• Nie Znaleziono Wyników

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Na podstawie art.26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 z późn. zm.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Na podstawie art.26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 z późn. zm.)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Na podstawie art.26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 z późn.

zm.) pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej.

1. Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:

1.1.

Do wglądu;

1.2.

Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, na informatycznym nośniku danych

;

2. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

2.1.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

2.2.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej sąd, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne: w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta lub dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

2.3.

Wniosek w wersji papierowej można pobrać:

2.3.1.

na stronie internetowej SPZZOZ w Staszowie;

2.3.2.

w rejestracji poradni specjalistycznych;

2.3.3.

w Punkcie informacyjnym szpitala;

2.3.4.

w sekretariacie oddziału

2.4.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji należy wypełnić część wniosku dotyczącą upoważnienia.

2.5.

W przypadku ubiegania się o udostępnienie dokumentacji leczenia szpitalnego oraz poradni specjalistycznych zlokalizowanych w szpitalu (ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów), wniosek należy złożyć w Dziale Rozliczeń Kontraktowania i Monitoringu Świadczeń, pokój nr 24.

2.6.

W przypadku ubiegania się o udostępnienie dokumentacji dotyczącej świadczeń udzielanych przez poradnie specjalistyczne, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Zespół Ratownictwa Medycznego zlokalizowanych w budynku przy ul. Wschodniej 23 wniosek należy złożyć:

2.6.1.

w przypadku dokumentacji dotyczącej leczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej – w sekretariacie oddziału;

2.6.2.

w przypadku dokumentacji dotyczącej leczenia w poradniach specjalistycznych (por. ginekologiczno-położnicza, reumatologiczna) – w rejestracji danej poradni specjalistycznej;

2.6.3.

w przypadku dokumentacji dotyczącej udzielonych świadczeń przez Zespół Ratownictwa Medycznego - w pokoju pielęgniarki koordynującej.

2.7.

Udostępnienie dokumentacji medycznej w trakcie hospitalizacji pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej realizuje lekarz oddziału.

2.8.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.

2.9.

Na życzenie osoby wnioskującej udostępniana dokumentacja może być również przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, na koszt wnioskującego) na wskazany adres.

3. Zasady odpłatności za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej.

3.1.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie SPZZOZ w Staszowie nie pobiera opłat.

3.2.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz kolejny w żądanym zakresie oraz udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta SPZZOZ w Staszowie może pobierać opłatę zgodnie z wysokością ustaloną zarządzeniem Dyrektora:

3.2.1.

sporządzenie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8,50 zł w tym VAT;

3.2.2.

wykonanie jednej strony kopi dokumentacji medycznej – 0,30 zł w tym VAT;

3.2.3.

sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopi dokumentacji medycznej na nośniku danych – 1,70 zł w tym VAT.

3.3. Opłatę należy uiścić w kasie SP ZZOZ w Staszowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) SPZZOZ w Staszowie informuje, że:

Administratorem danych osobowych Pacjentów jest : Samodzielny Publiczny Zakład Zespołów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul.11 Listopada 78, 28-200 Staszów. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@szpitalstaszow.pl. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w celu: świadczenia usług medycznych oraz zarządzenia systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Odbiorcą danych osobowych Pacjentów są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym w szczególności ustawie o prawach

Dokument stanowi własność SPZZOZ w Staszowie i nie może być zmieniany ani powielany bez zgody Dyrektora SPZZOZ w Staszowie

1 z1

(2)

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 26,27). Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisa- mi prawa w szczególności zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjenci posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ich sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Poniższe prawa nie znajdują zastosowania wobec danych osobowych pacjentów przetwarzanych na podstawie art.9 ust 2 lit h mają zastosowania dla Pacjentów: prawo pacjenta do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo pacjenta do przenoszenia danych pra- wo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo pacjenta do przenoszenia danych, prawo pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Pacjentów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych przez Pacjentów jest wymogiem ustawowym niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dokument stanowi własność SPZZOZ w Staszowie i nie może być zmieniany ani powielany bez zgody Dyrektora SPZZOZ w Staszowie

2 z1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Niniejszy regulamin sporządzony został z uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu

o działalności leczniczej, organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wzywa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych podlegający

Dotychczasowe orzecznictwo i doktryna prawa interpreto- wała wskazany zapis w taki sposób, że ponieważ pacjent nie jest „organem” ani „podmiotem”, nie przysługuje mu

7. Pani/Pana dane osobowe dotyczące wniosku o udostępnianie dokumentacji medycznej przechowywane są przez okres 5 lat zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Posiada Pani/Pan prawo

W przypadku, gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie do- kumentacji

o ochronie danych osobowych (Dz. 2135), pod warunkiem zapewnienia ochrony danych osobowych oraz prawa do kontroli przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zgodności

mentacji medycznej pacjenta po jego śmierci nabywają spad- kobiercy testamentowi bądź ustawowi, małżonek (partner), rodzice, dzieci. cytowanego artykułu informa- cje poufne

[r]

[r]

Czas ten - przede wszystkim lata istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - w niezwykle istotny sposób wpłynął na działalność publicystyczną i literac- ką

systems to well understand doping mechanism. In conclusion, the thesis explains the following key points: 1) FM94 and BR127 decomposition mechanism in GLARE during

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu doku- mentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu

Do ochrony informacji zawartych w dokumentacji medycznej zobowiązany jest zakład opieki zdrowotnej. Przepisy nakładające taki obowiązek znajdują się w usta- wie z dnia 30

SPZZOZ w Staszowie, wydanie I z dnia

Biuro przygotowuje dokumentację medyczną do udostępniania (sporządzanie wyciągów, odpisów, kopii). Kopie udostępnianych dokumentów podpisuje za zgodność z oryginałem

17 niniejszego paragrafu po uzyskaniu informacji o całkowitym koszcie (podczas rozmowy telefonicznej, w postaci e-maila itp.) i przekazania do WSN potwierdzenia wpłaty należnej

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji,

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo

Pacjent ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych

48  Zob. np. M. Jendra (red.), Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów, Warszawa 2015, s. 35 i n., M. Jabłoński, T. Radziszewski, Bezpieczeństwo fizyczne

 Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz

W celu realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, SZPZOZ prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym

W przedszkolu dzieci , ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego