O P I S T E C H N I C Z N Y

11  Download (0)

Full text

(1)

O P I S T E C H N I C Z N Y

do projektu instalacji sanitarnych dla przychodni przy ul. Łozowej 26 w Poznaniu.

1. Podstawa opracowania

1.1.Dane ogólne

Podstawę formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem oraz następujące akty prawne:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 ( j. t. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r z późn. zm.)

Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r z późn. zm.),

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7. 06. 2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r z późn. zm. ).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M74101)

PN-EN ISO 6946:1999 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-B-76002:1996 - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 – Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

(2)

PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza.

PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

1.2.Materiały wyjściowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- podkłady architektoniczno-budowlane, - wytyczne Inwestora,

- uzgodnienia branżowe, - katalogi urządzeń, - wytyczne technologiczne.

1.3.Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie wewnętrznych instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacji mechanicznej dla piętra w budynku przy ul. Łozowej.

2. Założone parametry.

Przyjęto następujące kryteria przy doborze wielkości urządzeń:

− temperatura w gabinetach w okresie ogrzewania tp = 20 lub 24 ± 2°C,

− temperatura w poczekalni, WC w okresie ogrzewania tp = 20 ± 1°C

− parametry powietrza zewnętrznego dla lata t = 30°C, ϕ = 45%,

− parametry powietrza zewnętrznego dla zimy t = -18°C, ϕ = 100%.

3. Opis projektowanych rozwiązań 3.1.Stan istniejący

W lokalu znajdują się następującej instalacje: ogrzewcza i wod-kan. Projekt zakłada podłączenie projektowanych instalacji wod-kan i ogrzewania do zakończeń istniejących instalacji w lokalu.

3.2.Instalacja wody użytkowej

Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe wynosi: qo=0,92l/s

Projektowane przybory będą zasilane z istniejącej instalacji zimnej wody w budynku. Włączenie projektowanej instalacji wody zimnej wykonać w łazience na parterze, za wodomierzem. Instalację wykonać z rur PP lub PEX i prowadzić pod stropem pomieszczeń. Źródłem ciepłej wody będą pojemnościowe podgrzewacze elektryczne zlokalizowane w pobliżu umywalek. Typ podgrzewaczy wg rysunku.

Podgrzewacze posiadają wbudowane zawory bezpieczeństwa.

Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić pod tynkiem, w bruzdach ściennych lub w ściankach instalacyjnych, ścianach gk i zakończyć zaworami na wysokości 30 ÷ 50cm powyżej posadzki. Podejścia wodne do przyborów zaprojektowano z rur i kształtek typu pex. Przy podejściach do baterii umywalkowych

(3)

montować kształtkę przejściową z gwintem wewnętrznym do podłączenia zaworów dn15mm a przy płuczkach odpowiednie zawory kątowe dn15mm Dla umywalek i zlewozmywaków należy zastosować baterie. Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 2÷3cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w przewodach.

Podłączenia realizowane będą z wykorzystaniem złączy elastycznych będących na wyposażeniu każdej baterii zgodnie z obecnymi standardami.

Dokładny dobór typów i producentów armatury według projektu architektonicznego aranżacji wnętrz.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane nie będące oddzieleniami stref pożarowych wykonać w tulejach ochronnych z PP większych o dymensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura . W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Należy również zabezpieczyć istniejące przejścia instalacyjne przez strop jeżeli nie spełniają wymogów ochrony ppoż.

Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.

Instalacje wody ciepłej izolować termicznie otuliną o grubości wg wymagań określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Instalację wody zimnej izolować przeciwykropleniowo.

Trasy projektowanych instalacji pokazano w części rysunkowej projektu.

3.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bilans ścieków sanitarnych, strumień odprowadzanych ścieków sanitarnych wynosi: Qs = 2,1 l/s

W budynku projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących pionów KS. Ze względu na brak możliwości podłączenia grawitacyjnego większości umywalek, zaprojektowano kompaktowe przepompownie ścieków tłoczące ścieki do pionu KS1. Rurociągi tłoczne prowadzić przy stropie pomieszczeń. Brak jednoznacznej informacji nt pionu KS przy toalecie w pobliżu osi C7, dlatego zaprojektowano przepomownie i włączono do pionu KS2. Na etapie budowy w przypadku stwierdzenia możliwości włączenie do pionu KS bez wykonywania przepompowni należy tak wykonać włączenie.

Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach ściennych lub ściankach instalacyjnych lub ściankach gk. Wysokość podejścia wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi COBRI INSTAL. Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Trasy projektowanych instalacji pokazano w części rysunkowej projektu.

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochronnych. Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przy przejściu przez przegrody ogniowe stosować ognioochronną masę uszczelniającą (pęczniejącą) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti.

3.4.Instalacje grzewcze

Obliczeniowe współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych zewnętrznych przyjęto zgodnie z projektem architektury. Temperatury wewnętrzne obliczeniowe zgodnie z Polska Norma PN-B/02402.

(4)

Temperaturę zewnętrzną obliczeniowa przyjęto zgodnie z Polska Norma PN-B/02403 jak dla II strefy równą tz = -18°C. Zapotrzebowanie na ciepło lokalu wynosi 29 kW. Źródłem ciepła dla pomieszczeń będą istniejące piony, od których zostanie doprowadzony czynnik do grzejników.

Budynek ogrzewany będzie przez grzejniki płytowe w wykonaniu higienicznym, zaworowe z podejściem od dołu wyprowadzonym od strony ściany, grzejniki wyposażyć we wkładki zaworowe oraz głowice termostatyczne. Grzejniki mocować za pomocą zawiesi grzejnikowych. Wielkość grzejników, trasy i średnice przewodów według części graficznej opracowania. Zasilanie grzejników wykonać z rur typu Pexfit Pro Fosta i prowadzić w bruzdach w ścianie.

3.5.Instalacje wentylacji

Zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną N1/W1 realizowaną w oparciu o centralę wentylacyjną podwieszaną z wymiennikiem ciepła i nagrzewnicą elektryczną. Centrala zlokalizowana zostanie nad pomieszczeniem szatni. Czerpnię i wyrzutnię zlokalizowano na dachu budynku.

Pozostałe linie wyciągowe realizowane będą przez indywidualne wentylatory wyciągowe zblokowane z pracą centrali i zlokalizowane na dachu.

Kanały prowadzić w strefie sufitu podwieszanego i doprowadzić do nawiewników oraz wywiewników w pomieszczeniach. Na rysunku wskazano w których drzwiach należy zamontować kratki kompensacyjne w drzwiach. Kanały izolować wg obowiązujących przepisów.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

Pomieszczenie Nr po m.

V Iloś ć os.

Ilość pow. z

ilości osób

n min

Ilość pow.

z min ilości wymian

Min.ilość powietrza wentylacyjneg

o

Ilość powietrza nawiewaneg

o

Ilość powietrza wywiewaneg

o

SYSTE M

m3 os. m3/h wym/

h m3/h m3/h m3/h m3/h N W

Gabinet Konezyterapii 1 46,4

4 3 90 4,0 186 186 180 180 N1 W

1

Gabinet fizjoterapii 2 47,2

5 3 90 4,0 189 189 180 180 N1 W

1

Gabinet psychologiczny 3 33,4

8 3 90 1,5 50 90 90 90 N1 W

1

Gabinet fizjoterapii 4 50,7

6 3 90 4,0 203 203 200 200 N1 W

1

Gabinet logopedyczny 5 30,2

4 3 90 1,5 45 90 90 90 N1 W

1

Gabinet fizjoterapii 6 32,9

4 3 90 4,0 132 132 130 130 N1 W

1 Gabinet

neurologopedyczny 7 31,0

5 3 90 1,5 47 90 90 90 N1 W

1

Gabinet pediatryczny 8 32,1

3 3 90 2,0 64 90 90 90 N1 W

1

Szatnia ogólna 9 16,7

5 0 4,0 67 67   70 W

S

Pom. Porządkowe 10 6,75 0 2,0 14 14   30 W

B

Przedsionek WC 11 3,50 0 5,0 18 18    

(5)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z istniejącym standardem na obiekcie.

Urządzenia, armatury, mateirały mają być takie same jak elementu już wbudowane.

Ogólne warunki wykonania prób

Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach.

Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób w celu zatwierdzenia.

Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie.

Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób.

Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi.

Bezpieczeństwo

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie instalacje ogrzewcze należy wykonać i odebrać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Ponadto należy powiadomić jednostkę projektową o przeprowadzonych próbach i regulacji instalacji celem zatwierdzenia protokołów regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje ogrzewcze powinny spełniać podstawowe wymagania odnośnie:

WC 12 4,25 0 5,0 21 21   60 W

C

WC nps 13 19,0

0 0 5,0 95 95   100 W

C

Wózkarnia 14 25,6

5 0 1,0 26 26   30 W

S

WC 15 4,59 0 5,0 23 23   60 W

C

Przedsionek WC 16 4,32 0 5,0 22 22    

Pom. Socjalne 17 36,1

8 0 2,0 72 72   80 W

S

Pom. Administracyjne 18 23,2

2 2 60 1,5 35 60 140   N1

Korytarz 19 11,6

1 0 0 0    

Korytarz 20 10,5

3 0 0 0    

Recepcja 21 88,8

3 0 1,5 133 133 310   N1

Przesionek ppoż 22 14,3

1 0 1,0 14 14   20 W

1

Korytarz 23 37,2

6 0 0 0    

(6)

- bezpieczeństwa konstrukcji - bezpieczeństwa pożarowego - bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska - ochrony przed hałasem i drganiami

- oszczędności energii

5. Wytyczne branżowe Budowlano-konstrukcyjne

− wykonać przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego

− wykonać bruzdy w ścianach dla prowadzenia instalacji

− wykonać otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego

− wykonać rewizje w suficie podwieszanym Elektryczne.

− wykonać zasilanie elektryczne zaprojektowanych urządzeń

6. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz warunkami zawartymi w:

Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.

Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.

Zeszyt 11. zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Realizację robót prowadzić:

− zgodnie z niniejszym projektem,

− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi,

− z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.,

− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń,

− hałas emitowany przez urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń nie powinien przekraczać 40dB.

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem.

Opracowała:

mgr inż. Joanna Łamek

(7)

SPIS RYSUNKÓW

IS01 Rzut piętra – instalacja wod-kan 1:100

IS02 Rzut piętra – instalacja ogrzewcza 1:100

IS03 Rzut piętra – wentylacja mechaniczna 1:50

IS04 Przekroje – wentylacja mechaniczna 1:50

(8)
(9)
(10)
(11)

architekt Andrzej Koszla ul.Łaskarza 6/23 61-114 Poznań 778-133-36-38 tel. 663 74 99 74

Figure

Updating...

References

Related subjects :