• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Białystok: Materiały medyczne 2020/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Białystok: Materiały medyczne 2020/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Copied!
32
0
0

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474770-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Materiały medyczne 2020/S 197-474770

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku Krajowy numer identyfikacyjny: 001406394

Adres pocztowy: ul. Jerzego Waszyngtona 17 Miejscowość: Białystok

Kod NUTS: PL841 Białostocki Kod pocztowy: 15-274

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Iwona Kisiel E-mail: zp@udsk.pl

Tel.: +48 857450595 Faks: +48 857450595 Adresy internetowe:

Główny adres: https://udsk.pl/zp

Adres profilu nabywcy: https://udsk.pl/zp I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Dostawa materiałów do przeszczepów Numer referencyjny: Pn-28/20/29 II.1.2) Główny kod CPV

33140000 Materiały medyczne

(2)

II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów do przeszczepów do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 1 Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Drut Kirschnera trójgraniec ? 0,8 - 3,0 mm L= 150 - 310 mm szt. 2 500 2 Drut Kirschnera trójgraniec FI 1,2-2,0mm L=150mm szt. 70

3 Gwóźdź teleskopowy udowy lub piszczelowy kpl. 4

4 Wkręt kaniulowany samogwintujący ? 3,5 - 5,0 mm szt. 100 5 Wkrętak kaniulowany S 3.5/1.1 szt. 2

6 Drut Kirschnera gwintowany ? 2,0 - 2,5 mm L = 150 -250 mm szt. 10 7 Wkręt korowy samogwintujący ? 2,7 - 4,5 mm szt. 50

8 Śruba kaniulowana kompresyjna typu Herbert 3,0/3,9 L-18-24 szt. 20

9 Wkręt gąbczasty samogwintujący ? 4,5 - 6,5mm gwint pełny lub częściowy szt. 10

10 Wkręt do stopy płasko-koślawej, wprowadzane do zatoki stępu z wizjami celownika pod kontrolą rtg z dostępu nieinwazyjnego szt. 80

11 Płytki blokowane, tytanowe z otwr. gwintowanymi na pełnym obwodzie,łącznie z wkrętami blokowanymi, tytanowymi lub kobaltowymi 2,4mm z gwintem walcowym na główce i wkrętami korowymi 2,7mm do stopyy lub ręki szt. 5

12 Wkręt samowiercący 2,0 gniazdo X, dł. 5, 6, 7 mm szt. 10 13 Wkręt blokujący ort. szt. 30

14 Drut prowadzący do gwoździ śródszpikowych 3,0/580 lub 2,5/580 szt. 4 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

(3)

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 181.20 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 2 Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Strzałka artroskopowa szt. 10

2 Implant biowchłanialny do odprysków chrząstki - posiadający ząbki ułożone po obwodzie oraz nisko profilowaną głowę. Implant o dł. 16,20,25 mm i średnicy 1,5mm i śred. 2,4 mm o dł. 16, 25, 35, 45mm szt. 40 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 498.90 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 3

(4)

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Zestaw sterylny do szycia łąkotek złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5x1 mm wykonanych z materiału PEEK. Cztery implanty załadowane na jednorazowy aplikator o dwóch zagięciach 0 i 15 stopni, które połączone są mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz

zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarkę uszkodzenia. szt. 5

2 Zestaw sterylny do szycia łąkotek złożony z 3 podłużnych implantów o wymiarze 5x1 mm wykonanych z materiału PEEK. Cztery implanty załadowane na jednorazowy aplikator o dwóch zagięciach 0 i 15 stopni, które połączone są mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz

zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarkę uszkodzenia. szt. 30

3 Zestaw do szycia łąkotki składający się z dwóch igieł z wtopioną nicią szt. 100 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 552.50 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 4 Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

(5)

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK, implant wkręcany dostępny w trzech średnicach 3,5 mm x 14,8 mm, 4,75 mm x 19,1 mm i 5,5 mm x 19,1 mm z tytanowym lub PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implant. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu szt. 100

2 Bezwęzłowy implant do naprawy obrąbka wykonany w całości z PEEK'u. Kotwiczka osadzona na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także

niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Możliwość przeładowania implantu 2 nićmi.

Implanty w komplecie z mocnymi nićmi. Mechanizm kotwici umożliwiający sterowanie napięciem nici także po włożeniu go do otworu w kości. średnica implantu max 3,4 mm. szt. 25

3 System szycia łąkotek all-inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implanatami znajdują się w jednym ergonomicznie narzędziu umozliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana.

szt. 10

4 Guzik do mocowania przeszczepu w piszczeli. Guziki dostępne są w kilku rozmiarach 11mm, 14mm, 20mm z wybrzuszeniem do blokowania guzika w kości co powoduje brak jego przesuwu szt. 2

5 Implant bezwęzłowy wykonany z biokompozytu lub PEEK dostępny w średnicy 3mm. Wbijany z pętlą samoblokującą się. szt. 5

6 Drut wiercący o średnicy 3,5 mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro.

Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6 mm do 13 mm co 0,5 mm. Drut sterylny. szt. 50 7 Dren napływowy do użyczonej pompy szt. 400

8 Śruba biokompozytowa. System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70 % z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej dł. Implanty o rozmiarach od 6-10mm dł 23mm, 8-12mm dł 28mm oraz 9-12mm dł 35mm. Śruba do techiniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10mm i dł 20mm. W celu łatwiejszego i precyzyjnieszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. szt. 10

9 System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki.

Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min. 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców-fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant pakowany wraz z igłą przeciągnięcia przeszczepu oraz wiertłem pod płytkę. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. szt. 150 10 Taśma o szerokości 2 mm i długości 91,4 cm dostępna w kolorze niebieskim, zakończoną nicią #2 szt. 60 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

(6)

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 609.30 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 5 Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

Szczególowy opis w załaczniku nr 1 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 355.86 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 6 Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne

(7)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Granulat Mastergraft 30cc- substytut kostny szt. 1 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 45.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 7 Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

Szczególowy opis w załączniku nr 1 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

(8)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 214.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 8 Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Implant do korekcji płaskostopia bioabsorbawalny. Śruba bioabsorbowalna do korekcji płaskostopia

implantowana (wkręcana) do kości piętowej w rozmiarach 7/18 mm; 9/18 mm; 9/23 mm; główka o wysokości 6,5 mm. Pakowane sterylnie; szt. 10

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 360.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 9 Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne

(9)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Płytka Eight Plate 12mm - 15mm - 16mm szt. 40

2 Śruba gąbczasta od 4mmx16mm do 4mmx35mm szt. 80 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 10 Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Stimulan Rapid Cure - 5cc szt. 5 2 Stimulan Rapid Cure - 10cc szt. 5 3 Genex-5CC szt. 2

4 Genex-10CC szt. 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

(10)

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 966.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 11 Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

Szczególowy opis w załączniku nr 1 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 055.44 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 12 Część nr: 12

(11)

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Igła do narzędzia szyjącego tkankę i łapiąca nić z możliwością zładowania dwóch nici jednocześnie szt. 20 2 Kotwica biokompozytowa szt. 20

3 Implant biowchłanialny lub PEEK, ośred. 4,5mm; 5,5mm;6,5mm; w kompl. z wprowadzaczem - Posiada dwa rodzaje gwintu - inny dla kości gąbzastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici (zapewniający niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów) Implant zaopatrznony w 2 lub 3 nici kompozytowe o wytrzymałości pow. 24 kg- ok. 40 % niewchłanialna i ok. 60 % biowchłanialna o rozm. US 2 w różnych kolorach oraz uzbrojone w igły. szt. 20

4 Drut wiercący piszczelowy fi 2,4mm dł. 210mm sterylny szt. 2 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 197.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 13 Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

(12)

1 Śruba zaślepiająca/ortop szt. 2

2 Śruba korowa fi 3,5 mm samogwintująca szt. 25 3 Śruba blokująca szt. 5

4 Śruba ortopedyczna szt. 5

5 HCS -śruba kompresyjna bez główki #4,5mm, długości 20/7mm lub 30/12 mm szt. 2 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 113.67 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 14 Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Gwóźdż śródszpikowy piszczelowy, tytanowy śr. 8,0-10,0 mm szt. 4 2 Gwóźdź śródszpikowy udowy rosnący szt. 2

3 Gwóźdź śródszpikowy udowy blokowany, tytanowy śr. 8,0-12,0mm szt. 1

4 Płytka pediatryczna do osteotomii bliższej nasady kości udowej - Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. szt. 1 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

(13)

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 214.50 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 15 Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Płytka pediatryczna szt. 10 2 Płytka LCP miednicowa szt. 8

3 Gwóźdź elastyczny, tytanowy typu TEN do stabilizacji złamań kończyn śr. 1,5-4,0mm szt. 180 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 067.18 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 16

(14)

Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Śruba tytanowa jedno lub wieloosiowa przeznasadowa śr. 5,0-6,0 mm szt. 30 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 540.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 17 Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Końcówka do shavera w śred. 2,0; 3,0;3,5;3,8;4,0;4,4;5,0;5,5 mm szt. 160 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

(15)

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 248.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 18 Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Wkręt kaniulowany samogwintujący śr. 7,0 mm z gwintem 16 lub 32 mm szt. 2 2 Płytka bloker szt. 8

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 509.02 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 19 Część nr: 19

(16)

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Implanty do operacji stopy - tytanowa śruba korowa, 2,4mmx10mm szt. 2 2 Implanty do operacji stopy - tytanowa śruba korowa, 2,4mmx12mm szt. 2 3 Implanty do operacji stopy - tytanowa śruba korowa, 2,4mmx14mm szt. 1 4 Implanty do operacji stopy - tytanowa śruba korowa, 2,4mmx16mm szt. 1 5 Implanty do operacji stopy - tytanowa śruba blokowana, 2,4mmx10mm szt. 4 6 Implanty do operacji stopy - tytanowa śruba blokowana, 2,4mmx12mm szt. 7 7 Implanty do operacji stopy - tytanowa śruba blokowana, 2,4mmx18mm szt. 1

8 Implanty do operacji stopy - płyta tytanowa do zespolenia kości śródstopia - Płyta tytanowa do zespolenia kości śródstopia, siedem otworów pod śruby blokowane o średnicy 2,4mm szt. 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 117.90 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 20 Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

(17)

1 Kotwica tytanowa z jedną nicią w rozm. 2-0 zakończonej igłami. szt. 50 2 Podkładka TightRope szt. 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 621.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 21 Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 "Zestaw do rekonstrukcji ACL z płytką tytanową i śrubą biokompozytową - System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL oparty na śrubach biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70 % z PLDLA, Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości, Implanty w rozmiarach od 6-10 mm dł. 23 mm, 8-12 mm dł. 28 mm oraz 9-12 mm dł. 35 mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji z główką i bez główki. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo

" szt. 60

2 Mocne nici do szycia tkanki z igłami lub bez rozm 2,2-0, 0 szt. 45 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

(18)

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 098.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 22 Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Drut-K fi 2.5 D280 stal szt. 1 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.82 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 23 Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

(19)

33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Piny węglowe - CHOPIN PIN - Piny wykonane są z włókien węglowych, kształtem przypominające skręcony warkoczyk. rozm. 12,5mmx2,95-3,0mm. Przy zakupie 10szt instrumentarium w użyczenie na czas zabiegów.

(op. 10szt) opak. 10

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 520.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 24 Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Gwóźdź śródszpikowy dla dzieci 1,5-4,0mm szt. 10 2 Śruba zaślepiająca 5,5 - 7,5 mm szt. 10

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

(20)

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 33.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 25 Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Płyta ósemkowa wykonana z tytanu - umożliwiająca czasowe i asymetryczne blokowanie chrząstki wzrostowej. Płyta blokująca chrząstkę wzrostową, dł. 12 i 16 mm, kształt cyfry "8" szt. 10

2 Śruba do płyty blokująca chrząstkę wzrostową - fi 4,5mm, długość 16-50 mm. Śruby kaniulowane wykonane z tytanu. szt. 30

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 202.11 PLN.

II.2) Opis

(21)

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 26 Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Płytka do stabilizacji mostka żebrowego stalowa L= 180, 260, 160, 200, 360, 320, 240, 230, 220 mm szt. 9 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 46.54 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 27 Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Proteza jądra REF 5913L (28,2ML 35X44mm, 26,4G). Implant wypełniony wysoko polimeryzowanym silikonem, wzmocnione u nasady, co pozwala na solidne zamocowanie implantu poprzez umieszczenie na nim szwu. Dodatkowa bariera ochronna i gładka powierzchnia, jałowy, pakowany pojedynczo. szt. 13

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

(22)

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 368.94 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 28 Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Mikrowkręt samowiercący 4mm - 1,5 szt. 10 2 Mikrowkręt samowiercący 5mm - 1,5 szt. 10 3 Mikrowkręt samowiercący 5mm - 2,0 szt. 10 4 Mikrowkręt samowiercący 7mm - 1,5 szt. 10 5 Mikrowkręt samowiercący 7mm - 2,0 szt. 10 6 Mikrowkręt samowiercący 8mm - 2,0 szt. 10 7 Mikrowkręt (IMF) samowiercący 8mm - 2,0 szt. 4 8 Mikrowkręt (IMF) samowiercący 10mm - 2,0 szt. 4 9 Mikropłytka 4 otw. Prosta z przęsłem - 2,0 dł. 26 szt. 6 10 Mikropłytka 4 otw. Prosta z przęsłem - 2,0 dł. 28 szt. 2 11 Mikropłytka 6 otw. Prosta z przęsłem - 2,0 szt. 2 12 Mikropłytka 10 otw. wygięta- 1,5 szt. 3

13 Mikropłytka 16 otw. Prosta gr. 1,0-2,0 szt. 2 14 Mikropłytka 20 otw. prosta - 1,5 szt. 2 15 Mikropłytka T 5 otw. - 1,5 szt. 2 16 Mikropłytka T 6 otw. - 1,5 szt. 2

17 Mikropłytka (wyrostek) 9 otw. L-2,0 szt. 1 18 Mikropłytka (wyrostek) 9 otw. P-2,0 szt. 1 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

(23)

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 171.66 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 29 Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Łata naczyniowa srebrna ultracienka 14 x 75 mm szt. 2 2 Proteza naczyniowa ultracienka 6 x 20 mm, szt. 1 3 Proteza naczyniowa ultracienka 8 x 20 mm szt. 1 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

(24)

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 45.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 30 Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Poprzeczka do płytek rekonstrukcyjnych mostka szt. 12

2 Płytka do stabilizacji mostka żebrowego stakowa L=180,260,160,200,360,320,240,230,220mm szt. 15 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 114.60 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 31 Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Ekspander silikonowy z wbudowaną zastawką - typ moderate height, High Projecion szt. 2

(25)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 96.00 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 32 Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Płytka mostkowo-żebrowa L-180, L-230, L-255, L-280, L-305, L-330, L-355, L-380 szt. 11 2 Płytka poprzeczna - L-45, L-50, L55 szt. 6

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

(26)

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 212.16 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 33 Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek chirurgicznych 10szt. (staplerów) szt. 3 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13.50 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 34 Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1 Klucz płaski z przegubem szt. 1 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

(27)

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.50 PLN.

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet 35 Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

(28)

1 Płytka blokowana, tytanowa, rekonstrukcyjna z gwintem walcowym pod wkręty 3,5mm, od 4-10 otworów blokowanych, w tym 2 otwory kompresyjne. szt. 5

2 Płytka blokowana, tytanowa, wąska, prosta, kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, od 5-10 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. szt. 15

3 Płytka wąska prosta do przedramienia z ograniczonym kontaktem i mostkiem 3 +3 lub 4 +4 otwory blokowane z gwintem walcowym z możliwością dwukierunkowej kompresji szt. 3

4 Płytka blokowana, wąska, typu „L” do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej, prawa i lewa. W części trzonowej otwory z gwintem walcowym na pełnym obwodzie szt. 5

5 Płytka blokowana, tytanowa, wąska, typu „T” do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa i lewa. W części trzonowej 4-8 otworów blokowanych. szt. 3

6 Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej - tylna. szt. 2

7 Płytka kształtowa blokowana, tytanowa do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony

przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części nasadowej otwory blokowane z gwintem na pełnym obwodzie. szt.

10

8 Płytka kształtowa blokowana, tytanowa do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio - bocznej. Wersja prawa/lewa. W części nasadowej otwory blokowane z gwintem na pełnym obwodzie. szt. 5 9 Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do dalszej nasady kości strzałowej na stronę boczną kości. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. szt. 10

10 Płytka kszałtowa blokowana z klinem do osteotomii korekcyjnej bliższej nasady kości piszczelowej z gwintem walcowym pod wkręty 3,5mm. szt. 8

11 Wkręt blokowany, tytanowy z częścią gwintowaną walcową ? 3,5mm, L= 12-70mm samogwintujący z gniazdem typu torks. szt. 50

12 Wkręt korowy, tytanowy ? 3,5mm, L= 12-60mm samogwintujący z gniazdem typu torks. szt. 100

13 Wkręt blokowany VA, kobaltowy ? 3,5mm, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową, L= 12-40mm szt. 20

14 Płytka anatomiczna tytanowa do blokowania wzrost chrząstki nasadowej, 2 lub 4 otworowa pod wkręty korowe ? 3,5mm szt. 80

15 Wkręt korowy, tytanowy z gniazdem gwiazdkowym ? 3,5mm szt. 160 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 754.50 PLN.

II.2) Opis

(29)

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 36 Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 Materiały medyczne II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego II.2.4) Opis zamówienia:

1. Płytka kształtowa blokowana do trzonu kości udowej, w rozmiarach 10:16 otworowej.

Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty.

2. Wkręt blokowany 5 mm z gwintem walcowym na głowie.

3. Wkręt korowy 4,5 z łbem kulistym II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 136.50 PLN.

Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 16/11/2020

Czas lokalny: 09:00

(30)

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 16/11/2020 Czas lokalny: 10:00 Miejsce:

Siedzibie Zamawiającego pokój nr 60007 Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.3) Informacje dodatkowe:

(31)

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Wzór oferty elektronicznej

Jednolity europejski dokument zamówienia

Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeniach należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty - Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółki cywilne) muszą ustanowić pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Karty charaketerystyki w jezyku polskim

Oświadczenie o wyrobach medycznych

Oświadczenie wykonawcy o braku ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp

Oświadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

(32)

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/10/2020

Cytaty

Powiązane dokumenty

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje