• Nie Znaleziono Wyników

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 5, Gdańsk. BIURO PROJEKTÓW DROSYSTEM SP Z O O ul. Milicka 1, Wrocław NAZWA OPRACOWANIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 5, Gdańsk. BIURO PROJEKTÓW DROSYSTEM SP Z O O ul. Milicka 1, Wrocław NAZWA OPRACOWANIA"

Copied!
35
0
0

Pełen tekst

(1)

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

ul. Nadwiślańska 5, 80-680 Gdańsk

BIURO PROJEKTÓW DROSYSTEM SP Z O O ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław

NAZWA OPRACOWANIA

Zamawiający

Wykonanie dokumentacji technicznej pn. “Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej dla

budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk.”

Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowe Etap I D. CZĘŚĆ TECHNICZNA – obiekty inżynierskie i UOŚ

DI. CZĘŚĆ OPISOWA

cy Piły

(z węzłem “Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz”

Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowe Etap II II.1. CZĘŚĆ OGÓLNA

II.1.A Część opisowa

cy Piły

(z węzłem “Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz”

Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowe Etap II II.1. CZĘŚĆ OGÓLNA

II.1.A Część opisowa

(2)

Wykonanie dokumentacji technicznej pn. “Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk.”

Spis treści

1WPROWADZENIE……….. 3

1.1 P

RZEDMIOT OPRACOWANIA

... 3

1.2 F

ORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

... 3

1.3 W

YKAZ MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH I ARCHIWALNYCH

... 3

2 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO……… 3

2.1 L

OKALIZACJA I PROGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO

... 4

2.2 C

EL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

... 4

3 OBIEKTY INŻYNIERSKIE………... 6

3.1 W

IADUKTY NAD

S16 –

TYP

I ... 6

3.2 W

IADUKTY NAD

S16 -

TYP

II ... 6

3.3 O

BIEKTY W CIĄGU

S16 -

JEDNOPRZĘSŁOWE Z PREF

. T

YPU

"T" ... 7

3.4 O

BIEKTY W CIĄGU

S16 -

DWUPRZĘSŁOWE PREF

. T

YPU

T ... 10

3.5 O

BIEKTY W CIĄGU

S16 -

WIELOPRZĘSŁOWE SKRZYNKI KABLOBETONOWE

... 11

3.6 O

BIEKTY W CIĄGU

S16 - M

OSTY WIELOPRZĘSŁOWE SKRZYNKI KABLOBETONOWE

... 13

3.7 O

BIEKTY W CIĄGU

S16 -

JEDNOPRZĘSŁOWE SPRĘŻONE

... 14

3.8 O

BIEKTY W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ

-

JEDNOPRZĘSŁOWE SPRĘŻONE

... 14

3.9 O

BIEKT W CIĄGU

S16 - W

IADUKT NAD LINIĄ KOLEJOWĄ

(

ŁUK Z JAZDĄ DOŁEM

) ... 15

3.10 W

IADUKT NAD

S16 -

WIADUKT W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ

... 16

3.11 P

RZEJŚCIA GÓRNE DLA DUŻYCH I ŚREDNICH ZWIERZĄT NAD

S16 ... 16

3.12 P

RZEPUSTY RAMOWE DLA MAŁYCH ZWIERZĄT POD

S16 ... 17

3.13 P

RZEPUSTY RAMOWE DLA PŁAZÓW POD

S16 ... 21

4 OBIEKTY INŻYNIERSKIE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ PRZEJŚĆ EKOLOGICZNYCH……….. . 23

4.1 P

RZEJŚCIA GÓRNE DLA DUŻYCH I ŚREDNICH ZWIERZĄT NAD

S16 ... 23

4.2 P

RZEPUSTY RAMOWE DLA MAŁYCH ZWIERZĄT POD

S16 ... 23

4.3 P

RZEPUSTY RAMOWE DLA PŁAZÓW POD

S16 ... 24

4.4 O

BIEKTY W CIĄGU

S16 -

JEDNOPRZĘSŁOWE Z PREF

. T

YPU

"T" ... 27

4.5 O

BIEKTY W CIĄGU

S16 -

DWUPRZĘSŁOWE PREF

. T

YPU

T ... 28

4.6 O

BIEKTY W CIĄGU

S16 -

WIELOPRZĘSŁOWE SKRZYNKI KABLOBETONOWE

... 30

4.7 O

BIEKTY W CIĄGU

S16 - M

OSTY WIELOPRZĘSŁOWE SKRZYNKI KABLOBETONOWE

... 31

4.8 O

BIEKTY W CIĄGU

S16 -

JEDNOPRZĘSŁOWE SPRĘŻONE

... 34

4.9 O

BIEKTY W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ

-

JEDNOPRZĘSŁOWE SPRĘŻONE

... 34

(3)

3

1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz - Ełk. Początek projektowanej trasy przyjęto w km 207+000 istniejącej obecnie drogi. Koniec projektowanej drogi przyjęto na włączeniu w obwodnicę Ełku w ciągu drogi krajowej nr 16.

1.2 Formalna podstawa opracowania

Umowa Nr O/OL.D-3.2413.6.2017.I-1 zawarta pomiędzy Wykonawcą – konsorcjum Europrojekt Gdańsk S.A i Drosystem Sp. z o,o. z Wrocławia, a Zamawiającym – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.3 Wykaz materiałów wyjściowych i archiwalnych

W opracowaniu przeanalizowano i wykorzystano następujące materiały:

1) „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe docelowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk oraz obwodnicy miasta Orzysz w ciągu drogi krajowej nr. 63 z października 2011r. (Etap II)

2) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186 3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 2019r., poz. 1643

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000 r. Nr 63, poz. 735,

5) Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 20 października 2015r. wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie Dz.U.2015.1744 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1133,

7) Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177,

8) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Tekst jednolity: Dz. U. 1985r. Nr 14 poz. 60, tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2068

9) Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721, tj. Dz. U. z 2018r.

poz. 1474,

10) Ustawa z dnia 25.07.2008 r. o zmianie ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz. U. 2008 r. Nr 154, poz. 958

11) Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627; tj.

2018r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722,

12) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. 2008r. Nr 199, poz. 1227, tj. 2018r. poz. 2081, 13) Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych. Dz. U.

2010r. Nr 106 poz. 675, tj. 2018r. poz. 2062, z 2018r. poz. 1118

2 Opis zadania inwestycyjnego

(4)

4 2.1 Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w powiatach: Mrągowo, Pisz, Giżycko i Ełk. Analizowane warianty przebiegu drogi krajowej nr. 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk przebiegają przez tereny gmin: Mrągowo, Ryn, Mikołajki, Orzysz, Pisz i Ełk. Obecny przebieg analizowanego odcinka Dk16 przedstawia mapa poniżej.

Rys.1. Lokalizacja inwestycji w istniejącym układzie komunikacyjnym województwa warmińsko – mazurskiego

Droga krajowa nr. 16 jest traktowana jako podstawowa oś komunikacyjna województwa warmińsko – mazurskiego.

Projektowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi krajowej nr. 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk. projektowanych węzłów drogowych przyjęto dwujezdniowy. Zakłada się docelowy przekrój drogi jako dwujezdniowej.

W niniejszym opracowaniu analizuje się 3 warianty drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk.

Początek trasy dla wszystkich analizowanych wariantów DK16 przyjęto w km 207+000.

Umiejscowiony on jest na południowo – wschodnich peryferiach Mrągowa, w miejscu przejścia przesmykiem między jeziorami Sutapie Małe, Sutapie Wielkie nasypu kolejowego (linia kolejowa Czerwonka – Ełk i łączy się z inwestycją polegającą na: Rozbudowie drogi krajowej nr 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo. Koniec opracowania poszczególnych wariantów DK16 stanowi włączenie w realizowaną obwodnicę Ełku.

Zestawienie analizowanych wariantów drogi krajowej nr 16.

- wariant A - wariant B - wariant C

Przy analizie uwarunkowań komunikacyjnych I środowiskowych rozpatrywanym wariantem jest także wariant ,,0’’ – bez realizacji inwestycji. W przypadku przedmiotowego zadania wariant bezinwestycyjny zakłada brak budowy drogi krajowej nr 16 po nowym przebiegu.

2.2 Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Droga krajowa nr 16 ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to najkrótsza trasa tranzytowa między Berlinem a Państwami Bałtyckimi oraz główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Suwałki. Augustów, Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda), z trasami układu południkowego. Stanowi ona główny kanał transportowy regionu dla firm, ponieważ główne trasy północ – południe prowadzące do większości rynków regionalnej gospodarki znajdują się na zachodnich i wschodnich krańcach województwa i połączone są tą drogą. Ponadto droga krajowa nr 16 stanowi kanał ważnych strumieni ruchu turystycznego, szczególnie z Niemiec, jako kręgosłup do którego podłączone są lokalne drogi biegnące w osi północ – południe.

Warmia i Mazury uznawane są za region o wyjątkowej atrakcyjności turystycznej. Wysoka atrakcyjność środowiska przyrodniczego jest jednym z najważniejszych elementów rozstrzygających o konkurencyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Jednakże utrzymanie tej pozycji wymaga ciągłych starań. Integralną częścią dążeń do wzrostu potencjału turystycznego są również działania związane ze wzrostem dostępności komunikacyjnej, a w szczególności poprawa połączeń drogowych i lotniczych.

Droga krajowa nr 16, na całym odcinku w Województwie Warmińsko – Mazurskim

przebiegać będzie wzdłuż terenów charakteryzujących się dużą atrakcyjnością turystyczną.

(5)

5 Połączy najważniejsze centra turystyczne na Warmii i Mazurach i włączy je w krajowy i

międzynarodowy system komunikacyjny. Budowa tej drogi w standardzie drogi ekspresowej, ze względów na bezpieczeństwo podróżowania i dostępność regionu dla turystów, jest koniecznością. Stanie się ona impulsem nie tylko do dalszego rozwoju turystyki. Spowoduje również pozytywny wpływ na rynek pracy, poprzez aktywizację terenów objętych bezpośrednim i pośrednim jej oddziaływaniem. Przebieg drogi, która równoleżnikowo przetnie centralną część Województwa Warmińsko – Mazurskiego, doprowadzi do optymalnego rozkładu dróg szybkiego ruchu w regionie, co wpłynie pozytywnie na jego rozwój.

Obecnie droga krajowa nr 16 charakteryzuje się jezdnią o szerokości, 6,0-7,0 metrów.

Zdarzają się odcinki, gdzie na wąskich gruntowych poboczach rosną drzewa ograniczające skrajnię drogi. Droga przechodzi przez liczne miasta i miejscowości, w których ruch tranzytowy nakłada się z ruchem lokalnym. Nie normatywne łuki poziome i pionowe, brak widoczności, dostępność do drogi poprzez liczne zjazdy i proste skrzyżowania, to elementy obniżające przepustowość drogi oraz bezpieczeństwo ruchu.

Przejazd samochodów ciężarowych w kierunku przejść granicznych uniemożliwiają nie normatywne obiekty mostowe nad drogą i w ciągu tej drogi. Wiąże się to z przełożeniem ruchu ciężarowego na inne drogi.

Budowa nowej drogi na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk przyniesie następujące efekty związane z ruchem drogowym w postaci:

- Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa płynności ruchu

- Zwiększenia przepustowości drogi

- Skrócenia czasu podróży i uzyskanie większej płynności ruchu a w związku z tym ograniczenie zużycia paliwa przez pojazd

Ponadto spodziewane są efekty związane z poprawą ochrony środowiska w otoczeniu drogi w postaci:

- W miejscach oddalenia części strumienia pojazdów poza obszar zwartej zabudowy miejscowości zmniejszenie presji akustycznej i wibracji na liczne budynki mieszkalne

- Oczyszczenia ścieków deszczowych spływających z drogi do wód powierzchniowych

- Zabezpieczenia istniejących poziomów wodonośnych wód wgłębnych przed wnikaniem zanieczyszczeń od powierzchni

- Znaczącej poprawie, po zrealizowaniu inwestycji, ulegnie możliwość migracji zwierząt przez budowaną w większości po nowym śladzie drogę. Specjalnie dostosowane do terenu zidentyfikowanych miejsc migracji zwierzą, opisane dalej, różne typy przejść ułatwiające migrację zwierząt przez arterię komunikacyją – bez zagrożeń dla użytkowników drogi i fauny

- Wyprowadzenie ruchu ciężkiego z objazdu przez Puszczę Piską (obszar Natura 2000) w

ciągu DK 59 – przez Pisz i Ruciane do Mrągowa.

(6)

6

3 Obiekty inżynierskie

Gabaryty konstrukcji zostały dostosowane do skrajni przeszkód z uwzględnieniem niwelety drogowej.

3.1 Wiadukty nad S16 – typ I

Układ statyczny wiaduktów stanowi belka ciągła o przekroju dwudźwigarowym z betonu sprężonego.

Ogólne gabaryty wiaduktów:

- szerokość całkowita obiektu 10,18m

- szerokość jezdni na obiekcie 0,50+2x2, 75+0,50=6,50m

- spadek poprzeczny: daszkowy 2%

- chodnik 1,5m

Wiadukt został wyposażony na krawędzi od strony chodnika w balustradę stalową.

Pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano barierę energochłonną, a przy krawędzi od strony jezdni barierę energochłonną z pochwytem.

Wody opadowe będą odprowadzane w strefach przykrawężnikowych do wpustów a następnie kolektorami i rurami spustowymi do systemu odwadniającego (rowy sieć kanalizacji deszczowej) drogi ekspresowej.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

Beton wg PN-EN 206-1:2003:

konstrukcyjny C35/45 (ustrój nośny)

C30/37 (popory)

podkładowy C8/10

Stal: zbrojeniowa BSt500S – kl. ciągliw. B

Klasa obciążenia obiektu B wg PN-85/S-10030

Obciążenie MLC pojazdy kołowe 80/100 (2kol./1kol.) pojazdy gąsienicowe 80/100 (2kol./1kol.)

Wykaz obiektów Inżynierskich-Wiadukty nad S16 - typ I - Wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż, Kat,

Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł a

[deg]

1 WD- 217.11 217+110.90 "B" 3 proste 46.00 10.18 468.28 2*23 90 2 WD- 218.88 218+880.00 "B" 3 proste 42.00 10.18 427.56 2*21 90 3 WD- 235.16 235+160.51 "B" 3 proste 40.00 10.18 407.20 2*20 90 4 WD- 245.22 245+217.73 "B" 3 proste 44.00 10.18 447.92 2*22 74 5 WD- 261.59 261+591.75 "B" 3 proste 46.00 10.18 468.28 2*23 90 6 WD- 275.37 275+365.26 "B" 3 złożone 42.00 10.18 427.56 2*21 84 7 WD- 280.29 280+288.89 "B" 3 proste 40.00 10.18 407.20 2*20 90

Wykaz obiektów Inżynierskich-Wiadukty nad S16 - typ I - Wariant B

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 WD- 219.57 219+567.00 "B" 3 proste 46.00 10.18 468.28 2*23 85 2 WD- 235.84 235+835.80 "B" 3 proste 40.00 10.18 407.20 2*20 90 3 WD- 245.89 245+893.02 "B" 3 proste 44.00 10.18 447.92 2*22 74 4 WD- 262.27 262+267.04 "B" 3 proste 46.00 10.18 468.28 2*23 90 5 WD- 276.04 276+040.55 "B" 3 złożone 42.00 10.18 427.56 2*21 84 6 WD- 280.96 280+964.18 "B" 3 proste 40.00 10.18 407.20 2*20 90

Wykaz obiektów Inżynierskich-Wiadukty nad S16 - typ I - Wariant C

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 WD- 237.90 237+897.51 "B" 3 proste 40.00 10.18 407.20 2*20 90 2 WD- 247.95 247+954.73 "B" 3 proste 44.00 10.18 447.92 2*22 74 3 WD- 264.33 264+328.75 "B" 3 proste 46.00 10.18 468.28 2*23 90 4 WD- 278.10 278+102.26 "B" 3 złożone 42.00 10.18 427.56 2*21 84 5 WD- 283.03 283+025.89 "B" 3 proste 40.00 10.18 407.20 2*20 90

3.2 Wiadukty nad S16 - typ II

Układ statyczny wiaduktów stanowi belka ciągła o przekroju dwudźwigarowym z betonu sprężonego.

Ogólne gabaryty wiaduktów:

- szerokość całkowita obiektu 11,68m

- szerokość jezdni na obiekcie 0,50+2x3, 50+0,50=8,00m - spadek poprzeczny:daszkowy 2%

-chodnik 1,5m

Wiadukt został wyposażony na krawędzi od strony chodnika w balustradę stalową.

Pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano barierę energochłonną, a przy krawędzi od strony jezdni barierę energochłonną z pochwytem.

Wody opadowe będą odprowadzane w strefach przykrawężnikowych do wpustów a następnie kolektorami i rurami spustowymi do systemu odwadniającego (rowy sieć kanalizacji deszczowej) drogi ekspresowej.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

Beton wg PN-EN 206-1:2003:

konstrukcyjny C35/45 (ustrój nośny)

C30/37 (popory)

podkładowy C8/10

Stal: zbrojeniowa BSt500S – kl. ciągliw. B

(7)

7 Klasa obciążenia obiektu A lub B wg PN-85/S-10030

Obciążenie MLC pojazdy kołowe 80/100 (2kol./1kol.) pojazdy gąsienicowe 80/100 (2kol./1kol.)

Wykaz obiektów Inżynierskich-Wiadukty nad S16 - typ II - Wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 WD- 208.58 208+580.83 "B" 3 proste 66.00 11.68 770.88 3*22 75 2 WD- 216.74 216+736.30 "B" 3 skomplikowane 44.00 11.68 513.92 2*22 90 3 WD- 220.80 220+800.00 "B" 3 skomplikowane 48.00 11.68 560.64 2*24 90 4 WD- 222.90 222+895.00 "A" 3 skomplikowane 44.00 11.68 513.92 2*22 90 5 WD- 230.76 230+757.00 "A" 3 proste 40.00 12.68 507.20 2*20 90 6 WD- 230.77 230+770.00 "A" 3 proste 40.00 12.68 507.20 2*20 90 7 WD- 237.84 237+842.80 "A" 3 proste 46.00 11.68 537.28 2*23 69 8 WD- 247.13 247+134.88 "B" 3 złożone 40.00 11.68 467.20 2*20 90 9 WD- 249.57 249+574.05 "A" 3 proste 52.00 12.68 659.36 2*26 72 10 WD- 256.49 256+485.72 "A" 3 proste 44.00 11.68 513.92 2*22 74 11 WD- 259.79 259+788.77 "B" 3 proste 40.00 11.68 467.20 2*20 90 12 WD- 263.19 263+187.66 "B" 3 proste 56.00 10.18 570.08 2*28 51 13 WD- 264.34 264+344.21 "A" 3 proste 42.00 11.18 469.56 2*21 81 14 WD- 268.51 268+510.87 "A" 3 złożone 66.00 11.68 770.88 2*33 48 15 WD- 272.79 272+787.35 "B" 3 proste 44.00 11.68 513.92 2*22 75

Wykaz obiektów Inżynierskich-Wiadukty nad S16 - typ II - Wariant B

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 WD- 208.58 208+580.83 "B" 3 proste 66.00 11.68 770.88 3*22 75 2 WD- 214.97 214+968.00 "A" 3 proste 40.00 11.68 467.20 2*20 90 3 WD- 217.72 217+723.72 "B" 3 proste 44.00 11.68 513.92 2*22 90 4 WD- 221.49 221+488.00 "B" 3 skomplikowane 46.00 11.68 537.28 2*23 90 5 WD- 223.58 223+582.00 "A" 3 skomplikowane 44.00 11.68 513.92 2*22 90 6 WD- 231.44 231+444.68 "A" 3 proste 40.00 12.68 507.20 2*20 90 7 WD- 231.45 231+454.00 "A" 3 proste 40.00 12.68 507.20 2*20 90 8 WD- 238.52 238+518.09 "A" 3 proste 46.00 11.68 537.28 2*23 69 9 WD- 247.81 247+810.17 "B" 3 złożone 40.00 11.68 467.20 2*20 90 10 WD- 250.25 250+249.34 "A" 3 proste 52.00 12.68 659.36 2*26 72 11 WD- 257.16 257+161.01 "A" 3 proste 44.00 11.68 513.92 2*22 74 12 WD- 260.46 260+464.06 "B" 3 proste 40.00 11.68 467.20 2*20 90 13 WD- 263.86 263+862.95 "B" 3 proste 56.00 10.18 570.08 2*28 51 14 WD- 265.02 265+019.50 "A" 3 proste 42.00 11.18 469.56 2*21 81 15 WD- 269.19 269+186.16 "A" 3 złożone 66.00 11.68 770.88 2*33 48 16 WD- 273.46 273+462.64 "B" 3 proste 44.00 11.68 513.92 2*22 75

Wykaz obiektów Inżynierskich-Wiadukty nad S16 - typ II - Wariant C

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 WD- 210.16 210+158.70 "B" 3 proste 64.00 11.68 747.52 2*32 88 2 WD- 224.49 224+489.00 "A" 3 proste 50.00 11.68 584.00 2*25 90 3 WD- 227.96 227+960.00 "A" 3 proste 44.00 11.68 513.92 2*22 90 4 WD- 231.42 231+420.00 "A" 3 proste 42.00 11.68 490.56 2*21 90 5 WD- 240.58 240+579.80 "A" 3 proste 46.00 11.68 537.28 2*23 69 6 WD- 249.87 249+871.88 "B" 3 złożone 40.00 11.68 467.20 2*20 90 7 WD- 252.31 252+311.05 "A" 3 proste 52.00 12.68 659.36 2*26 72 8 WD- 259.22 259+222.72 "A" 3 proste 44.00 11.68 513.92 2*22 74 9 WD- 262.53 262+525.77 "B" 3 proste 40.00 11.68 467.20 2*20 90 10 WD- 265.92 265+924.66 "B" 3 proste 56.00 10.18 570.08 2*28 51 11 WD- 267.08 267+081.21 "A" 3 proste 42.00 11.18 469.56 2*21 81 12 WD- 271.25 271+247.87 "A" 3 złożone 66.00 11.68 770.88 2*33 48 13 WD- 275.52 275+524.35 "B" 3 proste 44.00 11.68 513.92 2*22 75

3.3 Obiekty w ciągu S16 - jednoprzęsłowe z pref. Typu "T"

Układ statyczny wiaduktów stanowi jednoprzęsłowa wolnopodparta płyta żelbetowa na prefabrykatach strunobetonowych typu T. Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych konstrukcji, po jednej dla każdego z kierunków jazdy.

Ogólne gabaryty wiaduktu:

- rozpiętość teoretyczna w osiach podparć wg zestawienia - szerokość całkowita obiektu L 12,20m(12.77m) - szerokość całkowita obiektu P 12,20m(12,77m) - odległość pomiędzy obiektami (L i P) 1,80m

- szerokość jezdni na obiekcie 0,80+2x3,50+2,50+0,3=10,6m - spadek poprzeczny: jednostronny 2,5%

Obiekty stanowią dwie nitki, z których każda jest wyposażona na krawędzi wewnętrznej i zewnętrznej w barierę energochłonną z pochwytem. Przyczółki zaprojektowano jako masywne konstrukcje żelbetowe.

Wody opadowe będą odprowadzane w strefach przykrawężnikowych do wpustów a następnie kolektorami i rurami spustowymi do systemu odwadniającego (rowy sieć kanalizacji deszczowej) drogi ekspresowej.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

Beton wg PN-EN 206-1:2003:

konstrukcyjny C35/45 (ustrój nośny płyta pomostu)

C30/37 (popory)

(8)

8

podkładowy C8/10

Stalzbrojeniowa BSt500S – kl. ciągliw. B Klasa obciążenia obiektu A+0,3K wg PN-85/S-10030

Obciążenie MLC pojazdy kołowe 100/150 (2kol./1kol.) pojazdy gąsienicowe 100/150 (2kol./1kol.)

Wykaz obiektów Inżynierskich - Obiekty w ciągu S16 - jednoprzęsłowe pref. Typu T - Wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 PZDmz-L 206.78

206+784.00 "A" 3 proste 24.10 12.77 307.76

1*23,2 90

PZDmz-P 206.78 24.10 12.77 307.76

2 PZDsz-L 207.86

207+862.00 "A" 3 proste 18.10 12.77 231.14

1*17,2 90

PZDsz-P 207.86 18.10 12.77 231.14

3 WS-L 209.60

209+596.20 "A" 3 proste 27.10 26.20 710.02

1*17,2 74

WS-P 209.60 27.10 26.20 710.02

4 PZDmz-L 216.53

216+529.00 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 74

PZDmz-P 216.53 18.10 12.20 220.82

5 PZDdz-L 214.67

214+666.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 80

PZDdz-P 214.67 27.10 12.77 346.07

6 WS-L 225.57

225+573.00 "A" 3 złożone 18.10 12.20 220.82

1*15.7 90

WS-P 225.57 18.10 12.20 220.82

7 WS-L 227.98

227+978.00 "A" 3 proste 24.10 12.20 294.02

1*23,2 90

WS-P 227.98 24.10 12.20 294.02

8 WS-L 232.15

232+152.00 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 90

WS-P 232.15 18.10 12.20 220.82

8 PZDmz-L 236.43

236+427.00 "A" 3 proste 24.10 12.77 307.76

1*23,2 77

PZDmz-P 236.43 24.10 12.77 307.76

9 PZDmz-L 236.67

236+665.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

PZDmz-P 236.67 27.10 12.77 346.07

10 WS-L 238.46

238+463.00 "A" 3 złożone 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

WS-P 238.46 27.10 12.77 346.07

11 PZDsz-L 238.53

238+530.00 "A" 3 złożone 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 238.53 21.10 12.77 269.45

12 PZDsz-L 246.68

246+680.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 246.68 21.10 12.77 269.45

13 PZDsz-L 250.31

250+310.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

PZDsz-P 250.31 27.10 12.77 346.07

14 PZDsz-L 250.38

250+382.00 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 70

PZDsz-P 250.38 18.10 12.20 220.82

15 PZDsz-L 263.30

263+304.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 263.30 21.10 12.77 269.45

16 PZDsz-L 265.36

265+360.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 265.36 21.10 12.77 269.45

17 PZDsz-L 269.46

269+457.00 "A" 3 proste 18.10 12.77 231.14

1*17,2 90

PZDsz-P 269.46 18.10 12.77 231.14

18 PZDsz-L 271.47

271+465.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 78

PZDsz-P 271.47 27.10 12.77 346.07

19 WS-L 273.19

273+189.00 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 90

WS-P 273.19 18.10 12.20 220.82

20 PZDsz-L 274.38

274+380.00 "A" 3 proste 18.10 12.77 231.14

1*17,2 90

PZDsz-P 274.38 18.10 12.77 231.14

21 WS-L 274.77

274+770.55 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 84

WS-P 274.77 18.10 12.20 220.82

22 PZDsz-L 275.87

275+866.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 275.87 21.10 12.77 269.45

23 WS-L 277.17

277+166.00 "A" 3 skomplikowane 27.10 12.20 330.62

1*26,2 90

WS-P 277.17 27.10 12.20 330.62

24 WS-L 277.35

277+346.00 "A" 3 skomplikowane 27.10 12.20 330.62

1*26,2 70

WS-P 277.35 27.10 12.20 330.62

25 PZDsz-L 277.99

277+990.00 "A" 3 skomplikowane 15.10 12.77 192.83

1*14,2 90

PZDsz-P 277.99 15.10 12.77 192.83

26 PZDs-L 278.58

278+580.00 "A" 3 proste 15.10 12.77 192.83

1*14,2 90

PZDs-P 278.58 15.10 12.77 192.83

27 WS-L 279.24

279+238.00 "A" 3 proste 15.10 12.77 192.83

1*14.2 90

WS-P 279.24 15.10 12.77 192.83

Wykaz obiektów Inżynierskich - Obiekty w ciągu S16 - jednoprzęsłowe pref. Typu T - Wariant B

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 PZDmz-L 206.78

206+784.00 "A" 3 proste 24.10 12.77 307.76

1*23,2 90

PZDmz-P 206.78 24.10 12.77 307.76

2 PZDsz-L 207.86

207+862.00 "A" 3 proste 18.10 12.77 231.14

1*17,2 90

PZDsz-P 207.86 18.10 12.77 231.14

3 PZDs-L 215.43

215+430.00 "A" 3 proste 15.10 12.77 192.83

1*14,2 90

PZDs-P 215.43 15.10 12.77 192.83

4 WS-L 226.26

226+260.00 "A" 3 złożone 18.10 12.20 220.82

1*17,2 90

WS-P 226.26 18.10 12.20 220.82

5 WS-L 228.65

228+654.00 "A" 3 proste 24.10 12.20 294.02

1*23,2 90

WS-P 228.65 24.10 12.20 294.02

6 WS-L 232.83

232+828.00 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 90

WS-P 232.83 18.10 12.20 220.82

7 PZDmz-L 237.11

237+114.00 "A" 3 proste 24.10 12.77 307.76

1*23,2 77

PZDmz-P 237.11 24.10 12.77 307.76

8 PZDmz-L 237.35

237+352.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

PZDmz-P 237.35 27.10 12.77 346.07

9 WS-L 239.14 239+138.29 "A" 3 złożone 27.10 12.77 346.07 1*26,2 60

(9)

9

WS-P 239.14 27.10 12.77 346.07

10 PZDsz-L 239.22

239+217.00 "A" 3 złożone 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 239.22 21.10 12.77 269.45

11 PZDsz-L 247.37

247+367.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 247.37 21.10 12.77 269.45

12 PZDsz-L 251.00

250+997.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

PZDsz-P 251.00 27.10 12.77 346.07

13 PZDsz-L 251.07

251+069.00 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 70

PZDsz-P 251.07 18.10 12.20 220.82

14 PZDsz-L 263.99

263+991.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 263.99 21.10 12.77 269.45

15 PZDsz-L 266.05

266+047.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 266.05 21.10 12.77 269.45

16 PZDsz-L 270.14

270+144.00 "A" 3 proste 18.10 12.77 231.14

1*17,2 90

PZDsz-P 270.14 18.10 12.77 231.14

17 PZDsz-L 272.15

272+152.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 78

PZDsz-P 272.15 27.10 12.77 346.07

18 WS-L 273.88

273+876.00 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 90

WS-P 273.88 18.10 12.20 220.82

19 WS-L 275.45

275+445.84 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 84

WS-P 275.45 18.10 12.20 220.82

20 PZDsz-L 275.07

275+067.00 "A" 3 proste 18.10 12.77 231.14

1*17,2 90

PZDsz-P 275.07 18.10 12.77 231.14

21 PZDsz-L 276.55

276+553.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 276.55 21.10 12.77 269.45

22 WS-L 277.85

277+853.00 "A" 3 skomplikowane 27.10 12.20 330.62

1*26,2 90

WS-P 277.85 27.10 12.20 330.62

23 WS-L 278.03

278+033.00 "A" 3 skomplikowane 27.10 12.20 330.62

1*26,2 70

WS-P 278.03 27.10 12.20 330.62

24 PZDsz-L 278.68

278+677.00 "A" 3 skomplikowane 15.10 12.77 192.83

1*14,2 90

PZDsz-P 278.68 15.10 12.77 192.83

25 PZDs-L 279.27

279+267.00 "A" 3 proste 15.10 12.77 192.83

1*14,2 90

PZDs-P 279.27 15.10 12.77 192.83

26 WS-L 279.93

279+925.00 "A" 3 proste 15.10 12.77 192.83

1*14.2 90

WS-P 279.93 15.10 12.77 192.83

Wykaz obiektów Inżynierskich - Obiekty w ciągu S16 - jednoprzęsłowe pref. Typu T - Wariant C

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł a

[deg]

1 PZDsz-L 208.06

208+059.00 "A" 3 proste 24.10 12.77 307.76

1*23,2 90

PZDsz-P 208.06 24.10 12.77 307.76

2 PZDsz-L 209.00

209+000.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

PZDsz-P 209.00 27.10 12.77 346.07

3 WS-L 211.30

211+300.00 "A" 3 proste 27.10 12.20 330.62

1*26,2 66

WS-P 211.30 27.10 12.20 330.62

4 WS-L 213.58

213+575.00 "A" 3 proste 24.20 12.20 295.24

1*23,2 85

WS-P 213.58 24.20 12.20 295.24

5 PZDsz-L 214.74

214+741.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 214.74 21.10 12.77 269.45

6 WS-L 215.72

215+716.00 "A" 3 proste 21.10 12.20 257.42

1*20,2 73

WS-P 215.72 21.10 12.20 257.42

7 WS-L 219.26

219+259.00 "A" 3 proste 18.10 12.77 231.14

1*17,2 86

WS-P 219.26 18.10 12.77 231.14

8 WS-L 221.51

221+511.00 "A" 3 proste 24.20 12.20 295.24

1*23,2 83

WS-P 221.51 24.20 12.20 295.24

11 PZDsz-L 225.32

225+319.00 "A" 3 złożone 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 225.32 21.10 12.77 269.45

12 WS-L 225.71

225+705.00 "A" 3 proste 27.10 12.20 330.62

1*26,2 60

WS-P 225.71 27.10 12.20 330.62

13 PZDdz-L 229.93

229+929.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

PZDdz-P 229.93 27.10 12.77 346.07

14 PZDd-L 231.80

231+795.00 "A" 3 proste 24.10 12.77 307.76

1*23,2 60

PZDd-P 231.80 24.10 12.77 307.76

15 PZDsz-L 233.12

233+118.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

PZDsz-P 233.12 27.10 12.77 346.07

16 WS-L 233.71

233+713.00 "A" 3 proste 24.20 12.20 295.24

1*23,2 60

WS-P 233.71 24.20 12.20 295.24

17 WS-L 234.91

234+909.00 "A" 3 proste 21.10 12.20 257.42

1*20,2 90

WS-P 234.91 21.10 12.20 257.42

18 PZDmz-L 239.20

239+195.00 "A" 3 proste 24.10 12.77 307.76

1*23,2 77

PZDmz-L 239.20 24.10 12.77 307.76

19 PZDmz-L 239.43

239+433.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

PZDmz-L 239.43 27.10 12.77 346.07

20 WS-L 241.20

241+200.00 "A" 3 złożone 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

WS-P 241.20 27.10 12.77 346.07

21 PZDsz-L 241.30

241+298.00 "A" 3 złożone 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 241.30 21.10 12.77 269.45

22 PZDsz-L 249.45

249+448.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 249.45 21.10 12.77 269.45

23 PZDsz-L 253.08

253+078.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 60

PZDsz-P 253.08 27.10 12.77 346.07

24 PZDsz-L 253.15

253+150.00 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 70

PZDsz-P 253.15 18.10 12.20 220.82

25 PZDsz-L 266.07

266+072.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 266.07 21.10 12.77 269.45

26 PZDsz-L 268.13

268+128.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 268.13 21.10 12.77 269.45

(10)

10

27 PZDsz-L 272.23

272+225.00 "A" 3 proste 18.10 12.77 231.14

1*17,2 90

PZDsz-P 272.23 18.10 12.77 231.14

28 PZDsz-L 274.23

274+233.00 "A" 3 proste 27.10 12.77 346.07

1*26,2 78

PZDsz-P 274.23 27.10 12.77 346.07

29 WS-L 275.96

275+957.00 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 90

WS-P 275.96 18.10 12.20 220.82

30 PZDsz-L 277.15

277+148.00 "A" 3 proste 18.10 12.77 231.14

1*17,2 90

PZDsz-P 277.15 18.10 12.77 231.14

31 WS-L 277.51

277+507.55 "A" 3 proste 18.10 12.20 220.82

1*17,2 84

WS-P 277.51 18.10 12.20 220.82

32 PZDsz-L 278.63

278+634.00 "A" 3 proste 21.10 12.77 269.45

1*20,2 90

PZDsz-P 278.63 21.10 12.77 269.45

33 WS-L 279.93

279+934.00 "A" 3 skomplikowane 27.10 12.20 330.62

1*26,2 90

WS-P 279.93 27.10 12.20 330.62

34 WS-L 280.11

280+114.00 "A" 3 skomplikowane 27.10 12.20 330.62

1*26,2 70

WS-P 280.11 27.10 12.20 330.62

35 PZDsz-L 280.76

280+758.00 "A" 3 skomplikowane 15.10 12.77 192.83

1*14,2 90

PZDsz-P 280.76 15.10 12.77 192.83

36 PZDs-L 281.35

281+348.00 "A" 3 proste 15.10 12.77 192.83

1*14,2 90

PZDs-P 281.35 15.10 12.77 192.83

37 WS-L 282.01

282+006.00 "A" 3 proste 15.10 12.77 192.83

1*14.2 90

WS-P 282.01 15.10 12.77 192.83

3.4 Obiekty w ciągu S16 - dwuprzęsłowe pref. Typu T

Układ statyczny wiaduktów stanowi dwuprzęsłowa ciągła płyta żelbetowa na prefabrykatach strunobetonowych typu T. Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych konstrukcji, po jednej dla każdego z kierunków jazdy.

Ogólne gabaryty wiaduktu:

- rozpiętość teoretyczna w osiach podparć wg zestawienia - szerokość całkowita obiektu L 12.77m

- szerokość całkowita obiektu P 12,77m - odległość pomiędzy obiektami (L i P) 1,80m

- szerokość jezdni na obiekcie 0,80+2x3,50+2,50+0,3=10,6m - spadek poprzeczny: jednostronny 2,5%

Obiekty stanowią dwie nitki, z których każda jest wyposażona na krawędzi wewnętrznej i zewnętrznej w barierę energochłonną z pochwytem. Przyczółki zaprojektowano jako masywne konstrukcje żelbetowe.

Wody opadowe będą odprowadzane w strefach przykrawężnikowych do wpustów a następnie kolektorami i rurami spustowymi do systemu odwadniającego (rowy sieć kanalizacji deszczowej) drogi ekspresowej.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

Beton wg PN-EN 206-1:2003:

konstrukcyjny C35/45 (ustrój nośny płyta pomostu) C30/37 (popory)

podkładowy C8/10

Stalzbrojeniowa BSt500S – kl. ciągliw. B Klasa obciążenia obiektu A+0,3K wg PN-85/S-10030

Obciążenie MLC pojazdy kołowe 100/150 (2kol./1kol.) pojazdy gąsienicowe 100/150 (2kol./1kol.)

Wykaz obiektów Inżynierskich - Obiekty w ciągu S16 - dwuprzęsłowe pref. Typu T - Wariant A Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1

PZDdz-L 219,70

219+700,00 "A" 3 skomplikowane

60,90 12,77 777,69

2*30 90

PZDdz-P

219,70 60,90 12,77 777,69

2

MS/PZD-L 252,44

252+442,00 "A" 3 złożone

60,90 12,77 777,69

2*30 90

MS/PZD-P

252,44 60,90 12,77 777,69

Wykaz obiektów Inżynierskich - Obiekty w ciągu S16 - dwuprzęsłowe pref. Typu T - Wariant B Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1

PZDdz-L 220,39

220+387,00 "A" 3 skomplikowane

60,90 12,77 777,69

2*30 90

PZDdz-P

220,39 60,90 12,77 777,69

2

MS/PZD-L 253,13

253+129,00 "A" 3 złożone

60,90 12,77 777,69

2*30 90

MS/PZD-P

253,13 60,90 12,77 777,69

Wykaz obiektów Inżynierskich - Obiekty w ciągu S16 - dwuprzęsłowe pref. Typu T - Wariant C Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł a

[deg]

1 PZDd-L 204,81

204+808,00 "A" 3 złożone 48,90 12,77 624,45

2*24 90

PZDd-P 204,81 48,90 12,77 624,45

2 PZDsz-L 207,42

207+418,00 "A" 3 proste 60,90 12,77 777,69

2*30 65

PZDsz-P 207,42 60,90 12,77 777,69

3 PZDd-L 216,88

216+877,00 "A" 3 złożone 48,90 12,77 624,45

2*24 90

PZDd-P 216,88 48,90 12,77 624,45

4 PZDdz-L 221,85

221+852,00 "A" 3 proste 60,90 12,77 777,69

2*30 65

PZDdz-P 221,85 60,90 12,77 777,69

5 PZDdz-L 225,92

225+920,00 "A" 3 złożone 60,90 12,77 777,69

2*30 60

PZDdz-P 225,92 60,90 12,77 777,69

6 PZDdz-L 228,17

228+170,00 "A" 3 proste 60,90 12,77 777,69

2*30 75

PZDdz-P 228,17 60,90 12,77 777,69

7 MS/PZD-L 255,21

255+210,00 "A" 3 złożone 60,90 12,77 777,69

2*30 90

MS/PZD-P 255,21 60,90 12,77 777,69

(11)

11 3.5 Obiekty w ciągu S16 - wieloprzęsłowe skrzynki kablobetonowe

Układ statyczny wiaduktów stanowi wielprzęsłowa kablobetonowa belka ciągła o przekroju skrzynkowym. Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych konstrukcji, po jednej dla każdego z kierunków jazdy.

Ogólne gabaryty wiaduktu:

- rozpiętość teoretyczna w osiach podparć wg zestawienia - szerokość całkowita obiektu L 12.77m

- szerokość całkowita obiektu P 12,77m - odległość pomiędzy obiektami (L i P) 1,80m

- szerokość jezdni na obiekcie 0,80+2x3,50+2,50+0,3=10,6m - spadek poprzeczny: jednostronny 2,5%

Obiekty stanowią dwie nitki, z których każda jest wyposażona na krawędzi wewnętrznej i zewnętrznej w barierę energochłonną z pochwytem. Przyczółki zaprojektowano jako masywne konstrukcje żelbetowe.

Wody opadowe będą odprowadzane w strefach przykrawężnikowych do wpustów a następnie kolektorami i rurami spustowymi do systemu odwadniającego (rowy sieć kanalizacji deszczowej) drogi ekspresowej.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

Beton wg PN-EN 206-1:2003:

konstrukcyjny C50/60 (ustrój nośny)

C30/37 (popory)

podkładowy C8/10

Stalzbrojeniowa BSt500S – kl. ciągliw. B Klasa obciążenia obiektu A+0,3K wg PN-85/S-10030

Obciążenie MLC pojazdy kołowe 100/150 (2kol./1kol.) pojazdy gąsienicowe 100/150 (2kol./1kol.)

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-210.11 - estakada w ciągu S16-wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 PZD-

L 210,11

210+113,00 "A" 3 proste 428,00 12,77 5465,56

38+7*50+40 90

PZD-P 210,11 428,00 12,77 5465,56

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-211.05 - estakada w ciągu S16-wariant A

Lp ,

Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot ,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowit a obiektu

[m]

Szer.

całkowit a obiektu

[m]

Pow.

całkowit a obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg

]

1 PZD

-L

211,05

211+050,00 "A" 3 proste

701,00 12,77 8951,77 38+50+4x55+50+3x55+2x50 +40+36

2x50+40+36 PZD 90

-P

211,05 701,00 12,77 8951,77

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-212.13 - estakada w ciągu S16-wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 PZD-

L

212.13

212+126.00 "A" 3 proste

852.00 12.77 10880.04

38+14x50+42+40+32 90 PZD-

P

212.13 852.00 12.77 10880.04

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-215.95 - estakada w ciągu S16-wariant A-wariant A Lp

,

Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż

,

Kat, Geot,

Stopień skomplik

, podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg

]

1 PZD

-L

215.95

215+950.00 "A" 3 złożone

401.00 12.77 5120.77

38+48+2x55+2x50+40+3

9+26 90

PZD -P

215.95 401.00 12.77 5120.77

Wykaz obiektów Inżynierskich -PZD-217.93 - estakada w ciągu S16-wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 PZD-

L 217.93

217+930.00 "A" 3 proste

626.00 12.77 7994.02

38+11x50+38 90 PZD-

P

217.93 626.00 12.77 7994.02

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-225.85, PZD-239.61 i PZD-260.93 - estakady w ciągu S16 -wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż, Kat,

Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł a

[deg]

1

PZD-L

225,85

225+850,00 "A" 3 złożone

108,00 12,77 1379,16

33+42+33 90 PZD-P

225,85 108,00 12,77 1379,16

2

PZD-L

239,61

239+609,00 "A" 3 proste

108,00 12,77 1379,16

33+42+33 90 PZD-P

239,61 108,00 12,77 1379,16

(12)

12

3

PZD-L

260,94

260+938,00 "A" 3 proste

108,00 12,77 1379,16

33+42+33 90 PZD-P

260,94 108,00 12,77 1379,16

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-229.40 estakada w ciągu S16-wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1

PZD- L

229,40

229+404,00 "A" 3 proste

130,00 12,77 1660,10

29+26+26+29 90 PZD-P

229,40 130,00 12,77 1660,10

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-242.10, PZD-262.77- estakada w ciągu S16-wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż, Kat,

Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł a

[deg]

1

PZD- L

242,10

242+101,00 "A" 3 skomplikowane

212,00 12,77 2707,24

36+45+50+

45+36 90

PZD- P

242,10 212,00 12,77 2707,24

2 PZD-

L

262,78

262+775,00 "A" 3 skomplikowane

212,00 12,77 2707,24

36+45+50+

45+36 90

PZD- P

262,78 212,00 12,77 2707,24

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-209.93 - estakada w ciągu S16-wariant B

Lp ,

Oznaczenieobiekt

u Kilometraż Klasaobciąż ,

Kat,Geot ,

Stopieńsko mplik,podło

ża

Długość całkowita obiektu[m

]

Szer.całko witaobiektu

[m]

Pow.całk owita obiektu[

m2]

Liczbaprzęs eł

a[deg ]

1

PZD-L 209,93 209+930,0

0

"A" 3 proste

514,00 12,77 6563,78 38+8*50+38

+38 90

PZD-P 209,93 514,00 12,77 6563,78

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-212.12 - estakada w ciągu S16-wariant B Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1

PZD-L 212,13

212+126,00 "A" 3 proste

852,00 12,77 10880,04

38+14x50+42+40+32 90 PZD-P

212,13 852,00 12,77 10880,04

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-216.40 - estakada w ciągu S16-wariant B Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 PZD-

L

216,40

216+400,00 "A" 3 proste

1021,00 12,77 13038,17

38+48+14x55+2x50+39+26 90 PZD-

P

216,40 1021,00 12,77 13038,17

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-218.80 - estakada w ciągu S16-wariant B Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1

PZD-L

218,80

218+800,00 "A" 3 proste

800,00 12,77 10216,00

38+6x50+4x55+4x50+42 90 PZD-P

218,80 800,00 12,77 10216,00

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-226.52, PZD-231.28 i PZD-261.61 - estakady w ciągu S16-wariant B Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1

PZD-L

226,53

226+525,00 "A" 3 złożone

108,00 12,77 1379,16

33+42+33 90

PZD-P

226,53 108,00 12,77 1379,16

2

PZD-L

240,28

240+284,00 "A" 3 proste

108,00 12,77 1379,16

33+42+33 90

PZD-P

240,28 108,00 12,77 1379,16

3

PZD-L

261,61

261+613,00 "A" 3 proste

108,00 12,77 1379,16

33+42+33 90

PZD-P

261,61 108,00 12,77 1379,16

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-230.08 estakada w ciągu S16-wariant B

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 PZD-L 230,08

230+079,00 "A" 3 proste 130,00 12,77 1660,10

29+26+26+29 90

PZD-P 230,08 130,00 12,77 1660,10

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-242.77, PZD-263.45 - estakady w ciągu S16-wariant B

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba

przęseł a

[deg]

1 PZD-L 242,78

242+776,00 "A" 3 skomplikowane 212,00 12,77 2707,24 36+45+50+

45+36 90

PZD-P 242,78 212,00 12,77 2707,24

2 PZD-L 263,45

263+450,00 "A" 3 skomplikowane 212,00 12,77 2707,24 36+45+50+

45+36 90

PZD-P 263,45 212,00 12,77 2707,24

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-217.41, PZD-242.34 i PZD-263.67 - estakady w ciągu S16-wariant C

(13)

13

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 PZD-L 217.42

217+416.00 "A" 3 zlożone 108.00 12.77 1379.16

33+42+33 90

PZD-P 217.42 108.00 12.77 1379.16

2 PZD-L 242.35

242+346.00 "A" 3 proste 108.00 12.77 1379.16

33+42+33 90

PZD-P 242.35 108.00 12.77 1379.16

3 PZD-L 263.68

263+675.00 "A" 3 proste 108.00 12.77 1379.16

33+42+33 90

PZD-P 263.68 108.00 12.77 1379.16

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-244.83, MS/PZD-265.51 - estakady w ciągu S16-wariant C

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż, Kat,

Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł a

[deg]

1 PZD-L 244.84

244+836.00 "A" 3 skomplikowane 212.00 12.77 2707.24 36+45+50+

45+36 90

PZD-P 244.84 212.00 12.77 2707.24

2

MS/PZD

-L 265.51

265+510.00 "A" 3 skomplikowane

212.00 12.77 2707.24

36+45+50+

45+36 90

MS/PZD

-P 265.51 212.00 12.77 2707.24

Wykaz obiektów Inżynierskich - PZD-220.65 - estakada w ciągu S16-wariant C

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1

PZD-

L 220,65

220+652,00 "A" 3 złożone 212,00 12,77 2707,24 36+45+50+

45+36 90

PZD-P 220,65 212,00 12,77 2707,24

3.6 Obiekty w ciągu S16 - Mosty wieloprzęsłowe skrzynki kablobetonowe

Układ statyczny mostów stanowi wielprzęsłowa kablobetonowa belka ciągła o przekroju skrzynkowym. Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych konstrukcji, po jednej dla każdego z kierunków jazdy

Ogólne gabaryty wiaduktu:

- rozpiętość teoretyczna w osiach podparć wg zestawienia - szerokość całkowita obiektu L 12,77 m

- szerokość całkowita obiektu P 12.77 m - odległość pomiędzy obiektami (L i P) 1,80m

- szerokość jezdni na obiekcie 0,80+2x3,50+2,50+0,3=10,60m - spadek poprzeczny: jednostronny 2,5%

Obiekty stanowią dwie nitki, z których każda jest wyposażona na krawędzi wewnętrznej i zewnętrznej w barierę z pochwytem. Przyczółki zaprojektowano jako masywne konstrukcje żelbetowe.

Wody opadowe będą odprowadzane w strefach przykrawężnikowych do wpustów a następnie kolektorami i rurami spustowymi do systemu odwadniającego (rowy sieć kanalizacji deszczowej) drogi ekspresowej.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

Beton wg PN-EN 206-1:2003:

konstrukcyjny C50/60 (ustrój nośny)

C30/37 (popory)

podkładowy C8/10

Stalzbrojeniowa BSt500S – kl. ciąglw. B

Stal konstrukcyjna S355

Klasa obciążenia obiektu A+0,3K wg PN-85/S-10030

Obciążenie MLC pojazdy kołowe 100/150 (2kol./1kol.) pojazdy gąsienicowe 100/150 (2kol./1kol.)

Wykaz obiektów Inżynierskich - MS/PZD-222.02 i MS/PZD-253.23 - estakady w ciągu S16 -wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1

MS/PZD -L

222,02

222+024,00 "A" 3 skomplikowane

486,00 12,77 6206,22

45+75+2x120+75+45 90 MS/PZD

-P

222,02 486,00 12,77 6206,22

2

MS/PZD -L

253,23

253+230,00 "A" 3 skomplikowane

486,00 12,77 6206,22

45+75+2x120+75+45 90 MS/PZD

-P

253,23 486,00 12,77 6206,22

Wykaz obiektów Inżynierskich - MS/PZD-222.70 i MS/PZD-253.91 - estakady w ciągu S16-wariant B

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż, Kat,

Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba

przęseł a

[deg]

1

MS/PZD -L

222,70

222+699,00 "A" 3 skomplikowane

486,00 12,77 6206,22

45+75+2x120

+75+45 90

MS/PZD -L

222,70 486,00 12,77 6206,22

(14)

14

2

MS/PZD -L

253,91

253+905,00 "A" 3 skomplikowane

486,00 12,77 6206,22

45+75+2x120

+75+45 90

MS/PZD -L

253,91 486,00 12,77 6206,22

Wykaz obiektów Inżynierskich - MS/PZD-210.87 - estakada w ciągu S16-wariant C

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

Całkowita obiektu[

m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1

MS/PZD -L

210.87

210+870.00 "A" 3 skomplikowane

580.00 12.77 7406.60 46+57+78+

2x120+78+

2x40 MS/PZD 90

-P

210.87 580.00 12.77 7406.60

Wykaz obiektów Inżynierskich - MS/PZD-218.63 - estakada w ciągu S16-wariant C

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż,

Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1

MS/PZD

-L 218.63

218+634.00 "A" 3 skomplikowane

693.00 12.77 8849.61

57+78+

4x120+78 90 MS/PZD

-P 218.63 693.00 12.77 8849.61

Wykaz obiektów Inżynierskich - MS/PZD-255.96 - estakada w ciągu S16-wariant C

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa obciąż, Kat,

Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba

przęseł a

[deg]

1

MS/PZD -L

255.97

255+967.00 "A" 3 skomplikowane

480.00 12.77 6129.60

45+75+

2x120+75+45 90 MS/PZD

-P

255.97 480.00 12.77 6129.60

3.7 Obiekty w ciągu S16 - jednoprzęsłowe sprężone

Układ statyczny wiaduktów stanowi jednoprzęsłowa wolnopodparta dwudźwigarowa belka kablobetonowa Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych konstrukcji, po jednej dla każdego z kierunków jazdy.

Ogólne gabaryty wiaduktu:

- rozpiętość teoretyczna w osiach podparć wg zestawienia - szerokość całkowita obiektu L 12.77m

- szerokość całkowita obiektu P 12,77m - odległość pomiędzy obiektami (L i P) 1,80m

- szerokość jezdni na obiekcie 0,80+2x3,50+2,50+0,3=10,6m - spadek poprzeczny: jednostronny 2,5%

Obiekty stanowią dwie nitki, z których każda jest wyposażona na krawędzi wewnętrznej i zewnętrznej w barierę energochłonną z pochwytem. Przyczółki zaprojektowano jako masywne konstrukcje żelbetowe.

Wody opadowe będą odprowadzane w strefach przykrawężnikowych do wpustów a następnie kolektorami i rurami spustowymi do systemu odwadniającego (rowy sieć kanalizacji deszczowej) drogi ekspresowej.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

Beton wg PN-EN 206-1:2003:

konstrukcyjny C35/45 (ustrój nośny płyta pomostu) C30/37 (popory)

podkładowy C8/10

Stalzbrojeniowa BSt500S – kl. ciągliw. B Klasa obciążenia obiektu A+0,3K wg PN-85/S-10030

Obciążenie MLC pojazdy kołowe 100/150 (2kol./1kol.) pojazdy gąsienicowe 100/150 (2kol./1kol.)

Wykaz obiektów Inżynierskich - Obiekty w ciągu S16 - jednoprzęsłowe sprężone - Wariant A

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 MS/PZD-L 204,82

204+817,00 "A" 3 złożone 37,00 12,77 472,49

1*36 65

MS/PZD-P 204,82 37,00 12,77 472,49

Wykaz obiektów Inżynierskich - Obiekty w ciągu S16 - jednoprzęsłowe sprężone - Wariant B

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł

a [deg]

1 MS/PZD-L 204,82

204+817,00 "A" 3 złożone 37,00 12,77 472,49

1*36 65

MS/PZD-P 204,82 37,00 12,77 472,49

Wykaz obiektów Inżynierskich - Obiekty w ciągu S16 - jednoprzęsłowe sprężone - Wariant C

Lp, Oznaczenie

obiektu Kilometraż Klasa

obciąż, Kat, Geot,

Stopień skomplik,

podłoża

Długość całkowita

obiektu [m]

Szer.

całkowita obiektu

[m]

Pow.

całkowita obiektu

[m2]

Liczba przęseł a

[deg]

1 PZDd-L 212,47

212+471,00 "A" 3 proste 37,00 12,77 472,49

1*36 90

PZDd-P 212,47 37,00 12,77 472,49

3.8 Obiekty w ciągu drogi publicznej - jednoprzęsłowe sprężone

Układ statyczny wiaduktów stanowi jednoprzęsłowa wolnopodparta dwudźwigarowa

belka kablobetonowa Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych konstrukcji, po jednej dla

każdego z kierunków jazdy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi przesyłania oraz dystrybucji energii elektrycznej (umowa kompleksowa) do nieruchomości

VI.3.3) Dane, które należy dodać, poprawić lub usunąć w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje się.

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

Elementem projektu za•o$e% jest ocena stanu technicznego oraz rezerw mocy infrastruktury energetycznej istniej"cej na obszarze gminy, oraz przeprowadzenie

Stowarzyszenie reprezentuje: Pan Krzysztof Nowak. Do zakresu działania Przedstawiciela należy wykonywanie uchwał Zebrania Członków oraz reprezentowanie Stowarzyszenia w

Wyposażony jest on w klimatyzację, wentylację, nowoczesne windy, kontrolę dostępu do poszczególnych powierzchni, tarasy dla najemców, wysoki standard wykończenia

Poszczególne warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonać zgodnie z OST: D-08.02.00 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji

Opracowanie dotyczy wlotu ulicy Orzeszkowej (droga powiatowa nr 4337E) w ulicę Zawadzką (droga powiatowa nr 4338E) w Tomaszowie Mazowieckim.. W zakres inwestycji wchodzą roboty