Apothecarius, 2007, R. 16, nr 19

138  Download (0)

Pełen tekst

(1)

ISSN 1232-7220 Nr 19, Rok XVI (ŚFF17) 20 grudnia 2007

M i k o l a j 2 0 0 7

Rozpoczęła się V Kadencja Izby

(2)
(3)
(4)

Wszystkim Szanownym Aptekarzom

Ħwiæt biađych, pachnæcych choinkæ, skrzypiæcych ħniegiem pod butami,

spúdzonych w ciepđej, rodzinnej atmosferze, peđnych niespodziewanych prezentów,

Ħwiæt dajæcych radoħè i odpoczynek, oraz nadziejú na Nowy Rok,

ľeby byđ jeszcze lepszy niľ ten, który wđaħnie mija

ľyczy w imieniu Salus International Sp. z o.o.

Aleksander Ľurek Prezes Zarzædu

wraz ze wspóđpracownikami

(5)

Spis treści

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE ... 2

I zaczynamy V Kadencję - Stanisław Piechula ... 2

Największa nadzieja w nowych izbach aptekarskich - Stanisław Piechula ... 5

Delegaci V kadencji Śląskiej Izby Aptekarskiej... 6

V Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Śląskiej Izby Aptekarskiej, 16-18 listopada 2007r. ... 8

Pierwsze Posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej V Kadencji 27 listopada 2007r. ... 44

Historia aptekarstwa śląskiego - Dionizy Moska ... 47

Z kart historii farmacji - Dionizy Moska ... 49

APOTHECARIUS - BIULETYN ŚIA W KATOWICACH ... 51

Teleinformator ŚIA w Katowicach ... 51

KAPSIA ... 52

Pisma ... 53

Protokoły ... 63

Opinia prawna - Krystian Szulc ... 89

Komisja ds. Nauki i Szkoleń - dr farm. Piotr Brukiewicz ... 96

Sprawozdanie ze spotkania mikołajkowego w Ustroniu 7-9 grudnia 2007r. - Lech Wróblewski ... 109

Moralność i etyka w ekonomii apteki - Krzysztof Majka ... 110

Marketing w aptece - Marcin Łokieć ... 112

„Złote kajdanki” czyli jak zatrzymać pracownika w aptece - Roman Nawrot ... 114

Odznaczenia i wyróżnienia zasłużonych farmaceutów - Stanisław Piechula ... 115

Wybory Parlamentarne 2007 - Stanisław Piechula ... 119

Piszą o naszych ... 122

IZBA GOSPODARCZA APTEKA POLSKA ... 123

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE... 124

Z działalności Klubu Seniora ... 125

TWÓRCZOŚĆ APTEKARZY - Krzysztof Kokot ... 127

OGŁOSZENIA ... 128 Na okładce: Aleksandra z Mikołajem - Ustroń, 2007-12-08

Wydawca: Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice

tel.: (032) 608 97 60 kom.: 668 220 354 fax: (032) 608 97 69

e-mail: redakcja@katowice.oia.pl http://www.katowice.oia.pl Kolegium:

Dionizy Moska - Redaktor Naczelny

Damian Nowak - Zastępca Redaktora Naczelnego Stanisław Piechula - Prezes ORA w Katowicach Lech Wróblewski - Redaktor prowadzący

Redakcja czeka na korespondencję dotyczącą problemów środowiska farmaceutycznego

Druk: drukarnia WY-DRUK Katowice, www.drukarniawydruk.com.pl Nakład: 2500 egz.

Redakcja nie identyfikuje się ze wszystkimi przedstawionymi poglądami autorów, niektóre z nich traktujemy jako zaproszenie do dyskusji

e-mial: redakcja@katowice.oia.pl

(6)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

tanisław Piechula

dr farm. Stanisław Piechula

I zaczynamy

V Kadencję

Przekazujemy Państwu pierwszy numer Apothecariusa w nowej V Kadencji naszej Izby Aptekarskiej. Zachęcam, by w tym świątecznym czasie, gdy może będzie czas na chwile wytchnienia, zapoznać się dokład- nie z wszystkimi informacjami, a w nowym roku bardziej uaktywnić się i wspólnie z nami kształtować aptekarską rzeczywistość.

GORĄCO ZAPRASZAM wszystkich zainteresowanych działalnością w izbie ap- tekarskiej by dołączyć do naszych komisji problemowych, które powinny w tej kaden- cji ruszyć z większym zapałem, zachęcam też do przekazywania nam i dzielenia się wszystkimi problemami i kłopotami, gdyż po to mamy Śląską Izbę Aptekarską, by mi.

reprezentowała nasze sprawy.

Przyznam, że aż się wierzyć nie chce, że tak szybko uciekły nam 4 lata IV Ka- dencji. W tym czasie się wiele wydarzyło i nasza izba była najaktywniejszą w kra- ju, jednak wszyscy

dokładnie widzi- my, co się dzieje na rynku farma-

ceutycznym i jak trudno dzisiaj normalnie egzystować, gdy nastał czas dzikiej i bezwzględnej kon- kurencji. Niestety nie mieliśmy oparcia w Naczelnej Izbie Ap- tekarskiej a i inne izby okręgowe w większości wolały chować głowę w piasek i zajmować się temata- mi zastępczymi niż tymi, które

dzisiaj są najistotniejsze dla istnienia indy- widualnego aptekarstwa i wolnego zawodu farmaceuty. W związku z taką zapaścią w polskim samorządzie aptekarskim, pozosta- je tylko powiedzieć, że nawet Ślązak głową muru nie przebije! Uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo i zobaczymy czy w tej kadencji uda się zrobić jeszcze więcej, a decydujące znaczenie będą miały zbliżające się wybo- ry do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która może wykorzystać siłę Naczelnej Izby Apte- karskiej lub ponownie zmarnować wielkie i niewykorzystywane możliwości samorządu aptekarskiego.

Poniżej dołączam Państwu konspekt mojego programu - wystąpienia w trakcie wyborów Prezesa Rady Śląskiej Izby Apte- karskiej, który zyskał poparcie Delegatów i pozwolił mi powtórnie objąć to stanowisko.

Mam nadzieję, że do tego programu obec- ni Delegaci i Członkowie Rady, a przede

wszystkim Państwo dołożycie to, czego oczekujecie od na-

szej Izby. Jestem otwarty na propozycje i oczeku- je na Państwa zaangażowanie i pomoc, byśmy to My tworzyli własna historię pod nasze oczeki- wania, a nie by ta historia nami pomiatała!

Z uszanowaniem

Prezes Rady

Śląskiej Izby Aptekarskiej

dr farm. Stanisław Piechula

(7)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

Szanowni Delegaci

Przedstawiając wcześniej sprawozdanie z działalności Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w IV Kadencji chciałbym zaproponować kontynu- ację rozpoczętych kierunków działań i jeszcze silniejsze zaangażowanie Izby w najważniejsze inicjatywy i zadania.

W proponowanym programie chciałbym położyć największy nacisk na:

KONTYNUACJĘ dotychczasowych kie- runków działań Izby w oparciu o wypraco- wane doświadczenia i możliwości oraz ROZ- WIJANIE zapoczątkowanych inicjatyw i wdrażanie nowych!

Czyli dokładnie to, co zapisano w ustawie o izbach aptekarskich w art. 1. 1. - Naczelna

Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu aptekarskiego, jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu, a w tym obrona interesów aptekarzy, a w szcze- gólności występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych Członków Izby Aptekarskiej

Kandyduję na Prezesa Rady ŚIA, gdyż:

1 – chciałbym by izba wykorzystując swo- je wszystkie możliwości zdecydowanie wystę- powała w obronie naszych aptek i zawodu a także wspierała innych podejmujących takie działania;

2 – chciałbym umacniać miejsce izby aptekarskiej na rynku farmaceutycznym, byśmy wszyscy zaczęli odnosili wymierne korzyści z możliwości i potencjału, który jeszcze posiada;

3 - chciałbym by farmaceuci płacący składki odczuwali finansową korzyść z ich płacenia i utrzymywania takiej organizacji;

W tym miejscu chciałbym sprostować niepraw- dziwe informacje, które sugerują, jakoby Izba była tylko dla właścicieli aptek, gorzej traktowa- no pracowników aptek sieciowych czy inne tego typu insynuacje. Otóż w naszej Izbie wszyscy

byli i będą traktowani na równi i z jednakową starannością, a problemy pracowników aptek sieciowych interesują mnie nawet szczególnie i zachęcam do kontaktów z Izbą WSZYST- KICH, którzy mają jakiekolwiek problemy i kłopoty. W Naszej Izbie Aptekarskiej powinni Państwo zawsze znaleźć pomoc!

Proszę jednak pamiętać, że Izba także stoi na straży zawodu farmaceuty, jego etyki i zaufania publicznego, którym nasz zawód powinien się cechować i z uwagi na to pro- szę właściwie rozumieć zadania i obowiązki Izby Aptekarskiej, która powinna dbać o swoich Członków, ale także zabiegać o ich odpowiednią postawę i etykę w wykonywa- niu zawodu.

4 – chciałbym, by izba jednoczyła wszyst- kie organizacje działające dla nas i stymu- lowała oraz wspierała ich inicjatywy zmie- rzające do konsolidacji środowiska i obrony naszych interesów.

Izba aptekarska ma wiele obowiązków i dzię- ki sprawnie działającej administracji wywiązuje się z nich bardzo dobrze, jednak najważniejsze jest dla mnie to, by Izba nie była kolejną instytu- cją administracji i to w dodatku utrzymywaną za nasze pieniądze. Izba powinna przede wszyst- kim realizować inicjatywy, które wynikają z dbałości o nasz zawód i naszych Członków.

Dla mnie nie są najważniejsze obowiązki, które Izba musi wykonywać i wykonuje, ale jej MOŻLIWOŚCI, czyli wszystkie te aktyw- ności, których izba nie musi, ale może pod- jąć i tu jest NAJWIĘKSZE pole do popisu dla aktywnego Prezesa, Rady, Delegatów i Członków ! Izba może podjąć KAŻDE dzia- łanie, nie jest w niczym ograniczana, a to co zrobimy i jak wykorzystamy naszą wspólna organizację zależy tylko od nas!

Na V Kadencję proponowałbym:

A - Dalszy rozwój przepływu informacji poprzez: - Internet - witryna, email; - SMSy;

- Biuletyn; - Hurtownie farmaceutyczne;

B - Dalszy rozwój zebrań regionalnych - szkoleniowych organizowanych przez Dele- gatów i z udziałem Członków Rady.

Ustroń 2007-11-17

Proponowany program działania na V Kadencję Śląskiej Izby Aptekarskiej

(8)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE C - Jak najszerszy i łatwy dostęp do szko- leń punktowanych – wszystkich: - Internet, płyty DVD, coroczne zjazdy typu Targów Farmaceutycznych, – kursy językowe, itp.

D - Dalsze rozwijanie i zapewnianie Członkom Izby jak najlepszego dostępu do porad prawnych i ekonomicznych - Prawna reprezentacja Członków Izby.

E - Dalsze intensywne występowanie w celu wyjaśniania problemów prawnych nę- kających aptekarzy!

F - Zapewniamy dostępu do serwisów praw- nych www.lexpolonica.pl i www.lexpharma.pl, do których dostęp zapewnia obecnie Izba wszystkim swoim Członkom.

G - Dalsze doradzanie i pomoc w prze- ciwdziałaniu dzikiej konkurencji ekono- micznej - rozwiązywanie lokalnych proble- mów w miarę możliwości.

H - Większe zaangażowanie w ustawodaw- stwo farmaceutyczne, choć to przede wszyst- kim zadanie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

I - Dalsze uświadamianie i wskazywanie kierunków, które mogą ratować i przedłu- żać istnienie indywidualnego aptekarstwa poprzez: - zacieśnianie współpracy z bez- piecznymi hurtowniami farmaceutycznymi, - podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w celach korzystnych dla aptekarzy, - Rozwi- janie Korporacji przy ŚIA, - Poszukiwanie dochodów dla Izby – może jakaś większa działalność gospodarcza.

J - Zaangażowanie i pomoc farmaceu- tom w wyborach samorządowych i parla- mentarnych oraz edukacja społeczeństwa i odbudowywanie wizerunku aptekarza.

K – Zorganizowanie Śląskich Targów Farmaceutycznych Wiosna 2008 wraz ze szkoleniem na punkty „twarde”.

L – Dokończenie rozbudowy Izby i inten- sywniejsze wykorzystanie nowej Sali konferen- cyjnej dla Członków – szkolenia, zebrania,…

Ł – podejmowanie wszelkich potrzeb- nych inicjatyw zgłaszanych przez Członków Izby !

Przedstawiając propozycję programu dzia- łania na V Kadencję Śląskiej Izby Aptekarskiej chciałbym w szczególności zwrócić Państwa uwagę, że sposób prowadzenia izb aptekar- skich w V Kadencji samorządu będzie miał wielki wpływ na naszą przyszłość, na szan-

se farmaceutów do posiadania i prowadzenia własnych aptek a proszę pamiętać, że apteka to sól naszego zawodu, a my powinniśmy zro- bić wszystko, by każdy farmaceuta obecnie jak i w przyszłości, posiadał realne szanse do posiadania i prowadzenia własnej apteki!

Chciałbym namówić Państwa, by wy- bierając Prezesa i Radę zwrócić uwagę na dotychczasową działalność i osiągnięcia, energię działania, pomysły i inicjatywy oraz zaangażowanie kandydatów w nasze wspólne sprawy. Może warto w tak znaczącej chwili zastanowić się, czego oczekujemy wybiera- jąc Prezesa oraz Radę, gdyż to oni zadecydu- ją o korzyściach płynących z istnienia Izby przynajmniej przez kolejne 4 lata, a może i o naszej przyszłości.

Proszę zwrócić uwagę, że decydując się na wybór konkretnego kandydata, wybie- ramy określony program działania i drogę, którą przez kolejną kadencję będą prowa- dzone nasze wspólne sprawy.

Ja proponuję Państwu w kolejnej kaden- cji szczególne zaangażowanie w sprawy ra- towania naszych aptek i zawodu, gdyż uwa- żam, że tylko zdecydowane działania mogą jeszcze coś uratować lub przedłużyć naszą egzystencję.

Wielu uruchomionych mechanizmów już nie zatrzymamy (np. sieci aptek, ostrej walki o rynek, itp.), jednak jednocząc się możemy blokować te najniebezpieczniejsze (rozwój sieci aptek przy hurtowniach farmaceutycz- nych) i nie godzić się na nasz szybszy koniec.

Nikt nie powstrzyma globalizacji i mo- żemy tylko starać się zająć w tym wyścigu w miarę zadowalającą pozycję lub możemy być biernymi i naiwnymi obserwatorami procesu, który z czasem pochłonie nasze ap- teki, zmniejszy ich liczbę, ograniczy zarobki pracowników a może nawet wprowadzi bez- robocie w farmacji.

Oczywiście możemy też przejść na drugą stronę barykady i pomagać sieciowcom w jesz- cze szybszym przejmowaniu rynku, co niestety robi wielu naszych Kolegów i Koleżanek.

Wybór, po której stronie ma stanąć dzi- siaj Śląska Izba Aptekarska należy do Pań- stwa - Delegatów!

Dziękuję za uwagę

Stanisław Piechula

(9)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

tanisław Piechula

dr farm. Stanisław Piechula

NAJWIĘKSZA NADZIEJA

w nowych

izbach aptekarskich

Kończą się Okręgowe Zjazdy Sprawo- zdawczo – Wyborcze, na których aptekarze ponownie wybierają swoich przedstawicieli, powierzając im przyszłość aptekarstwa pol- skiego. Na przedstawicielach tych, a w szcze- gólności na prezesach rad aptekarskich, spoczywa wielki obowiązek i pokładane są ogromne nadzieje związane z naszą przy- szłością. Każdy przedstawiciel jest jak mały kamyk, który może zmarnować nasze szanse znikając gdzieś w rozpadlinie lub może wy- wołać wielką lawinę łańcuchowych reakcji obrony naszego zawodu i aptek!

Na Śląsku, jak i w niektórych innych izbach aptekarskich, w wybory do samorządu apte- karskiego zaangażowała się jedna z hurtowni farmaceutycznych sieciująca rynek apteczny i odbierająca go aptekarzom. Jej przedstawiciele próbowali kandydować pod hasłami mającymi na celu uspokajanie, neutralizowanie, a wręcz usypianie izb aptekarskich, które tak jak Izba Śląska, mogłyby się zaangażować w obronę in- teresów swoich Członków.

Delegaci Śląskiej Izby Aptekarskiej, udzie- leniem absolutorium za IV Kadencję (98%

głosów) i wyborem prezesa z proponowanym programem działania na V Kadencję (80%

głosów), opowiedzieli się za zdecydowanym utrzymaniem i wzmocnieniem dotychczasowe- go kierunku działań, czyli realizacją najważ- niejszego zadania izb aptekarskich, opisa- nego w pierwszym artykule ustawy o izbach aptekarskich – reprezentowaniem zawodo-

wych, społecznych i gospodarczych interesów zawodu, a w szczególności występowaniem w obronie interesów indywidualnych i zbioro- wych Członków Izby Aptekarskiej.

Teraz wszyscy powinniśmy ocenić sytuację w swoich izbach, wyciągnąć wnioski z mijającej kadencji i postawić sobie odpowiednie zadania na kolejną, by rzeczywiście cały samorząd ap- tekarski energicznie i z zapałem reprezentowały nasze interesy i zdecydowanie występowały w ich obronie.

Uważam, że udało mi się zmienić funkcjo- nowanie Śląskiej Izby Aptekarskiej na tyle, by pokazać, jak wielkie możliwości posiada nasz samorząd, jeżeli właściwie się nim pokieruje i wykorzysta. Mam nadzieję, że przyczyniłem się też do zmiany świadomości wielu aptekarzy w Polsce, demaskując mechanizmy tworzenia sieci aptek przez hurtownie konkurujące i oszukujące własnych odbiorców. Najlepszym potwierdze- niem tych faktów, są dla mnie próby hamowania aktywności izb aptekarskich poprzez angażowa- nie się w nasze wybory przez tych, którzy gospo- darczo niszczy indywidualne aptekarstwo!

Mam nadzieję, że wybierani przez nas przed- stawiciele na V Kadencję samorządu aptekar- skiego, zarówno w wyborach okręgowych, jak i w ogólnopolskich, spełnią nasze oczekiwania i rzeczywiście zajmą się rzetelnie tym, co najważ- niejsze i najpilniejsze.

Z takim właśnie celem będę kandydował na prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, by przede wszystkim wykorzystać centrum polskiego aptekarstwa do zapoczątkowa- nia reakcji łańcuchowej scalającej działanie wszystkich izb aptekarskich w celu urucho- mienia lawiny ratowania naszego zawodu oraz aptek w całym kraju.

dr farm. Stanisław Piechula

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy

(10)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

Okręg 1

Miasto Bytom, Miasto Piekary Śląskie 1. mgr farm. KLOC Tomasz

2. mgr farm. ŁUKASZYK Jadwiga 3. mgr farm. MOŚ Zdzisława

4. mgr farm. PORĘBSKA-FLOREK Agnieszka 5. mgr farm. RYMKIEWICZ Igor

6. mgr farm. SAR Joanna Okręg 2

Powiat będziński

1. mgr farm. BEREZOWSKI Tomasz 2. mgr farm. BEREZOWSKI Stanisław 3. mgr farm. KOSTERSKA Ewa 4. mgr farm. OLCZYK Paweł

5. mgr farm. WOLIŃSKA Katarzyna 6. mgr farm. ZAGÓRNY Grzegorz

7. mgr farm. ŚWIERCZEK-ZIĘBA Grażyna 8. mgr farm. ŁOKIEĆ Kazimierz

Okręg 3

Miasto Chorzów 1. mgr farm. LESIK Jan

2. mgr farm. BREGUŁA Ryszard 3. mgr farm. GRZESIK Krzysztof 4. mgr farm. SKOP Klaudia Okręg 4

Miasto Dąbrowa Górnicza 1. mgr farm. KAŃTOCH Renata 2. mgr farm. KOSMALA Monika 3. mgr farm. TUREK Artur

4. mgr farm. STEFAŃCZYK Gabriela 5. mgr farm. WIECZOREK Beata 6. mgr farm. LUTY Marcin 7. mgr farm. WÓJCIK Iwona Okręg 5

Miasto Gliwice, Powiat gliwicki 1. mgr farm. MARGOŚ Anna 2. dr n. farm. DELĄG Andrzej

3. mgr farm. CHAMERSKA-ŚWIDERGOŁ Grażyna

4. mgr farm. STRONCZAK Wieslawa 5. mgr farm. ŚWIETLIK Jacek

6. mgr farm. ŚWIDERGOŁ Marek

7. mgr farm. RADLAŃSKA-PIĄTEK Beatrycze 8. mgr farm. GRZYBEK Andrzej

9. mgr farm. PROSTAK Maciej 10. mgr farm. KRUK Małgorzata Okręg 6

Miasto Jastrzębie Zdrój 1. mgr farm. KROPKA Anna 2. mgr farm. ŁUCZKA Alina Okręg 7

Miasto Jaworzno

1. mgr farm. BARAŃSKA Grażyna 2. mgr farm. BARAŃSKA Ewa 3. mgr farm. BARAŃSKI Janusz 4. mgr farm. SZEWCZYK Elżbieta Okręg 8

Miasto Katowice

1. mgr farm. ZDĄBŁASZ Jadwiga 2. mgr farm. BRUKIEWICZ Piotr

3. mgr farm. KANDZIORA-KUNA Katarzyna 4. mgr farm. NIKODEMSKA Ewa

5. mgr farm. JABŁOŃSKA-RAJDA Maria 6. mgr farm. OCHOTA Ewa

7. mgr farm. WILCZEK Alina 8. mgr farm. MOSKA Dionizy 9. mgr farm. LAKOTA Dominik 10. mgr farm. LYSKO Marek 11. mgr farm. JASIŃSKI Ryszard 12. mgr farm. JASIŃSKA Bożena 13. mgr farm. JESZKA Halina 14. mgr farm. BARAŃSKA Alina 15. mgr farm. KIDZIŃSKI Mirosław 16. mgr farm. KIDZIŃSKI Piotr 17. mgr farm. KIDZIŃSKA Danuta 18. mgr farm. STASICZEK Jan Okręg 9

Powiat mikołowski

1. mgr farm. MORAWIEC-BRUKIEWICZ Anna 2. dr n. farm. PIECHULA Stanisław

3. mgr farm. POLC Aniela

4. mgr farm. WRÓBLEWSKA Monika

Delegaci V Kadencji

Śląskiej Izby Aptekarskiej z podziałem na okręgi

(11)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Okręg 10

Miasto Mysłowice

1. mgr farm. BEDNARZ Andrzej 2. mgr farm. NOWAK Damian 3. mgr farm. PORWIT Aleksander Okręg 11

Powiat pszczyński

1. mgr farm. RZEPCZYK Michał 2. mgr farm. STOLORZ Henryk Okręg 12

Powiat raciborski

1. mgr farm. KLIMA Piotr

2. mgr farm. KIEDROWSKA Justyna 3. mgr farm. BUTYŃSKA Ewa Okręg 13

Miasto Ruda Śląska, Miasto Świętochłowice 1. mgr farm. KOCLĘGA Marek

2. mgr farm. LANGER Mariusz

3. mgr farm. LAUDOWICZ-SAPA Maria 4. mgr farm. PAPROTNA-KWIECIŃSKA Joanna 5. mgr farm. SZYDŁAK Danuta

6. mgr farm. WOSIEK Mirosław Okręg 14

Miasto Rybnik, Powiat rybnicki 1. mgr farm. ŻUREK Aleksander 2. mgr farm. GAJERSKI Maciej 3. mgr farm. ROMAŃSKI Jerzy 4. mgr farm. NOWAK Jerzy Okręg 15

Miasto Siemianowice Śląskie 1. mgr farm. MAZUR Zofia

2. mgr farm. JARCZOK Małgorzata Okręg 16

Miasto Sosnowiec

1. dr n. farm. BUŁAŚ Lucyna 2. mgr farm. CARUK Krystyna 3. mgr farm. DOMINEK Jolanta 4. mgr farm. GAWRONSKI Zdzisław 5. mgr farm. HYLA Małgorzata 6. mgr farm. MAJKA Krzysztof

7. dr n. farm. KLEMENTYS Kazimiera 8. dr n. farm. KWAŚNIAK Bożena 9. mgr farm. DOMINEK-PIASTA Beata 10. mgr farm. SOKÓŁ Małgorzata 11. mgr farm. ŚLIWIŃSKA Anna

12. mgr farm. WÓJCIK Anna

13. mgr farm. WDOWSKI Włodzimierz 14. mgr farm. KOWALSKA Anna 15. mgr farm. SZYSZKA Ewa 16. mgr farm. KUBIAK Renata

17. mgr farm. CHRZANOWSKA-MAS Elżbieta 18. mgr farm. CWAŁA-OLSZEWSKA Danuta Okręg 17

Powiat tarnogórski

1. dr n. farm. FRYDRYCH Józef 2. mgr farm. KORUSIEWICZ Andrzej Okręg 18

Miasto Tychy, Powiat bieruńsko-lędziński 1. mgr farm. DUDZIK Jadwiga

2. mgr farm. KOST-KACZMARCZYK Magdalena 3. mgr farm. KOWALCZUK Eliza

4. mgr farm. LISOK-KROK Małgorzata 5. mgr farm. RYBKA Władysław 6. mgr farm. WYCZESANY Danuta 7. mgr farm. WYSOCKI Piotr Okręg 19

Powiat wodzisławski

1. mgr farm. MĄCZYŃSKA-MAŁOŻĄĆ Hanna Okręg 20

Miasto Zabrze

1. mgr farm. BILIŃSKA Maria 2. mgr farm. MAĆCZAK Grzegorz 3. mgr farm. MISIAK Roman 4. mgr farm. OLSZAŃSKI Adam 5. mgr farm. WYDERKA Bartosz

6. mgr farm. ZIĘBATOWSKA-KWIATEK Maria

Okręg 21

Powiat zawierciański 1. mgr farm. JELITO Joanna 2. mgr farm. KABAŁA Dominika

3. mgr farm. MOLĘDA-KRAWIEC Katarzyna 4. mgr farm. WINCZAKIEWICZ Marcin Okręg 22

Miasto Żory

1. mgr farm. LASOŃ-BEDNARCZUK Elżbieta

2. mgr farm. SUSZKA Alicja

(12)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

od lewej - mgr Wiesława Stronczak, mgr Ryszard Jasiński, mgr Piotr Klima, mgr Anna Śliwińska

V O k r ę g o w y Z j a z d Sprawozdawczo - Wyborczy Ś l ą s k i e j I z b y A p t e k a r s k i e j

16 - 18 listopada 2007r.

P r o t o k ó ł o b r a d

Pierwszego dnia Zjazdu (16 listopada 2007r.), obrady rozpoczęły się o godzinie 17:00.

1. Obrady otworzył Prezes Okręgowej Rady Apte- karskiej, dr farm. Stanisław Piechula. Powitał delega- tów na Zjazd oraz zebranych gości.

Wystąpił mec. Krystian Szulc, przedstawiając za- gadnienia formalne związane z uchwaleniem przez Zjazd porządku jego obrad.

2. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu i dwóch Sekretarzy Zjazdu.

Pan dr farm. Stanisław Piechula przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Anny Śliwińskiej na Przewodniczącą Zjazdu. Kandydatka wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur, przystą- piono do głosowania:

- za: 102 głosów,

- przeciw: 1 głosów, - wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczącą Zjazdu została wybrana Pani mgr farm. Anna Śliwińska.

Pan dr farm. Stanisław Piechula przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Piotra Klimy na Za- stępcę Przewodniczącego Zjazdu. Wobec braku innych kandydatur, przystąpiono do głosowania:

- za: 102 głosów,

- przeciw: 0 głosów, - wstrzymujących się: 1 głosów.

Zastępcą Przewodniczącego Zjazdu został wybrany Pan mgr farm. Piotr Klima.

Pan dr farm. Stanisław Piechula przedstawił kan- dydaturę Pana mgr farm. Ryszarda Jasińskiego na Se- kretarza Zjazdu.

Pan dr farm. Stanisław Piechula przedstawił kan- dydaturę Pana dr farm. Andrzeja Deląga na Sekretarza Zjazdu. Kandydat nie wyraził zgody.

Pan dr farm. Stanisław Piechula przedstawił kan- dydaturę Pani mgr farm. Wiesławy Stronczak na Se- kretarza Zjazdu. Kandydatka wyraziła zgodę.

Wobec braku innych kandydatur, przystąpiono do głosowania:

Kandydatury Pana mgr farm. Ryszarda Jasińskiego:

- za: 102 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 1 głosów,

Kandydatury Pani mgr farm. Wiesławy Stronczak:

- za: 103 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów,

Przewodniczący Zjazdu stwierdził, iż Sekretarzami Zjazdu zostali wybrani Pan mgr farm. Ryszard Ja- siński i Pani mgr farm. Wiesława Stronczak.

Pan mgr farm. Stanisław Berezowski złożył wniosek formalny:

Punkt 7 przesłanego pocztą porządku obrad poprzedzić punktami od 16 do 23. Zarzucił, iż pro- ponowana kolejność wskazanych punktów porząd- ku obrad jest niezgodna z regulaminem, logiką i uchwałą XIII Zjazdu OIA.

Pan dr farm. Stanisław Piechula złożył wniosek o odrzucenie powyższego wniosku.

Pan mgr farm. Andrzej Grzybek poparł wniosek zło- żony przez Pana mgr farm. Stanisława Berezowskiego.

Pan mgr farm. Władysław Rybka wystąpił i oświadczył, że zamknięcie list w dniu dzisiejszym zamyka drogę jakimkolwiek innym kandydatom.

(13)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Złożył wniosek formalny, aby nie zamykać list kan- dydatów, natomiast nie zmieniać porządku obrad wedle wniosku Pana mgr farm. Stanisława Bere- zowskiego.

Pan dr farm. Stanisław Piechula wystąpił i zwrócił uwagę, że zamknięcie list nie sprawia, że jutro osoby kandydujące muszą zostać wybrane - po sprawozdaniu mogą zostać ich kandydatury odrzucone. Pan dr farm. Stanisław Piechula jest za odrzuceniem wniosku Pana mgr farm. Stanisława Berezowskiego.

Pan mgr farm. Zdzisław Gawroński wystąpił i zwrócił uwagę, że zamknięcie list zamyka drogę kandydatom którzy dojadą jutro. Ponadto nie należy przedłużać obrad i proponuje głosować już wniosek.

Przewodnicząca Zjazdu wzięła głos i zwróciła uwagę, że propozycja programu była znana wcześ- niej delegatom i ci, którzy chcieli brać udział w konkretnych punktach programu, mogli dojechać w dniu dzisiejszym.

Mec. Krystian Szulc wystąpił i zaproponował dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej przed przy- jęciem porządku obrad, aby Komisja Skrutacyjna mogła przeprowadzić głosowanie nad wnioskami formalnymi dotyczącymi porządku obrad Zjazdu.

Z sali padła propozycja, aby wybrać także Ko- misję Mandatową.

Mec. Krystian Szulc zwrócił uwagę, że według regulaminu Zjazdu Okręgowej Izby Aptekarskiej, najpierw należy uchwalić porządek obrad.

Pan mgr farm. Andrzej Bednarz wniósł o prze- głosowanie porządku obrad, bez zajmowania się wnioskami formalnymi mgr farm. Stanisława Be- rezowskiego.

Pan mgr farm. Stanisław Berezowski złożył drugi wniosek formalny, o dopisanie do porządku obrad punktu po sprawozdaniach: unieważnienie uchwał ORA z dnia 10 marca 2007r. z uwagi na nie- zgodność z prawem:

- z wniosku Pana dr farm. Stanisława Piechuli, w przedmiocie sprawozdań członków ORA - z uwa- gi na brak kworum,

- z wniosku Pana mgr farm. Piotra Klimy, w przedmiocie pocztu sztandarowego ŚIA - z uwagi na brak kworum,

- z wniosku Pani mgr farm. Grażyny Chamer- skiej-Świdergoł, w przedmiocie kompetencji nad- zorów farmaceutycznych w krajach UE - z uwagi na brak kworum,

Pan mgr farm. Stanisław Berezowski złożył trzeci wniosek formalny, o dopisanie po każdym punkcie zawierającym sprawozdanie organu Izby, punktu zatytułowanego „dyskusja”.

Mec. Krystian Szulc zauważył, że porządek obrad nie może zawierać całej treści regulaminu Zjazdu.

Sekretarz Zjazdu Pan mgr farm. Ryszard Jasiń- ski zaproponował aby wybrać Komisję Mandatową,

która stwierdzi prawomocność, a następnie Komi- sję Skrutacyjną. Jest to wniosek formalny.

Pan dr farm. Andrzej Deląg wnosi o powołanie zarówno Komisji Mandatowej, jak i Skrutacyjnej oraz Regulaminowej.

Przewodnicząca Zjazdu zwróciła uwagę, że zło- żone wnioski formalne nie szanują czasu Zjazdu.

Mec. Krystian Szulc zwrócił uwagę, że jeśli przystąpimy do czynności Zjazdu przed uchwale- niem porządku obrad, w istocie będzie on ustalany na bieżąco. W takiej sytuacji, formalnie rzecz ujmu- jąc, Zjazd wybierze swoje organy przed jego właś- ciwym rozpoczęciem. Równocześnie przypomniał, że zgodnie z regulaminem Zjazdu, wnioski formalne muszą być głosowane w kolejności wpływu.

Pan mgr farm. Grzegorz Zagórny zauważył, że już jesteśmy przy punkcie 3 porządku obrad propo- nowanym. Dlatego nie ma problemu w kontynuo- waniu i przeprowadzania głosowania nad wnioska- mi w kolejności wpływu.

Przewodnicząca Zjazdu poddała pod głosowa- nie wniosek formalny Pana mgr farm. Stanisława Berezowskiego numer 1.

- za: 7 głosów,

- przeciw: 86 głosów,

- wstrzymujących się: 10 głosów, Zjazd odrzucił wniosek.

W przedmiocie wniosku formalnego nr 2 Pana mgr farm. Stanisława Berezowskiego, Pan dr farm.

Stanisław Piechula zauważył, że uchwały podej- mowane bez kworum są nieważne z mocy ustawy i wezwał wnioskodawcę do cofnięcia wniosku.

Mec. Krystian Szulc wyjaśnił kwestie związa- ne z nieważnością uchwał z uwagi na brak kwo- rum, oraz uchylaniem uchwał przez powołane do tego organy.

Pan mgr farm. Stanisław Berezowski wycofał swój wniosek formalny nr 2.

Mec. Krystian Szulc sprecyzował, których punktów aktualnej propozycji porządku obrad do- tyczy wniosek formalny Pana mgr farm. Stanisła- wa Berezowskiego nr 3.

Pan dr farm. Stanisław Piechula oświadczył, że nikomu nie przyszło nawet do głowy, by odmówić Delegatom prawa do zabrania głosu bezpośrednio po sprawozdaniach konkretnych organów, gdyż wynika to zarówno z przyjętego zwyczaju jak i z obowiązującego regulaminu.

Przewodnicząca Zjazdu poddała pod głosowa- nie wniosek formalny Pana mgr farm. Stanisława Berezowskiego numer 3.

- za: 32 głosów,

- przeciw: 46 głosów,

- wstrzymujących się: 14 głosów, Zjazd odrzucił wniosek.

Pan mgr farm. Andrzej Grzybek zabrał głos i oświadczył, że Zjazd postanowił że niedopuszczal-

(14)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

ne jest prowadzenie dyskusji nad konkretnymi spra- wozdaniami organów.

Mec. Krystian Szulc oświadczył, że zgodnie z regulaminem dyskusja może być przeprowadzona w każdej chwili.

Pan mgr farm. Andrzej Bednarz zabrał głos i poparł stanowisko mec. Krystiana Szulca, stwier- dzając że inne głosy to demagogia.

Pan mgr farm. Władysław Rybka sprecyzował swój wniosek formalny, dotyczący zamknięcia li- sty kandydatów. Podkreślił bowiem, że nie można w dniu jutrzejszym zmieniać porządku obrad, który zostanie przyjęty w dniu dzisiejszym.

Mec. Krystian Szulc poprosił o sprecyzowanie wniosku. Pan mgr farm. Władysław Rybka oświad- czył, że chodzi tylko o wykreślenie określenia „za- mknięcie listy”.

Pan dr farm. Stanisław Piechula zapropono- wał, by nawet przy przyjęciu wniosku formalnego Pana mgr farm. Władysława Rybki, zdecydować się nieformalnie na zamknięcie listy, gdyż ma to więk- szy sens i usprawnia tryb wyborów na funkcje w organach OIA. Zwrócił uwagę, że osoby, które po- ważnie traktują swoją funkcję delegata, są obecne na Zjeździe już dzisiaj. Ponadto, przegłosowanie w porządku obrad głosowania nad zamknięciem listy, nie oznacza że dana lista kandydatów zostanie za- mknięta, gdyż nie wiadomo jaki będzie wynik gło- sowania.

Mec. Krystian Szulc zwrócił uwagę, że w przy- padku przyjęcia wniosku Pana mgr farm. Włady- sława Rybki, w każdej chwili każdy Delegat i tak będzie mógł zgłosić wniosek o przegłosowanie za- mknięcia danej listy.

Przewodnicząca Zjazdu poddała pod głosowa- nie wniosek formalny Pana mgr farm. Władysława Rybki:

- za: 28 głosów,

- przeciw: 63 głosów,

- wstrzymujących się: 6 głosów, Zjazd odrzucił wniosek.

Przewodnicząca Zjazdu zwróciła się do dal- szych wnioskodawców o ewentualne cofnięcie ich wniosków, z uwagi na odrzucenie wszystkich do- tychczasowych wniosków.

Pan dr farm. Andrzej Deląg cofnął swój wnio- sek formalny.

Pan mgr farm. Andrzej Bednarz cofnął swój wniosek formalny.

3. Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad Zjazdu. Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła pro- jekt programu Zjazdu, który został przedłożony w formie pisemnej Delegatom, oraz zarządziła głoso- wanie nad przyjęciem programu Zjazdu w propono- wanej treści.

Przystąpiono do głosowania w przedmiocie

przyjęcia programu Zjazdu w proponowanym kształcie:

- za: 90 głosów,

- przeciw: 5 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów, Zjazd przyjął program w proponowanej treści.

4. Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej Zjazdu, zgodnie z punktem 4 programu Zjazdu.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Małgorzaty Sokół na członka Komisji Mandatowej.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pani dr farm. Bożeny Kwaśniak na człon- ka Komisji Mandatowej.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pani mgr farm. Małgorzaty Hyla na człon- ka Komisji Mandatowej.

Wobec braku innych kandydatur, przystąpiono do głosowania składu Komisji Mandatowej:

- za: 103 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów,

Zjazd wybrał Komisję Mandatową w proponowa- nym składzie.

5. Komisja Mandatowa Zjazdu po przeanalizo- waniu listy obecności stwierdziła, że na godz. 18:40 obecnych jest 103 delegatów na ogólną liczbę 123 delegatów - Zjazd może podejmować uchwały - są ważne. Powyższe przedstawiła Przewodnicząca Komisji Mandatowej - Pani mgr farm. Małgorza- ta Sokół. Sekretarzem Komisji Mandatowej została Pani dr farm. Bożena Kwaśniak.

6. Przewodnicząca Zjazdu, poddała pod gło- sowanie uchwałę w przedmiocie ustalenia prawo- mocności Zjazdu, zgodnie z punktem 5 programu Zjazdu.

Przystąpiono do głosowania w przedmiocie ustalenia prawomocności Zjazdu:

- za: 95 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów,

Zjazd Uchwałą nr 1 potwierdził jego prawomocność.

7. Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła jako Delegat wniosek formalny i złożyła go pod głoso- wanie, o przesunięcie w porządku obrad Zjazdu wy- boru Komisji Skrutacyjnej i dokonanie jej wyboru w tym miejscu. Poddano wniosek pod głosowanie:

- za: 84 głosów

- przeciw: 1 głosów,

- wstrzymujących się: 10 głosów, Zjazd wniosek przyjął.

8. Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyj-

(15)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

od lewej - mgr farm. Marcin Winczakiewicz, mgr Adam Rauer nej Zjazdu, zgodnie z punktem 9 programu Zjazdu.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pani mgr farm. Renaty Kubiak na członka Komisji Skrutacyjnej.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pani mgr farm. Ewy Szyszka na członka Komisji Skrutacyjnej.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pani mgr farm. Zofii Mazur na członka Komisji Skrutacyjnej.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pani mgr farm. Katarzyny Wolińskiej na członka Komisji Skrutacyjnej.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pana mgr farm. Marcina Winczakiewicza na członka Komisji Skrutacyjnej.

Wobec braku innych kandydatur, przystąpiono do głosowania składu Komisji Skrutacyjnej:

- za: 91 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów,

Zjazd wybrał Komisję Skrutacyjną w proponowa- nym składzie.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan mgr farm. Marcin Winczakiewicz.

9. Przystąpiono do wyboru Komisji Regulamino- wej Zjazdu, zgodnie z punktem 6 programu Zjazdu.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pani mgr farm. Justyny Kiedrowskiej, na członka Komisji Regulaminowej.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pani mgr farm. Ewy Butyńskiej na człon- ka Komisji Regulaminowej.

Wobec braku innych kandydatur, przystąpiono

do głosowania składu Komisji Regulaminowej:

- za: 95 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 1 głosów,

Zjazd wybrał Komisję Regulaminową w propono- wanym składzie.

10. Przystąpiono do wyboru Komisji Wyborczej Zjazdu, zgodnie z punktem 8 programu Zjazdu.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pani mgr farm. Marii Bilińskiej na człon- ka Komisji Wyborczej.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pana mgr farm. Włodzimierza Wdow- skiego na członka Komisji Wyborczej.

Wobec braku innych kandydatur, przystąpio- no do głosowania składu Komisji Wniosków i Uchwał:

- za: 90 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 2 głosów,

Zjazd wybrał Komisję Wniosków i Uchwał w pro- ponowanym składzie.

11. Przystąpiono do wyboru Komisji Wnio- sków i Uchwał Zjazdu, zgodnie z punktem 7 pro- gramu Zjazdu.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Jolanty Dominek na członka Komisji Wniosków i Uchwał.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pani dr farm. Kazimiery Klementys na członka Komisji Wniosków i Uchwał.

Pani Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła kan- dydaturę Pana dr farm. Lucyny Bułaś na członka Komisji Wniosków i Uchwał.

Wobec braku innych kandydatur, przystąpio- no do głosowania składu Komisji Wniosków i Uchwał:

- za: 97 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów,

Zjazd wybrał Komisję Wniosków i Uchwał w pro- ponowanym składzie.

Pani dr farm. Lucyna Bułaś zgłosiła wniosek formalny, o przyjęcie procedury składania wnio- sków na piśmie.

Mec. Krystian Szulc wskazał na par. 10 pkt 7 regulaminu Zjazdu, zgodnie z którym jeśli czegoś nie zgłoszono w protokole ustnie, to istnieje obo- wiązek zgłoszenia tego na piśmie z imieniem i na- zwiskiem.

Pani dr farm. Lucyna Bułaś doprecyzowała swój wniosek formalny, wnosząc o ustalenie iż ostatecznym terminem składania wniosków pisem- nych do Komisji Wniosków i Uchwał powinien być dzień jutrzejszy, godz. 15:00.

(16)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

Pani Przewodnicząca Zjazdu poddała pod gło- sowanie wniosek formalny Pani dr farm. Lucyny Bułaś:

- za: 95 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 1 głosów, Zjazd przyjął wniosek.

12. Przewodnicząca Zjazdu ogłosiła otwarcie listy kandydatur na funkcję Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, oraz wezwała do zgłaszania kan- dydatur, zgodnie z punktem 10 programu Zjazdu.

Pani mgr farm. Maria Bilińska przedstawiła kwestie związane z biernym prawem wyborczym.

Uściślił je Mec. Krystian Szulc.

Pan mgr farm. Anna Śliwińska przedstawiła kandydaturę Pana dr farm. Stanisława Piechula na Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Pan dr farm. Stanisław Piechula wyraził zgodę na kandy- dowanie.

Pan mgr farm. Stanisław Berezowski przedsta- wił kandydaturę Pana mgr farm. Mirosława Kidziń- skiego na Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Mirosław Kidziński Wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan mgr farm. Ryszard Jasiński przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Władysława Rybka na Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Pan mgr farm. Władysław Rybka wyraził zgodę na kandy- dowanie.

Pan dr farm. Józef Frydrych przedstawił kandy- daturę Pana dr farm. Andrzeja Deląga na Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Pan dr farm. An- drzej Deląg wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku kolejnych kandydatur, Przewodni- cząca Zjazdu wniosła o zamknięcie listy kandydatur na funkcję Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Przystąpiono do głosowania:

- za: 103 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 2 głosów, Zjazd dokonał zamknięcia listy kandydatur.

Mec. Krystian Szulc zwrócił uwagę na regula- minowy wymóg wskazania przez kandydatów miej- sca ich pracy zawodowej.

13. Przewodnicząca Zjazdu ogłosiła otwarcie listy kandydatur na funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚIA, oraz wezwa- ła do zgłaszania kandydatur, zgodnie z punktem 11 programu Zjazdu.

Pan mgr farm. Ryszard Jasiński przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Ryszarda Breguły na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo- dowej ŚIA. Pan mgr farm. Ryszard Breguła wyraża zgodę.

Wobec braku kolejnych kandydatur, Przewod- nicząca Zjazdu wniosła o zamknięcie listy kandy- datur na funkcję Okręgowego Rzecznika Odpo- wiedzialności Zawodowej ŚIA. Przystąpiono do głosowania:

- za: 92 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 2 głosów, Zjazd dokonał zamknięcia listy kandydatur.

14. Przewodnicząca Zjazdu ogłosiła otwar- cie listy kandydatur do Rady Śląskiej Izby Apte- karskiej, oraz wezwała do zgłaszania kandydatur, zgodnie z punktem 12 programu Zjazdu.

Pan prof. Dionizy Moska (mandat nr 73) przed- stawił kandydaturę Pani mgr farm. Anny Śliwiń- skiej do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Kandy- datka wyraziła zgodę.

Pan prof. Dionizy Moska (mandat nr 73) przed- stawił kandydaturę Pana mgr farm. Władysław Rybka do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Kandy- dat wyraził zgodę.

Pan mgr farm. Krzysztof Grzesik (mandat nr 24) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Anny Margoś do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Beata Wieczorek (mandat nr 109) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Mo- niki Kosmala do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Justyna Kiedrowska (mandat nr 39) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Pio- tra Klima do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Małgorzata Lisok (mandat nr 59) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Mag- daleny Kost-Kaczmarczyk do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Małgorzata Lisok (mandat nr 59) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Ja- cka Świetlik do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan dr farm. Andrzej Deląg (mandat nr 17) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Wiesławy Stronczak do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Wy- raża zgodę.

Pan dr farm. Andrzej Deląg (mandat nr 17) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Anny Margoś do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Wy- raża zgodę.

Pani mgr farm. Magdalena Kost-Kaczmarczyk (mandat nr 46) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Michał Rzepczyka do Rady Śląskiej Izby Ap- tekarskiej. Wyraża zgodę.

Pan mgr farm. Stanisław Berezowski (mandat nr 6) przedstawił kandydaturę samego siebie do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Stanisław Berezowski (mandat nr 6) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Mi- rosława Kidzińskiego do Rady Śląskiej Izby Apte- karskiej. Wyraża zgodę.

(17)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Pani mgr farm. Jolanta Dominek (mandat nr 18) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Grażyny Chamerska-Świdergoł do Rady Śląskiej Izby Apte- karskiej.

Pani mgr farm. Wiesława Stronczak (mandat nr 98) przedstawiła kandydaturę Pana dr farm. An- drzeja Deląg do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Wiesława Stronczak (mandat nr 98) przedstawiła kandydaturę Pana prof. Dionizego Moska do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Wiesława Stronczak (mandat nr 98) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm.

Elżbiety Lasoń-Bednarczuk do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Anna Śliwińska (mandat nr 103) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Aleksan- dra Żurek do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Anna Śliwińska (mandat nr 103) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Danuty Szydłak do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Anna Śliwińska (mandat nr 103) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Marii Bi- lińskiej do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Anna Śliwińska (mandat nr 103) przedstawiła kandydaturę Pana dr farm. Stanisław Piechuli do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Alina Wilczek (mandat nr 110) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Aliny Ba- rańskiej do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Ewa Butyńska (mandat nr 12) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Justyny Kiedrowskiej do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Wiesława Stronczak (mandat nr 98) przedstawiła kandydaturę Pani dr farm. Jadwigi Zdąbłasz do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Anna Margoś (mandat nr 67) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Krzysz- tofa Grzesika do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Anna Kowalska (mandat nr 49) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Marka Świdergoł do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Marek Świdergoł (mandat nr 104) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Anny Kowalskiej do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Marek Świdergoł (mandat nr 104) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Piotra Wy- sockiego do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Jadwiga Łukaszyk (mandat nr 64) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. To- masz Kloc do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Tomasz Kloc (mandat nr 42) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Haliny Jeszka do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Monika Kosmala (mandat nr 45) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Beaty Wieczorek do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Władysław Rybka (mandat nr 89)

przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Wiesławy Stronczak do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Władysław Rybka (mandat nr 89) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Grze- gorza Zagórnego do Rady Śląskiej Izby Aptekar- skiej.

Pan mgr farm. Władysław Rybka (mandat nr 89) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Ja- nusza Barańskiego do Rady Śląskiej Izby Aptekar- skiej.

Pan mgr farm. Jan Lesik (mandat nr 58) przed- stawił kandydaturę Pana mgr farm. Adama Olszań- skiego do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Krzysztof Majka (mandat nr 66) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Ryszarda Jasińskiego do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Krzysztof Majka (mandat nr 66) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Jana Sta- siczek do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Grzegorz Zagórny (mandat nr 120) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Pio- tra Brukiewicza do Rady Śląskiej Izby Aptekar- skiej.

Pan mgr farm. Aleksander Porwit (mandat nr 85) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Da- miana Nowak do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Damian Nowak (mandat nr 76) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Aleksan- dra Porwit do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Adam Olszański (mandat nr 80) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Romana Misiak do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Jerzy Nowak (mandat nr 77) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Jerzego Romańskiego do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Piotr Brukiewicz (mandat nr 10) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Dominika Lakota do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Piotr Brukiewicz (mandat nr 10) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Katarzyny Kandziora-Kuna do Rady Śląskiej Izby Aptekar- skiej.

Pan mgr farm. Ryszard Jasiński (mandat nr 30) przedstawił kandydaturę Pani dr farm. Bożeny Kwaśniak do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Ryszard Jasiński (mandat nr 30) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Beatrycze Radlańskiej-Piątek do Rady Śląskiej Izby Aptekar- skiej.

Pan mgr farm. Piotr Klima (mandat nr 41) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Tomasza Kloc do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Piotr Klima (mandat nr 41) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Beaty Do- minek-Piasta do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Piotr Klima (mandat nr 41) przedstawił kandydaturę Pani dr farm. Bożeny

(18)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

Kwaśniak do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Andrzej Bednarz (mandat nr 5) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Justyny Kiedrowskiej do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Alina Barańska (mandat nr 1) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Aliny Wilczek do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Alina Barańska (mandat nr 1) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Daunuty Szydlak do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Alina Barańska (mandat nr 1) przedstawiła kandydaturę Pani dr farm. Kazimiery Klementys do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Alina Barańska (mandat nr 1) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Beaty Do- minek-Piasta do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Małgorzata Sokół (mandat nr 94) przedstawiła kandydaturę Pana Krzysztof Majki do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Małgorzata Sokół (mandat nr 94) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Aliny Wilczek do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani mgr farm. Małgorzata Sokół (mandat nr 94) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. An- drzej Bednarza do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pan mgr farm. Zdzisław Gawroński (mandat nr 23) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Alek- sandra Porwit do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani dr farm. Bożena Kwaśniak (mandat nr 53) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Małgo- rzaty Sokół do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani dr farm. Bożena Kwaśniak (mandat nr 53) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Damiana Nowak do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Pani dr farm. Bożena Kwaśniak (mandat nr 53) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Zdzisła- wa Gawrońskiego do Rady Śląskiej Izby Aptekar- skiej.

Wobec braku kolejnych kandydatur, Przewodni- cząca Zjazdu wniosła o zamknięcie listy kandydatur do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Przystąpiono do głosowania:

- za: 103 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów, Zjazd dokonał zamknięcia listy kandydatur.

15. Przewodnicząca Zjazdu ogłosiła otwarcie listy kandydatur na funkcje Zastępców Okręgowe- go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚIA, oraz wezwała do zgłaszania kandydatur, zgodnie z punktem 13 programu Zjazdu.

Pan mgr farm. Ryszard Breguła (mandat nr 9) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Ewy Niko- demskiej na Zastępcę Okręgowego Rzecznika Od- powiedzialności Zawodowej ŚIA.

Pan mgr farm. Ryszard Breguła (mandat nr 9)

przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Marii Ja- błońskiej-Rajda na Zastępcę Okręgowego Rzeczni- ka Odpowiedzialności Zawodowej ŚIA.

Pan mgr farm. Ryszard Breguła (mandat nr 9) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Ewy Ocho- ty na Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowie- dzialności Zawodowej ŚIA.

Pan mgr farm. Ryszard Breguła (mandat nr 9) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Haliny Jeszka na Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpo- wiedzialności Zawodowej ŚIA.

Pan dr farm. Kazimiera Klementys (mandat nr 40) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Kry- styny Caruk na Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚIA.

Wobec braku kolejnych kandydatur, Przewodni- cząca Zjazdu wniosła o zamknięcie listy kandydatur do Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial- ności ŚIA. Przystąpiono do głosowania:

- za: 103 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 1 głosów,

(według liczby Delegatów obecnych na sali, uzu- pełnionej o osoby spóźnione)

Zjazd dokonał zamknięcia listy kandydatur.

16. Przewodnicząca Zjazdu ogłosiła otwarcie li- sty kandydatur na Członków Okręgowego Sądu Ap- tekarskiego ŚIA, oraz wezwała do zgłaszania kan- dydatur, zgodnie z punktem 14 programu Zjazdu.

Pan mgr farm. Ryszard Jasiński (mandat nr 30) przedstawił kandydaturę Pani dr farm. Jadwigi Zdą- błasz na Członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚIA.Pan mgr farm. Marek Koclęga (mandat nr 43) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Mariusza Langer na Członka Okręgowego Sądu Aptekarskie- go ŚIA.

Pani dr farm. Jadwigę Zdąbłasz (mandat nr 121) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Jolanty Dominek na Członka Okręgowego Sądu Aptekar- skiego ŚIA.

Pan mgr farm. Artur Turek (mandat nr 107) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Anny Mar- goś na Członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚIA.Pan mgr farm. Jacek Świetlik (mandat nr 106) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Małgorzaty Lisok na Członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚIA.Pani mgr farm. Alina Wilczek (mandat nr 110) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Aliny Barańskiej na Członka Okręgowego Sądu Aptekar- skiego ŚIA.

Pani mgr farm. Daniela Cwała-Olszewska-Ol- szewska (mandat nr 16) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Wiesławy Stronczak na Członka

(19)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚIA.

Pan dr farm. Andrzej Deląg (mandat nr 17) przedstawił kandydaturę Pana dr farm. Józefa Fry- drych na Członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚIA.Pani mgr farm. Wiesława Stronczak (mandat nr 98) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Wło- dzimierza Wdowskiego na Członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚIA.

Pani dr farm. Jadwigę Zdąbłasz (mandat nr 121) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Moniki Kosmala na Członka Okręgowego Sądu Aptekar- skiego ŚIA.

Pani dr farm. Jadwigę Zdąbłasz (mandat nr 121) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Marka Koclęgi na Członka Okręgowego Sądu Aptekar- skiego ŚIA.

Pani mgr farm. Krystyna Caruk (mandat nr 13) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Grażyny Chamerskiej-Świdergoł na Członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚIA.

Wobec braku kolejnych kandydatur, Przewodni- cząca Zjazdu wniosła o zamknięcie listy kandydatur na Członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚIA.

Przystąpiono do głosowania:

- za: 103 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 1 głosów, Zjazd dokonał zamknięcia listy kandydatur.

17. Przewodnicząca Zjazdu ogłosiła otwarcie listy kandydatur na Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚIA, oraz wezwała do zgłaszania kan- dydatur, zgodnie z punktem 15 programu Zjazdu.

Pan mgr farm. Władysław Rybka (mandat nr 89) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Jadwi- gi Dudzik na Członka Okręgowej Komisji Rewizyj- nej ŚIA.

Pani mgr farm. Małgorzata Lisok (mandat nr 59) a kandydaturę Pani mgr farm. Elizy Kowalczuk na Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚIA.

Pani mgr farm. Małgorzata Lisok (mandat nr 59) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Anie- li Polc na Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚIA.Pan mgr farm. Władysław Rybka (mandat nr 89) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Elizy Kowalczuk na Członka Okręgowej Komisji Rewi- zyjnej ŚIA.

Pani dr farm. Kazimiera Klementys (mandat nr 40) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm.

Zdzisława Gawrońskiego na Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚIA.

Wobec braku kolejnych kandydatur, Przewod- nicząca Zjazdu wniosła o zamknięcie listy kandy- datur na Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚIA. Przystąpiono do głosowania:

- za: 100 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów, Zjazd dokonał zamknięcia listy kandydatur.

18. Przewodniczący Zjazdu ogłosił otwarcie listy kandydatur na Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy, oraz wezwał do zgłaszania kandydatur, zgodnie z punktem 16 programu Zjazdu.

Pan mgr farm. Włodzimierz Wdowski (mandat nr 108) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm.

Marii Bilińskiej na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Włodzimierz Wdowski (mandat nr 108) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm.

Stanisława Berezowskiego na Delegata na Krajo- wy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Władysław Rybka (mandat nr 89) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Wie- sławy Stronczak na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Władysław Rybka (mandat nr 89) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Grze- gorza Zagórnego na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Władysław Rybka (mandat nr 89) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Ja- nusza Barańskiego na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Władysław Rybka (mandat nr 89) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Pio- tra Wysockiego na Delegata na Krajowy Zjazd Ap- tekarzy,

Pani mgr farm. Beata Wieczorek (mandat nr 109) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm.

Krzysztofa Grzesika na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Ewa Butyńska (mandat nr 12) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Piotra Klimy na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Danuta Kidzińska (mandat nr 36) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Sta- nisława Berezowskiego na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Jadwiga Łukaszyk (mandat nr 64) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Mał- gorzaty Kruk na Delegata na Krajowy Zjazd Ap- tekarzy,

Pani mgr farm. Jadwiga Łukaszyk (mandat nr 64) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Be- atrycze Radlańska-Piątek na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Alina Margoś (mandat nr 67) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Artura Turek na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Daniela Olszewska-Cwała (mandat nr 16) przedstawiła kandydaturę Pani mgr

(20)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

farm. Krystyny Caruk na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Tomasz Kloc (mandat nr 42) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Damiana Nowaka na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Tomasz Kloc (mandat nr 42) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Jana Stasi- czek na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Piotr Wysocki (mandat nr 119) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Anny Ko- walskiej na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Anna Śliwińska (mandat nr 103) przedstawiła kandydaturę Pana dr farm. Stanisław Piechuli na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Jan Stasiczek (mandat nr 95) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Tomasza Kloc na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Alina Barańska (mandat nr 1) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Aliny Wilczek na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Alina Barańska (mandat nr 1) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Danuty Szydłak na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Alina Barańska (mandat nr 1) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Grażyny Chaberskiej-Świdergoł na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Alina Wilczek (mandat nr 110) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Anny Ba- rańskiej na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani dr farm. Bożena Kwaśniak (mandat nr 53) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Małgorza- ty Sokół na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani dr farm. Bożena Kwaśniak (mandat nr 53) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Anny Wójcik na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani dr farm. Bożena Kwaśniak (mandat nr 53) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Zdzisła- wa Gawrońskiego na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani dr farm. Bożena Kwaśniak (mandat nr 53) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Małgorza- ty Hyla na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani dr farm. Bożena Kwaśniak (mandat nr 53) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Aleksandra Porwit na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Małgorzata Sokół (mandat nr 94) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm.

Krzysztofa Majka na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Małgorzata Sokół (mandat nr 94) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. An- drzeja Bednarza na Delegata na Krajowy Zjazd Ap- tekarzy,

Pani mgr farm. Małgorzata Sokół (mandat nr 94) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Aliny Wilczek na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Piotr Klima (mandat nr 41) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Justyny Kiedrowskiej na Delegata na Krajowy Zjazd Apte- karzy,

Pan mgr farm. Piotr Klima (mandat nr 41) przed- stawił kandydaturę Pani mgr farm. Beaty Dominek- Piasta na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Piotr Klima (mandat nr 41) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Tomasza Kloc na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Piotr Klima (mandat nr 41) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Anny Śli- wińskiej na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Andrzej Bednarz (mandat nr 5) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Damiana Lakoty na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Andrzej Bednarz (mandat nr 5) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Justyny Kiedrowskiej na Delegata na Krajowy Zjazd Apte- karzy,

Pani mgr farm. Beata Dominek-Piasta (mandat nr 19) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm.

Krzysztofa Majka na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Daniela Cwała-Olszewska (mandat nr 16) przedstawiła kandydaturę Pani dr farm. Jadwigi Zdąbłasz na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Monika Kosmala (mandat nr 45) przedstawiła kandydaturę Pana prof. Dionizego Moska na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan prof. Dionizy Moska (mandat nr 73) przed- stawił kandydaturę Pani mgr farm. Anny Śliwińskiej na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Jerzy Nowak (mandat nr 77) przedstawił kandydaturę Pana dr farm. Stanisława Piechuli na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Grażyna Świdergoł (mandat nr 14) przedstawiła kandydaturę Pana mgr farm. Mar- ka Świdergoł na Delegata na Krajowy Zjazd Apte- karzy,

Pani mgr farm. Lucyna Bułaś (mandat nr 11) przedstawiła kandydaturę Pani dr farm. Kazimiery Klementys na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pani mgr farm. Anna Margoś (mandat nr 67) przedstawiła kandydaturę Pani mgr farm. Beaty Wie- czorek na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Artur Turek (mandat nr 107) przedstawił kandydaturę Pani mgr farm. Anny Mar- goś na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Krzysztof Majka (mandat nr 66) przedstawił kandydaturę Pana prof. Dionizego Mo- ska na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Krzysztof Majka (mandat nr 66) przedstawił kandydaturę Pana mgr farm. Ryszarda Jasińskiego na Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy,

Pan mgr farm. Krzysztof Majka (mandat nr 66)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :