• Nie Znaleziono Wyników

Doświadczenia - problem badawczy, hipoteza, obserwacja, wniosek.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Doświadczenia - problem badawczy, hipoteza, obserwacja, wniosek."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Doświadczenia - problem badawczy, hipoteza, obserwacja, wniosek.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 Fizyka, III etap edukacyjny, 8.1: opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów , wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczenia

Dodatkowe wymagania szczegółowe Podstawy programowej, które można realizować przy pomocy danego pakietu zasobów:

 Fizyka, III etap edukacyjny, 8.12: planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: czas, długość, masę, temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:

 Wie co to jest doświadczenie i w jakim celu wykonujemy doświadczenie

 Wie jak konstruować problem badawczy, hipotezę, obserwacje i wnioski

(2)

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 potrafi opisać przebieg i wynik doświadczenia

 wyjaśnia rolę użytych w doświadczeniu przyrządów

 potrafi wykonać schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny

Etapy lekcji

Naucz any przed

miot

Kompetencje kluczowe Sposób realizacji Środki

dydaktyczn e

Metody nauczania

Formy pracy

Etap

wstępny Fizyka porozumiewanie się w języku ojczystym;

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

umiejętność uczenia się;

świadomość i ekspresja kulturalna

Zapoznanie uczniów z tematem oraz celem

lekcji. podające:

pogadanka zbiorowa ,

jednolita

Etap

realizacji Fizyka myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;

umiejętność uczenia się

Nauczyciel odtwarza film (samouczek). film

(samouczek) (zasób nr 2)

eksponując e:

film (samoucze k)

zbiorowa (grupow a) jednolita

Fizyka myślenie matematyczne i Rozwiązywanie zadań. arkusz metody zbiorowa

(3)

podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;

umiejętność uczenia się.

Uczniowie zapoznają się ze sposobem wykonywania i opracowania wyników przeprowadzanych doświadczeń.

kalkulacyjny (zasób nr 1)

praktyczne:

ćwiczenia przedmioto we

(grupow a) jednolita

Fizyka myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;

umiejętność uczenia się.

wykonanie doświadczenia.

Nauczyciel pomaga uczniom w przeprowadzeniu doświadczeń oraz ich opracowaniu.

praktyczne:

ćwiczenia laboratoryj ne

zbiorowa (grupow a) jednolita

Fizyka porozumiewanie się w języku ojczystym;

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;

umiejętność uczenia się;

świadomość i ekspresja kulturalna

dyskusja na temat:

Dlaczego ważne jest właściwe opracowanie doświadczenia?

Uczniowie wyszukują informacje na powyższy temat w różnych źródłach.

komputer, internet

problemow a:

aktywizując a:

panelowa

zbiorowa ,

jednolita

Etap podsumo

wujący Fizyka Podsumowanie lekcji. podająca:

pogadanka

*propozyc ja dla uczniów szczególni e

uzdolnion ych

Fizyka myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne

Chętni uczniowie mogą przygotować prezentację na temat: najczęstsze popełniane błędy przy wykonywaniu doświadczeń.

praktyczna:

ćwiczenia przedmioto we

indywidu alna, zróżnico wana

(4)

ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA DOŚWIADCZENIA WYKONUJEMY DOŚWIADCZENIA

KARTA PRACY

 KROK PIERWSZY – WYBIERAMY OBIEKT DOŚWIADCZENIA

Eksperyment ma wykazać zjawisko, pewien proces, który chcemy udowodnić. Powinniśmy zatem zadbać o odpowiednie warunki, miejsce, przyrządy, łatwe do pozyskania na potrzeby doświadczenia.

Propozycję obiektu badania i uzasadnienie wyboru wpiszcie do tabeli :

Obiekt doświadczenia Uzasadnienie wyboru obiektu doświadczenia

(5)

 KROK DRUGI – GROMADZIMY SPRZĘT I TWORZYMY WARUNKI DLA DOŚWIADCZENIA

 KROK TRZECI - PRZEPROWADZAMY DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie musi mieć konkretny cel – w przeciwnym razie nie będziemy wiedzieli, co właściwie mamy badać. W tym celu należy postawić sobie pytanie : co stanowi dla nas problem, który chcemy wyjaśnić za pomocą eksperymentu? Takie pytanie nazywamy problemem badawczym – celem doświadczenia jest jego rozwiązanie.

Sformułuj problem badawczy doświadczenia:

………

………

Rozpoczynając doświadczenie należy zastanowić się, jakiego wyniku oczekujemy – przewidywanie skutku doświadczenia jest hipotezą – nie zawsze musi być prawdziwa, doświadczenie ma ją zweryfikować.

Sformułuj hipotezę doświadczenia:

………

…………...

Aby sprawdzić, czy metoda, którą obraliśmy jest właściwa i nie zawiera błędów, przygotowujemy próbę, nazywaną kontrolą pozytywną – jest to doświadczenie, które przeprowadzamy w identyczny sposób, jak doświadczenie właściwe, ale na obiekcie kontrolnym, o którym wiemy, że pozwoli nam zaobserwować efekt będący przedmiotem badania.

(6)

Podaj warunki kontroli pozytywnej oraz napisz, co sprawdza kontrola pozytywna w naszym doświadczeniu:

………

…………...

Aby sprawdzić, czy wynik doświadczenia jest skutkiem wprowadzanego przez nas czynnika przeprowadzamy kontrolę negatywną – doświadczenie pomocnicze, przeprowadzone w identyczny sposób, jak doświadczenie właściwe, ale bez czynnika, który według naszych oczekiwań wywołuje określoną reakcję.

Podaj warunki kontroli negatywnej

………

…………...

Opis przebiegu doświadczenia

………

…………...

Obserwacje (np. tabela, zestawienie wyników, tego co widzę, bez opisu przyczyny zjawiska)

………

…………...

Rysunek schematyczny/wykres

………

…………...

Sformułuj wniosek wynikający z doświadczenia

………...

...

Cytaty

Powiązane dokumenty

Allegro poszukuje tłumacza języka niemieckiego, przy projekcie Allegro.de, który ma doświadczenie w tłumaczeniach pisemnych, mile widziane, jeżeli będą to tłumaczenia o

Światło jako fala miało rozchodzić się w eterze ze stałą we wszystkich kierunkach prędkością, niezależną od stanu ruchu jego źródła, określoną wzglę- dem eteru..

Autorka, jako pedagog społeczny, dostrzegła konieczność nowego spojrze- nia na wychowanie i edukację dziecka z rodziny wielodzietnej; ukazała rzeczy- wistość wychowawczo-edukacyjną

To człowiek staje się ośrodkiem sensu życia, odkrywa go w głębi swojej osobowości lub w przestrzeni życia publicznego.. Zwłaszcza młode po- kolenie przejawia wyższy

Co więcej, doświadczenie to (i następne) mogą służyć do pomiaru wartości indukcji pola magnetycznego Ziemi. Załóżmy, że przez przewodnik przepływa prąd

W obecności dziesiątków tysięcy genów i bilionów po­ wstających komórek, trudno przypusz­ czać, że w kształtującej się parze bliźniąt jednojajowych

Przedm iot religijny jako przedm iot doświadczenia religijnego może być różnie rozum iany. Trzeba przede wszystkim w yróżnić przynajm niej dwie główne kategorie

Więcej, posiada także — jak postaram y się pokazać — ch arak ter em piryczny, wychodzi bowiem od faktów , k tóre składają się na całokształt zupełnie