• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:37:47 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:37:47 Numer KRS:"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 04.11.2016 godz. 10:37:47 Numer KRS: 0000038293

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 07.09.2001

Ostatni wpis Numer wpisu 19 Data dokonania wpisu 26.10.2016

Sygnatura akt KR.XII NS-REJ.KRS/22931/16/448

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA JAWNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 850005315, NIP: 8730205351

3.Firma, pod którą spółka działa "MIŚ" TRANSPORT I SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIŚ MARIUSZ MIŚ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. TARNÓW, gmina M. TARNÓW, miejsc. TARNÓW 2.Adres ul. OBROŃCÓW LWOWA, nr 2, lok. ---, miejsc. TARNÓW, kod 33-101, poczta TARNÓW, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Oddziały

1

1.Firma oddziału "MIŚ" TRANSPORT I SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIŚ MARIUSZ MIŚ ODDZIAŁ W WIERZCHOSŁAWICACH NR 262A

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat TARNOWSKI, gmina WIERZCHOSŁAWICE, miejsc.

WIERZCHOSŁAWICE

3.Adres ul. ---, nr 262A, lok. ---, miejsc. WIERZCHOSŁAWICE, kod 33-122, poczta WIERZCHOSŁAWICE, kraj

(2)

POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki

1 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 29.03.2001

2 17.12.2002 R.WYKREŚLONO UST.1,PAR.1,ZMIENIONO PAR.2,3,4,W PAR.6 DODANO UST.2 I 3,ZMIENIONO PAR.8,11,12,WYKREŚLONO PAR.13,W PAR.15 DODANO UST.3 I 4,ZMIENIONO PAR.16,17,18,19,20,21,22

3 12 GRUDNIA 2005 ROKU.

ZMIENIONO §2 I §4 UMOWY SPÓŁKI 4 01.06.2014 R. - ZMIANA: § 1, 3, 10.

5 31.08.2016 ZMIANA § 4

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Określenie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE 2.Opis sposobu powstania spółki oraz

informacja o uchwale

UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ

Podrubryka 1

Podmiot, z którego powstała spółka 1

1.Nazwa lub firma FIRMA "MIŚ" TRANSPORT I SPEDYCJA SPÓŁKA CYWILNA

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3.Numer w rejestrze 6756/91

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr URZĄD MIASTA TARNOWA

5.Numer REGON 850005315

6.Numer NIP ---

Rubryka 7 - Dane wspólników 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma MIŚ

2.Imiona MARIAN FRANCISZEK

3.Numer PESEL/REGON 40032101531

4.Numer KRS ******

5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?

TAK

6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?

NIE

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami ?

NIE

8.Czy wspólnik ma ograniczoną NIE

(3)

zdolność do czynności prawnych?

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma MIŚ

2.Imiona MARIUSZ TOMASZ

3.Numer PESEL/REGON 64122800759

4.Numer KRS ******

5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?

TAK

6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?

NIE

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami ?

NIE

8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

NIE

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma MIŚ

2.Imiona BARTŁOMIEJ

3.Numer PESEL/REGON 95082706236

4.Numer KRS ******

5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?

NIE

6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?

*****

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami ?

*****

8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

2.Sposób reprezentacji podmiotu ZGODNIE Z PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ:

1. KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WZSYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

2. PRAWO OKREŚLONE W UST. 1 WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1

Dane wspólników reprezentujących spółkę 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma MIŚ

2.Imiona MARIAN FRANCISZEK

3.Numer PESEL/REGON 40032101531

4.Numer KRS ****

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma MIŚ

2.Imiona MARIUSZ TOMASZ

3.Numer PESEL/REGON 64122800759

4.Numer KRS ****

(4)

Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

1

1.Nazwisko MIŚ

2.Imiona MIROSŁAW

3.Numer PESEL 63110913657

4.Rodzaj prokury SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

2 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

3 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

4 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 5 81, 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

6 47, 30, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 7 46, 61, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO

WYPOSAŻENIA

8 46, 63, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 24.11.2004 01.01.2003-31.12.2003

2 05.08.2005 01.01.2004-31.12.2004

3 02.05.2007 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

4 07.05.2008 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.

5 13.05.2009 01.01.2008-31.12.2008 ROK

6 21.05.2010 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

7 05.05.2011 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

8 30.05.2012 01.01.2011 - 31.12.2011 R.

9 09.07.2013 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

10 01.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

11 16.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

12 16.06.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

(5)

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta

1 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011 R.

2 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

5 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

1 ***** 01.01.2003-31.12.2003

2 ***** 01.01.2004-31.12.2004

3 ***** 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

4 ***** 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.

5 ***** 01.01.2008-31.12.2008 ROK

6 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

7 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

8 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011 R.

9 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

10 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

11 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

12 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

(6)

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

(7)

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 04.11.2016

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rubryka 7 - Komitet założycielski 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DUDKOWSKI. 2.Imiona

TAK 10.Wysokość sumy komandytowej 5.000,00 ZŁ 11.Wartość wkładu umówionego 1.243.032,50 ZŁ 12.Czy jest w tym wkład

5.Posiadane przez wspólnika udziały 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość.

2.Sposób reprezentacji podmiotu W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB

31 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE. 32 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA

6 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 7 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 8 52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów. Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym

2.Sposób reprezentacji podmiotu UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA STOWARZYSZENIE MAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W