• Nie Znaleziono Wyników

W polskim porządku prawnym

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W polskim porządku prawnym"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

 Procedura zmiany Konstytucji zawarta jest w

(3)

 Ten ustęp zawiera informację o tym kto w

polskim porządku prawnym ma prawo do zgłoszenia projektu ustawy o zmianie

Konstytucji.

„1.Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może

przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby

posłów, Senat lub Prezydent

(4)

 Ten ustęp informuje w jaki sposób następuje

zmiana Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

„2.Zmiana Konstytucji następuje w drodze

ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu

przez Sejm i następnie w terminie nie

(5)

 W tym ustępie zawarto informację w jakim

terminie może odbyć się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji co jest niezbędne do jej uchwalenia i efektywnej

zmiany Konstytucji.

„3.

Pierwsze czytanie projektu ustawy o

(6)

 W tym miejscu znajduje się informacja jaką

większością musi przegłosować ustawę o zmianie Konstytucji Sejm a jaką Senat, aby doszło do zmiany Konstytucji.

„4.

Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala

Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej

liczby posłów oraz Senat bezwzględną

(7)

 Przepis zawarty w tym ustępie wprowadza

ograniczenie co do czasu w jakim po

pierwszym może nastąpić uchwalenie ustawy o zmianie Konstytucji jeśli dotyczy

określonych rozdziałów tejże.

„5.Uchwalenie przez Sejm ustawy

(8)

 Ten ustęp jest ściśle powiązany z poprzednim i wskazuje

w przypadku wystąpienia okoliczności z ustępu 5, możliwość zażądania przez określone podmioty referendum zatwierdzającego, a także procedurę prowadzącą do ogłoszenia referendum.

 „6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów

rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum

zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza

niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje

(9)

 Jest to ostatni ustęp artykułu 235 którego

przepis zawiera obowiązek prezydenta do

podpisania ustawy w określonym terminie po zakończeniu postępowania określonego w

ustępach 4 i 6.

 „7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia

Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej

(10)
(11)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ponadto projekt przewiduje, że przy tworzeniu warsztatów należy brać pod uwagę potrzeby lokalnego systemu wsparcia, wskazane w powiatowej strategii rozwiązywania problemów

O działaniu wspólnym mówimy nie tylko wtedy, gdy każda ze współdziałających osób realizuje część znamion składających się na opis czynu zabronione- go, a suma ich

Kwestię dotyczącą wystąpienia kraju członkowskiego UE o przeprowadze- nie czynności dochodzeniowych na terytorium Polski regulują przepisy roz- działu 62d k.p.k. wykonanie END

Świadczy o tym umieszczenie w artykule 3 Dyrektywy odesłań do gwarancji praw podstawowych przedsiębiorców („Postępowania dotyczące naruszeń art.. mowa w niniejszej

Jako jedyna metoda szacowania weksli ze względu na termin płatności dyskontowanie musi być stosowane także tam, gdzie nie chodzi o odstąpienie weksla do skupu bankowego, a mimo tego

D o g r u p y III zalicza się dzieła średniej klasy artystycznej, dzieła lokalnych warsztatów, obiekty mające wartość w skali danego województwa i regio­ nu

wa opowiadającej się za utrzymaniem kary głównej za zabójstwo oficjalny projekt konstytucji nie jest więc do przyjęcia już choćby z powodów natury

Spośród 5 projektów, które przewidywały petycję, w 3 (projekt UD, SLD i obywatelski) krąg podmiotów uprawnionych do składania petycji został ograniczony