• Nie Znaleziono Wyników

VII Międzynarodowe kolokwium heraldyczne (Cáceres 30 IX-4 X 1991)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "VII Międzynarodowe kolokwium heraldyczne (Cáceres 30 IX-4 X 1991)"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

152

Komunikaty (tom dotyczący lat 527-641 w druku) do średniobizantyń-skiej (641 -1261). Nowa prozopografia bizantyńska obej-mować będzie wszystkie osoby występujące w źródłach (także duchownych). W przewidywanej na trzy tomy pub-likacji uwzględniony zostanie jedynie wybór materiału, peł-ne informacje znaleźć można w komputerowej bazie da-nych. W pamięci komputera zawarto nowy „Thesaurus Linguae Graecae" sięgający do około 600 r. n.e. Obejmuje on około 61 milionów słów cytowanych z całej antycznej literatury, zaś w najbliższej przyszłości ma zostać wzboga-cony o materiał leksykalny z epoki bizantyńskiej do 1453 r. Poinformowano także o postępie prac nad edycją w for-mie książkowej słownika języka literatury bizantyńskiej. Oba przedsięwzięcia rozwijają się całkowicie niezależnie. „Thesaurus" opracowano w University of California Ir-vine, zaś słownik języka literatury przygotowują W. H ô r a n d n e r i E. T r a p p (Wiedeń - Bonn).

Szerokie spektrum tematyczne (Autorzy tego sprawo-zdania musieli z konieczności ograniczyć się do kilku głów-nych wątków) jest dowodem udziału nowych dyscyplin w badaniach bizantynistycznych, a strona warsztatowa wska-zuje na odwołanie się do nowych technik, np. komputero-wych. Stronę polską na kongresie reprezentowali: wspo-mniany już prof. T. Wasilewski, prof. M. S a l a m o n (Uniwer-sytet Jagielloński), dr M. D ą b r o w s k a (Uniwer(Uniwer-sytet Łódzki) i mgr W. D e l u g a (Muzeum Narodowe w Warszawie). T. Wasilewski, obok plenarnego, wygłosił też na jednej z sesji referat p t : „La place de l'empire bulgare dans le monde byzantin pendant le haut moyen age". Prof. M. Salamon wystąpił w sekcji numizmatycznej z komunikatem: „Greek Elements in the Inscriptions of Byzantine Coins in the Sixth Century". Mgr W. Deluga przedstawił komunikat: „Les «Praznik» en tant qu'élément de l'iconostase" a M. Dąb-rowska mówiła na temat: „Family Ethos of the Imperial Court of Palaiologos According to the Testimony of Theo-dore of Montferrat".

Kongres był także okazją do dwukrotnego spotkania przedstawicieli komitetów narodowych studiów bizantyni-stycznych skupionych w Association Internationale des Etu-des Byzantines. Zgromadzenie to dokonało ponownego wy-boru prof. I. Ш е в ч е н к о na przewodniczącego i prof. К. K a r a y a n n o p o u l o s a n a sekretarza stowarzyszenia. Do bizantynistycznego grona przyjęto nowy komitet liński. Dwie delegacje: duńska i francuska zaproponowały swoje kraje jako miejsce XIX kongresu w 1996 r. Drogą wzajemnego porozumienia ustalono, że Kopenhaga będzie gospodarzem spotkania następnego, a Strasbourg XX kongresu w 2001 r. Duńczycy zaproponowali temat: „Le rayonnement de Byzan-ce", Francuzi natomiast: „Byzance pour penser l'Europe".

Małgorzata Dąbrowska Maciej Salamon

VII Międzynarodowe kolokwiom heraldyczne (Caceres 30 IX - 4 X 1991)

Kolokwia heraldyczne, organizowane co dwa lata przez Międzynarodową Akademię Heraldyki, weszły już do tradycji tej dyscypliny będąc okazją do spotkań i dyskusji specjalistów na wybrane tematy monograficzne, przynosząc też serię

publikacji ich materiałów. Na miejsce obrad VII między-narodowego kolokwium heraldycznego wybrano hiszpań-skie miasto Caceres. I miejsce kolokwium, w Estramadu-rze, skąd pochodziło wielu odkrywców i konkwistadorów, i jego termin, na rok przed 500 rocznicą odkrycia Ame-ryki przez Krzysztofa Kolumba, uzasadniaj główny te-mat obrad: „Herby u zarania czasów nowożytnych i ich odbicie w Nowym Świecie". Problematykę tę podjęli przede wszystkim gospodarze i niektórzy referenci z kra-jów Nowego Świata (dwa wystąpienia meksykańskie). In-ni referenci na ogół poświęcili swe wystąpieIn-nia heraldyce schyłku średniowiecza i początku czasów nowożytnych, mieszcząc się w chronologicznych ramach głównego tema-tu kolokwium.

Temat ten wywołany został zaraz na początku dwoma referatami o herbie Krzysztofa Kolumba: jego własnym rodowym i z nadania królewskiego w 1493 r. po odkryciu Ameryki (z udostojnieniem herbami Kastylii i Leonu, doda-niem motywu odkrytych wysp i pięciu kotwic admiralskich). Związek heraldyki europejskiej z Nowym Światem obra-zowały głównie referaty poświęcone herbom rodowym kon-kwistatorów i administratorów ziem pozyskanych dla Koro-ny hiszpańskiej. Pozostałe tematy dotyczyły emblematów preheraldycznych w obu Amerykach, motywów indiańskich w heraldyce hispano-amerykańskięj, herbów miast meksy-kańskich oraz dziejów trzech barw (tricolore) w symbolice państwowej krajów Ameryki Łacińskiej.

Wątek europejski reprezentowały referaty poświęcone nowszym badaniom heraldycznym i genealogicznym wieków średnich w Portugalii (J. Mattoso), heraldyce portugalskiej czasów króla Manuela I Wielkiego (M. A. Norton), niezna-nemu herbarzowi angielskiemu z czasów późnych Tudorów (C. R. J. H u m p h e r y - S m i t h ) , podwójnemu krzyżowi w her-bie Królestwa Węgier w XV w. (I. Bertenyi), genezie i funkcji klejnotu na przykładzie heraldyki węgierskiej na tle porównawczym (S. de Vajay) oraz herbom skandy-nawskich kawalerów Złotego Runa u schyłku średniowiecza, a zwłaszcza króla duńskiego Chrystiana II (N. G. Bar-tholdy). W tym wątku mieścił się też referat niżej pod-pisanego poświęcony pierwszym polskim herbarzom dru-kowanym (Marka Ambrożego z Nysy - w dwóch wydaniach - i Bartosza Paprockiego).

Na jeden dzień obrad, poświęcony głównie heraldyce konkwistadorów, kolokwium przeniosło się do pobliskiego miasta Trujillo; stąd pochodził Francisco Pizarro, którego okazały pomnik stoi na głównym placu miasta.

Kolokwium wykazało interesujące, nie zawsze uświada-miane związki heraldyki europejskiej ze znakami herbowymi Nowego Świata. Jego odkrycie wywarło z kolei niemały wpływ na heraldykę krajów w nim ziaangażowanych (tzw. słupy Heraklesa jako wrota do Indii, oplecione wstęgą z dewizą Plus ultra, flankują do dzisiaj herb państwowy Hiszpanii). Te referaty kolokwium, które nie mogły przed-stawić tego aspektu zagadnienia, pozostały w kręgu tradycyj-nej problematyki heraldycztradycyj-nej różnych krajów Europy prze-łomu średniowiecza i czasów nowożytnych, przynosząc kilka nowych spostrzeżeń i wniosków.

W kolokwium wzięło udział blisko 100 uczestników i osób towarzyszących, reprezentujących 14 krajów (najwięcej z Hiszpanii). Wygłoszono łącznie 24 referaty, które będą opublikowane w materiałach kolokwium pod firmą Między-narodowej Akademii Heraldyki.

(3)

Komunikaty

153

Z okazji kolokwium odbyło się zgromadzenie

Mię-dzynarodowej Konferencji Genealogii i Heraldyki, organi-zacji zrzeszającej narodowe towarzystwa genealogiczne i heraldyczne. Dokonano na nim wręczenia nagród za najlepsze publikacje z zaresu genealogii i heraldyki oraz medali i dyplomów a nos Aines seniorom szczególnie za-służonym dla rozwoju tych dyscyplin. Z satysfakcją od-notujmy, że medalem tym i dyplomem odznaczony został również Profesor Aleksander G i e y s z t o r , drugi po

Pro-fesorze Włodzimierzu D w o r z a c z k u (w 1983 r.) laureat polski.

Obradowało również doroczne zgromadzenie Między-narodowej Akademii Heraldyki, na którym omawiano m.in. program przyszłych kolokwiów organizowanych przez Aka-demię. Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Heraldycz-nego w 1995 r. kolokwium heraldyczne odbędzie się w Polsce, zapewne w Krakowie.

Stefan K. Kuczyński

Cytaty

Powiązane dokumenty

earised ship wave theory in order to calculate the effect of proximity to a wall on the resistance of a simplified hull in shallow water at high sub-critical and super-critical

dr Andrzej Adamski mówił na te- mat "Prawne aspekty funkcjonowania mediów w Internecie", skupiając się w dużej mie- rze na zagadnieniu istnieniu prasy w Internecie oraz

Kolejny numer półrocznika Problemy Profesjologii to zbiór prac dotyczących problematyki pracy, zagadnień przygotowania i doskonalenia zawodowego oraz problemów

− For articles in journals: surname and initials of the author(s), year of publication in parenthesis, title of the work in italics, full-stop, place of publication, comma,

The red dotted line represents the depth mean along-shore velocity in m/s, where positive is northwards, (2) cross-sections of the along- shore velocity in m/s, where positive

młodzieńczy, w czasie którego rośnie się aż do trzydziestego roku życia, wiek dojrzały ciągnący się do czterdziestego piątego roku życia, w którym ro okresie

a bstract : The intention of this paper is to provide empirical evidence on how the factors of socio-economic disad- vantage and absorption capacity influence the spatial

Atrakcyjność konsumpcji hedonistycznej opiera się na założeniu, że szczęście i przyjemność są ostatecznymi celami, do których należy dążyć.. które służą osiąganiu