ul. Lwowska Katowice

Pełen tekst

(1)

POLSKA Gsifc-RfcdA

TAURON Polska Energia S.A.

ul. Lwowska 23 40-389 Katowice

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Nr postępowania: 2011-060-ZFF-ZKZ

zadanie pn.:

„Udzielenie TAURON Polska Energia S.A. kredytu w rachunku bieżącym oraz usługa cash poolingu dla Grupy TAURON"

Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych Sporządził:

Michał Jaroszewicz Przewodniczący Komisji Krzysztof Surma

Katowice, dnia 12.08.2011 r.

Wniosek zawiera 6 ponumerowanych stron

(2)

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wniosek) wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn. Udzielenie TAURON Polska Energia S.A. kredytu w rachunku bieżącym oraz usługa cash poolingu dla Grupy TAURON"

2. Wniosek winien być sporządzony w języku polskim, na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do wniosku. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wniosek oraz wszystkie załączniki do niego powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Upoważnienie do podpisania wniosku winno być dołączone do wniosku, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku, dołączenia do wniosku kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem" i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się aby wniosek był trwale złączony (tzn. nie zawierał luźnych kartek) i wszystkie strony były ponumerowane kolejnymi numerami.

Zaleca się aby Wykonawca umieścił wniosek w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyć:

Wniosek odpuszczenie do udziału w postępowaniu:

„Udzielenie TAURON Polska Energia S.A. kredytu w rachunku bieżącym oraz usługa cash poolingu dla Grupy TAURON"

Nr postępowania: 2011-060-ZFF-ZKZ Nie otwierać przed (data 05.09.2011 godz. 12.00) Sprawę prowadzi Biuro Zamówień i Umów (KZZ)"

3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia wniosku Zamawiający nie

(3)

5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem

„NIEJAWNE".

6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi przedstawić dokumenty wymienione w pkt. III.2.1 ogłoszenia o zamówieniu za wyjątkiem dokumentu określonego w pkt. III.2.1 B 2.2.

Wniosek musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z wnioskiem.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

Wypełniając formularze wniosku, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na

„Wykonawcę", w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

7. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 Wykonawców.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy wykonali lub wykonują największą ilość usług cash poolingu rzeczywistego określonego w pkt. 111.2.1 B 2.2 ogłoszenia o zamówieniu.

(4)

Załącznik nr 1 Dane Wykonawcy:

nazwa adres

tel faks.

e-mail NIP Regon

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1. W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację zadania pn.:

„Udzielenie TAURON Polska Energia S.A. kredytu w rachunku bieżącym oraz usługa cash poolingu dla Grupy TAURON"

nr postępowania 2011-060-ZFF-ZKZ

zwracamy się z prośbą o dopuszczenie naszej firmy do udziału w postępowaniu.

2. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować:

1)

e - m a i l t e l

2) ..'

e - m a i l t e l 3. Do niniejszego wniosku dołączamy:

1)

(5)

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Adres

„Udzielenie TAURON Polska Energia S.A. kredytu w rachunku bieżącym oraz usługa cash poolingu dla Grupy TAURON"

nr postępowania 2011-060-ZFF-ZKZ

Działając w imieniu Wykonawcy i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania 1) oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.

3) Stwierdzam, iż świadom/a jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dnia

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

(6)

Załącznik nr 3 Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Adres

Wykaz wykonanych usług

„Udzielenie TAURON Polska Energia S.A. kredytu w rachunku bieżącym oraz usługa cash poolingu dla Grupy TAURON"

nr postępowania 2010-060-ZFF-ZKZ

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług cash poolingu rzeczywistego, z zerowaniem rachunków, bez odwracania sald w grupach kapitałowych działających w systemie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Lp.

1

2

3

4

Odbiorca

usług Termin

realizacji Przedmiot

zamówienia Wartość brutto (PLN)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :