GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek Mikołów

Pełen tekst

(1)

Jednostka projektowa:

Inwestor:

G MINA M IKOŁÓW

ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

Nazwa i adres obiektu:

Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Nazwa opracowania:

T YMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projektował:

mgr inŜ. Olgierd STANIECZEK

Data:

G RUDZIEŃ 2009

(2)

Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa – Jodłowa w Mikołowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

projekt tymczasowej organizacji ruchu

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN

1

Spis treści

C z

ę ś ć

o p i s o w a

1. Dane ogólne 2

2. Podstawa opracowania 2

3. Charakterystyka dróg i warunków ruchu - stan istniejący 2 4. Charakterystyka dróg i warunków ruchu - stan projektowany 3

5. Projektowana organizacja ruchu 3

6. Termin wprowadzenia 5

Z a ł

ą

c z n i k

zatwierdzenie projektu przez starostę mikołowskiego

C z

ę ś ć

r y s u n k o w a

Rys. 1 Orientacja 1:15 000

Rys. 2 Inwentaryzacja oznakowania 1:500

Rys. 3 Organizacja ruchu na ul. Bluszcza - etap 1 - włączenie do kanalizacji cz. 1 1:500 Rys. 4 Organizacja ruchu na ul. Bluszcza - etap 2 - włączenie do kanalizacji cz. 2 1:500 Rys. 5 Organizacja ruchu na ul. Bluszcza - etap 3 – ułoŜenie kabla oświetleniowego 1:500 Rys. 6 Organizacja ruchu na ul. Bluszcza - etap 4 – budowa włączenia 1:500 Rys. 7 Organizacja ruchu na ul. Strzechy - etap 5 – roboty w pasie drogowym 1:500 Rys. 8 Organizacja ruchu na ul. Strzechy - etap 5 – oznak. skrzyŜ. na trasach objazdu 1:500 Rys. 9 Organizacja ruchu na ul. Długiej - etap 6 – roboty w pasie drogowym 1:500 Rys. 10 Organizacja ruchu na ul. Długiej - etap 6 – oznak. skrzyŜ. na trasach objazdu 1:500 Rys. 11 Organizacja ruchu na ul. Jodłowej - etap 7 –włączenie łącznika drogowego 1:500

(3)

Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa – Jodłowa w Mikołowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

projekt tymczasowej organizacji ruchu

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN

2

1. Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona podczas realizacji inwestycji pn „Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa – Jodłowa w Mikołowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowiły:

- “Znaki drogowe pionowe” – Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r.

- “Znaki drogowe poziome” – Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r.

- “Sygnały drogowe” – Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r.

- “Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego” – Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych

i administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem,

- Wizja w terenie.

3. Charakterystyka dróg i warunków ruchu - stan istniejący

W chwili obecnej tereny przeznaczone pod inwestycje są porośnięte trawą. Dodatkowo, w przypadku łącznika ul. Bluszcza z ul. Strzechy, teren pod inwestycję jest rozjeŜdŜony przez pojazdy właścicieli sąsiednich posesji oraz mieszkańców osiedla, natomiast w miejscu dwóch pozostałych jest wydeptana ścieŜka. W miejscu włączenia do ulicy Jodłowej zlokalizowany jest parking.

Pod względem wysokościowym teren jest dość mocno zróŜnicowany. Dla łącznika ul. Jodłowa – Długa róŜnica wysokości wynosi ok. 2,0 m, dla łącznika ul. Długa – Strzechy ok. 4,3 m, natomiast dla połączenia ul. Strzechy – Bluszcza deniwelacja wynosi ok. 1,0 m.

Obecnie ulica Bluszcza nie jest bezpośrednio skomunikowana z pozostałymi ulicami tj.

ul. Strzechy, Długą i Jodłową. Nie ma na niej elementów uspokojenia ruchu i ograniczeń prędkości. W rejonie projektowanego skrzyŜowania zlokalizowane jest przejście dla pieszych.

(4)

Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa – Jodłowa w Mikołowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

projekt tymczasowej organizacji ruchu

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN

3

Pozostałe ulice są z sobą skomunikowane poprzez prostopadłe łączniki. Szerokość ich jezdni wynosi ok. 5 m i są wyposaŜone w chodniki nieromatywnej szerokości. Ze względu na fakt, iŜ obsługują one osiedle domków jednorodzinnych zastosowano w ich ciągu progi spowalniające oraz stosowne ograniczenia prędkości.

Pełne oznakowanie poziome umieszczone jest jedynie na ul. Jodłowej oraz fragmencie ul. Bluszcza. Na ulicach Strzechy i Długiej oznakowano jedynie miejsca progów spowalniających.

4. Charakterystyka dróg i warunków ruchu - stan projektowany

Charakterystyka łącznika ul. Jodłowej z ul. Długą

Łącznik projektowany jest jako jednojezdniowy o szerokości 5,0 m z chodnikiem szerokość 2,0 m występującym po stronie lewej. Z uwagi na konieczność zapewnienia przepisowych spadków podłuŜnych chodnika oraz potrzebę estetycznego wkomponowania chodnika w teren został on odsunięty od jezdni o 4,5 m. W miejscu włączenia do ul. Jodłowej zachodzi konieczność likwidacji części parkingu oraz obniŜenia istniejącego ciągu pieszego do poziomu projektowanej drogi.

Charakterystyka łącznika ul. Długiej z ul. Strzechy

Analogicznie do poprzedniego odcinka zastosowano oddzielenie ciągu pieszego od jezdni, jednakŜe szerokość zieleńca będzie wynosiła 1,5 m. Szerokości jezdni i chodnika będą wynosiły odpowiednio 5,0 i 1,5 m.

Charakterystyka łącznika ul. Strzechy z ul. Bluszcza

Łącznik będzie posiadał przekrój jednojezdniowy o szerokości 5,0 m, jednakŜe w przeciwieństwie do poprzednich ulic chodniki będą umieszczone po obu jego stronach bezpośrednio przy jezdni, ich szerokość będzie wynosiła 2,0 m.

5. Projektowana organizacja ruchu

Ze względu na charakter zadania (trzy niezaleŜne łączniki drogowe) przewidziano wykonanie inwestycji w 7 etapach, uwzględniających zarówno wykonanie dróg jak i niezbędną przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Przyjęta organizacja umoŜliwia wykonanie kaŜdego z łączników indywidualnie tj. bez konieczności wykonywania innych części układu drogowego.

Etap 1 - Przewidywana jest budowa włączenia do kanalizacji deszczowej w ulicy Bluszcza. Planuje się jednostronne zawęŜenie jezdni (minimalna szerokość pozostawiona dla ruchu pojazdów 2,75 m). Miejsce robót zostanie wygrodzone barierami typu U-3c, U-20a oraz U-20c. W ciągu chodnika, gdzie będą prowadzone roboty przewiduje się zabudowanie kładki – U-28. Na dojazdach do terenu budowy zaprojektowano ustalenie kolumn znaków A-12 b/c, A-14 i B-33.

(5)

Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa – Jodłowa w Mikołowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

projekt tymczasowej organizacji ruchu

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN

4

Za miejscem prowadzenia robót zaprojektowano znak B-34. Z uwagi na fakt, iŜ roboty prowadzone w bezpośredniej bliskości istniejącego przejścia dla pieszych tablicę U-3c naleŜy ustawić przed przejściem. Istniejące oznakowanie poziome (P-4) naleŜy tymczasowo zakleić taśmą w kolorze Ŝółtym. W przypadku okresowego duŜego natęŜenia ruchu przewiduje się, iŜ ruchem będzie kierowała odpowiednio przeszkolona osoba.

Etap 2 - Planowane jest wykonanie przykanalika na sąsiednim pasie ruchu, Sposób oznakowania analogiczny do przyjętego w etapie 1.

Etap 3 - Przewidywana jest budowa kabla oświetleniowego wzdłuŜ chodnika przy ul. Bluszcza. W celu zabezpieczenia pieszych naleŜy ustawić wzdłuŜ wykopu barierki U-20c oraz na wysokości przejścia dla pieszych kładkę (U-28) celem umoŜliwienia ruchu pieszego odbywającego się po przyległym terenie. Z uwagi na moŜliwość prowadzenia równolegle robót związanych z kształtowaniem korpusu drogowego lokalizację kładki naleŜy dostosować to miejsca prowadzenia robót.

Etap 4 - Niniejszy etap obejmuje budowę skrzyŜowania ul. Bluszcza z projektowanym łącznikiem. W tym celu przewidywane jest zawęŜenie jednego pasa ul. Bluszcza i wprowadzenie ruchu wahadłowego. Wprowadza się oznakowanie ostrzegawcze analogicznie do opisanego w etapie 1. Dodatkowo naleŜy zakleić Ŝółtą taśmą istniejące oznakowanie poziome. Włączenie planowanego odcinka ulicy zostało zlokalizowane na wysokości istniejącego przejścia dla pieszych w związku, z czym przewidywane jest jego przeniesienie. W celu umoŜliwienia ciągłości ruchu pieszych wyznacza się dwa przejścia przed i za miejscem prowadzonych prac budowlanych. Zamknięcie chodnika planowane jest poprzez umieszczenie zapór U-20b wraz z tabliczką „Przejście drugą stroną ulicy”. Przewidywane jest pełne oznakowanie przejść tj. przy uŜyciu znaków P-10, P14 oraz D-6.

Przewidywane jest równieŜ przeniesienie istniejącego znaku B-36 z tabliczką

„Nie dotyczy wyznaczonych miejsc parkingowych”. W przypadku okresowego duŜego natęŜenia ruchu przewiduje się, iŜ ruchem będzie kierowała odpowiednio przeszkolona osoba.

Etap 5 - Przewidywane jest wykonanie skrzyŜowania w ciągu ul. Strzechy. Z uwagi na osiedlowy charakter drogi, małą szerokość jezdni wynoszącą ok. 5 m (a więc brak moŜliwości pozostawienia przewidzianego przepisami pasa ruchu szerokość

(6)

Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa – Jodłowa w Mikołowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

projekt tymczasowej organizacji ruchu

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN

5

2,75 m) i konieczność przebudowy infrastruktury podziemnej (wodociąg, energetyka, kanalizacja) planuje się wykonanie robót przy całkowitym wyłączeniu jezdni z ruchu kołowego. Zamkniecie drogi nastąpi poprzez ustawienie zapór U- 20b z umieszczonym znakiem B-1. W związku z powyŜszym wytycza się objazd prowadzący ul. Pszczyńską, Długą i Orzechową. Na ul. Pszczyńskiej proponuje się ustawienie znaków rodziny D-4 z odpowiednimi tabliczkami wskazującym kierunki objazdu. Z uwagi na, fakt iŜ drogą poruszają się głównie mieszkańcy osiedla nie jest zasadnym ustawianie tablic wskazujących szczegółowe trasy objazdów. Na ul. Strzechy od strony ul. Pszczyńskiej i Orzechowej naleŜy ustawić tablice F-6 / B-1. Szczegółową lokalizację tablic prowadzących oraz trasy objazdu przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Etap 6 – Obejmuje wykonanie skrzyŜowania w ciągu ul. Długiej. Ze względu na uwarunkowania opisane przy okazji etapu 5 przewiduje się przeprowadzenie robót i organizację ruchu w sposób analogiczny do opisanego powyŜej. Dla tej części procesu inwestycyjnego przewiduje się wydzielenie dwóch podetapów wynikających z przesunięcia wlotów budowanych skrzyŜowań oraz zminimalizowanie uciąŜliwości dla mieszkańców posesji 29 i 31. W niniejszym etapie objazd będzie prowadzony ul. Pszczyńską, Strzechy oraz Orzechową.

Etap 6 – Planuje się włączenie łącznika do ul. Jodłowej. Nie są przewidywane Ŝadne prace (ani drogowe ani sieciowe) w jezdni ul. Jodłowej. Z tego powodu przewiduje się zawęŜenie jezdni do 5,0 m poprzez ustawienie tablic U-21 a/b oraz stosownych kolumn znaków A-12b, A-14, B-33 od strony ul. Słonecznej. Ze względu na obowiązujące ograniczenie do 20 km/h dla kierunku przeciwnego znaku B-33 nie stosuje się. W przypadku okresowego duŜego natęŜenia ruchu przewiduje się, iŜ ruchem będzie kierowała odpowiednio przeszkolona osoba.

6. Termin wprowadzenia

Przewiduje się, iŜ organizacja objęta niniejszym projektem zostanie wprowadzona do 31.10.2011 r.

(7)
(8)

Cz ęść rysunkowa

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :