum.

Środki dydaktyczne

Komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, odcinek Beim Arzt z serii „Mein Weg nach Deutschland” https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/fo5.html, koperty zawierające karteczki z rzeczownikami złożonymi takimi jak: die Versichertenkarte, die Krankmeldung, der Arbeitgeber, pociętymi na fragmenty (rzeczowniki pojawiają się w filmie), transkrypcja filmu.

Opis przebiegu lekcji

1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel zapisuje na tablicy jak najdłuższy, związany z medycyną rzeczownik złożony, np. Bluthochdruck i prosi uczniów o znalezienie słów, które wchodzą w jego skład.

2. Prezentacja i ćwiczenia językowe: uczniowie zastanawiają się nad zasadami tworzenia rzeczowników złożonych i układają rzeczowniki złożone (koperty z rzeczownikami).

3. Po zakończonej pracy nauczyciel wyświetla rozwiązania na tablicy. Uczniowie sami sprawdzają poprawność.

4. Następnie nauczyciel pokazuje uczniom swoją kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Uczniowie potrafią już ją nazwać. Nauczyciel pyta, gdzie jej najczęściej używamy.

Tym samym zaprasza uczniów do pracy z filmem Beim Arzt.

5. Podczas pierwszego oglądania filmu zadaniem uczniów jest zaznaczanie odpowiedzi tak/nie na karcie pracy.

(4)

4

6. Po wykonaniu zadania uczniowie porównują w parach swoje rozwiązania, następnie nauczyciel zadaje te same pytania na forum klasy, dodając pytania szczegółowe, np.: Wofür zahlen die Patienten 10 Euro? Wie oft?/Für wen braucht sie die Krankmeldung? itp.

7. Kolejnym krokiem jest praca z tekstem (transkrypcją). Uczniowie otrzymują kartę pracy z ćwiczeniami utrwalającymi nowe słownictwo oraz transkrypcję. Aby wykonać zadania uczniowie słuchają filmu (przy wyłączonym obrazie), jednocześnie śledząc transkrypcję.

8. W kolejnej fazie uczniowie wcielają się w rolę pacjenta, lekarza, pracownika rejestracji.

9. Podsumowanie i ewaluacja: uczniowie wyrażają swoją opinię metodą „gadającej ściany”.

Komentarz metodyczny

5. Karta zawiera pytania, np.: Nevin zahlt 10 Euro für Medikamente/Nevin braucht keine Krankmeldung/Nevin hat Ohrenschmerzen itp. Nauczyciel może wykorzystać istniejące zadania przygotowane przez Goethe Institut lub stworzyć nowe. Prowadzący przekazuje uczniom z dysfunkcją słuchu transkrypcję tekstu.

8. Podziału na grupy dokonuje nauczyciel, natomiast uczniowie w obrębie grupy sami przydzielają sobie role.

9. Forma ewaluacji „gadająca ściana” ma charakter opiniotwórczy. Kilka minut przed końcem zajęć prowadzący prosi uczniów, by na karteczkach wyrazili swoje opinie na temat lekcji: Czy uważasz ten temat za interesujący? Ważny?

Dlaczego? Co Ci się szczególnie podobało podczas lekcji? Co można jeszcze poprawić?

Cytaty

Powiązane dokumenty

a) wahadło b) Hania c) higiena d) bohater e) hotel f) huśtawka g) handel h) hamak i) hasło j) czyhać k) herb

rodzaj paliatywnego leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika Trudność pytania w opinii autora: średnio

najczęstszą postacią jest rak gruczołowy o niskim stopniu histologicznego zróżnicowania Trudność pytania w opinii autora:

Które z wymienionych badań należy bezwzględnie wykonać dla ustalenia rozpoznania raka szyjki macicy:.. badanie ginekologiczne per vaginam i per

Prawo zamówień publicznych (t.j. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznego pkt 2.6.. Zgodnie z opisem technicznym pkt 2.6 ppkt

Doxil Study 30-49 Investigators: Long-term survival advantage for women treated with pegylated liposomal doxorubicin compared with topotecan in a phase 3 randomized study

E. najczêœciej leczony chirurgicznie, a leczenie jest znacz- nie trudniejsze, przez co wymaga du¿ego doœwiadcze- nia w chirurgii miednicy ma³ej. Trudnoœæ pytania w

Tomek był odpowiedzialny za przygotowanie pysznych kanapek, Ola natomiast pokroiła i doprawiła sałatkę jarzynową.. Rodzice Oli byli zachwyceni poczęstunkiem, zjedli kolację