• Nie Znaleziono Wyników

94 cm 72 cm 114 dm 2 2 2 64 cm 98 dm 2 2 60 cm 2 15 cm 8 dm 2 2 6 cm 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "94 cm 72 cm 114 dm 2 2 2 64 cm 98 dm 2 2 60 cm 2 15 cm 8 dm 2 2 6 cm 2"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

15 cm2 64 cm2 94 cm2

6 cm2 60 cm2 72 cm2

8 dm2 98 dm2

114 dm2

(2)

Lekcj@ 160 Tem@t: Objętośd bryły.

Będziemy się uczyd:

• obliczad objętości brył, znając liczbę mieszczących się w nich sześcianów jednostkowych

• obliczad objętośd i pole powierzchni

prostopadłościanu zbudowanego z określonej liczby sześcianów

• przyporządkowad zadane objętości do obiektów z natury

• podawad liczbę sześcianów jednostkowych, z

których składa się bryła na podstawie jej widoków z różnych stron superZAGADKA

(3)

Co to jest objętośd bryły?

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Monta¿ rusztowania rozpoczyna siê od ustawienia podstawek œrubowych. Rozstaw podstawek okreœlony jest d³ugoœci¹ porêczy i sze- rokoœci¹ ramy. Podstawki od strony œciany

Rygle z rur okr¹g³ych do d³ugoœci 1,50 m, mog¹ zostaæ z powodzeniem zastosowane jako rygle podporowe dla podestów z zaczepami podporowymi, lub dla podestów z poza systemu.

Karta ma uświadomić uczniom potrzebę stosowania zaokrągleń. Ma wskazywać powody wyborów przybliżeń w górę lub

Obraz z Cyklu Bajki dla dorosłych, Królewska alkow ych, Królewska alkow Peinture, 60x80 cm

N, G 1) Na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie Radom-Przysucha (nr 12) oraz dopływach wód do tego odcinka, obowiązują zasady wędkowania jak

• Nieformalna wideokonferencja członków Grupy Roboczej Ekspertów Weterynaryjnych (grupa poczdamska).. • Nieformalna wideokonferencja członków Wspólnej Grupy

Owoce pokryte silnym, niebieskim nalotem, aromatyczne, smaczne, bardzo słodkie, dużej i średniej wielkości..

Oblicz, jaka jest długość drugiego boku prostokąta, wiedząc, że pole każdego z nich wynosi 72 cm