• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Warszawa: Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego 2022/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Warszawa: Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego 2022/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46300-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego 2022/S 020-046300

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krajowy numer identyfikacyjny: 011035381

Adres pocztowy: ul. M. Kasprzaka 17 Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska Kod pocztowy: 01-211 Państwo: Polska

E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl Tel.: +48 223894808

Faks: +48 223894859 Adresy internetowe:

Główny adres: www.wolski.med.pl

Adres profilu nabywcy: www.wolski.med.pl I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ProPublico.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.e-ProPublico.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Produkty lecznicze stosowane w ramach programu lekowego Leczenia Stwardnienia Rozsianego (SM) oraz produkty lecznicze stosowane w ramach Programu Lekowego Leczenia dystonii ogniskowych i połowiczneg Numer referencyjny: EP/05/2022

II.1.2) Główny kod CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.1.3) Rodzaj zamówienia

(2)

Dostawy II.1.4) Krótki opis:

Produkty lecznicze stosowane w ramach programu lekowego Leczenia Stwardnienia Rozsianego (SM) oraz produkty lecznicze stosowane w ramach Programu Lekowego Leczenia dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy (B28) oraz Leczenia spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (B57)’’

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Różne produkty lecznicze – CPV 33.66.17.00-8.

3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 14 zadań;

Zadanie nr 1 – Interferon beta -1a Zadanie nr 2 – Interferon beta – 1b Zadanie nr 3 – Fumaran dimetylu Zadanie nr 4 – interferon beta – 1a Zadanie nr 5 – peginterferonu beta- 1a Zadanie nr 6 – teriflunamide

Zadanie nr 7 – fingolimod Zadanie nr 8 – kladrybina Zadanie nr 9 – natalizumab Zadanie nr 10 – alemtuzumab Zadanie nr 11 – okrelizumab

Zadanie nr 12 – toksyna botulinowa typu A Zadanie nr 13 – toksyna botulinowa typu A Zadanie nr 14 – toksyna botulinowa typu A II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 1 – Interferon beta -1a Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – Interferon beta -1a II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

(3)

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 2 – Interferon beta -1b Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – Interferon beta -1b II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 3 – Fumaran dimetylu Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

(4)

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 – Fumaran dimetylu II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 4 – interferon beta – 1a Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 – interferon beta – 1a II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

(5)

II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 5 – peginterferonu beta- 1a Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 5 – peginterferonu beta- 1a II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 6 - teriflunamide Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 6 - teriflunamide II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

(6)

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 7 - fingolimod Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 7 - fingolimod

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 8 - kladrybina Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego

(7)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 8 - kladrybina

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 9 - natalizumab Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 9 - natalizumab II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

(8)

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 10 - alemtuzumab Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 10 - alemtuzumab II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 11 - okrelizumab Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 11 - okrelizumab II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

(9)

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 12 - toksyna botulinowa typu A Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 12 - toksyna botulinowa typu A II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 13 - toksyna botulinowa typu A Część nr: 13

(10)

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 13 - toksyna botulinowa typu A II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 14 - toksyna botulinowa typu A Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33661700 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wolski Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 II.2.4) Opis zamówienia:

Zadanie nr 14 - toksyna botulinowa typu A II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

(11)

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument równoważny) lub kopia ważnego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych - wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 944).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 25/02/2022

Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 25/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 25/02/2022 Czas lokalny: 08:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

(12)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

12 miesięcy

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 16A Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 16A Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy i forma wnoszenia odwołań określa Ustawa z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

z2017 r. poz. 1579) - Dział VI

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań Adres pocztowy: ul. Postępu 16 A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/01/2022

Cytaty

Powiązane dokumenty

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje