• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Warszawa: Szwy chirurgiczne 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Warszawa: Szwy chirurgiczne 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66356-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Szwy chirurgiczne 2019/S 030-066356

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Legal Basis:

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046 Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 000837583

Alpejska 42 Warszawa 04-628 Polska

Osoba do kontaktów: Alicja Kisiel Tel.: +48 228120440

E-mail: dh@ikard.pl Faks: +48 228126732 Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ikard.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.ikard.pl I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ikard.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Instytut Kardiologii ul. Niemodlińska 33 Warszawa

04-635 Polska

E-mail: m.korduszewska@ikard.pl Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ikard.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

(2)

Podmiot prawa publicznego I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Dostawa materiałów szewnych do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych Numer referencyjny: ZP 015/2019

II.1.2) Główny kod CPV 33141121

II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Dostawa materiałów szewnych do wysokospecjalistycznych procedur kardiochiorurgicznych II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy, hydrofobowy Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy, hydrofobowy, posiadający kontrolowane rozciąganie i plastyczne odkształcenie węzła. Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, zwiększonej stabilności w imadle, o cechach konstrukcyjnych i rozmiarach zgodnych z opisem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

(3)

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Szwy skórne, nici syntetyczne jednowłókowe, o zmniejszonej hydrofilności.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Szwy skórne, nici syntetyczne jednowłókowe, o zmniejszonej hydrofilności. Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, zwiększonej stabilności w imadle, o cechach konstrukcyjnych i rozmiarach zgodnych z opisem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany dla zmniejszenia kapilarności nici, bez igieł.

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141121

(4)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany dla zmniejszenia kapilarności nici, bez igieł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany dla zmniejszenia kapilarności nici, z igłami.

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany dla zmniejszenia kapilarności nici, z igłami.

Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, zwiększonej stabilności w imadle, o cechach konstrukcyjnych i rozmiarach zgodnych z opisem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

(5)

Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany dla zmniejszenia kapilarności z podkładkami

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany dla zmniejszenia kapilarności z podkładkami 6-7 x 3 x 1,5 mm. Igły o cechach konstrukcyjnych i rozmiarach zgodnych z opisem II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

(6)

II.2.1) Nazwa:

Zestaw do zamykania kości mostka składający się z nici stalowej i obrotowej igły o zwiększonej stabilności w imadle

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Zestaw do zamykania kości mostka składający się z nici stalowej i obrotowej igły o zwiększonej stabilności w imadle i odporności na odkształcenia o cechach konstrukcyjnych i rozmiarze zgodnym z opisem oraz pasy do zespolenia mostka z aplikatorem

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że w przypadku części nr 6 poz. 3 i 4 w Załączniku Nr 1 kolumny nr 4, 5, 6 i 7 mają zostać nie wypełnione.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Szew niewchłanialny wykonany z silikonu z igłą atraumatyczną o zwiększonej stabilności w imadle.

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii

(7)

II.2.4) Opis zamówienia:

Szew niewchłanialny wykonany z silikonu z igłą atraumatyczną o zwiększonej stabilności w imadle.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Szew syntetyczny wchłaniany monofilamentowy, z powleczeniem antybakteryjnym.

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Szew syntetyczny wchłaniany monofilamentowy, z powleczeniem antybakteryjnym. Okres wchłaniania 90 -120 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek: po 7 dniach - około 50 %, po 14 dniach - około 20 %.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

(8)

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Szew syntetyczny, pleciony powlekany powleczeniem antybakteryjnym wchłanialny o średnim okresie podtrzymywania tkankowego

Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Szew syntetyczny, pleciony powlekany powleczeniem antybakteryjnym wchłanialny o średnim okresie podtrzymywania tkankowego 28 - 35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach: około 75 %, po 21 dniach: około 50 %, po 28 dniach: około 25 %. Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, zwiększonej stabilności w imadle, o cechach konstrukcyjnych i rozmiarach zgodnych z opisem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Jednorazowa rękojeść staplera i jednorazowe ładunki liniowe do staplera Część nr: 10

(9)

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Jednorazowa rękojeść staplera i jednorazowe ładunki liniowe do staplera II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że w przypadku części nr 10 w Załączniku Nr 1 kolumny nr 4, 5, 6 i 7 mają zostać nie wypełnione.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Szwy wchłanialne pętlowe Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Szwy wchłanialne pętlowe II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

(10)

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Wchłanialna gaza hemostatyczna Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141127

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Wchłanialna gaza hemostatyczna II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że w przypadku części nr 12 w Załączniku Nr 1 kolumny nr 4, 5, 6 i 7 mają zostać nie wypełnione.

(11)

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Klipsy tytanowe Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141122

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Kardiologii II.2.4) Opis zamówienia:

Klipsy tytanowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że w przypadku części nr 13 w Załączniku Nr 1 kolumny nr 4, 5, 6 i 7 mają zostać nie wypełnione.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Dokumenty wymagane na etapie składania wniosków:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

Załącznik Nr 4 do SIWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.

Załącznik Nr 4 do SIWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

(12)

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art.24 ust. 1 pkt 15, 22 Ustawy Pzp Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.

Załącznik Nr 1 do SIWZ Wzór oferty elektronicznej

Załącznik Nr 3 do SIWZ Zestawienie parametrów podlegających ocenie Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/03/2019 Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

(13)

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 13/05/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 15/03/2019 Czas lokalny: 11:00 Miejsce:

Siedzibie Zamawiającego pokój nr Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, pokój Nr 1.126, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne Stosowane będą płatności elektroniczne VI.3) Informacje dodatkowe:

.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 1 100,00 PLN (słownie: tysiąc sto 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 4: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiace 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 5: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiace 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 6: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 7: 600,00 PLN (słownie: sześćset 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 8: 700,00 PLN (słownie: siedemset 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 9: 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 10: 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 11: 100,00 PLN (słownie: sto 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 12: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 13: 1 300,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta 00/100 PLN) VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych

Warszawa Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/02/2019

Cytaty

Powiązane dokumenty

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje