URZĄD MIASTA REJOWIEC FBRYCZNY. Inspektor ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego CZĘŚĆ III REJOWIEC FABRYCZNY STYCZEŃ

Pełen tekst

(1)

URZĄD MIASTA REJOWIEC FBRYCZNY Inspektor ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

M M I I E E J J S S K K I I P P L L A A N N

Z Z A A R R Z Z Ą Ą D D Z Z A A N N I I A A K K R R Y Y Z Z Y Y SO S OW W EG E G O O

CZĘŚĆ III

REJOWIEC FABRYCZNY

STYCZEŃ 2012

(2)

SPIS TREŚCI

1. Analiza funkcjonowania administracji publicznej, jej skuteczność i możliwości wykorzystania w sytuacjach kryzysowych ... 3

2. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych oraz tryb ich uruchomienia (wykorzystania)... 5

2.1 Wykaz sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu ... 5

2.2 Siły i środki Posterunku Policji w Rejowcu ... 8

2.3. Podział Województwa Lubelskiego na Rejony Odpowiedzialności pomiędzy Patrole Oczyszczania Terenu ... 9

2.4. Wykaz sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny - własnego oraz w drodze podpisania umów ... 10

3. Zestawienie sił służby zdrowia ...13

4. Zestawienie Sił Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym ... 14

5. Wykaz Sił i Środków Przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta ... 15

6. Dane teleadresowe Punktów Alarmowania zaangażowanych w reagowanie kryzysowe ... 16

7. Zakłady komunalne w Rejowcu Fabrycznym ... 17

8. Wykaz sprzętu w Rejonowym Zakładzie Energetycznym Krasnystaw przewidzianego do zarządzania kryzysowego ... 18

9.Zestawienie sprzętu miejskiego magazynu OC ... 19

10. Poradnik mieszkańca miasta ... 22

(3)

CZĘŚĆ III

1. ANALIZA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, JEJ SKUTECZNOŚĆ I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH.

Analiza funkcjonowania administracji zespolonej i niezespolonej:

1) Państwowa Straż Pożarna (KSRG) – rola jednostek ochrony przeciwpożarowej jest kluczowa dla funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.

Jednostki PSP i OSP są w stanie działać w każdej klęsce żywiołowej czy miejscowym zagrożeniu spowodowanym każdym czynnikiem. Siły te muszą być jednak wspierane przez działania administracyjno-prawne oraz skuteczne działania poszczególnych inspekcji.

2) Policja – będzie siłą podstawową do zabezpieczenia bezpieczeństwa prowadzonych działań, dotyczy to w szczególności zdarzeń związanych z nagłymi zdarzeniami związanymi z wystąpieniem dużej liczby ofiar. Policja zabezpiecza także identyfikację zwłok, informuje rodziny ofiar o tragedii, natomiast w przypadku wystąpienia epidemii lub chorób zakaźnych, zdarzeń chemicznych lub radiacyjnych rola Policji wydaje się ograniczona ze względu na brak środków indywidualnej ochrony.

3) Państwowe Ratownictwo Medyczne – siły i środki systemu nie są przystosowane do działań w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych, siły te zapewniają właściwy sposób reakcji na zdarzenia masowe zarówno pod względem ilościowym zespołów ratownictwa medycznego jak i szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz szpitali współpracujących.

4) Siły i środki MCZK – to niewielkie ilości sprzętu i samochodów oraz kilka osób przeznaczonych do zabezpieczenia bieżącego działania MCZK w budynku UM. Siły te zapewniają także działanie ruchomego centrum kierowania burmistrza (zespół wyjazdowy), które zapewnia możliwość kierowania działaniami (koordynację) na miejscu zdarzenia. MCZK głównie zapewnia obieg informacji z zakresu zarządzania kryzysowego w mieście i jest ośrodkiem kontaktowym z administracją powiatową.

5) Państwowa Inspekcja Sanitarna – jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. W ramach systemu zarządzania kryzysowego Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podejmowane są działania zmierzające do zabezpieczenia zdrowi i życia ludzkiego poprzez: rozwinięcie skutecznej akcji przeciwdziałającej powstałemu zagrożeniu, współdziałanie z innymi służbami, inspekcjami i instytucjami, których zadaniem jest udzielenie pomocy w sytuacji kryzysowej oraz zapewnienie szybkiej i efektownej pomocy medycznej osobom poszkodowanym lub chorym.

Inspekcja Weterynaryjna – funkcjonowanie inspekcji w reagowaniu na sytuację kryzysową ogranicza się do realizacji ustawowych zadań między innymi: monitoring zagrożeń i ich analiza i diagnozowanie, zwalczanie chorób zakaźnych, sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, badaniu zwierząt rzeźnych oraz nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Trudnością w realizacji

(4)

zadań w szczególności bezpośredniego reagowania na zagrożenia epidemiologiczne o szerokim zasięgu może być szczupłość oraz duża rotacja pracowników merytorycznych inspekcji. Problemem może być również brak łączności radiotelefonicznej.

6) Inspekcja Ochrony Środowiska – nie jest służbą ratowniczą a organem kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badań stanu środowiska. Do podstawowych elementów działania inspekcji należy monitorowanie stopnia skażenia środowiska (wód, powietrza i gleby) substancjami wyemitowanymi między innymi w wyniku awarii przemysłowych z urządzeń technologicznych, transportowych i magazynowych. W sytuacjach kryzysowych najbardziej skuteczną działalność inspekcja może prowadzić w razie zdarzeń związanych z wystąpieniem poważnych awarii przemysłowych i komunikacyjnych powodujących zagrożenie dla ludzi i środowiska, ponieważ w większości przypadków znane są czynniki ryzyka.

7) Inspekcja Nadzoru Budowlanego – wykonuje funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz zadania związane z: użytkowaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem robót i przekazywaniem obiektów budowlanych do użytkowania, postępowaniem wyjaśniającym przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej. Inspekcja gotowa jest do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych. Potencjalne trudności mogą wystąpić w przypadku bardzo szerokiej skali wystąpienia katastrofy budowlanej trudnej do przewidzenia.

8) Sprzęt zgromadzony w miejskim magazynie obrony cywilnej w Rejowcu Fabrycznym - to niewielkie ilości wyposażenia na zdarzenia chemiczne (maski przeciwgazowe i ubiory przeciwchemiczne) o małej wartości praktycznego wykorzystania, w magazynie znajdują się także niewielkie ilości prostego sprzętu do zwalczania skutków: worki, buty, łopaty itp.

(5)

2. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych oraz tryb ich uruchomienia (wykorzystania).

2.1 Wykaz sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu

1) Samochody gaśnicze

Lp. Oznaczenie pożarnicze, marka samochodu Rok produkcji Numer Operacyjny

1. GBA Star 244 – 2,5/16 1983 L 369 - 43,

2. GCBA 6/32 Jelcz 2001 L 369 - 62

3. SLRŁ FORT TRANSIT 2006 L 369 - 44

2) Sprzęt do podawania wody i piany

Lp. Sprzęt do podawania wody i piany

oznaczenie pożarnicze /nazwa/ Ilość szt. Uwagi

Do podawania wody

1. Motopompa PO-5 2

2. Motopompa PO-3 1

3. Motopompa pływająca- Niagara, Brigs 1 1200 l min

4. Motopompa szlamowa elektryczna 1 1000 l/min

5. Węże tłoczne W-52 33 12 na pojazdach

6. Węże tłoczne W-75 16 8 na pojazdach

7. Węże ssawne W-110 1 na pojeździe

8. Prądownice wodne 5

9. Zbiorniki brezentowe 150 L 1

(6)

3) Sprzęt ochrony ratowników, dróg oddechowych , ubrania do ochrony ratowników

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt. Uwagi

1. Aparaty powietrzne nadciśnieniowe 2 na samochodach

2. Maski do aparatów nadciśnieniowych 2 indywidualne

3. Butla rezerwowa 300 atmosfer 2

4. Ubrania żaroochronne 13 na samochodach

5. Ubrania treningowe 15

6. Sygnalizatory bezruchu 2

4) Sprzęt ratownictwa medycznego

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt. Uwagi

1. Zestawy pierwszej pomocy PSP R1 1

2. Torba medyczna PRS-P-1z butlą tlenową 1

3. Apteczki samochodowe 3

5) Sprzęt do cięcia

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt. Uwagi

1. Pilarki łańcuchowe do drewna (powyżej 40 cm) 2

Sthil

2. Piły tarczowe do betonu i stali 1 Sthil,

(7)

6) Agregaty prądotwórcze i sprzęt oświetleniowy

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt. Uwagi

1. Agregaty prądotwórcze do 5 KVA 3

2. Latarki 3 + indywidualne

7) Inny sprzęt

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt.(kpl) Uwagi

1. Drabina D 10 W 1

2. Maszt oświetleniowy 1

3. Radiostacja przenośna 160 3

4. Radiostacja przenośna 360 1

5. Syrena alarmowa na samochodzie 3

6. Syrena ręczna 2

(8)

2.2 SIŁY I ŚRODKI POSTERUNKU POLICJI W REJOWCU

Lp. Placówka Dane adresowe Dane telefoniczne Liczba funkcjonariuszy /

etaty / Pojazdy służbowe Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1. Posterunek Policji w Rejowcu

22-360 Rejowiec, ul. Parkowa 23

82 560-1101

82 560-1103 22 4 Kierownik –

asp. sztab. Jacek Soja

(9)

2.3. Podział Województwa Lubelskiego na Rejony Odpowiedzialności pomiędzy Patrole Oczyszczania Terenu

(10)

2.4. Wykaz sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny - własnego oraz w drodze podpisania umów

Lp. Nazwa, adres instytucji

Typ, rodzaj sprzętu

Osoby mogące podjąć decyzję o zagospodarowanie sprzętu

Godziny pracy Ilość sprzętu Uwagi Stanowisko, imię

i nazwisko

Numer telefonu

praca dom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska 16

OPEL ZAFIRA Burmistrz Miasta 82 5663277 605368800 7:30 – 15:30 1 7 osobowy

2.

Straż Miejska Rejowiec Fabryczny

ul. Hirszfelda 3

OPEL VIWARO LCHY 919

Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Holuk

82 5663149 504138315 Dyżury 1

Dyżury w/g grafika, bus osobowy

3.

MOPS Rejowiec Fabryczny

ul Lubelska 24

MERCEDES BENZ SPRINTER LCH 95 CT

Dyrektor MOPS 82 5663013 660751180 7:30 – 15:30 1 Autobus 17

osobowy

VW TRANSPORTER

CHRAVELLE LCH 1119

Dyrektor MOPS 82 5663013 660751180 7:30 – 15:30 1 Bus 9 osobowy

4.

.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Rejowiec Fabryczny

ul Chełmska 51 A

FIAT SP LCH 48 CG

Kierownik

Piotr Kowalczyk 82 5664176 601096117 7:00 – 15:00 1 Dyżur 24h 82 5664176

Przyczepa 1,5t LCH T823 + urządzenie wysokociśnie- niowe PYTON

Kierownik

Piotr Kowalczyk 82 5664176 601096117 7:00 – 15:00 1 Dyżur 24h 82 5664176

Motopompa HONDA

Kierownik

Piotr Kowalczyk 82 5664176 601096117 7:00 – 15:00 1

Dyżur 24h 82 5664176

(11)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Rejowiec Fabryczny

ul Chełmska 51 A

Agregat prądotwórczy

200 kw

Kierownik

Piotr Kowalczyk 82 5664176 601096117 7:00 – 15:00 1

Ujęcie wody

„Polna”

Agent prądotwórczy

100 kw

Kierownik

Piotr Kowalczyk 82 5664176 601096117 7:00 – 15:00 1

Oczyszczalnia ścieków ul. Chełmska 51

A Agregat

prądotwórczy 30 kw

Kierownik

Piotr Kowalczyk 82 5664176 601096117 7:00 – 15:00 1

5.

Miejski Zakład Komunalny Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska 13

STAR 1142 CE (do przewozu

kontenerów) LCH 04742

Właściciel „EKO”

Waldemar Chybiak 82 5664390 506154248 7:00 – 18:00 1

STAR 200 (do przewozów pojemników)

LCH 838

Właściciel „EKO”

Waldemar Chybiak 82 5664390 506154248 7:00 – 18:00 1

MAN – asynizacyjny

10m3 LCH 00504

Właściciel „EKO”

Waldemar Chybiak 82 5664390 506154248 7:00 – 18:00 1 LUBLIN – specjal

(do przewozu pojemników) LCH

51AF

Właściciel „EKO”

Waldemar Chybiak 82 5664390 506154248 7:00 – 18:00 1

6.

Andrzejewski Zbigniew Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska 34

JELCZ DMC LCH U 395

Andrzejewski

Zbigniew 82 5664499 603305604 7:00 – 18:00 1

KRAZ DMC

LCH 10135 Andrzejewski

Zbigniew 82 5664499 603305604 7:00 – 18:00 1

STAYER DMC

LCH U 396 Andrzejewski

Zbigniew 82 5664499 603305604 7:00 – 18:00 1

(12)

Koparka kołowa OK

Andrzejewski

Zbigniew 82 5664499 603305604 7:00 – 18:00 1

Koparka gąsiennicowa

OK

Andrzejewski

Zbigniew 82 5664499 603305604 7:00 – 18:00 1

Spychacz gąsiennicowy

Fiat

Andrzejewski

Zbigniew 82 5664499 603305604 7:00 – 18:00 1

Spychacz gąsiennicowy

T 170

Andrzejewski

Zbigniew 82 5664499 603305604 7:00 – 18:00 1

7.

U.T. Rzepecka Zofia Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska 50

VOLVO DMC

LCH 35 FM Zofia Rzepecka 82 5664671 502269287 7:00 – 17:00 1

8.

U.T. Kraszewska Iwona Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska 60

VOLVO DMC

LCH 07139 Iwona Kraszewska 82 5664439 82 5664439 7:00 – 17:00 1

(13)

3. ZESTAWIENIE SIŁ SŁUŻBY ZDROWIA

3.1 Zestawienie sił i środków Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Aptek.

L.p. Jednostka organizacyjna Adres Nr telefonu Zatrudnienie

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„ESKULAP”

ul. Chełmska 99

22-170 Rejowiec Fabryczny 82 5663180 5 lekarzy,

7 pielęgniarek

2. „Apteka z sercem” ul. Chełmska 99

22-170 Rejowiec Fabryczny

82 5664315 661922901

1 mgr farmacji, 1 technik farmacji 1 pomoc apteczna

3. Apteka „NOWA” Ul. Lubelska

22-170 Rejowiec Fabryczny

82 56644515 785050220

2 mgr farmacji, 3 technik farmacji

3.2 Punkt Weterynaryjny

Lp. Placówka Dane adresowe Dane telefoniczne Uwagi

1 2 3 4 5

1. Prywatna lecznica dla zwierząt

22-360 Rejowiec, ul. Przemysłowa 5

m.rubik@op.pl

82 56 87 186

605 309 988 Lek. wet. Rubik Mirosław

(14)

4. Zestawienie sił Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym

L.p. Organizacja zatrudnienia Siedziba Stan zatrudnienia

1. Administracja 11

2. Pracownicy socjalni ul. Lubelska 24 4,5

3. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Lubelska 24 7

4. Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Mickiewicza 3 9

RAZEM 32

(15)

5. Wykaz Sił i Środków Przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta

POTENCJAŁ TECHNICZNY

przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 na terenie miasta Rejowiec Fabryczny

PTH i U „TALIMEX” z siedzibą w Rejowcu

Lp. Opis sprzętu

(rodzaj, nazwa producenta, model)

Liczba jednostek (szt.)

Rok produkcji Własny lub dzierżawiony

Wydajność, wielość

1. Pług Ciężki

SCANIAR 112M 1 1986 Własny 11900kg/90kN

2.

Pług Lekki:

MANF 10, DAF FAD85.300

2 1994

1994

Własny 12700kg/90,00kN

11500kg/95/00kN

3. Piaskarka mechaniczna 1 1991 Własna REW3

4. Koparko-ładowarka

KOMASTU WB 140 1 2007 Własna 4000cm3/64,1kw

5.

Samochody samowyładowcze:

VOLVO FL 10, IVECO 260

2 1999

1998 Własne 13500kg/182,90kN

14100kg/95kN

6. Ładowarka: k200, Ł34 3 1985 Własne SW680

7.

Równiarka SHM5-125c, 553170c 1 1990 Własne 16000kg

(16)

6. Dane teleadresowe Punktów Alarmowania zaangażowanych w reagowanie kryzysowe

L.p. Nazwa instytucji Adres siedziby PA Imię i nazwisko osoby alarmującej

Numer telefonu

i faxu Uwagi

1. Straż Miejska ul. Hirszfelda 3

Rejowiec Fabryczny

Służba dyżurna SM wg grafika

82 5663149 504138315

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Chełmska 51 A Rejowiec Fabryczny

Służba dyżurna ZWiK

w/g grafika 82 5664176

3. Zakład Cementownia Rejowiec ul. Fabryczna 1 Rejowiec Fabryczny

Służba Ochrony Zakładu Cementownia

wg grafika

82 5663200 Wew. 333

4. Majdan Stajne Majdan Stajne

Rejowiec Fabryczny

Bogdan Śliwiński

ul. Narutowicza 24 82 5664189

(17)

7. Zakłady komunalne w Rejowcu Fabrycznym

L.p. Nazwa zakładu Siedziba zakładu Nr telefonu Zatrudnienie Sprzęt Możliwości

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Chełmska 51 A

Rejowiec Fabryczny 82 5664176 9

- Samochód sp. 1szt, przyczepa 1,5t wraz z urządzeniem

wysokociśnieniowym - Aparat prądotwórczy 200 kw – 1,

100 kw – 1,

- Motopompa HONDA - Studnia głębinowa

„Polna”

- „Morawinek”

- „Szkoła”

- Oczyszczalnia ścieków

1200 m3 na dobę 350 m3 na dobę 350 m3 na dobę 800 m3 na dobę

2. Miejski Zakład Komunalny S.C.

Ul. Wspólna 13 22-170 Rejowiec

Fabryczny

82 5664390 5

- Samochody specjalne- 4 szt - odpady zmierzone - nieczystości płynne - odpady kom. Segreg.

1150 ton rocznie 41803 rocznie 126 ton rocznie

8. Wykaz sprzętu w Rejonowym Zakładzie Energetycznym Krasnystaw przewidzianego do zarządzania kryzysowego

(18)

Lp. Marka i typ sprzętu RZE Krasnystaw Posterunek Energetyczny Rejowiec Fabryczny Uwagi

1 2 3 4 5

1. GPW 2009

2. TOYOTA HILUX Przekazana na stałe do użytkowania

3. Opel Astra II

4. Lublin – skrzyniowy

5. STAR1142 - podnośnik

6. TOYOTA HILUX Przekazana na stałe do użytkowania

7. TOYOTA HILUX

8. Fiat Seicento

9. Star 266 – brygadowy

10. TOYOTA HILUX

11. Opel Vivaro

12. Opel Cambo 1,7

13. Opel Agilla

14. Renualt Kangoo

15. Star 660 M – dźwig 6t

16. Opel Cambo 1,3

17. Agregat 75 kVA

18. TOYOTA HILUX

19. Rębak

20. Mercedes Spr. – podnośnik

21. Fiat Panda Przekazany na stałe do użytkowania

22. Fiat Panda

23. TOYOTA HILUX

24. Renault Master

25. Lublin - podnośnik

26. Renault Master Przekazany na stałe do użytkowania

27. Gaz Gazela - podnośnik Przekazany na stałe do użytkowania

28. Fiat Panda

29. Fiat Panda

30. TOYOTA HILUX

31. TOYOTA HILUX

32. TOYOTA HILUX

33. TOYOTA HILUX

9.Zestawienie sprzętu miejskiego magazynu OC

(19)

Lp. Nr indeksu Nazwa sprzętu J. miary Stan ewidencyjny na 31.12.2010 r.

1 2 3 4 6

1 1101003101 Część twarz, maski MC-1 szt. 360

2 1101006101 Część twarz, maski dla rannego szt. 10

3 1101008201 Pochłaniacz MS-4 szt. 360

4 1101009101 Pochłaniacz hopkalitowy szt. 40

5 1101011202 Torba na maskę MC-1 szt. 360

6 1102001101 Płaszcz ochronny OP-1 szt. 96

7 1102001201 Kombinezon odz. ochr. L-2 szt. 80

8 1102005101 Pończochy ochronne PO- 1 par 100

9 1102005201 Torba na odzież L-2 szt. 80

10 1102005202 Pokrowiec na odzież OP- 1 szt. 70

11 1102005203 Torba na odzież L-2/OP- 1 szt. 26

12 1102005302 Rękawice ochr. gum. 5-palc. par 80

13 1102005401 Ocieplacz do rękawic 5-palc. par 80

14 1103001101 Przyrz. rozp. chem. PChR-54M kpl 7

15 1104002101 Sygnalizator promień. RS-70 szt. 7

16 1104004201 Rentgenoradiometr DP-66 kpl 1

17 1104071201 Kolorymetr polowy PK-56 kpl 7

18 1105001101 Zestaw meteor.Trietiakowa kpl 1

19 1105002101 Przyrz. do obser. wybuch, jądr. kpl 1

20 1108001101 Ind. zes. samoch. IZS b/kan. kpl 4

21 1109001101 Worek pogum. na odzież skaż. szt. 6

22 1110001101 Karnister stalowy 20 1 szt. 4

23 1201003501 Rtf. MAXON+zas. PM 100 kpl 1

24 1205001101 Telefon pol. TAI-43 szt. 2

25 1205011101 Łącznica tel. pol. ŁP-10 kpl 1

26 1205021101 Kabel tel. pol. PKL-2 mb 3557

27 1205022101 Zwijak do kabla telef. pol.PKL kpl 5

28 1205023101 Bęben do kabla tel. pol. PKL szt. 3

29 1205031201 Zestaw narzędziowy nr 259 kpl 1

(20)

30 1205032101 Tyczka z rosoczką szt. 3

31 1306008101 Latarka wodoodp. LUMEN ' szt. 1

32 1308003002 Zegarek na rękę Wostok szt. 2

33 1405003101 Zest. narz. hydraul. RXACB szt. 4

34 1501001101 Bluza ćwicz. OC męska-wz 83 szt. 205

35 1501001102 Bluza ćwicz. OC damska-wz 83 szt. 15

36 1501001201 Kamizelka OC szt. 7

37 1501003101 Spodnie ćw. OC męskie-wz 83 szt. 205

38 1501003102 Spodnie ćw. OC damskie-wz 83 szt. 15

39 1501003201 Spodnie do kamizelki OC szt. 7

40 1501004101 Trzewiki ze spinaczami-wz 83 par 175

41 1501005101 Kurtka ćwicz. OC męska-wz 83 szt. 165

42 1501005102 Kurtka ćwicz. OC damska-wz 83 szt. 35

43 1501006101 Beret OC szt. 160

44 1501006102 Czapka futrzana szt. 180

45 1501006201 Czapka do kamizelki OC szt. 7

46 1501007101 Rękawice polowe par 210

47 1501009102 Koszula służb. wojsk lotn. szt. 215

48 1501009301 Krawat granatowy szt. 220

49 1501009401 Szalik zimowy szt. 180

50 1501009501 Pas brezentowy szt. 215

51 1501011101 Buty gumowe robocze czarne par 10

52 1501020101 Hełm typ wojsk. szt. 50

53 1503002101 Termos 24 1 z łyżką czerp. szt. 2

54 1503002201 Termos 12 1 z łyżką czerp- szt. 4

55 1503003101 Menażka typ W szt. 50

56 1504001101 Nosze sanitarne aluminiowe szt. 8

57 1504002101 Torba sanitarna mała b/wyp. szt. 15

58 1504004101 Opatrunek osobisty (pogum.) szt. 120

59 5303004012 Piec akumul. PEA-3,0 szt. 1

60 5305009202 Drabina rozstawna alum. l,5mb szt. 1

61 5305010200 Tablica inf. mag. szt. 1

62 5305022204 Wentylator śmigł.-lW200 szt. 1

(21)

63 5306002011 Higrometr TZ-12 szt. 2

64 1410001201 Szpadel szt. 1

65 1410001102 Łopata duża szt. 1

66 5601011406 Regał met. 4p. 0,9x2,0x0,4 kpl 6

67 5601011413 Regał met. 4p. 1,0x2,0x0,4 kpl 1

68 5601011416 Regał met. 4p. 1,0x2,0x0,7 kpl 2

69 5601012711 Regał spaw. 7p 1,0x2,0x0,4 kpl 2

70 5601002330 Zest. reg. dr. 3,3x2,0x0,7 kpl 2

71 5602002200 Wieszadło met. 2,0 m szt. 2

72 5008009001 Akumulator 1,5 VR-20 szt. 9

10. PORADNIK MIESZKAŃCA MIASTA

(22)

Powodzie, wichury, śnieżyce, pożary przestrzenne i inne - to katastrofy, które mogą się wydarzyć na terenie miasta. Katastrofy mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Większość jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Część z nich jest przewidywalna (silne wiatry), ale większość ciągle nas zaskakuje. Chociaż katastrofy naturalne nie są zjawiskiem, o którym się chętnie czyta, to jednak wskazane jest wiedzieć więcej na ich temat. Wiedza ta pomoże zrozumieć ewentualne zagrożenia i przygotować się na wypadek ich wystąpienia.

CO MOŻESZ ODCZUWAĆ W CZASIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.

Stan klęski na ogół nie trwa długo. Sytuacja szybko wraca do normy. Postaraj się przyzwyczaić do nowych i przymusowych okoliczności, nawet jeżeli jesteś poza miejscem zamieszkania. Szukaj pomocy u innych, jeżeli czujesz się zagrożony i zagubiony.

Nie wahaj się pytać, jak długo będziesz przebywać w miejscu ewakuacji i kiedy będziesz mógł wrócić do domu.

RODZINNY PLAN DZIAŁANIA NA CZAS KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.

W krajach Europy Zachodniej, rodziny zamieszkałe w rejonach zagrożeń opracowują rodzinne plany na wypadek ewentualnego zagrożenia. Celowym byłoby zastanowić się z całą rodziną nad następującymi zagadnieniami:

• jakie zagrożenia mogą was dotyczyć;

• co należy zrobić, aby być przygotowanym w razie wystąpienia katastrofy (harmonogram działania);

• co robić w wypadku ogłoszenia ewakuacji;

• gdzie rodzina może spotkać się w razie niemożliwości spotkania w domu;

• gdzie rodzina może zebrać się po ogłoszeniu ewakuacji;

• gdzie dać znać o sobie, jeżeli w chwili katastrofy jesteś poza domem;

• należy się zorientować, kto z Twojego sąsiedztwa jest lekarzem lub posiada inne szczególne umiejętności;

• właściwym byłoby przeszkolenie członków rodziny w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym.

WYPOSAŻENIE NA CZAS KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe wyposażenie na czas klęsk żywiołowych. Podczas katastrof może wystąpić brak elektryczności, gazu, wody itp. Możliwe jest też, że warunki uniemożliwią opuszczenie domu przez wiele dni.

Przygotowane zawczasu wyposażenie ułatwi przetrwanie tego trudnego okresu.

Wyposażenie powinno zawierać:

(23)

• żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach; puszkowane soki, mleko i zupy; cukier, sól i przyprawy; wysokokaloryczne pożywienie (witaminy, słodycze, żywność dla niemowląt i ludzi starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) – zapas na okres 3-5 dni przechowywać w chłodnym i suchym miejscu;

• woda: wodę należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 litrów na osobę na okres 3-5 dni, wliczając wodę do utrzymania podstawowych zasad higieny (woda powinna być odkażona, np. wybielaczem do prania o stężeniu 5,25 % w ilości 1 kropla na litr wody);

• odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien posiadać jedną zmianę bielizny, odzieży i butów, a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, ciepłą bieliznę, koc lub śpiwór;

• apteczka pierwszej pomocy: gaza; sterylne bandaże, w tym elastyczne; taśmy przylepne; nożyczki; chusta; termometr; środki aseptyczne, środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany; mydło; rękawice gumowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny;

• przybory i narzędzia: turystyczny zestaw do gotowania, radio na baterie, latarki, zapasowe baterie, nóż wieloczynnościowy, zapałki, przybory do pisania, gwizdek, przybory do higieny, plastikowe pojemniki, papier toaletowy, przybory do szycia - zestaw powinien być spakowany i gotowy do zabrania.

ZABEZPIECZENIE DOMU.

Możliwości zabezpieczenia domu są bardzo ograniczone i wiążą się z dużymi kosztami. Można jednak wykonać przedsięwzięcia profilaktyczne, które zmniejszą do minimum ryzyko strat.

Do takich przedsięwzięć należą:

przeniesienie wartościowych przedmiotów na strych lub wyższe piętra;

zamontowanie tablic bezpieczników i liczników możliwie jak najwyżej;

ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym;

stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej.

(24)

Wykonano w 1 egzemplarzu:

Sporządził i wykonał: J. Szymański tel. 609378945 Dnia 16. 01. 2012 r.

(25)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :